GLAVA PRIOPCENJA 2020

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 30. TRAVNJA 2020./ 30 APRIL, 2020

BROJ/ NUMBER: 8.1.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

OSNOVNE ŠKOLE

KRAJ ŠK. G. 2018./2019. I POČETAK ŠK. G. 2019./2020.

BASIC SCHOOLS

END OF 2018/2019 SCHOOL YEAR AND BEGINNING OF 2019/2020 SCHOOL YEAR

 

 

 

1. OSNOVNE ŠKOLE – kraj šk. g. 2018./2019.

 

1. BASIC SCHOOLS end of 2018/2019 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2018./2019. djelovalo je 876 osnovnih škola (matičnih i samostalnih). Škole su u svom sastavu imale 1 151 područnu školu/odjel.

 

At the end of the 2018/2019 school year, there were 876 active (self-contained) basic schools on the territory of the Republic of Croatia. They included 1 151 satellite schools and departments.

 

 

 

Pad broja učenika osnovnih škola traje već četvrt stoljeća, 70,8% osnovnih škola ima organiziranu prehranu

 

Decrease in the number of pupils has been present for a quarter of the century and 70.8% of basic shools provided school meals

 

 

 

Na kraju školske godine 2018./2019. broj osnovnih škola, broj razrednih odjela i broj učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na kraj školske godine 2017./2018. Udio učenica jest 48,7%. Iako se broj učenika nije bitnije mijenjao u odnosu na prethodnu godinu, i dalje se bilježi pad koji traje već četvrt stoljeća. Državnih osnovnih škola s organiziranom prehranom ima 70,6%, a privatnih osnovnih škola 95,5%.

 

At the end of the 2018/2019 school year, the number of basic schools, the number of departments and the number of pupils did not significantly change compared to the end of the 2017/2018 school year. The share of female pupils was 48.7%. Although the number of pupils did not significantly change compared to the previous year, the decrease has continued for as long as a quarter of the century. There were 70.6% of state basic schools and 95.5% of private basic schools that provided school meals.

 

 

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju u ovoj školskoj godini iznosi 1 : 9,1. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1 : 2,0. Udio žena u populaciji učitelja jest 81,5%.

 

The teacher/pupil ratio in the regular education in the same school year was 1 : 9.1. The same ratio in the education of disabled children and youth was 1 : 2.0. The share of women in the total number of teachers was 81.5%.

 

 

 

Više od četiri tisuće učenika polazi nastavu na jezicima nacionalnih manjina

 

More than four thousand pupils attended classes conducted in languages of ethnic minrities

 

 

 

Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, od 2 027 školskih jedinica, u 2 002 nastava se izvodi samo na jednom jeziku, i to u 1 958 škola na hrvatskom jeziku, u 12 na talijanskome, u četiri na mađarskome, u sedam na češkome i u 21 na srpskome. Osim na hrvatskom jeziku, 25 škola nastavu izvodi i na jezicima nacionalnih manjina, i to pet na mađarskome, pet na talijanskome, jedna na njemačkome, dvije na češkome i 12 na srpskome. Ukupno su 4 293 učenika polazila nastavu na jezicima nacionalnih manjina, i to 353 na češkome, 1 696 na talijanskome, 172 na mađarskome, 135 na njemačkome i 1 937 na srpskome.

 

According to the methodology of statistical data collection, in 2 002 school units, out of 2 027 of them, classes were conducted in one language: in 1 958 of them in Croatian, in 12 of them in Italian, in four of them in Hungarian, in seven of them in Czech and in 21 of them in Serbian. Besides in Croatian, classes in 25 schools were conducted in languages of ethnic minorities: in five of them in Hungarian, in five in Italian, in one in German, in two in Czech and in 12 in Serbian. A total of 4 293 pupils attended classes conducted in languages of ethnic minorities: 353 in Czech, 1 696 in Italian, 172 in Hungarian, 135 in German and 1 937 in Serbian.

