GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 11. RUJNA 2020./ 11 SEPTEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 8.3.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

KNJIŽNICE U 2019.

LIBRARIES, 2019

 

 

 

Obradom administrativne baze Nacionalne i sveučilišne knjižnice dobiveni su podaci o knjižnicama koje su djelovale na području Republike Hrvatske u 2019.

 

Data on libraries that operated on the territory of the Republic of Croatia in 2019 were obtained by processing the administrative database of the National and University Library.

 

 

 

Obuhvaćeno je 1 814 knjižnica u koje su uključene jedna nacionalna, 104 visokoškolske, sveučilišne i znanstvene, 117 specijalnih, 308 narodnih, 883 osnovnoškolske i 401 srednjoškolska knjižnica.

 

A total of 1 814 libraries were covered, which included one national library, 104 libraries at institutions of higher education, university and scientific libraries, 117 specialised libraries, 308 public libraries, 883 libraries in basic schools and 401 libraries in secondary schools.

 

 

 

Od ukupnog broja knjižnica u 2019., njih 11% samostalne su knjižnice, 6% ih djeluje u sastavu druge knjižnice (podružnice) te 81% u sastavu druge institucije, poduzeća ili obrazovnih ustanova.

 

In 2019, of the total number of libraries, 11% were autonomous, 6% were part of another library and 81% were part of another institution, enterprise or educational institution.

 

 

 

 

 

 

Sve je veći broj knjižnica s pristupom internetu

 

Increasing number of libraries with internet access

 

 

 

Modernizacija knjižnica novim medijima i tehnologijama omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i informacija, pa integriranu čitaonicu ima 87% svih knjižnica, multimedijski odjel ima njih 61%, a opremljenost bežičnim internetom iznosi 75%.

 

The modernisation of libraries with new media and technologies enables a direct access to all types of knowledge and information. Therefore, 87% of all libraries had an integrated reading room, 61% had a multimedia department and 75% had wireless internet equipment.

 

 

 

Ukupno zaposlenih osoba u knjižnicama jest 4 214, a od toga je 83% žena. U odnosu na ukupan broj zaposlenih osoba u knjižnicama, njih 88% odnosi se na stručno knjižnično osoblje.

 

There were 4 214 persons employed in libraries, of which 83% were women. Of the total number of persons employed in libraries, 88% were professional library staff.

 

 

 

 

 

 

Najbrojniji članovi narodnih knjižnica i knjižničnih događanja jesu djeca i mladi do 18 godina

 

The most numerous members of public libraries and library events were children and youth up to 18 years of age

 

 

 

Članstvo u knjižnicama ima 1 231 501 osoba, a od toga je 80% aktivnih korisnika. Žene čine 63% ukupnih korisnika knjižnica.

 

A total of 1 231 501 persons had a library membership, of which 80% were active users. Women accounted for 63% of the total number of library users.

 

 

 

Članovi osnovnoškolskih i srednjoškolskih knjižnica čine 40% članstva svih knjižnica, a potom slijede narodne knjižnice s 39% u ukupnom članstvu. U narodnim knjižnicama djeca i mladi do 18 godina čine 41% članstva.

 

The members of libraries in basic and secondary schools accounted for 40% of all library memberships, followed by the members of public libraries with the share of 39% in the total membership. Children and youth up to 18 years of age accounted for 41% of public library memberships.

 

 

 

Promatrajući dobnu strukturu posjetitelja, u ukupnim posjetima knjižničnim događanjima i radionicama 70% polaznika mlađe je od 18 godina.

 

Observing the age structure of visitors to library events and workshops, 70% of visitors were under 18 years of age.

 

 

 

 

 

 

Virtualni posjeti knjižnicama − rastući trend među korisnicima

 

Virtual library visits – a growing trend among users

 

 

 

Razvojem digitalnog društva uočava se tendencija virtualnih posjeta knjižnicama koji su u 2019. nešto zastupljeniji nego u prethodnim godinama i iznosi 59% ukupnih posjeta.

 

Due to the development of digital society, there is a tendency towards virtual library visits, which were slightly more represented in 2019 than in the previous years and amounted to 59% of total visits.

 

 

 

 

 

 

Najviše se nabavljaju knjige i časopisi u elektroničkom obliku

 

Acquisition of books and magazines in electronic form most frequent

 

 

 

Nabava knjižnične građe prati trend zahtjeva korisnika i podaci upućuju na znatan udio nabave e-knjižnične građe i digitalizacije postojeće knjižne građe. U ukupnoj nabavi knjižnične građe e-knjiga čini 88%, dok je udio fizičkih knjiga 12%. U nabavi časopisa e-časopis ima udio od 97% u odnosu na ukupan broj časopisa.

 

The acquisition of library materials follows the trend of user requirements and the data show a significant share of the acquisition of e-library materials and the digitisation of existing book materials. In the total acquisition of library materials, e-books made up 88%, while the share of physical books was 12%. In the acquisition of magazines, e-magazines had a share of 97% in the total number of magazines.

 

 

 

U ukupnoj nabavi knjižne građe 89% čine knjige, dok je u nabavi originalne digitalne građe najviše e-ocjenskih radova, 74%, potom e-knjiga, 17%, i e-časopisa, 9%.

 

In the total acquisition of book materials, books accounted for 89%, while in the acquisitions of digital materials, the most numerous were e-graded papers, which accounted for 74%, followed by e-books, 17%, and e-magazines, 9%.

