image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 24. SRPNJA 2020./ 24 JULY, 2020

BROJ/ NUMBER: 7.1.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019.

MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, 2019

 

 

 

U ovom Priopćenju dani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske od 2010. do 2019. te po županijama od 2015. do 2019.

 

This First Release contains data on international and internal migration of the population of the Republic of Croatia for the period from 2010 to 2019 and data at the county level for the period from 2015 to 2019.

 

 

 

Vanjska migracija

 

International migration

 

 

 

U 2019. u Republiku Hrvatsku iz inozemstva se doselilo 37 726 osoba, a u inozemstvo se odselilo 40 148 osoba. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan i iznosio je -2 422.

 

In 2019, there were 37 726 persons that immigrated to the Republic of Croatia and 40 148 persons that emigrated from it. The Republic of Croatia had a negative net migration with foreign countries, which amounted to -2 422.

 

 

 

U 2019. iz inozemstva se doselilo 26,2% hrvatskih državljana i 73,8% stranaca, a odselilo se 80,8% hrvatskih državljana i 19,1% stranaca.

 

In 2019, there were 26.2% of Croatian citizens and 73.8% of foreigners who immigrated into the Republic of Croatia, while 80.8% of Croatian citizens and 19.1% of foreigners emigrated abroad.

 

 

 

U ukupnom broju doseljenih i odseljenih znatan je udio stranaca u okviru godišnjih kvota dozvola za zapošljavanje.

 

In the total number of immigrants and emigrants, there is a significant share of foreigners within the annual quotas of permits for the employment.

 

 

 

Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku, 31,9% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske, najviše osoba odselilo se u Njemačku (48,0%).

 

Out of the total number of immigrants, there were 31.9% of persons who arrived from Bosnia and Herzegovina. Out of the total number of emigrants from the Republic of Croatia, 48.0% of persons departed to Germany.

 

 

 

S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je bio udio muškaraca (77,3%). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo također je bio veći udio muškaraca (57,8%). Najveći broj odseljenih u inozemstvo bio je u dobi od 20 do 39 godina (44,3%).

 

With regard to sex, in the total number of immigrants there were more men (77.3%). Out of the total number of emigrants, there were also more men (57.8%). The largest number of persons emigrated abroad were aged 20 − 39 (44.3%).

 

 

 

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2019. najveći su udio imali Grad Zagreb (20,3%) i Splitsko-dalmatinska županija (11,7%). Prema ukupnom broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo, na prvome je mjestu bio Grad Zagreb (18,1%), slijedile su Osječko-baranjska županija (7,6%) i Zagrebačka županija (7,3%).

 

In 2019, the greatest share in the total number of persons who immigrated to the Republic of Croatia was recorded in the City of Zagreb (20.3%) and the County of Split-Dalmatia (11.7%). The largest share out of the total number of emigrants from the Republic of Croatia to foreign countries was recorded in the City of Zagreb (18.1%), followed by the County of Osijek-Baranja (7.6%) and the County of Zagreb (7.3%).

 

 

 

Unutarnja migracija

 

Internal migration

 

 

 

U 2019. mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske promijenilo je 71 790 osoba.

 

In 2019, there were 71 790 persons who changed their place of residence within the Republic of Croatia.

 

 

 

Najveći broj preseljenog stanovništva unutar Republike Hrvatske bio je u dobi od 20 do 39 godina (46,9%). Udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 54,8%.

 

The largest number of migrated population within the Republic of Croatia were aged 20 − 39 (46.9%), while the share of women in the total number of migrated population was 54.8%.

 

 

 

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2019., najviše osoba (42,5%) selilo se između županija, između gradova/općina iste županije selilo se 37,6% osoba, a između naselja istoga grada/općine selilo se 19,9% osoba.

 

Within the total number of migrated population on the territory of the Republic of Croatia in 2019, the largest number of persons (42.5%) migrated between counties, 37.6% of persons migrated between towns/municipalities of the same county and 19.9% of persons migrated between settlements of the same town/municipality.

 

 

 

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2019. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

 

The majority of migrations between towns/municipalities within the same county in 2019 were recorded in the County of Split-Dalmatia and the County of Primorje-Gorski kotar. The majority of migrations between counties were recorded in the City of Zagreb and the County of Zagreb.

 

 

 

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba, međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) imalo je pet županija i Grad Zagreb, a najviši je bio u Gradu Zagrebu (3 309 osoba). Negativan saldo migracije među županijama imalo je petnaest županija, s tim da je najveći bio u Vukovarsko-srijemskoj županiji (-759 osoba), Osječko-baranjskoj županiji (-713 osoba) i Brodsko-posavskoj županiji (-688 osoba).