 

 

1.1.  OSNOVNE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I PREHRANA U ŠKOLI, KRAJ ŠK. G. 2018./2019.

        BASIC SCHOOLS, CLASS UNITS, SCHOOL MEALS, END OF 2018/2019 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Škole s organiziranom prehranom

Schools providing school meals

 

ukupno

Total

matične i samo-stalne

Self-contained schools

područne i odjeli

Satellite schools and departments

ukupno

Total

čisti

Homogenous

kombini-rani

Combined

ukupno

Total

samo mliječni obrok

Snack only

samo topli
obrok

Warm meal only

oba obroka

Both

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

2 027

 876

1 151

18 054

16 496

1 558

1 435

 636

 411

 388

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

2 009

 858

1 151

17 916

16 358

1 558

1 418

 636

 408

 374

State

Privatne

 9

 9

-

 70

 70

-

 8

-

 3

 5

Private

Vjerskih zajednica

 9

 9

-

 68

 68

-

 9

-

-

 9

Of religious communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

 88

 30

 58

 320

 153

 167

 84

 32

 14

 38

Basic schools for disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 88

 30

 58

 320

 153

 167

 84

 32

 14

 38

State

 

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja.

1)   See Notes on Methodology.

 

 

 

1.2.  UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU, ZAVRŠAVANJU I PREHRANI, KRAJ ŠK. G. 2018./2019.

        PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, SEX, COMPLETION AND SCHOOL MEALS, END OF 2018/2019 SCHOOL YEAR

 

Ukupno

Total

Učenice

Female pupils

Učenici koji su završili školu

Pupils who completed school

Korisnici prehrane u školi

Pupils taking school meals

 

 

svega

All

I. – IV. razred

1st  – 4th grade

V. – VIII. razred

5th – 8th grade

svega

All

I. – IV. razred

1st  – 4th grade

V. – VIII. razred

5th – 8th grade

svega

All

učenice

Female pupils

mliječnog obroka

Snacks

toplog obroka

Warm meal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole ukupno

315 803

159 357

156 446

153 396

77 667

75 729

38 646

18 722

139 540

97 037

Basic schools – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

314 150

158 649

155 501

152 843

77 454

75 389

38 388

18 635

136 938

95 437

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

312 032

157 334

154 698

151 840

76 820

75 020

38 208

18 546

135 589

93 932

State

Privatne

 872

 474

 398

 388

 224

 164

 97

 48

 371

 612

Private

Vjerskih zajednica

1 246

 841

 405

 615

 410

 205

 83

 41

 978

 893

Of religious communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

1 653

 708

 945

 553

 213

 340

 258

 87

2 602

1 600

Basic schools for disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

1 653

 708

 945

 553

 213

 340

 258

 87

2 602

1 600

State

 

 

 

1.3.  UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2018./2019.

        PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, ACHIEVEMENT AND SEX, END OF 2018/2019 SCHOOL YEAR

 

 

Ukupno

Total

U državnim školama

In state schools

U privatnim školama

In private schools

U školama vjerskih zajednica

In schools of religious communities

 

 

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole ukupno

svega

315 803

314 808

313 685

312 690

 872

 872

1 246

1 246

All

Basic schools – total

 

učenice

153 396

153 039

152 393

152 036

 388

 388

 615

 615

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

314 150

313 169

312 032

311 051

 872

 872

1 246

1 246

All

Basic schools – regular

 

učenice

152 843

152 493

151 840

151 490

 388

 388

 615

 615

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.          razred

svega

38 179

38 050

37 806

37 677

 132

 132

 241

 241

All

1st    grade

 

učenice

18 604

18 544

18 419

18 359

 60

 60

 125

 125

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.        razred

svega

38 962

38 922

38 625

38 585

 119

 119

 218

 218

All

2nd   grade

 

učenice

18 833

18 815

18 681

18 663

 53

 53

 99

 99

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.       razred

svega

41 227

41 194

40 914

40 881

 121

 121

 192

 192

All

3rd     grade

 

učenice

20 222

20 195

20 066

20 039

 64

 64

 92

 92

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.       razred

svega

40 281

40 230

39 989

39 938

 102

 102

 190

 190

All

4th   grade

 

učenice

19 795

19 773

19 654

19 632

 47

 47

 94

 94

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.        razred

svega

39 556

39 329

39 313

39 086

 109

 109

 134

 134

All

5th     grade

 

učenice

19 306

19 244

19 197

19 135

 39

 39

 70

 70

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.       razred

svega

38 399

38 228

38 206

38 035

 99

 99

 94

 94

All

6th     grade

 

učenice

18 394

18 343

18 313

18 262

 40

 40

 41

 41

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.     razred

svega

39 069

38 828

38 882

38 641

 93

 93

 94

 94

All

7th     grade

 