 

 

 

8-3-1_2020_G-1 i G-2

 

 

 

1.   KNJIŽNICE PREMA VRSTI, STATUSU I DODATNIM ODJELIMA U 2019.

      LIBRARIES, BY TYPE, STATUS AND ADDITIONAL DEPARTMENTS, 2019

Vrsta knjižnice

Type of library

Status

Status

Dodatni odjeli i usluge

Additional departments and services

ukupno

Total

samostalne

Autonomous

u sastavu druge knjižnice

Part of another library

u sastavu druge ustanove/ poduzeća

Part of another institution/
enterprise

čitaonice/ korisnička mjesta

Reading rooms/seats for users

multimedijski
odjel

Multimedia departments

za slijepe i slabovidne

For visually impaired

internet/ WLAN

Internet/ WLAN

za djecu i mlade

For children
and youth

igraonica

Playrooms

bibliobus

Library bus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

1 814

206

109

1499

1 609

1 123

47

1 386

1 487

433

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna

National

1

1

-

-

1

1

-

1

-

-

-

Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene

At institutions of higher education, university and scientific

104

5

-

99

101

87

11

100

-

-

-

Specijalne

Specialised

117

1

-

116

96

55

3

102

-

-

-

Narodne

Public

308

199

109

-

199

149

13

202

203

121

13

Osnovnoškolske

In basic schools

883

-

-

883

845

624

11

873

883

276

-

Srednjoškolske

In secondary schools

401

-

-

401

367

207

9

108

401

36

-

 

 

 

2.   OBRAĐENA KNJIŽNA I NEKNJIŽNA GRAĐA U 2019. (STANJE 31. PROSINCA 2019.)

      PROCESSED BOOK AND NON-BOOK MATERIALS, 2019 (SITUATION AS ON 31 December 2019)

Vrsta knjižnice

Type of library

Obrađena knjižna građa prema broju predmeta

Processed book materials, number of items

Obrađena neknjižna građa prema broju predmeta

Processed non-book materials, number of items

knjige (svesci)

Books (volumes)

novine (godište)

Newspapers (annual files)

časopisi (svesci)

Magazines (volumes)

rukopisi i ocjenski radovi

Manuscripts and graded papers

igračke i didaktičke igre

Toys and didactic games

ostala knjižna građa

Other book materials

digitalizirana knjižna građa

Digitised book materials

izvorno digitalna građa

Originally digital materials

audiovizualna građa

Audio-visual materials

elektronička građa na prijenosnome mediju

Electronic materials on removable media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

28 462 367

185 027

3 107 840

575 550

21 512

721 935

122 244

158 545

828 047

167 995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna

National

1 617 000

76 000

341 000

264 000

-

129 000

8 900

8 700

230 000

63 000

Visokoškolske, sveučilišne
i znanstvene

At institutions of higher education, university
and scientific

6 058 937

53 751

1 482 740

298 719

-

300 588

41 094

124 783

54 058

50 498

Specijalne

Specialised

2 037 188

18 693

1 076 952

1 2831

-

107 822

54 820

24 421

16 369

2 987

Narodne

Public

11 546 356

29 774

127 087

-

17 845

118 610

17 430

641

419 333

34 488

Osnovnoškolske

In basic schools

4 794 754

1 283

42 061

-

403 104

4 720

-

-

81 763

11 283

Srednjoškolske

In secondary schools

2 408 132

5 526

38 000

-

563

61 195

-

-

26 524

5 739

 

 

 

3.   KORIŠTENJE KNJIŽNE GRAĐE U 2019.

      USE OF BOOK MATERIALS, 2019

Vrsta knjižnice

Type of library

Ukupno

Total

Korištenje izvan knjižnice

Use outside the library

Korištenje u knjižnici

Use inside the library

Korištenje prema tipu građe izvan knjižnice

Use outside the library, by type of material

ukupno posudbi

Total lending

knjige i brošure

Books and brochures

audiovizualna i elektronička građa te ocjenski radovi

Audio-visual and electronic materials, and graded papers

serijske publikacije

Serial publications

ostalo

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

16 354 220

12 384 759

3 969 461

12 384 759

11 120 759

298 453

21 943

35 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna

National

108 000

1 000

107 000

1 000

1 000

-

-

-

Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene

At institutions of higher education, university and scientific

1 279 374

787 035

492 339

787 035

-

-

-

-

Specijalne

Specialised

188 420

121 218

67 202

121 218

-

-

-

-

Narodne

Public

10 843 452

8 501 270

2 342 182

8 501 270

8 193 986

277 165

21 943

8 176

Osnovnoškolske

In basic schools

3 187 398

2 388 161

799 237

2 388 161

2 353 459

17 977

-

16 725

Srednjoškolske

In secondary schools

747 576

586 075

161 501

586 075

572 314

3 311

-

10 450

 

 

 

8-3-1_2020_G-3

 

 

 

4.   MEĐUKNJIŽNIČNE POSUDBE U 2019.

      INTERLIBRARY LOANS, 2019

Vrsta knjižnice1)

Type of library1)

Međuknjižnična posudba

Interlibrary loans

ukupno

Total

primljeni zahtjevi

Received requests

upućeni zahtjevi

Submitted requests

ukupno

Total

riješeni

Resolved

ukupno

Total

riješeni

Resolved

ukupno

Total

riješeni

Resolved

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

16 400

15 328

10 030

9 351

6 370

5 977

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna

National

3 236

3 048

2 615

2 468

621

580

Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene

At institutions of higher education, university and scientific

6 864

6 398

4 124

3 819

2 740

2 579

Specijalne

Specialised

2 521

2 176

1 053

865

1 468

1 311

Narodne

Public

3 779

3 706

2 238

2 199

1 541

1 507

 

 

1) U knjižnicama osnovnih i srednjih škola ne postoji međuknjižnična posudba, nego samo prinova te otpis knjižne i neknjižne građe. Zato one ovdje nisu obuhvaćene.

 

1)   In libraries in basic and secondary schools, there is no interlibrary loan, but only additions to and weeding out of book and non-book materials. Therefore, they are not included here.