 

Out of the total of twenty counties and the City of Zagreb, five counties and the City of Zagreb had a positive net migration between counties (the number of immigrants was larger than the number of emigrants) and the highest one was recorded in the City of Zagreb (3 309 persons). Fifteen counties had a negative net migration between counties, the largest ones recorded in the County of Vukovar-Sirmium (-759 persons), the County of Osijek-Baranja (-713 persons) and the County of Slavonski Brod-Posavina (-688 persons).

 

 

 

Ukupna migracija u 2019.

 

The total migration of population in 2019

 

 

 

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2019. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva te ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imao je Grad Zagreb (3 697 osoba). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Osječko-baranjska županija (-2 557 osoba) i Vukovarsko-srijemska županija (-2 105 osoba).

 

The largest positive total net migration of population in 2019 (the difference between the total number of immigrants from another county and abroad and the total number of emigrants to another county and abroad) was recorded in the City of Zagreb (3 697 persons). The largest negative total net migration of population was recorded in the County of Osijek-Baranja (-2 557 persons) and the County of Vukovar-Sirmium
(-2 105 persons).

 

 

 

I.    VANJSKA MIGRACIJA

      INTERNATIONAL MIGRATION

 

 

1.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA

 

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Migracijski saldo

Net migration

 

 

 

 

2010.

4 985

9 860

-4 875

2011.1)

8 534

12 699

-4 165

2012.1)

8 959

12 877

-3 918

2013.1)

10 378

15 262

-4 884

2014.1)

10 638

20 858

-10 220

2015.1)

11 706

29 651

-17 945

2016.1)

13 985

36 436

-22 451

2017.1)

15 553

47 352

-31 799

2018.1)

26 029

39 515

-13 486

2019.1)

37 726

40 148

-2 422

 

 

1)       Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju se prema novoj metodologiji.

1)       In order to harmonise the international migration statistics with international standards and the acquis communautaire, since 2011 data have been processed according to a new methodology.

 

 

 

 

 

 

2.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTRY OF CITIZENSHIP

Zemlja državljanstva

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Country of citizenship

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

11 706

29 651

13 985

36 436

15 553

47 352

26 029

39 515

37 726

40 148

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

6 483

28 268

7 733

34 815

7 911

45 367

8 619

36 413

9 882

32 453

Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

4 512

1 055

5 570

1 303

6 891

1 661

16 109

2 769

24 194

7 224

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

2 192

 415

2 212

 593

2 187

 675

2 242

 793

2 510

1 018

European Union

Austrija

134

23

 134

 27

 116

 20

 130

 55

 132

 63

Austria

Bugarska

45

7

 47

 12

 45

18

 45

 23

 65

 30

Bulgaria

Češka

50

18

 39

 20

 52

 12

 61

 24

 42

 19

Czech Republic

Francuska

69

32

 97

 25

 85

 51

 91

 30

 100

 58

France

Italija

356

70

 300

 133

 304

 134

 266

 99

 307

 131

Italy

Mađarska

90

22

 113

 51

 99

 51

 83

 45

 118

 40

Hungary

Nizozemska

48

8

 65

 8

 55

 8

 70

 26

 45

 16

Netherlands

Njemačka

437

62

 462

 87

 462

 94

 453

 129

 487

 192

Germany

Poljska

83

22

 62

 26

 57

 18

 79

 19

 79

 27

Poland

Rumunjska

36

16

 67

 26

 47

 36

 38

 36

 70

 40

Romania

Slovačka

43

18

 51

 19

 55

 20

 49

 18

 49

 28

Slovakia

Slovenija

510

61

 467

 78

 513

 105

 535

 172

 573

 247

Slovenia

Švedska

67

8

 47

 20

 63

 18

 58

 25

 52

 36

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

88

19

 105

 14

 100

 28

 134

 40

 196

 47

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 320

640

3 358

 710

4 704

 986

13 867

1 976

21 684

6 206

Other European countries

Albanija

14

4

13

3

207

6

642

87

1 304

 292

Albania

Bosna i Hercegovina

1 032

 272

1 921

 271

2 946

 482

7 932

1 161

9 680

3 241

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

 44

14

 47

 23

 48

 20

 79

 25

 156

 46

Montenegro

Kosovo

213

41

200

73

255

64

1 394

87

3 635

 597

Kosovo

Rusija

 151

 62

 139

 49

 132

 51

 108

 48

 146

 47

Russian Federation

Sjeverna Makedonija1)