učenice

19 021

18 944

18 931

18 854

 37

 37

 53

 53

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.    razred

svega

38 477

38 388

38 297

38 208

 97

 97

 83

 83

All

8th     grade

 

učenice

18 668

18 635

18 579

18 546

 48

 48

 41

 41

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osnovne škole za djecu i

svega

1 653

1 639

1 653

1 639

-

-

-

-

All

Basic schools for

mladež s teškoćama u

učenice

 553

 546

 553

 546

-

-

-

-

Female pupils

disabled children and

razvoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.      razred

svega

 143

 143

 143

 143

-

-

-

-

All

1st    grade

 

učenice

 41

 41

 41

 41

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.     razred

svega

 181

 181

 181

 181

-

-

-

-

All

2nd   grade

 

učenice

 42

 42

 42

 42

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.    razred

svega

 173

 172

 173

 172

-

-

-

-

All

3rd     grade

 

učenice

 66

 65

 66

 65

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.    razred

svega

 211

 210

 211

 210

-

-

-

-

All

4th   grade

 

učenice

 64

 64

 64

 64

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.     razred

svega

 237

 237

 237

 237

-

-

-

-

All

5th   grade

 

učenice

 89

 89

 89

 89

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.    razred

svega

 217

 215

 217

 215

-

-

-

-

All

6th   grade

 

učenice

 73

 73

 73

 73

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.   razred

svega

 230

 223

 230

 223

-

-

-

-

All

7th   grade

 

učenice

 90

 85

 90

 85

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. razred

svega

 261

 258

 261

 258

-

-

-

-

All

8th   grade

 

učenice

 88

 87

 88

 87

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

1.4.  UČITELJI I STRUČNI SURADNICI1) U OSNOVNIM ŠKOLAMA, KRAJ ŠK. G. 2018./2019.

        TEACHERS AND ASSISTANTS1) IN BASIC SCHOOLS, END OF 2018/2019 SCHOOL YEAR

 

Učitelji

Teachers

Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti

Teachers, FTE

Učitelji koji predaju

Teachers in

Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti

Assistants, FTE

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time

s kraćim od punoga radnog vremena

Part-time

u nižim razredima

Lower grades

u višim razredima

Upper grades

u nižim i višim razredima

Lower and upper grades

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite

Basic schools – regular

34 385

28 025

25 912

22 265

8 473

5 760

29 686,94

24 837,04

12 533

16 984

4 868

2 460,21

2 256,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

34 020

27 735

25 668

22 060

8 352

5 675

29 397,97

24 601,81

12 369

16 873

4 778

2 436,01

2 234,76

Privatne

Private

 166

 123

 119

 91

 47

 32

 139,03

 104,61

 69

 44

 53

 10,20

 8,70

Vjerskih zajednica

Of religious communities

 199

 167

 125

 114

 74

 53

 149,94

 130,62

 95

 67

 37

 14,00

 13,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

Basic schools for disabled children and youth

 833

 711

 688

 606

 145

 105

 735,45

 642,06

 213

 322

 298

 305,94

 280,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

 833

 711

 688

 606

 145

 105

 735,45

 642,06

 213

 322

 298

 305,94

 280,30

 

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja.

1)   See Notes on Methodology.

 

 

 

1.5.  UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE PO RAZREDIMA I NASTAVNICI KOJI IH PREDAJU, KRAJ ŠK. G. 2018./2019.

        PUPILS LEARNING FOREIGN LANGUAGES, BY GRADES AND TEACHERS TEACHING FOREIGN LANGUAGES, END OF 2018/2019 SCHOOL YEAR

 

Učenici po razredima1)

Pupils by grades1)

Nastavnici1)

Teachers1)

 