 

 

 

5.   KORISNICI KNJIŽNICA PREMA AKTIVNOSTI U 2019.

      LIBRARY USERS, BY ACTIVITY, 2019

Vrsta knjižnice

Type of library

Struktura korisnika knjižnica

Structure of library users

ukupno

Total

učenici/studenti

Pupils/students

zaposlenici

Employees

vanjski korisnici

External users

aktivni korisnici

Active users

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

745 643

570 104

127 258

38 302

568 572

 

 

 

 

 

 

Nacionalna

National

9 979

-

-

-

7 728

Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene

At institutions of higher education, university and scientific

173 097

140 695

11 571

20 831

111 059

Specijalne

Specialised

72 052

-

57 907

14 145

22 166

Osnovnoškolske

In basic schools

344 137

302 300

39 610

2 227

310 692

Srednjoškolske

In secondary schools

146 378

127 109

18 170

1 099

116 927

 

 

 

6.   KORISNICI NARODNIH KNJIŽNICA PREMA SPOLU, DOBI I AKTIVNOSTI U 2019.

      PUBLIC LIBRARIES USERS, BY SEX, AGE AND ACTIVITY, 2019

Vrsta knjižnice

Type of library

Ukupno

Total

Muški

Male

Ženski

Female

Članovi prema dobnim skupinama

Members, by age groups

Aktivni korisnici

Active users

Novi korisnici

New users

14 i manje godina

14 and under

15 – 17 godina

15 – 17

18 − 64 godine

18 − 64

65 i više godina

65 and over

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodne knjižnice

Public libraries

485 860

178 314

307 546

163 736

36 582

243 815

42 770

418 427

75 141

 

 

 

8-3-1_2020_G-4 i G-5

 

 

 

8-3-1_2020_G-6

 

 

 

7.   POSJEti KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNIM DOGAĐANJIMA U 2019.

      VISITS TO LIBRARIES AND ATTENDANCE OF LIBRARY EVENTS, 2019

vrsta knjižnice

Type of library

Posjeti knjižnicama i knjižničnim događanjima

Visits to libraries and attendance of library events

posjeti knjižnicama

Visits to libraries

knjižnična događanja

Library events

radionice

Workshops

ukupno

Total

fizički

Physical

virtualni

Virtual

broj knjižničnih događanja

Number of library events

posjeti knjižničnim događanjima

Attendance of library events

broj

Number

posjeti

Attendance

ukupno

Total

od toga djeca i mladi

Of that children and youth

ukupno

Total

od toga djeca i mladi

Of that children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

42 485 293

17 227 748

25 275 438

69 838

57 554

1 601 623

1 113 654

27 722

504 195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna

National

731 572

160 323

571 249

41

-

-

-

277

4 473

Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene

At institutions of higher education, university and scientific

8 479 958

3 456 635

5 023 323

508

-

27 609

-

856

13 902

Specijalne

Specialised

2 285 283

104 862

2 182 115

205

-

8 208

-

230

3 027

Narodne

Public

24 731 027

7 726 631

17 004 396

44 162

32 632

980 036

527 884

4 876

105 363

Osnovnoškolske

In basic schools

5 040 771

4 662 285

394 685

21 406

21 406

463 246

463 246

18 030

299 886

Srednjoškolske

In secondary schools

1 216 682

1 117 012

99 670

3 516

3 516

122 524

122 524

3 453

77 544

 

 

 

8-3-1_2020_G-7 i G-8

 

 

 

8.   ZAPOSLENI U KNJIŽNICAMA U 2019. (STANJE 31. PROSINCA 2019.)

      LIBRARY EMPLOYEES, 2019 (SITUATION AS ON 31 DECEMBER 2019)

Vrsta knjižnice

Type of library

Zaposlenici

Employees

Stručno osoblje

Professional staff

Ostalo osoblje

Other staff

ukupno

Total

muški

Male

ženski

Female

ukupno

Total

knjižničari savjetnici

Library advisors

viši knjižničari

Senior librarians

diplomirani knjižničari

Graduate librarians

knjižničari

Librarians

pomoćni knjižničari

Assistant librarians

studenti i ostalo knjižnično osoblje

Students and other library staff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

4 214

719

3 495

3 707

73

139

2 355

250

633

257

507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna

National

305

100

205

188

25

15

68

16

64

-

117

Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene

At institutions of higher education, university and scientific

588

125

463

533

19

44

220

35

101

114

55

Specijalne

Specialised

215

44

171

175

9

18

91

13

20

24

40

Narodne

Public

1 764

308

1 456

1 469

18

57

745

136

444

69

295

Osnovnoškolske

In basic schools

936

94

842

936

-

2

863

39

2

30

-

Srednjoškolske

In secondary schools

406

48

358

406

2

3

368

11

2

20

-

 

 

 

8-3-1_2020_G-9

 

 

 

9.   PRINOVA KNJIŽNIČNE GRAĐE U 2019.

      ADDITIONS TO LIBRARY MATERIALS, 2019

 

Nacionalna knjižnica

National library

Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice

Libraries at institutions of higher education, university and scientific

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

Narodne knjižnice

Public libraries

Osnovnoškolske knjižnice

Libraries in basic schools

Srednjoškolske knjižnice

Libraries in secondary schools

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjige (broj svezaka)

Books (number of volumes)

ukupno

Total

18 665

105 307

22 779

612 990

123 333

47 317

kupnja

Purchase

432

35749

10 610

304 565

95 799

38 047

obavezni primjerak

Mandatory items

14 181

38 144

759

6 660

-

-

dar

Donation

3 255

30 996

8 357

147 724

27 193

9 102

zamjena

Replacement

797

418

3 053

12 977

341

168

otkup MK

Purchase by the Ministry of Culture

-

-

-

96 660

-

-

ostalo

Other

-

-

-

44 404

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopisi (broj svezaka)