240

 59

 173

 76

 205

 71

 798

 96

1 462

 391

North Macedonia1)

Srbija

404

 127

 557

 135

 553

 185

2 161

 294

3 995

1 156

Serbia

Ukrajina

 104

 21

 206

 40

 223

 76

 618

 134

1 071

 364

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

 404

 186

 339

 192

 401

 192

 880

 153

3 084

 231

Asia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

 89

 21

 58

 16

 70

 28

 83

 22

 139

 24

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

 142

 75

 197

 75

 165

 75

 202

 90

 235

 119

North and Central America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

46

 11

 56

 10

 75

 16

 86

 38

 145

 47

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

23

11

 27

 13

 34

 5

 39

 16

 37

 22

Oceania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

 7

 24

 5

 12

 6

 8

 11

 14

 10

 28

Unknown

 

 

1)       Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

1)       As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

3.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA STAROSTI I SPOLU U 2019.

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE AND SEX, 2019

Starost

Age

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

37 726

29 147

8 579

40 148

23 195

16 953

0 –  4

 559

 285

 274

1 086

 554

 532

5 –  9

 411

 201

 210

1 920

1 032

 888

10 – 14

 326

 179

 147

1 774

 888

 886

15 – 19

1 414

1 029

 385

1 802

 958

 844

20 – 24

5 061

3 944

1 117

4 148

2 458

1 690

25 – 29

5 412

4 257

1 155

4 885

2 786

2 099

30 – 34

5 118

4 218

 900

4 474

2 676

1 798

35 – 39

4 667

3 908

 759

4 270

2 614

1 656

40 – 44

3 991

3 281

 710

3 940

2 430

1 510

45 – 49

3 348

2 715

 633

3 329

2 013

1 316

50 – 54

2 525

1 986

 539

2 895

1 720

1 175

55 – 59

1 692

1 268

 424

1 984

1 198

 786

60 – 64

1 188

 748

 440

1 319

 735

 584

65 – 69

 944

 539

 405

1 079

 522

 557

70 – 74

 488

 294

 194

 704

 359

 345

75 i više

75 and over

 582

 295

 287

 539

 252

 287

 

 

 

4.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI PODRIJETLA/ODREDIŠTA I DRŽAVLJANSTVU U 2019.

      INTERNATIONAL MIGRATION, BY COUNTRY OF ORIGIN/DESTINATION AND CITIZENSHIP, 2019

Zemlja podrijetla/odredišta

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Country of origin/destination

ukupno

Total

hrvatski

državljani

Croatian citizens

stranci

Foreigners

nepoznato

Unknown

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Foreigners

nepoznato

Unknown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

37 726

9 882

27 834

 10

40 148

32 453

7 667

28

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

32 953

9 087

23 863

 3

38 438

31 325

7 104

9

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

7 644

5 361

2 281

 2

27 994

27 014

978

2

European Union

Austrija

 675

 540

 135

-

2 916

2 856

59

1

Austria

Belgija

 79

 54

 25

-

170

164

6

-

Belgium

Češka

 64

 29

 35

-

122

103

19

-

Czech Republic

Danska

 32

 21

 11

-

187

183

4

-

Denmark

Francuska

 150

 73

 77

-

213

158

55

-

France

Irska

 298

 285

 13

-

1 343

1 340

3

-

Ireland

Italija

 592

 319

 272

 1

940

806

134

-

Italy

Luksemburg

 7

 7

-

-

87

85

2

-

Luxembourg

Mađarska

 117

 28

 89

-

88

54

34

-

Hungary

Nizozemska

 83

 48

 35

-

273

260

13

-

Netherlands

Njemačka

3 993

3 528

 465

-

19 290

19 094

196

-

Germany

Poljska

 81

 13

 68

-

46

22

24

-

Poland

Rumunjska

 63

 2

 61

-

55

15

40

-

Romania

Slovačka

 77

 26

 51

-

60

33

27

-

Slovakia

Slovenija

 713

 155

 558

-

675

436

239

-

Slovenia

Španjolska

 63

 18

 45

-

72

66

6

-

Spain

Švedska

 133

 83

 50

-

714

679

34

1

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

 285

 110

 175

-

616

582

34

-

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

25 309

3 726

21 582

 1

10 444

4 311

6 126

7

Other European countries

Albanija

1 303

 4

1 299

-

293

2

291

-

Albania

Bosna i Hercegovina

12 040

2 420

9 620

-

4 415

1 229

3 185

1

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

 187

 36

 151

-

89

43

46

-

Montenegro

Kosovo

3 579

 54

3 525

-

586

13

573

-

Kosovo

Norveška

 71

 47

 24

-

231

219

12

-

Norway

Rusija

 155

 22

 133

-

63

18

45

-

Russian Federation

Sjeverna Makedonija1)

