GLAVA PRIOPCENJA 2020

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 16. TRAVNJA 2020./ 16 APRIL, 2020

BROJ/ NUMBER: 5.1.4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA I CESTOVNE PROMETNE NESREĆE U 2019.

REGISTERED ROAD VEHICLES AND ROAD TRAFFIC ACCIDENTS, 2019

 

 

 

Porast broja registriranih cestovnih vozila u Republici Hrvatskoj

 

Increase in the number of registered road vehicles in the Republic of Croatia

 

 

 

Broj registriranih cestovnih vozila u 2019. iznosio je 2 275 027, što je u odnosu na 2018. više za 3,7%. Broj registriranih osobnih vozila u 2019. iznosio je 1 724 900, što je u odnosu na 2018. više za 3,5%.

 

The total number of registered road vehicles in the Republic of Croatia in 2019 amounted to 2 275 027, which was 3.7% more than in 2018. The total number of registered passenger cars in 2019 amounted to
1 724 900, which was an increase of 3.5% compared to 2018.

 

 

 

Broj prvi put registriranih cestovnih vozila iznosio je 194 253, što je u odnosu na 2018. više za 7,6%. Porast prvih registracija pokazuju sve vrste vozila osim mopeda.

 

The number of first registrations of road vehicles amounted to 194 253, which was an increase of 7.6% compared to 2018. The increase was noticed in the first registration of all types of vehicles except mopeds.

 

 

 

Broj prvih registracija osobnih vozila u 2019. iznosio je 149 137, što je u odnosu na 2018. više za 6,0%. Rast je prouzročen porastom broja prvih registracija i polovnih vozila (6,6%) i novih vozila (5,1%).

 

The number of first registrations of passenger cars in 2019 amounted to 149 137, which was an increase of 6.0% compared to 2018. The increase was caused by the growth in the number of first registrations of used cars (6.6%) and new vehicles (5.1%).

 

 

 

 

 

 

Smanjenje broja nastradalih u cestovnim prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj

 

Decrease in casualties in road traffic accidents in the Republic of Croatia

 

 

 

U 2019. zabilježeno je 9 695 cestovnih prometnih nesreća s nastradalim osobama, što je u odnosu na 2018. manje za 7,2%.

 

In 2019, there were 9 695 road traffic accidents with casualties recorded in the Republic of Croatia, which was 7.2% less than in 2018.

 

 

 

U cestovnim prometnim nesrećama u 2019. poginulo je 297 osoba, što je u odnosu na 2018. manje za 6,3%. Ozlijeđenih osoba bilo je 12 885, što je u odnosu na 2018. manje za 7,9%.

 

There were 297 persons killed in road traffic accidents in 2019, which was a decrease of 6.3% compared to 2018. The number of injured persons amounted to 12 885, which was a decrease of 7.9% compared to 2018.

 

 

 

514-2020 Regist vozila

 

 

 

1.   REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA, STANJE 31. PROSINCA 2019.

      REGISTERED ROAD VEHICLES, SITUATION AS ON 31 DECEMBER 2019

 

Ukupno

Total

Fizičke osobe

Natural persons

Pravne osobe

Legal entities

 

svega

All

prvi put registrirana cestovna vozila

First registration of road vehicles

svega

All

prvi put registrirana cestovna vozila

First registration of road vehicles

svega

All

prvi put registrirana cestovna vozila

First registration of road vehicles

 

 

 

 

 

 

 

 

Mopedi

 80 738

 2 921

 74 024

 2 138

 6 714

783

Mopeds

Motocikli

 78 650

 7 164

 73 435

 6 011

 5 215

 1 153

Motorcycles

Osobna vozila

1 724 900

 149 137

1 533 163

 89 410

 191 737

 59 727

Passenger cars

Autobusi

 6 041

  736

  97

  3

 5 944

733

Buses

Kamioni

 180 674

 18 486

 51 276

 3 279

 129 398

 15 207

Lorries

Cestovni tegljači

 12 976

 1 842

  202

  4

 12 774

 1 838

Road tractors

Specijalna vozila

 14 514

 1 492

 3 476

  322

 11 038

 1 170

Special purpose vehicles

Poljoprivredni traktori

 128 482

 7 479

 112 740

 4 130

 15 742

 3 349

Agricultural tractors

Prikolice

 33 423

 3 378

 18 458

 1 434

 14 965

 1 944

Trailers

Poluprikolice

 14 629

 1 618

 1 008

  34

 13 621

 1 584

Semi-trailers

 

 

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova

Source: Ministry of the Interior

 

 

 

2.   CESTOVNE PROMETNE NESREĆE U 2019.

      ROAD TRAFFIC ACCIDENTS, 2019

 

2018.