Magazines (number of volumes)

ukupno

Total

1 819

46 886

20 189

7 768

7 582

2 972

kupnja

Purchase

23

27 594

14 189

3 892

5 785

2 371

obavezni primjerak

Mandatory item

1 589

12 444

37

201

-

-

dar

Donation

186

3 680

1 249

1 933

1 793

601

zamjena

Replacement

21

3 168

4 714

10

4

-

otkup MK

Purchase by the Ministry of Culture

-

-

-

44

-

-

ostalo

Other

-

-

-

1 688

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Novine (broj naslova)

Newspapers (number of titles)

ukupno

Total

224

651

198

2 779

291

123

kupnja

Purchase

-

97

23

227

258

108

obavezni primjerak

Mandatory item

224

509

20

254

-

-

dar

Donation

-

11

59

276

30

15

zamjena

Replacement

-

34

96

-

3

 

ostalo

Other

-

-

-

22

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Rukopisi i ocjenski radovi

Manuscripts and graded papers

ukupno

Total

965

16 787

290

-

-

-

kupnja

Purchase

1

3 140

23

-

-

-

obavezni primjerak

Mandatory item

961

342

20

-

-

-

dar

Donation

3

13 305

59

-

-

-

zamjena

Replacement

-

-

96

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostala knjižna građa

Other book materials

ukupno

Total

317

2 820

2 314

2 429

382

958

kupnja

Purchase

6

469

1992

624

200

608

obavezni primjerak

Mandatory item

242

957

32

229

-

-

dar

Donation

66

1 362

267

901

167

350

zamjena

Replacement

3

5

23

3

15

-

otkup MK

Purchase by the Ministry of Culture

-

-

-

1

-

-

ostalo

Other

-

-

-

671

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiovizualna građa

Audio-visual materials

ukupno

Total

1 809

2 914

118

16 582

951

547

kupnja

Purchase

118

216

87

11 999

388

174

obavezni primjerak

Mandatory item

738

2370

-

295

-

-

dar

Donation

671

328

24

2 291

561

373

zamjena

Replacement

282

-

7

1

2

-

otkup MK

Purchase by the Ministry of Culture

-

-

-

112

-

-

ostalo

Other

-

-

-

1 884

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronička građa na prijenosnome mediju

Electronic materials on removable media

ukupno

Total

857

3 700

193

2 173

349

121

kupnja

Purchase

-

266

148

895

151

96

obavezni primjerak

Mandatory item

825

394

5

39

-

-

dar

Donation

28

3 040

28

639

195

25

zamjena

Replacement

4

-

12

-

3

-

otkup MK

Purchase by the Ministry of Culture

-

-

-

49

-

-

ostalo

Other

-

-

-

551

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Igračke i didaktičke igre

Toys and didactic games

ukupno

Total

-

-

-

1 711

608

86

kupnja

Purchase

-

-

-

1 488

311

79

dar

Donation

-

-

-

112

295

7

zamjena

Replacement

-

-

-

-

2

-

ostalo

Other

-

-

-

111

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizirana građa

Digitised materials

ukupno

Total

900

3 693

4 614

1 451

-

-

unutar knjižnice

Inside the library

900

2 255

1 163

808

-

-

izvan knjižnice

Outside the library

-

1 441

3 451

643

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalna digitalna građa

Originally digital materials

ukupno

Total

29 430 000

8 310 665

617 840

65 432

-

-

e-knjige

E-books

229 000

5 946 600

352 659

35 286

-

-

e-časopisi

E-magazines

648 000

2 328 539

260 992

30 146

-

-

e-ocjenski radovi

E-graded papers

28 553 000

35 526

4 189

-

-

-

 

 

 

8-3-1_2020_G-10

 

 

 

8-3-1_2020_G-11

 

 

 

8-3-1_2020_G-12

 

 

 

10. PRIHODI I RASHODI KNJIŽNICA U 2019.

      LIBRARY REVENUES AND EXPENDITURES, 2019

kune

Kuna

 

Nacionalna knjižnica

National library

Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice1)

Libraries at institutions of higher education, university and scientific1)

Specijalne knjižnice2)

Specialised libraries2)

Narodne knjižnice

Public libraries

Osnovnoškolske knjižnice

Libraries in basic schools

Srednjoškolske knjižnice

Libraries in secondary schools

 

 

 

 

 

 

 

 

Rashodi

Expenditures

ukupno

Total

227 568 068,00

77 686 387,10

29 438 518,10

323 542 161,80

114 585 679,48

46 098 933,73

nabava knjižne građe

Acquisition of book materials

35 661 816,00

9 546 878,70

4 368 621,80

37 560 373,80

7 470 731,49

3 786 275,94

izobrazba knjižnog osoblja

Education of library staff

66 341,00

369 024,70

206 221,70

1 255 552,30

770 224,78

395 265,84

troškovi bruto dohotka zaposlenika

Expenses of emloyees' gross earnings

37 193 072,00

58 900 031,50

22 687 511,80

208 264 134,00

104 369 121,2

41 036 671,91

ostali troškovi

Other expenses

154 646 839,00

8 870 472,10

2 175 162,80

76 462 101,70

1 976 171,96

880 720,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi

Revenues

ukupno

Total

226 419 305,00

77 686 387,10

-

369 101 551,60

101 724 430,14

173 814 530,55

prihodi iz proračuna/matične institucije3)

Revenues from the budget/parent institution3)

162 688 392,00

55 019 138,10

-

287 551 412,00

91 921 267,37

169 048 554,9

vlastiti prihodi

Own revenues

29 797 038,00

1 440 482,00

-

22 435 715,70

1 157 984,10

681 432,00

ostali izvori prihoda

Other sources of revenues

1 178 791,00

21 226 767,00

-

21 398 219,70

1 065 247,10

293 287,60

prihodi za nabavu građe

Revenues for acquisition
of materials

32 755 084,00

-

-

37 716 204,20

7 579 931,57

3 791 256,05

 

 

1)   Prihod je u visokoškolskim, sveučilišnim i znanstvenim knjižnicama izražen tako da su samostalne knjižnice financirane iz vlastitih prihoda i ostalih izvora prihoda. U knjižnicama u sastavu visokih učilišta ili sveučilišta prihod je prikazan kao prihod matične institucije.

