Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 22. SRPNJA 2020./ 22 JULY, 2020

BROJ/ NUMBER: 7.1.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019.

NATURAL CHANGE IN POPULATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA, 2019

 

 

 

U ovom Priopćenju daju se podaci o rođenim i umrlim osobama u Republici Hrvatskoj od 2010. do 2019. Za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove daju se podaci na razini županija od 2015. do 2019., a podaci o prirodnom kretanju stanovništva u 2019. za gradove i općine.

 

This First Release presents data on births and deaths in the Republic of Croatia for the period from 2010 to 2019. Concerning births, deaths, marriages and divorces, the data are presented at the county level for the period from 2015 to 2019, while data on the natural change in the population are presented in 2019 for towns and municipalities.

 

 

 

 

 

 

Rođeni

 

Births

 

 

 

U 2019. zabilježen je pad broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 2,2%, tj. rođeno je 810 djece manje nego u 2018. Ukupan broj rođenih u 2019. bio je 36 296 djece, od toga 36 135 živorođene djece i 161 mrtvorođeno dijete. Od 36 135 živorođene djece, 18 478 ili 51,1% rođeno je muške djece i 17 657 ili 48,9% ženske djece.

 

In 2019, as compared to the previous year, a decrease of 2.2% was recorded in the number of live births, that is, 810 less children were born than in 2018. Out of the total of 36 296 births in 2019, there were 36 135 live births and 161 stillbirths. Out of 36 135 live births, 18 478, or 51.1%, were boys and 17 657, or 48.9%, were girls.

 

 

 

Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2019. iznosila je 8,9.

 

The live birth rate (live births per 1 000 inhabitants) in 2019 was 8.9.

 

 

 

 

 

 

Umrli

 

Deaths

 

 

 

U 2019. zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrlo je 912 osoba ili 1,7% manje nego u prethodnoj godini. U 2019. od ukupnog broja umrlih osoba (51 794)  25 352 ili 48,9% odnosilo se na muške osobe i 26 442 ili 51,1% na ženske osobe.

 

In 2019, the number of deaths decreased compared to the previous year, that is, 912 persons deceased, or 1.7% less than in the previous year. Out of the total number of deaths (51 794) in 2019, there were 25 352, or 48.9%, men and 26 442, or 51.1%, women.

 

 

 

Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2019. iznosila je 12,7.

 

The death rate (deaths per 1 000 inhabitants) in 2019 was 12.7.

 

 

 

U 2019. umrlo je 143 dojenčadi, odnosno 0,28% od ukupnog broja umrlih. Od ukupnog broja umrle dojenčadi, 81 ili 56,6% umrlo je u prvim danima života, tj. od 0 do 6 dana starosti.

 

The number of infant deaths in 2019 amounted to 143, or 0.28% of the total number of deaths. Out of the total number of infant deaths, 81 of them, or 56.6%, died during the first week of life (0 – 6 days).

 

 

 

Stopa umrle dojenčadi (broj umrle dojenčadi na 1 000 živorođenih) u 2019. iznosila je 4,0, a u prethodnoj godini iznosila je 4,2.

 

The infant death rate (the number of infant deaths per 1 000 live births) in 2019 was 4.0, while in the previous year it was 4.2.

 

 

 

Najmanja stopa umrle dojenčadi u 2019. bila je u Zadarskoj županiji (0,6), a najveća je bila u Karlovačkoj županiji (11,8), dok u Šibensko-kninskoj županiji nije bilo umrle dojenčadi.

 

The lowest infant death rate in 2019 was recorded in the County of Zadar (0.6) and the highest one in the County of Karlovac (11.8), while in the County of Šibenik-Knin there were no deaths recorded.

 

 

 

Stopa prirodnog prirasta u 2019. u Republici Hrvatskoj bila je negativna i iznosila je -3,9 (-15 659 osobe). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 69,8. U svim županijama bio je negativan prirodni prirast, a najveći negativan prirodni prirast bio je u Primorsko-goranskoj županiji, i to -1 689 uz vitalni indeks od 54,9.

 

The natural increase rate in 2019 in the Republic of Croatia was negative at -3.9 (-15 659 persons). The negative natural increase was also confirmed by the vital index (live births per 100 deaths), which amounted to 69.8. The negative natural increase rate was recorded in all  counties. The highest negative natural increase was recorded in the County of Primorje-Gorski kotar, as much as -1 689, with a vital index of 54.9.

 

 

 

Pozitivan prirodni prirast bio je u 50 gradova/općina, a negativan je bio u 497 gradova/općina i Gradu Zagrebu, dok je 8 gradova/općina imalo nulti prirodni prirast.