1 504

 45

1 459

-

443

57

386

-

North Macedonia1)

Srbija

4 800

 720

4 079

 1

2 842

1 672

1 164

6

Serbia

Švicarska

 421

 362

 59

-

1 014

1 000

14

-

Switzerland

Ukrajina

1 061

 6

1 055

-

367

7

360

-

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

3 113

 123

2 987

 3

417

193

224

-

Asia

Afrika

 175

 49

 126

-

42

20

22

-

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

 568

 356

 212

-

635

524

111

-

North and Central America

Kanada

 163

 135

 28

-

256

242

14

-

Canada

SAD

 360

 215

 145

-

358

269

89

-

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

 181

 48

 133

-

52

9

43

-

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

 230

 185

 45

-

230

207

23

-

Oceania

Australija

 208

 170

 38

-

207

187

20

-

Australia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

 506

 34

 468

 4

334

175

140

19

Unknown

 

 

1)       Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

1)       As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

 

 

 

5.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTIES

Županija
County of

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni
Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

11 706

29 651

13 985

36 436

15 553

47 352

26 029

39 515

37 726

40 148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

 652

2 276

 707

2 907

 830

3 201

1 741

2 828

2 934

2 941

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

 118

 409

 114

 625

 192

 593

 314

 619

 855

 633

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

 361

1 748

 421

2 241

 502

3 211

 795

2 130

1 068

1 904

Karlovačka

Karlovac

 257

 901

 287

 964

 421

1 194

 680

 994

 933

1 310

Varaždinska

Varaždin

 203

 800

 195

1 021

 343

1 346

 718

1 172

1 408

1 384

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

 90

 374

 124

 886

 185

 989

 271

 827

 368

 748

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

 117

 621

 131

 986

 162

1 016

 217

 869

 294

 920

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski kotar

1 049

2 549

1 426

2 807

1 479

2 962

2 278

2 890

2 932

2 748

Ličko-senjska

Lika-Senj

 147

 513

 202

 419

 178

 608

 328

 443

 462

 424

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

 99

 804

 143

 941

 167

1 322

 180

1 009

 268

 998

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

 125

1 028

 125

1 238

 166

1 564

 299

1 172

 373

1 078

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

 300

1 571

 329

2 208

 348

3 271

 807

2 258

1 184

2 073

Zadarska

Zadar

 612

1 542

 745

1 283

 732

1 367

1 289

1 370

2 145

1 917

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

 470

2 212

 522

3 634

 598

5 094

 879

3 635

1 225

3 069

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

 415

 929

 491

 999

 487

1 199

 770

1 033

1 185

1 125

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

 434

1 967

 494

2 763

 447

5 091

 820

3 001

1 164

2 510

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

1 828

2 155

1 959

2 617

1 984

2 992

2 952

2 872

4 414

2 714

Istarska

Istria

1 076

1 280

1 562

1 379

1 859

1 543

2 765

1 852

3 977

2 582

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

 465

 584

 515

 886

 555

 788

1 016

 716

2 025

 725

Međimurska

Međimurje

 130

 342

 163

 756

 203

1 187

 512

1 256

 867

1 088

Grad Zagreb

City of Zagreb

2 758

5 046

3 330

4 876

3 715

6 814

6 398

6 569

7 645

7 257

 

 

 

 

 

 

II.     UNUTARNJA MIGRACIJA

        INTERNAL MIGRATION

 

 

1.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY PLACE OF MIGRATION

 

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

među naseljima istoga

grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama

iste županije

Between towns/municipalities

of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

2010.

66 739

15 008

25 885

25 846

2011.

71 403

15 653

27 236

28 514

2012.

68 839

14 314

26 908

27 617

2013.

76 840

16 827

30 054

29 959

2014.

80 736

15 983

30 947

33 806

2015.

75 927

14 241

28 268

33 418

2016.

74 752

14 890

28 350

31 512

2017.

71 580

13 869

27 278

30 433

2018.

71 703

14 238

27 081

30 384

2019.

71 790

14 290

26 982

30 518

 

 

 

 

 

 

2.     PRESELJENO STANOVNIŠTVO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE PREMA STAROSTI, SPOLU I PODRUČJU PRESELJENJA U 2019.