Ukupno

Total

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

430 436

39 125

40 911

43 409

66 680

63 449

60 240

59 255

57 367

5 854

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

299 751

35 056

35 532

37 588

39 575

38 760

37 636

38 018

37 586

3 497

English

Njemački

101 595

3 486

3 845

4 139

20 779

19 214

17 645

16 809

15 678

1 700

German

Talijanski

24 541

 345

1 260

1 392

5 335

4 702

4 211

3 793

3 503

 475

Italian

Francuski

2 437

 47

 50

 48

 658

 458

 454

 368

 354

 69

French

Španjolski

 329

 2

 6

 3

 91

 84

 65

 46

 32

 8

Spanish

Mađarski

 592

 57

 75

 78

 77

 82

 70

 83

 70

 35

Hungarian

Češki

 271

 34

 46

 39

 30

 41

 32

 23

 26

 16

Czech

Slovački

 326

 33

 37

 48

 46

 41

 42

 44

 35

 14

Slovak

Ruski

 43

 9

 2

 7

 7

 3

 9

 2

 4

 4

Russian

Ostali jezici

 551

 56

 58

 67

 82

 64

 76

 69

 79

 36

Other languages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

 262

-

-

-

 53

 47

 50

 45

 67

 34

Basic schools for disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

 257

-

-

-

 51

 46

 50

 45

 65

 32

English

Njemački

 5

-

-

-

 2

 1

-

-

 2

 2

German

 

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja.

1)   See Notes on Methodology.

 

 

 

1.6.  POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE, ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, KRAJ ŠK. G. 2018./2019.

        SPECIAL BASIC EDUCATION, SCHOOLS, PUPILS AND TEACHERS, END OF 2018/2019 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Učenici

Pupils

Učenici koji su završili školu

Graduated pupils

Učitelji1)

Teachers1)

 

 

ukupno

Total

samo-stalne

Self- contained

područne

Satellite

odjeli

Depart-

ments

ukupno

Total

učenice

Female pupils

ukupno

Total

učenice

Female pupils

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time

 

 

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne umjetničke škole

 132

 31

 37

 64

18 803

11 614

2 232

1 386

2 391

1 446

1 731

1 105

Basic art schools

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

 127

 30

 37

 60

18 395

11 214

2 134

1 292

2 267

1 359

1 626

1 030

Music schools

Državne

 116

 25

 35

 56

17 792

10 878

2 060

1 256

2 158

1 303

1 598

1 014

State

Privatne

 11

 5

 2

 4

 603

 336

 74

 36

 109

 56

 28

 16

Private

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesne

 5

 1

 -

 4

 408

 400

 98

 94

 124

 87

 105

 75

Dance schools

Državne

 5

 1

-

 4

 408

 400

 98

 94

 124

 87

 105

 75

State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovno obrazovanje odraslih

 13

 3

-

10

 311

 137

 175

 70

Basic education of adults

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri osnovnim školama

 2

 2

-

-

 12

 7

 4

 1

At basic schools

Pri ostalim ustanovama

 11

 1

-

10

 299

 130

 171

 69

 113

 74

 20

 12

At other institutions

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja.

1)   See Notes on Methodology.

 

 

 

8-1-2_G-1

 

 

 

2. OSNOVNE ŠKOLE početak šk. g. 2019./2020.

 

2. BASIC SCHOOLS – beginning of 2019/2020 school year

 

 

 

Na početku školske godine 2019./2020. broj osnovnih škola i broj učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na početak školske godine 2018./2019. Udio učenica iznosi 48,7%.

 

At the beginning of the 2019/2020 school year, the number of basic schools and pupils did not significantly change, as compared to the beginning of the 2018/2019 school year. The share of female pupils was 48.7%.

 

 

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju iznosi 1 : 9,1. Od ukupnog broja ponavljača najveći udio odnosi se na dječake 68,0%.  Najveći udio ponavljača u višim je razredima, 76,0%, a najviše u petom razredu, 24,3%. Od ukupnog broja ponavljača u petom razredu najveći udio odnosi se na dječake 75,4%. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju odnos broja učitelja i učenika iznosi 1 : 1,9. Udio žena u populaciji učitelja jest 81,7%.

 

The teacher/pupil ratio in regular education was 1 : 9.1. Out of the total number of repeaters, the largest share, 68.0%, were male pupils. Most repeaters attended upper grades, 76.0% of them, with the highest share in the fifth grade, 24.3%. Out of the total number of repeaters in the fifth grade, the largest share were male pupils, 75.4%. The teacher/pupil ratio in the education of disabled children and youth was 1 : 1.9. The share of female teachers was 81.7%.

 

 

 

Promatrajući učenike prema godinama starosti, može se primijetiti da je u redovitim školama samo 2,3% učenika mlađih od sedam godina. Isto tako, gornja granična skupina od 15 i više godina obuhvaća samo 0,5% učenika. Od toga 92,0% pohađa osmi razred.

 

Taking the pupils' age into account, it is noticeable that the percentage of pupils under seven years of age in regular schools amounted to just 2.3%. Similarly, the percentage of pupils aged 15 and over was only 0.5%. Of that, 92.0% attended the eighth  grade.