2)   Specijalne knjižnice ne raspolažu podacima o prihodima, nego samo podacima o rashodima. Prihod specijalnih knjižnica dio je ukupnih prihoda matične institucije i knjižnica je dio nje te se ne iskazuje zasebno.

3)   Prihodi obuhvaćeni ovim Priopćenjem odnose se na izravne prihode knjižnica iz svih razina proračuna Republike Hrvatske (centralnih, državnih i lokalnih tijela), prihode za nabavu građe, vlastite prihode te ostale izvore prihoda.

 

1)   As regards libraries at institutions of higher education, university and scientific libraries, the revenue of autonomous libraries is presented as own revenue and as revenue from other sources, while the revenue of libraries that are part of institutions of higher education or universities is presented as the revenue of the parent institution.

2)   Specialised libraries have no revenue data, but only expenditure data. The revenue of specialised libraries is a part of the total revenue of the parent institution, of which the library is a part, so it is not presented separately.

3)   The revenues covered by this First Release refer to direct library revenues from all levels of the budget of the Republic of Croatia (central, government and local bodies), revenues for the acquisition of materials, own revenues and other sources of revenues.

 

 

 

8-3-1_2020_G-13

 

 

1)   Specijalne knjižnice ne raspolažu podacima o prihodima, nego samo podacima o rashodima. Prihod specijalnih knjižnica dio je ukupnih prihoda matične institucije i knjižnica je dio nje te se ne iskazuje zasebno.

 

1)   Specialised libraries have no revenue data, but only expenditure data. The revenue of specialised libraries is a part of the total revenue of the parent institution, of which the library is a part, so it is not presented separately.

 

 

 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o knjižnicama rezultat su obrade statističkih podataka iz administrativne baze Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK). Prema članku 6. stavku 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN, br. 17/19. i 98/19.), knjižnice su obvezne prikupljati statističke podatke o svom poslovanju i unositi ih u sustav jedinstvenoga elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica u NSK u skladu sa standardima iz članka 12. stavka 2. navedenog Zakona.

 

Data on libraries are the result of processing statistical data from the administrative database of the National and University Library (NSK). Pursuant to Article 6, paragraph 3 of the Library and Library Activity Act (NN, Nos 17/19 and 98/19), libraries are obliged to collect statistical data on their operations and enter them into NSK’s system of unique electronic collection of statistical data on library operations in accordance with the standards referred to in Article 12, paragraph 2 of the aforementioned Act.

 

 

 

Prikupljanje podataka iz administrativnih izvora u skladu je preporukama Kodeksa  prakse europske statistike za korištenjem administrativnih i drugih podataka kad god je to moguće radi smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica te smanjenja troškova prikupljanja, obrade i objavljivanja statističkih podataka.

 

The collection of data from administrative sources is in line with the recommendations from the European Statistics Code of Practice relating to the use of administrative and other data whenever possible in order to reduce the burden on reporting units and to reduce the costs of collecting, processing and publishing statistical data.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su sve knjižnice koje su postojale 31. prosinca 2019. u Republici Hrvatskoj. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

 

The statistical survey covers all libraries that existed on the territory of the Republic of Croatia on 31 December 2019. Data are comparable to those from previous years.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Knjižnica je pravna osoba koja obavlja knjižničnu djelatnost u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

 

Library is a legal entity that performs the library activity in accordance with the provisions of the Library and Library Activity Act.

 

 

 

Vrste knjižnica prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda: jesu nacionalna, visokoškolske, sveučilišne, znanstvene, specijalne, narodne i školske.

 

According to the purpose and library contents, libraries are categorised as follows: national library, libraries at institutions of higher education, university and scientific libraries, specialised libraries, public libraries and school libraries.

 

 

 

Specijalna knjižnica (stručna knjižnica) jest knjižnica koja pokriva jednu diciplinu ili određeno područje znanja. Naziv specijalna knjižnica u nekim se slučajevima koristi za knjižnicu koja ponajprije služi specijalnoj kategoriji korisnika (npr. bolesnicima) ili je usmjerena na određeni oblik dokumenta (npr. fonoteka, fototeka, filmoteka). Može biti javna ako je osnivač Republika Hrvatska ili pravna osoba u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske te privatna ako je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

 

Specialised (professional) library is a library that covers one discipline or a particular area of knowledge. The name “specialised library” is sometimes used to indicate a library intended primarily for a special category of users (e.g. patients) or focused on a particular form of documents (e.g. music, sound and video library, photograph library, cinematic arts library). It may be public if the founder is the Republic of Croatia or a legal entity predominantly owned by the Republic of Croatia, or private if the founder is another legal entity or natural person.

 

 

 

Administrativna jedinica jest knjižnica ili skupina knjižnica koje djeluju pod jednom knjižničnom upravom. Administrativna jedinica može se sastojati od središnje knjižnice i ogranaka, odnosno podružnica.

 

Administrative unit is a library or a group of libraries that operate under a single library administration. An administrative unit may consist of a central library and its branches.

 

 

 

Samostalna knjižnica jest samostalna javna ustanova, odnosno registrirana pravna osoba koja obavlja knjižničnu djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

 

Autonomous library is an independent public institution, that is, a registered legal entity, which performs the library activity in accordance with the Library and Library Activity Act.

 

 

 

Knjižnica u sastavu jest ustrojstvena jedinica ustanove ili druge pravne osobe koja obavlja knjižničnu djelatnost u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

 

Library that is a part of another library is an organisational unit of an institution or another legal entity that performs the library activity in accordance with the Library and Library Activity Act.