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY AGE, SEX AND PLACE OF MIGRATION, 2019

Starost

Spol

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

Sex

Age

među naseljima istoga grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama iste županije

Between towns/municipalities

of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

ukupno

71 790

14 290

26 982

30 518

Total

Total

 

muškarci

32 441

6 352

11 907

14 182

Men

 

 

žene

39 349

7 938

15 075

16 336

Women

 

   0 – 4

ukupno

5 495

1 211

2 306

1 978

Total

   0   4

 

muškarci

2 765

 591

1 165

1 009

Men

 

 

žene

2 730

 620

1 141

 969

Women

 

   5 – 9

ukupno

3 930

1 135

1 663

1 132

Total

   5   9

 

muškarci

2 002

 579

 858

 565

Men

 

 

žene

1 928

 556

 805

 567

Women

 

10 – 14

ukupno

2 955

 902

1 193

 860

Total

10 14

 

muškarci

1 528

 461

 633

 434

Men

 

 

žene

1 427

 441

 560

 426

Women

 

15 – 19

ukupno

2 922

 729

1 193

1 000

Total

15 19

 

muškarci

1 264

 330

 501

 433

Men

 

 

žene

1 658

 399

 692

 567

Women

 

20 – 24

ukupno

6 788

1 184

2 434

3 170

Total

20 24

 

muškarci

2 308

 396

 715

1 197

Men

 

 

žene

4 480

 788

1 719

1 973

Women

 

25 – 29

ukupno

10 750

1 862

3 699

5 189

Total

25 29

 

muškarci

3 884

 653

1 231

2 000

Men

 

 

žene

6 866

1 209

2 468

3 189

Women

 

30 – 34

ukupno

9 357

1 708

3 394

4 255

Total

30 34

 

muškarci

4 259

 722

1 526

2 011

Men

 

 

žene

5 098

 986

1 868

2 244

Women

 

35 – 39

ukupno

6 809

1 394

2 550

2 865

Total

35 39

 

muškarci

3 331

 653

1 223

1 455

Men

 

 

žene

3 478

 741

1 327

1 410

Women

 

40 – 44

ukupno

4 691

 962

1 741

1 988

Total

40 44

 

muškarci

2 380

 473

 837

1 070

Men

 

 

žene

2 311

 489

 904

 918

Women

 

45 – 49

ukupno

3 667

 768

1 336

1 563

Total

45 49

 

muškarci

1 885

 370

 673

 842

Men

 

 

žene

1 782

 398

 663

 721

Women

 

50 – 54

ukupno

3 042

 610

1 097

1 335

Total

50 54

 

muškarci

1 636

 304

 592

 740

Men

 

 

žene

1 406

 306

 505

 595

Women

 

55 – 59

ukupno

2 668

 474

1 016

1 178

Total

55 59

 

muškarci

1 342

 242

 505

 595

Men

 

 

žene

1 326

 232

 511

 583

Women

 

60 – 64

ukupno

2 548

 414

 951

1 183

Total

60 64

 

muškarci

1 284

 206

 475

 603

Men

 

 

žene

1 264

 208

 476

 580

Women

 

65 – 69

ukupno

2 159

 319

 771

1 069

Total

65 69

 

muškarci

1 085

 148

 403

 534

Men

 

 

žene

1 074

 171

 368

 535

Women

 

70 – 74

ukupno

1 349

 207

 484

 658

Total

70 74

 

muškarci

 608

 91

 213

 304

Men

 

 

žene

 741

 116

 271

 354

Women

 

75 i više

ukupno

2 660

 411

1 154

1 095

Total

75 and over

 

muškarci

 880

 133

 357

 390

Men

 

 

žene

1 780

 278

 797

 705

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU DOSELJENJA I ODSELJENJA

        PO ŽUPANIJAMA U 2019.

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES AND PLACE OF IMMIGRATION

        AND EMIGRATION, 2019

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo

migracije

među

županijama

Net migration

between

counties

Preseljeno stanovništvo unutar županije

Migrating population within county

ukupno

Total

iz druge

županije

From

 another county

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another

county

među naseljima

istoga

grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među

gradovima/općinama

iste županije

Between towns/municipalities

of same county

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

71 790

30 518

71 790

30 518

0

14 290

26 982

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

6 829

4 118

5 782

3 071

1 047

1 455

1 256

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

2 204

 783

2 115

 694

 89

 433

 988

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

2 717

 906

3 280

1 469

-563

 890

 921

Karlovačka

Karlovac

1 979

 743

2 064

 828

-85

 487

 749

Varaždinska

Varaždin

2 775

 841

2 781

 847

-6

 559

1 375

Koprivničko-križevačka