 

A positive natural increase was recorded in 50 towns/municipalities, negative one in 497 towns/municipalities and in the City of Zagreb, while 8 towns/municipalities recorded a zero natural increase.

 

 

 

 

 

 

Sklopljeni brakovi

 

Marriages

 

 

 

U 2019. sklopljen je 19 761 brak. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2019. iznosila je 4,9.

 

In 2019, there were 19 761 marriages. The marriage rate (marriages per 1 000 inhabitants) in 2019 was 4.9.

 

 

 

 

 

 

Razvedeni brakovi

 

Divorces

 

 

 

U 2019. bilo je 5 936 pravomoćno razvedenih brakova.

 

In 2019, there were 5 936 final court decisions related to divorces.

 

 

 

Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) u 2019. iznosila je 1,5.

 

The divorce rate (divorces per 1 000 inhabitants) was 1.5 in 2019.

 

 

 

Broj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u 2019. iznosio je 300,4.

 

In 2019, the number of divorces per 1 000 marriages amounted to 300.4.

 

 

 

1.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2010. DO 2019.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2010 − 2019

 

Živorođeni

Live births

Umrli

Deaths

Prirodni prirast

Natural increase

Stope na 1 000 stanovnika

Rate per 1 000 inhabitants

Verižni indeksi

Chain indices

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

prirodni prirast

Natural increase

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

43 361

52 096

-8 735

9,8

11,8

-2,0

97,3

99,4

2011.

41 197

51 019

-9 822

9,6

11,9

-2,3

95,0

97,9

2012.

41 771

51 710

-9 939

9,8

12,1

-2,3

101,4

101,3

2013.

39 939

50 386

-10 447

9,4

11,8

-2,51)

95,6

97,4

2014.

39 566

50 839

-11 273

9,3

12,0

-2,7

99,1

100,9

2015.

37 503

54 205

-16 702

8,9

12,9

-4,0

94,8

106,6

2016.

37 537

51 542

-14 005

9,0

12,3

-3,41)

100,1

95,1

2017.

36 556

53 477

-16 921

8,9

13,0

-4,1

97,4

103,8

2018.

36 945

52 706

-15 761

9,0

12,9

-3,9

101,1

98,6

2019.

36 135

51 794

-15 659

8,9

12,7

-3,91)

97,8

98,3

 

 

1)       Stopa prirodnog prirasta nije jednaka razlici stope živorođenih i umrlih zbog zaokruživanja podataka.

1)       Natural increase rate is not equal to the difference of the rate of live births and deaths due to data rounding.

 

 

 

 

 

 

2.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA OD 2015. DO 2019.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, BY COUNTIES, 2015 2019

Županija
County of

 

Rođeni

Births

Umrli

Deaths

Prirodni
prirast

Natural
increase

Brakovi

Marital statistics

Umrla dojenčad
na 1 000
živorođenih

Infant deaths
per 1 000
live births

Vitalni indeks
(živorođeni
na 100 umrlih)

Vital index
(live births
per 100 deaths)

 

ukupno

Total

živorođeni

Live
births

mrtvorođeni

Stillbirths

ukupno

Total

umrla
dojenčad

Infant
deaths

sklopljeni

Marriages

razvedeni

Divorces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2015.

37 666

37 503

163

54 205

154

-16 702

19 834

6 010

4,1

69,2

Republic of Croatia

2016.

37 706

37 537

169

51 542

161

-14 005

20 467

7 036

4,3

72,8

 

2017.

36 705

36 556

149

53 477

148

-16 921

20 310

6 265

4,0

68,4

 

2018.

37 109

36 945

164

52 706

157

-15 761

19 921

6 125

4,2

70,1

 

2019.

36 296

36 135

161

51 794

143

-15 659

19 761

5 936

4,0

69,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

2015.

2 725

2 712

13

3 692

9

-980

1 494

429

3,3

73,5

Zagreb

2016.

2 774

2 759

15

3 422

6

-663

1 593

456

2,2

80,6

 

2017.

2 730

2 717

13

3 588

14

-871

1 569

437

5,2

75,7

 

2018.

2 762

2 754

8

3 590

5

-836

1 587

442

1,8

76,7

 

2019.

2 751

2 740

11

3 475

9

-735

1 589

422

3,3

78,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

2015.

1 040

1 037

3

1 844

5

-807

602

135

4,8

56,2

Krapina-Zagorje

2016.

1 055

1 051

4

1 834

5

-783

615

189

4,8

57,3

 

2017.