 

 

 

2.1.  ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA, POČETAK ŠK. G. 2019./2020.

        SCHOOLS, CLASS UNITS AND TEACHERS IN BASIC SCHOOLS, BEGINNING OF 2019/2020 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class
units

Učitelji1)

Teachers1)

Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti

Teachers, FTE

Učitelji koji predaju

Teachers in

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time

s kraćim od punoga radnog vremena

Part-time

ukupno

Total

žene

Women

u nižim razredima

Lower grades

u višim razredima

Upper grades

u nižim i višim razredima

Lower and upper grades

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite

Basic schools – regular

2 015

18 083

34 191

27 934

25 489

21 973

8 702

5 961

29 422,37

24 673,13

12 410

16 964

4 817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

1 997

17 934

33 805

27 635

25 234

21 763

8 571

5 872

29 110,27

24 424,37

12 260

16 797

4 748

Privatne

Private

 9

 72

 170

 123

 126

 91

 44

 32

 144,90

 104,63

 51

 69

 50

Vjerskih zajednica

Of religious communities

 9

 77

 216

 176

 129

 119

 87

 57

 167,20

 144,13

 99

 98

 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

Basic schools for disabled children and youth

 88

 320

 852

 727

 708

 623

 144

 104

 757,06

 662,02

 222

 355

 275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

 88

 320

 852

 727

 708

 623

 144

 104

 757,06

 662,02

 222

 355

 275

 

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja.

1)   See Notes on Methodology.

 

 

 

2.2.  OSNOVNE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2019./2020.

        BASIC SCHOOLS BY COUNTIES, BEGINNING OF 2019/2020 SCHOOL YEAR

Županija

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učitelji1)

Teachers1)

Učenici

Pupils

County of

ukupno

Total

I. – IV. razred

1st – 4th grade

V. – VIII. razred

5th – 8th grade

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2 103

18 403

35 043

314 148

156 627

157 521

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

 130

1 361

2 352

25 474

12 724

12 750

Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

 87

 606

1 094

9 402

4 707

4 695

Krapina-Zagorje

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka

 95

 708

1 366

10 941

5 358

5 583

Sisak-Moslavina

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka

 73

 527

1 053

8 231

3 962

4 269

Karlovac

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska

 74

 788

1 442

13 290

6 515

6 775

Varaždin

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka

 92

 533

 968

8 508

4 176

4 332

Koprivnica-Križevci

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska

 103

 563

1 035

8 417

4 113

4 304

Bjelovar-Bilogora

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska

 114

1 127

2 262

19 295

9 830

9 465

Primorje-Gorski kotar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska

 46

 239

 460

3 089

1 463

1 626

Lika-Senj

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska

 79

 409

 678

5 910

2 952

2 958

Virovitica-Podravina

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska

 61

 340

 577

5 418

2 561

2 857

Požega-Slavonia

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska

 116

 725

1 263

11 158

5 391

5 767

Slavonski Brod-Posavina

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska

 116

 807

1 482

13 530

6 714

6 816

Zadar

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska

 185

1 369

2 448

20 503

10 080

10 423

Osijek-Baranja

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska

 53

 449

 853

7 161

3 550

3 611

Šibenik-Knin

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska

 94

 838

1 714

12 097

5 644

6 453

Vukovar-Sirmium

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska

 210

2 024

3 942

36 247

17 916

18 331

Split-Dalmatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska

 101

 883

1 842

15 255

7 643

7 612

Istria

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska

 69

 589

1 295

9 713

4 941

4 772

Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska

 59

 580

1 098

9 278

4 694

4 584

Međimurje

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

 146

2 938

5 819

61 231

31 693

29 538

City of Zagreb

 

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja.

1)   See Notes on Methodology.

 

 

 

2.3.  UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINI ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2019./2020.

        PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, SEX AND YEAR OF BIRTH, BEGINNING OF 2019/2020 SCHOOL YEAR

 

Prema godini rođenja

By year of birth

 

 

ukupno

Total

2013. i poslije

2013 and after

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004. i prije

2004 and before

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

312 530

7 204

37 346

37 765

39 883

41 169

40 663

38 985

37 767

30 205

1 543

All

Basic schools – regular

 

učenice

152 297

3 863

18 161