 

 

 

Knjižnični ogranak/podružnica/područna knjižnica jest ustrojbeni dio administrativne jedinice knjižnice smješten na izdvojenoj lokaciji koji pruža usluge korisnicima.

 

Library branch is an organisational part of the administrative unit of a library situated on a separate location, which provides services to users.

 

 

 

Pokretna knjižnica (bibliobus) jest pokretni odjel knjižnice s posebno opremljenim i namještenim vozilom za neposredno dostavljanje građe i pružanje usluga korisnicima.

 

Library bus is a mobile library department, that is, a specially equipped vehicle for delivering library materials and providing services directly to users.

 

 

 

Korisnički prostor (neto korisnički prostor) jest iskoristivi prostor za korisničke usluge. Uključuje prostor za čitanje, učenje (individualno ili grupno), posudbu, upute i informacije te druge usluge, prostore u kojima korisnici samostalno koriste knjižnicu (posudba i vraćanje građe, automatsko razduživanje i zaduživanje) i područja za rekreaciju i komunikaciju/odmor i druženje, višenamjenske dvorane, prostore za osobe koje su se iznenada razboljele i ulazno predvorje/aula te područja s građom u otvorenom pristupu koja su sastavni dijelovi korisničkih službi.

 

User area (net user area) is usable area for user services. It includes area for reading, learning (individually or in groups), lending, providing instruction, information and other services, areas where users use the library independently (borrowing and returning materials, automatic recording of book returns and lending), as well as areas for recreation and communication/rest and socialising, multipurpose halls, rooms for people who have suddenly fallen ill, the entrance hall, and areas with open access materials that are integral parts of user services.

 

 

 

Korisničko mjesto jest sjedeće mjesto za korisnika (isključuje se sjedeće mjesto za odmor).

 

Seats for users are seating places for users (excluding seating places for rest). 

 

 

 

Knjižnična građa jest svaki jezični, slikovni i zvučni dokument na lako prenosivu materijalu ili u elektronički čitljivu obliku informacijskoga, umjetničkoga, znanstvenoga ili stručnog sadržaja proizveden u nekoliko primjeraka i namijenjen javnosti te rukopisi. Knjižničnom građom smatraju se i igre, igračke i slično ako su dio knjižničnog fonda.

 

Library materials consist of each textual, visual and audio document, on easily transferable material or in electronically readable form, of informational, artistic, scientific or professional content, produced in several copies and intended for the public, including manuscripts. Games, toys, etc. are also considered library materials if they are part of the library fund.

 

 

 

Knjižna građa jest fizička knjižnična građa koju ima knjižnica, a nije u digitalnom obliku. Uključuje knjige, serijske publikacije, rukopise, ocjenske radove, brošure, didaktičke igre te ostalu knjižnu građu (karte, fotografije, reprodukcije umjetničkih djela i slično).

 

Book materials are physical library materials that are not in digital form. They include books, serial publications, manuscripts, graded papers, brochures, didactic games and other book materials (maps, photographs, art reproductions, etc.)

 

 

 

Fond je ukupnost građe knjižnice u svim formatima.       

 

Fund includes overall library materials in all formats.

 

 

 

Knjiga je neperiodička tiskana publikacija od najmanje 49 stranica, bez omota.

 

Book is a non-periodic printed publication of at least 49 pages, not including cover pages.

 

 

 

Brošura je neperiodička tiskana publikacija od najmanje pet, ali ne više od 48 stranica, bez omota.

 

Brochure is a non-periodic printed publication of at least five and no more than 48 pages, not including cover pages.

 

 

 

Časopis je periodička publikacija u više svezaka čije objavljivanje nije vremenski ograničeno, tj. koja se osniva s namjerom da se objavljuje u neograničenom broju svezaka. Objavljuje se u više ili manje u redovitim vremenskim razmacima.

 

Magazine is a periodic publication in several volumes whose publication is not limited in time, that is, which is established with the intention of being published in an unlimited number of volumes. It is published at more or less regular intervals.

 

 

 

Svezak je fizička jedinica bilo kojega tiskanog djela ili rukopisa sadržanoga u jednom uvezu.

 

Volume is a physical unit of any printed or manuscript work contained in one binding.

 

 

 

Novine su serijska jedinica građe koja se objavljuje u čestim razmacima, obično dnevno, tjedno ili polutjedno i izvještava o tekućim zbivanjima i temama od javnog interesa.           

 

Newspaper is a serial material unit that is published at frequent intervals, usually daily, weekly or semi-weekly, which reports on current events and topics of public interest.

 

 

 

Rukopis je originalna građa pisana rukom ili na pisaćem stroju.

 

Manuscripts are original handwritten or typewritten materials.

 

 

 

Ocjenski radovi jesu radovi koji su uvjet za završetak studija i stjecanje određenog naziva ili stupnja tercijarnog obrazovanja. U Republici Hrvatskoj uključuju doktorski rad ili disertaciju (na kraju poslijediplomskoga sveučilišnog studija), diplomski rad (na kraju diplomskoga i integriranoga diplomskoga i preddiplomskoga sveučilišnog studija) i završni rad (na kraju svih ostalih studija, no često označuje završni rad preddiplomskog studija).

 

Graded papers are papers that are required for completing a study and acquiring a certain academic title or degree of tertiary education. In the Republic of Croatia, they include a doctoral thesis or dissertation (at the end of postgraduate university study), graduate thesis (at the end of graduate and integrated graduate and undergraduate university study) and final thesis (at the end of all other studies, but often means the final thesis of undergraduate study).

 

 

 

Digitalizirana građa jesu preslike izvornika izrađene postupkom digitalizacije odnosno pretvorbom u digitalni oblik. Digitalizirani mogu biti različiti oblici, poput teksta, audiograđe, videograđe itd.