1 071

1 068

3

1 845

1

-777

643

145

0,9

57,9

 

2018.

1 116

1 110

6

1 906

4

-796

564

181

3,6

58,2

 

2019.

1 043

1 035

8

1 725

6

-690

609

140

5,8

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka

2015.

1 276

1 271

5

2 619

7

-1 348

712

216

5,5

48,5

Sisak-Moslavina

2016.

1 351

1 343

8

2 368

3

-1 025

786

408

2,2

56,7

 

2017.

1 237

1 229

8

2 440

6

-1 211

780

257

4,9

50,4

 

2018.

1 229

1 215

14

2 518

9

-1 303

794

275

7,4

48,3

 

2019.

1 228

1 222

6

2 440

8

-1 218

794

275

6,5

50,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka

2015.

957

952

5

2 027

5

-1 075

566

180

5,3

47,0

Karlovac

2016.

989

985

4

1 787

5

-802

555

154

5,1

55,1

 

2017.

951

947

4

1 871

5

-924

542

190

5,3

50,6

 

2018.

963

962

1

1 933

2

-971

489

141

2,1

49,8

 

2019.

935

933

2

1 833

11

-900

482

176

11,8

50,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska

2015.

1 464

1 455

9

2 366

5

-911

712

224

3,4

61,5

Varaždin

2016.

1 509

1 502

7

2 183

9

-681

800

297

6,0

68,8

 

2017.

1 408

1 400

8

2 254

7

-854

745

270

5,0

62,1

 

2018.

1 441

1 435

6

2 179

2

-744

776

277

1,4

65,9

 

2019.

1 445

1 439

6

2 230

3

-791

724

229

2,1

64,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka

2015.

1 015

1 010

5

1 626

5

-616

502

153

5,0

62,1

Koprivnica-Križevci

2016.

1 017

1 012

5

1 664

8

-652

549

186

7,9

60,8

 

2017.

982

977

5

1 624

3

-647

528

182

3,1

60,2

 

2018.

1 005

998

7

1 538

8

-540

482

175

8,0

64,9

 

2019.

983

976

7

1 514

4

-538

550

201

4,1

64,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska

2015.

976

975

1

1 817

6

-842

523

154

6,2

53,7

Bjelovar-Bilogora

2016.

962

958

4

1 657

3

-699

589

156

3,1

57,8

 

2017.

936

930

6

1 708

2

-778

554

186

2,2

54,4

 

2018.

994

992

2

1 647

4

-655

546

180

4,0

60,2

 

2019.

1 008

998

10

1 604

2

-606

580

159

2,0

62,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska

2015.

2 350

2 344

6

3 784

9

-1 440

1 237

444

3,8

61,9

Primorje-Gorski kotar

2016.

2 305

2 293

12

3 622

8

-1 329

1 255

539

3,5

63,3

 

2017.

2 166

2 157

9

3 951

9

-1 794

1 271

428

4,2

54,6

 

2018.

2 137

2 126

11

3 772

8

-1 646

1 217

340

3,8

56,4

 

2019.

2 060

2 057

3

3 746

4

-1 689

1 093

281

1,9

54,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska

2015.

388

386

2

919

2

-533

223

38

5,2

42,0

Lika-Senj

2016.

372

370

2

839

1

-469

217

38

2,7

44,1

 

2017.

378

377

1

855

3

-478

191

42

8,0

44,1

 

2018.

367

361

6

846

2

-485

185

49

5,5

42,7

 

2019.

373

368

5

867

3

-499

209

39

8,2

42,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska

2015.

698

693

5

1 133

1

-440

412

122

1,4

61,2

Virovitica-Podravina

2016.

690

686

4

1 109

6

-423

434

123

8,7

61,9

 

2017.

649

646

3

1 164

1

-518

386

130

1,5

55,5

 

2018.

695

690

5

1 079

2

-389

407

144

2,9

63,9

 

2019.

635

632

3

1 144

1

-512

448

125

1,6

55,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska

2015.

638

636

2

1 076

2

-440

419

88

3,1

59,1

Požega-Slavonia

2016.

619

617

2

987

5

-370

447

105

8,1

62,5

 

2017.

613

611

2

1 005

1

-394

429

90

1,6

60,8

 

2018.

600

600

-

1 016

1

-416

417

130

1,7

59,1

 

2019.

606

603

3

1 045

4

-442

421

107

6,6

57,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska

2015.

1 319

1 314

5

2 125

6

-811

836

186

4,6

61,8

Slavonski Brod-Posavina

2016.