2019.

Indeksi/ Indices

2019.

2018.

 

 

 

 

 

 

Cestovne prometne nesreće s nastradalim osobama, broj

10 450

9 695

92,8

Road traffic accidents with casualties, number

Poginule osobe, broj

 317

297

93,7

Persons killed, number

Ozlijeđene osobe, broj

13 989

12 885

92,1

Persons injured, number

 

 

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova

Source: Ministry of the Interior

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o broju registriranih cestovnih motornih i priključnih vozila te cestovnim prometnim nesrećama dobiveni su od Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Data on registered motor vehicles and trailers and road traffic accidents are supplied by the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o prvi put registriranim vozilima obuhvaćaju potpuno nova vozila i polovna vozila registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Data on vehicles registered for the first time include brand new vehicles as well as second-hand vehicles registered in the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci o broju poginulih i ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama obuhvaćaju sve sudionike prometnih nesreća na teritoriju Republike Hrvatske bez obzira na državljanstvo. Osobom poginulom u prometnoj nesreći smatra se svaka osoba smrtno stradala na mjestu nesreće i umrla unutar 30 dana od posljedica nesreće na teritoriju Republike Hrvatske, bez obzira na državljanstvo.

 

Data on killed and injured persons in traffic accidents cover all participants of traffic accidents on the territory of the Republic of Croatia, irrespective of their citizenship. A person killed in a traffic accident is any person killed on the spot or died on the territory of the Republic of Croatia within 30 days from effects of a traffic accident, irrespective of citizenship.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Motorno vozilo jest svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim vozila koja se kreću tračnicama.

 

Motor vehicle is a vehicle that drives by using its own means of propulsion, except for vehicles on rails.

 

 

 

Moped je vozilo na motorni pogon s dva, tri ili četiri kotača čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm3 i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat.

 

Moped is a two, three or four-wheeled road vehicle, which is fitted with an engine having a cylinder capacity of less than 50 cc and a maximum authorised speed of not more than 50 km/hour.

 

 

 

Motocikl je motorno vozilo s dva kotača s bočnom prikolicom ili bez nje i motorno vozilo na tri ili četiri kotača ako njegova masa nije veća od 400 kg.

 

Motorcycle is a two-wheeled road motor vehicle with or without a side-car, including a motor scooter, or a three or four-wheeled motor vehicle not exceeding 400 kg.

 

 

 

Osobno vozilo jest motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima najviše osam sjedala.

 

Passenger car is a road motor vehicle intended for the carriage of passengers, which has, except a seat for the driver, a maximum of eight seats.

 

 

 

Autobus je motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima više od osam sjedala.

 

Bus is a road motor vehicle intended for carriage of passengers, which has, except a seat for the driver, more than eight seats.

 

 

 

Kamion je cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu prijevozu robe.

 

Lorry is a rigid road motor vehicle designed, exclusively or primarily, to carry goods.

 

 

 

Cestovni tegljač jest cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu vuči drugih cestovnih vozila koja nemaju vlastiti pogon (uglavnom poluprikolice).

 

Road tractor is a road motor vehicle designed, exclusively or primarily, to haul other road vehicles which are not power-driven (mainly semi-trailers).

 

 

 

Specijalno vozilo jest cestovno motorno vozilo za posebnu namjenu različitu od prijevoza putnika ili robe.

 

Special purpose vehicle is a road motor vehicle designed for purposes other than the carriage of passengers or goods.

 

 

 

Poljoprivredni traktor jest vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče, potiskuje ili nosi izmjenjiva oruđa odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila.

 

Agricultural tractor is a motor vehicle designed for hauling, pushing and carrying exchangeable tools or for running these tools or for hauling trailers.

 

 

 

Prikolica je priključno vozilo konstruirano tako da ukupnu masu preko svojih osovina prenosi na kolnik.

 

Trailer is a goods road vehicle designed in such a way that its total loaded weight rests on the road with its axles.

 

 

 

Poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine konstruirano tako da dio ukupne mase prenosi na vučno vozilo preko svojega prednjeg dijela kojim se oslanja na vučno vozilo.

 

Semi-trailer is a goods road vehicle with no front axle, designed in such a way that a part of the vehicle and substantial part of its loaded weight rests on the road tractor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

cm3

kubični centimetar

 

cc

cubic centimetre

kg

kilogram

 

kg

kilogram

km

kilometar

 

km

kilometre

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Snježana Kos i Lidija Pilat

Prepared by: Snježana Kos and Lidija Pilat

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148