 

Digitised materials are copies of the originals made by the process of digitisation, that is, conversion into digital form. Different forms can be digitised, such as text, audio, video materials, etc.

 

 

 

Digitalna građa u izvorno digitalnom obliku jest građa koja je izvorno nastala u digitalnom obliku, npr. e-knjige, e-časopisi, e-novine i drugi digitalni dokumenti obrađeni i pohranjeni u repozitoriju ustanove.

 

Digitised materials in originally digital form are materials that were originally created in digital form, such as e-books, e-magazines, e-newspapers, and other digital documents processed and stored in the repository of an institution.

 

 

 

Audiovizualna građa jest vrsta neknjižne građe koja se može upotrebljavati samo s pomoću neke sprave, poput projektora, čitača/čitala, naprave za povećavanje itd. U audiovizualnu građu ubrajaju se filmovi (filmske kasete, kutije, kolutovi i petlje), mikrooblici (mikrofilmovi, mikrolistići), videosnimke (videovrpce, videokasete, videokutije i videodiskovi), vizualne projekcije (dijafilmovi, dijapozitivi, prozirnice, stereografi i mikroskopski preparati) i zvučne snimke (gramofonske ploče, kompaktni diskovi, magnetofonske vrpce, zvučne kasete i zvučne kutije).

 

Audio-visual materials are a type of non-book materials that can only be used with a certain device, such as a projector, reader, magnifier, etc. Audio-visual materials include films (video cassettes, boxes, reels and loops), microforms (microfilms, microfiche), video recordings (videotapes, videocassettes, video boxes and video discs), visual projections (filmstrips, slides, transparencies, stereographs and microscopic preparations) and sound recordings (gramophone records, compact discs, audiotapes, audiocassettes and loudspeakers).

 

 

 

Elektronička zbirka jesu izvori u elektroničkom obliku kao dio knjižnične zbirke, izvorno digitalni ili digitalizirani.

 

Electronic collection includes sources in electronic form as part of the library collection, which are originally digital or have been digitised.

 

 

 

Elektronička knjiga jest jedna ili više računalnih datoteka omeđenog sadržaja koje su dostupne javnosti na mreži (mrežna knjiga) ili u materijalnom obliku (na CD ROM-u i DVD-u).

 

Electronic book is one or several computer files of limited content, which are publicly available online (online book) or in physical form (on CD ROM and DVD).

 

 

 

Ostala knjižna građa jest sva druga građa osim knjiga, periodike, rukopisa, mikrooblika i audiovizualne građe. Uključeni su materijali, kao što su karte, grafikoni, umjetničke reprodukcije, fotografije, tehnički crteži, igračke, multimediji i slično.

 

Other book materials are all materials other than books, periodicals, manuscripts, microfilms and audio-visual materials. This includes materials such as maps, charts, art reproductions, photographs, technical drawings, toys, multimedia, etc.

 

 

 

Prinova je dokument ili jedinica građe koja se dodaje zbirci u izvještajnom razdoblju.

 

Additions include documents or material units that are added to the collection in the reporting period.

 

 

 

Korisnik knjižnice (član knjižnice) jest svaka osoba učlanjena u knjižnicu kao korisnik građe i usluga u izvještajnoj godini.

 

Library user (library member) is any person registered with the library as a user of its materials or services in the reporting year.

 

 

 

Aktivni korisnik jest član knjižnice (upisani korisnik) koji je posjetio ili koristio knjižnicu ili usluge u izvještajnoj godini. Korištenje može obuhvaćati i korištenje elektroničkih usluga u knjižnici ili izvan nje.                          

 

Active user is a library member (registered user) who visited or used the library or its services in the reporting year. The use may also include the use of electronic services inside or outside the library.

 

 

 

Posjet je čin ulaska u prostore knjižnice ili pristupa mrežnim stranicama knjižnice kako bi se koristila jedna od usluga koje knjižnica pruža.

 

Visit is the act of entering the library premises or accessing the library website in order to use one of the services provided by the library.

 

 

 

Fizički posjet jest čin ulaska korisnika u prostore knjižnice kako bi se koristila jedna od usluga koje knjižnica pruža.

 

Physical visit is the act of entering the library premises in order to use one of the services provided by the library.

 

 

 

Virtualni posjet jest individualni vanjski virtualni posjet mrežnim stranicama i katalogu knjižnice.

 

Virtual visit is an individual external virtual visit to the library website and catalogue.

 

 

 

Izobrazba korisnika jesu programi izobrazbe s razrađenim planom predavanja radi usvajanja znanja i vještina za korištenje knjižnice te drugih informacijskih i tehničkih usluga. Može uključiti obilazak knjižnice uz stručno vodstvo, poduku o informacijskoj tehnologiji i mrežnim uslugama s obrazovnim sadržajima.

 

User education includes education programmes with an elaborate lecture plan for the acquisition of knowledge and skills for the use of the library and other information and technical services. It may include a guided tour of the library, as well as lessons on information technology and online services with educational content.

 

 

 

Radionica je aktivnost koju organizira stručni zaposlenik knjižnice za korisnike. Izobrazba korisnika definira se kao program ustanovljen s posebnim planom predavanja radi podučavanja korisnika za korištenje knjižnice te drugih informacijskih i tehničkih usluga. Obuhvaća i obilazak knjižnice uz stručno vodstvo, poduku o informacijskoj tehnologiji i mrežnim uslugama s obrazovnim sadržajima. Izobrazbe u sklopu projekta ubrajaju se samo ako je projekt namijenjen korisnicima knjižnice.

 

Workshop is an activity organised by an expert employee of the library for users. User education is defined as a programme with a special lecture plan aimed at teaching users how to use the library and other information and technical services. It also includes a guided tour of the library, as well as lessons on information technology and online services with educational content. Educations within the project are included only if the project is intended for library users.