1 303

1 301

2

2 031

6

-730

838

206

4,6

64,1

 

2017.

1 277

1 276

1

2 006

10

-730

825

227

7,8

63,6

 

2018.

1 198

1 196

2

2 011

7

-815

850

230

5,9

59,5

 

2019.

1 207

1 199

8

1 997

8

-798

837

213

6,7

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska

2015.

1 573

1 568

5

2 072

7

-504

828

222

4,5

75,7

Zadar

2016.

1 578

1 571

7

1 950

11

-379

828

146

7,0

80,6

 

2017.

1 537

1 532

5

2 159

6

-627

747

153

3,9

71,0

 

2018.

1 546

1 535

11

1 982

8

-447

737

163

5,2

77,4

 

2019.

1 551

1 543

8

1 938

1

-395

801

185

0,6

79,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska

2015.

2 561

2 551

10

4 108

12

-1 557

1 485

511

4,7

62,1

Osijek-Baranja

2016.

2 412

2 399

13

3 817

11

-1 418

1 547

530

4,6

62,9

 

2017.

2 385

2 378

7

3 897

5

-1 519

1 491

518

2,1

61,0

 

2018.

2 353

2 339

14

3 886

11

-1 547

1 525

487

4,7

60,2

 

2019.

2 226

2 217

9

3 839

8

-1 622

1 470

485

3,6

57,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska

2015.

824

819

5

1 594

3

-775

447

86

3,7

51,4

Šibenik-Knin

2016.

834

834

-

1 592

1

-758

459

115

1,2

52,4

 

2017.

770

766

4

1 532

1

-766

451

98

1,3

50,0

 

2018.

800

795

5

1 471

5

-676

435

126

6,3

54,0

 

2019.

806

805

1

1 457

-

-652

460

91

-

55,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska

2015.

1 445

1 438

7

2 400

5

-962

906

249

3,5

59,9

Vukovar-Sirmium

2016.

1 450

1 436

14

2 307

7

-871

970

262

4,9

62,2

 

2017.

1 310

1 302

8

2 362

4

-1 060

1 004

257

3,1

55,1

 

2018.

1 283

1 279

4

2 283

8

-1 004

908

202

6,3

56,0

 

2019.

1 300

1 293

7

2 193

8

-900

817

261

6,2

59,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska

2015.

4 127

4 110

17

5 152

19

-1 042

2 207

559

4,6

79,8

Split-Dalmatia

2016.

4 159

4 144

15

4 931

16

-787

2 233

781

3,9

84,0

 

2017.

4 101

4 087

14

5 227

23

-1 140

2 288

733

5,6

78,2

 

2018.

4 287

4 274

13

5 104

18

-830

2 170

587

4,2

83,7

 

2019.

4 134

4 112

22

4 968

21

-856

2 207

520

5,1

82,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska

2015.

1 710

1 701

9

2 414

4

-713

855

279

2,4

70,5

Istria

2016.

1 673

1 669

4

2 354

8

-685

862

355

4,8

70,9

 

2017.

1 700

1 690

10

2 475

8

-785

870

309

4,7

68,3

 

2018.

1 676

1 670

6

2 372

4

-702

802

328

2,4

70,4

 

2019.

1 596

1 589

7

2 411

7

-822

752

290

4,4

65,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska

2015.

1 287

1 283

4

1 342

6

-59

621

120

4,7

95,6

Dubrovnik-Neretva

2016.

1 276

1 271

5

1 359

6

-88

585

129

4,7

93,5

 

2017.

1 210

1 208

2

1 379

4

-171

590

142

3,3

87,6

 

2018.

1 196

1 192

4

1 321

8

-129

592

151

6,7

90,2

 

2019.

1 184

1 179

5

1 271

9

-92

592

136

7,6

92,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska

2015.

1 217

1 209

8

1 274

10

-65

510

187

8,3

94,9

Međimurje

2016.

1 220

1 216

4

1 201

7

15

499

179

5,8

101,2

 

2017.

1 187

1 182

5

1 309

5

-127

507

173

4,2

90,3

 

2018.

1 192

1 187

5

1 216

7

-29

552

145

5,9

97,6

 

2019.

1 136

1 133

3

1 232

4

-99

518

171

3,5

92,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

2015.

8 076

8 039

37

8 821

26

-782

3 737

1 428

3,2

91,1

City of Zagreb

2016.

8 158

8 120

38

8 528

29

-408

3 806

1 682

3,6

95,2

 

2017.

