image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 14. LISTOPADA 2020./ 14 OCTOBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 5.1.3/8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U KOLOVOZU 2020.

TRAFFIC IN AIRPORTS

AUGUST 2020

 

 

 

U kolovozu 2020. hrvatske zračne luke zabilježile su 584 807 putnika
ili 70,0% manje nego u istome mjesecu prošle godine, kada je ostvaren promet od 1 951 147 putnika.

 

The total traffic of passengers in airports amounted to 584 807 in August 2020, which was 70.0% less than in the same month of the previous year, when the total traffic of passengers amounted to 1 951 147.

 

 

 

Okolnosti prouzročene širenjem bolesti COVID-19 izravno su utjecale na pad prometa putnika u hrvatskim zračnim lukama.

 

The circumstances brought about by the COVID-19 pandemic have directly influenced the decrease in the traffic of passengers in Croatian airports.

 

 

 

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split s 271 tisuću putnika (pad od 59,5% u odnosu na kolovoz 2019., kada je prevezeno 669 tisuća putnika), slijedi zračna luka Dubrovnik sa 117 tisuća putnika (pad od 77,6% u odnosu na kolovoz 2019., kada su prevezene 522 tisuće putnika) te zračna luka Zagreb s 93 tisuće putnika (pad od 75,2% u odnosu na kolovoz 2019., kada su prevezene 374 tisuće putnika).

 

 

The largest traffic of passengers was recorded in the Split Airport with 271 thousand passengers (a decrease of 59.5% compared to August 2019, when the traffic of passengers amounted to 669 thousand), followed by the Dubrovnik Airport with 117 thousand passengers (a decrease of 77.6% compared to August 2019, when the traffic of passengers amounted to 522 thousand) and the Zagreb Airport with 93 thousand passengers (a decrease of 75.2% compared to August 2019, when the traffic of passengers amounted to 374 thousand).

 

 

 

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Ujedinjene Kraljevine, 141 tisuća putnika, što je pad od 59,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

 

The most significant international traffic was realised with the United Kingdom airports, 141 thousand passengers, which was a decrease of 59.6% compared to the same period in the previous year.

 

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u kolovozu 2020. iznosio je 11 613, što je pad od 41,5% u usporedbi s kolovozom 2019., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 19 847.

 

The total number of landings and take-offs in airports in August 2020 amounted to 11 613 movements, which was 41.5% less than in August 2019, when the total number of landings and take-offs in airports amounted to 19 847 movements.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u kolovozu 2020. iznosio je 598 tona, što je pad od 35,9% u usporedbi s kolovozom 2019., kada je promet tereta iznosio 933 tone.

 

The total traffic of freight in airports in August 2020 amounted to 598 tonnes, which was a decrease of 35.9% compared to August 2019, when the total traffic of freight in airports amounted to 933 tonnes.

 

 

 

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2019.

2020.

Indeksi

Indices

Unit of
measure

 

VIII.

I. – VIII.

VIII.

I. – VIII.

VIII. 2020.
VIII. 2019.

I. VIII. 2020.
I.
– VIII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

19 847

93 266

11 613

38 364

58,5

41,1

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

1 951

8 208

585

1 697

30,0

20,7

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

933

7 553

598

5 026

64,1

66,5

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA
      U KOLOVOZU 2020.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS,
      AUGUST 2020

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi

Indices

VIII. 2020.

VIII. 2019.

 

 

 

Ukupno

Total

584 807

30,0

 

 

 

Split

271 362

40,5

Dubrovnik

117 143

22,4

Zagreb

92 849

24,8

Zadar

48 772

32,3

Pula

40 857

23,4

Rijeka

9 469

20,7

Osijek

2 407

39,4

Brač

1 532

22,6

Mali Lošinj

416

 37,1

 

3.   DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM
      PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U KOLOVOZU 2020.

      TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED
     
WITH                 CROATIAN AIRPORTS, AUGUST 2020

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi

Indices

VIII. 2020.

VIII. 2019.

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

140 715

40,4

United Kingdom

Njemačka

125 684

34,2

Germany

Francuska

68 823

42,8

France

Poljska

33 241

77,9

Poland

Nizozemska

27 019

32,8

Netherlands

Švicarska

20 267

40,5

Switzerland

Austrija

18 453

37,0

Austria

Belgija

11 133

30,6

Belgium

Ukrajina

10 808

140,1

Ukraine

Švedska

10 772

15,3

Sweden

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousand.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of all aircraft movements and the traffic of passengers and freight on commercial operations in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

The observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

The data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place of Mali Lošinj.

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports refers to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of an aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes the number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports refers to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than the baggage of passengers. The freight in direct transit is excluded.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

COVID-19   bolest prouzročena koronavirusom

 

COVID-19   COronaVIrus Disease-19

t                   tona

 

t                   tonne

tis.               tisuća

 

'000             thousand

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Snježana Kos i Ninoslava Podnar

Prepared by: Snježana Kos and Ninoslava Podnar

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148