 

 

 

Knjižnična događanja jesu aktivnosti organizirane za korisnike s književnom, kulturnom ili društvenom namjenom, npr. posjeti autora, čitateljske skupine, književni susreti i izložbe.

 

Library events are activities organised for users for literary, cultural or social purposes, such as visits by authors, reading groups, literary meetings and exhibitions.

 

 

 

Međuknjižnična posudba jest posudba dokumenta u materijalnom obliku (knjige) ili dostava dokumenta kao preslike iz jedne knjižnice drugoj koja nije pod istom upravom. Obuhvaća i elektronički posredovanu dostavu dokumenata.

 

Interlibrary loan is a loan of documents in the material form (books) or delivery of documents as copies from one library to another that is not under the same management. It also covers electronically delivered documents.

 

 

 

Knjižničarski savjetnik jest osoba koja ima najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci nakon stjecanja zvanja višega knjižničara te stručna znanja kojima je stručno stečeno još najmanje 500 bodova u skladu s ''Mjerilima za ocjenjivanje stručne osposobljenosti''.

 

Library advisor is a person who has at least five years of work experience in the library profession after acquiring the title of a senior librarian and who has expert knowledge due to which he/she has acquired at least 500 points in accordance with the "Criteria for Assessing Professional Competence".

 

 

 

Viši knjižničar jest osoba koja ima položen stručni ispit za diplomiranoga knjižničara, najmanje pet godina rada u struci nakon položenoga stručnog ispita za diplomiranoga knjižničara te stručna znanja kojima je stečeno najmanje 400 bodova u skladu s ''Mjerilima za ocjenjivanje stručne osposobljenosti''.

 

Senior librarian is a person who has passed the qualifying exam for a graduate librarian, at least five years of work experience in the profession after passing the qualifying exam for a graduate librarian and expert knowledge due to which he/she has acquired at least 400 points in accordance with the "Criteria for Assessing Professional competence".

 

 

 

Diplomirani knjižničar jest osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili završen drugi studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu tog Zakona, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja u roku od tri godine od dana zapošljavanja te položen stručni ispit za diplomiranoga knjižničara.

 

Graduate librarian is a person who has completed an undergraduate and graduate university study in the field of information and communication sciences with at least 60 ECTS credits from the librarianship programme, or a librarianship study by which a university degree was obtained in accordance with the regulations that had been in force before the Act on Scientific Activity and Higher Education was in force, or who has completed another study by which a university degree was obtained in accordance with the regulations that had been in force before the aforementioned Act was in force, with the obligation to acquire 60 ECTS credits from the librarianship programme within three years from the day of employment and to pass the qualifying exam for a graduate librarian.

 

 

 

Knjižničar je osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, završen drugi studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva u roku od tri godine od zapošljavanja te položen stručni ispit za knjižničara.

 

Librarian is a person who has completed an undergraduate university study in the field of information and communication sciences with at least 30 ECTS credits from the basic librarianship courses, or another study by which a non-university college degree was obtained in accordance with the regulations that had been in force before the Act on Scientific Activity and Higher Education was in force, with the obligation to acquire at least 30 ECTS credits from the basic librarianship courses within three years from the day of employment and to pass the qualifying exam for a librarian.

 

 

 

Pomoćni knjižničar jest osoba koja ima završenu četverogodišnju srednju školu i položen stručni ispit za pomoćnoga knjižničara.

 

Assistant librarian is a person who has completed a four-year secondary school and has passed the qualifying exam for an assistant librarian.

 

 

 

Ostalo knjižno osoblje jesu zaposlenici knjižnica koji nemaju stručno knjižnično zvanje.

 

Other library staff consists of all library employees who do not have a professional library title.

 

 

 

Studenti su polaznici fakulteta koji honorarno rade u knjižnicama ili u sklopu pojedinih kolegija odrađuju praktičnu nastavu u knjižnicama.

 

Students are university students who work part-time in libraries or who perform practice in libraries as part of certain courses.

 

 

 

Prihod knjižnice jesu financijska sredstva osigurana za redovitu djelatnost knjižnice.

 

Library revenues are the financial resources provided for the regular activity of the library.

 

 

 

Vlastiti prihod jest prihod koji ostvaruje knjižnica. Odnosi se na prihode dobivene od obavljanja usluga i/ili isporuke dobara na tržištu, poput prodaje vlastitih izdanja ili najma prostora, prihode od osnovne djelatnosti knjižnice, kao što su prihod od članarina i zakasnina, prihod od imovine (kamate)te prihod od pomoći i donacija.

 

Own revenue is the revenue generated by the library. It refers to revenues from the provision of services and/or delivery of goods on the market, such as the sale of own publications or renting premises, revenues from the main activity of the library, such as revenue from membership fees and late fees, revenue from property (interest) and revenue from aids and donations.

 

 

 

Rashod knjižnice jest izdatak koji je nastao vođenjem knjižnice. Obuhvaća nabavu knjižne građe, bruto prihode zaposlenika, izobrazbu knjižničnog osoblja i ostale rashode knjižnice.

 

Library expenditure is the expenditure incurred by managing the library. It includes the purchase of book materials, employees’ gross earnings, education of library staff and other library expenditures.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

CD ROM ispisni kompaktni disk ili optički disk − memorija sa stalnim

 

CD ROM compact disc read-only memory

                sadržajem

 

DVD         digital versatile disc

DVD         digitalni videodisk

 

ECTS       European Credit Transfer and Accumulation System

ECTS       Europski sustav prijenosa bodova

 

NN           Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

MK           Ministarstvo kulture

 

WLAN      wireless local area network

NN           Narodne novine

 

'000          thousand

WLAN      bežična lokalna internetska veza

 

 

tis.           tisuća

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-               nema pojave

 

-               no occurrence

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Marija Gojević i Gordana Bralić

Prepared by: Marija Gojević and Gordana Bralić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148