8 107

8 076

31

8 826

30

-750

3 899

1 298

3,7

91,5

 

2018.

8 269

8 235

34

9 036

34

-801

3 886

1 372

4,1

91,1

 

2019.

8 089

8 062

27

8 865

22

-803

3 808

1 430

2,7

90,9

 

 

 

3.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA U 2019.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2019

Županija

County of

Živorođeni

Live births

Mrtvorođeni

Stillbirths

Umrli

Deaths

Umrla dojenčad

Infant deaths

Prirodni
prirast

Natural
increase

Brakovi

Marital statistics

Vitalni indeks
(živorođeni
na 100 umrlih)

Vital index
(live births
per 100 deaths)

ukupno

Total

0 – 6 dana

0 – 6 days

sklopljeni

Marriages

razvedeni

Divorces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

36 135

161

51 794

143

81

-15 659

19 761

5 936

69,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

2 740

11

3 475

9

5

-735

1 589

422

78,8

 

Gradovi

Towns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dugo Selo

151

2

158

-

-

-7

96

29

95,6

Ivanić-Grad

143

-

158

1

-

-15

75

17

90,5

Jastrebarsko

129

1

177

-

-

-48

69

45

72,9

Samobor

339

3

412

-

-

-73

207

71

82,3

Sveta Nedelja

158

-

198

2

2

-40

91

32

79,8

Sveti Ivan Zelina

111

-

198

-

-

-87

83

21

56,1

Velika Gorica

579

1

649

3

1

-70

337

63

89,2

Vrbovec

103

1

143

-

-

-40

71

22

72,0

Zaprešić

245

1

226

1

1

19

112

52

108,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine

Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenica

7

-

17

-

-

-10

11

-

41,2

Bistra

66

-

74

-

-

-8

34

9

89,2

Brckovljani

67

-

73

-

-

-6

31

7

91,8

Brdovec

88

2

125

-

-

-37

50

10

70,4

Dubrava

36

-

79

-

-

-43

21

7

45,6

Dubravica

5

-

18

-

-

-13

2

-

27,8

Farkaševac

12

-

34

-

-

-22

2

-

35,3

Gradec

27

-

38

-

-

-11

18

2

71,1

Jakovlje

40

-

46

1

-

-6

26

3

87,0

Klinča Sela

41

-

48

-

-

-7

16

-

85,4

Kloštar Ivanić

50

-

65

-

-

-15

38

5

76,9

Krašić

18

-

49

1

1

-31

14

-

36,7

Kravarsko

31

-

24

-

-

7

6

3

129,2

Križ

56

-

90

-

-

-34

36

8

62,2

Luka

11

-

19

-

-

-8

7

1

57,9

Marija Gorica

19

-

24

-

-

-5

8

-

79,2

Orle

17

-

31

-

-

-14

10

-

54,8

Pisarovina

32

-

58

-

-

-26

18

2

55,2

Pokupsko

17

-

33

-

-

-16

10

3

51,5

Preseka

10

-

31

-

-

-21

8

1

32,3

Pušća

22

-

31

-

-

-9

12

3

71,0

Rakovec

6

-

9

-

-

-3

1

1

66,7

Rugvica

70

-

79

-

-

-9

45

4

88,6

Stupnik

32

-

33

-

-

-1

21

1

97,0

Žumberak

2

-

28

-

-

-26

3

-

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

1 035

8

1 725

6

3

-690

609

140

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi

Towns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donja Stubica

53

-

54

-

-

-1

32

6

98,1

Klanjec

32

-

41

1

-

-9

18

4

78,0

Krapina

99

-

169

-

-

-70

53

19

58,6

Oroslavje

60

2

87

-

-

-27

32

5

69,0

Pregrada

61

-

81

1

1

-20

33

6

75,3

Zabok

66

-

99

-

-

-33

27

18

66,7

Zlatar

43

1

82

-

-

-39

37

7

52,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine

Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedekovčina

54

1

104

1

1

-50

49

6

51,9

Budinščina

25

-

22

-

-

3

22

-

113,6

Desinić

14

-

43

-

-

-29

3

4

32,6

Đurmanec

40

-

57

-

-

-17

21

1

70,2

Gornja Stubica

39

-

66

-

-

-27

32

-

59,1

Hrašćina

15

-

34

-

-

-19

10

3

44,1

Hum na Sutli

34

-

50

-

-

-16

15

3

68,0

Jesenje

15

-

14

-

-

1

9

1

107,1

Konjščina

19

-

42

-

-

-23

15

5

45,2

Kraljevec na Sutli

10

-

20

-

-