image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 20. OŽUJKA 2020./ 20 MARCH, 2020

BROJ/ NUMBER: 9.1.1/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH

za siječanj 2020.

AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT

For January 2020

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2020. iznosila je 6 796 kuna, što je nominalno više za 2,0%, a realno za 2,3% u odnosu na prosinac 2019.

 

For January 2020, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 796 kuna, which represented a nominal increase of 2.0% and a real one of 2.3%, as compared to December 2019.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2020. iznosila je 9 261 kunu, što je nominalno više za 2,1%, a realno za 2,4% u odnosu na prosinac 2019.

 

For January 2020, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 9 261 kuna, which represented a nominal increase of 2.1% and a real one of 2.4%, as compared to December 2019.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2020. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 12 007 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 468 kuna.

 

The highest average monthly net earnings per person in paid employment in legal entities for January 2020 were paid off in the activity Air transport and amounted to 12 007 kuna, while the lowest earnings were paid off in the activity Manufacture of wearing apparel and amounted to 4 468 kuna.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2020. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 17 456 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5 722 kune.

 

The highest average gross earnings per person in paid employment in legal entities for January 2020 were paid off in the activity Air transport and amounted to 17 456 kuna, while the lowest earnings were paid off in the activity Manufacture of wearing apparel and amounted to 5 722 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,2%, a realno za 2,2%.

 

The average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally higher by 4.2% and really by 2.2% for January 2020, as compared to the same month last year.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,3%, a realno za 2,3%.

 

The average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally higher by 4.3% and really by 2.3% for January 2020, as compared to the same month last year.

 

 

 

U siječnju 2020. bila su prosječno 183 plaćena sata, što je za 5,2% više nego u prosincu 2019. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodeni prijevoz (191), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (166).

 

In January 2020, there were 183 paid hours on average, which means that they increased by 5.2% compared to December 2019. The greatest number of paid hours was recorded in the activity Water transport (191) and the smallest one in the activity Social work activities without accommodation (166).

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za siječanj 2020. iznosila je 36,63 kune, što je u odnosu na prosinac 2019. manje za 2,2%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 4,3%.

 

The average monthly paid off net earnings per hour for January 2020 amounted to 36.63 kuna, which was 2.2% lower than in December 2019. As compared to the same month last year, they increased by 4.3%.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za siječanj 2020. iznosila je 49,91 kunu, što je u odnosu na prosinac 2019. manje za 2,1%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 4,3%.

 

The average monthly gross earnings per hour for January 2020 amounted to 49.91 kuna, which was 2.1% lower than in December 2019. As compared to the same month last year, they increased by 4.3%.

 

 

 

Medijalna neto plaća za siječanj 2020. iznosila je 5 846 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 651 kunu.

 

Median net earnings for January 2020 amounted to 5 846 kuna, while median gross earnings amounted to 7 651 kuna.

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama, koje prikazujemo na mjesečnoj razini, prošireni su skupom pokazatelja o neoporezivim primicima koji su dostupni prema područjima NKD-a 2007. u Statistici u nizu za razdoblje od siječnja 2016. do siječnja 2020.

 

Data on monthly net and gross earnings, presented at the monthly level, have been extended with a set of indicators on non-taxable income, which are given in Statistics in Line for the period from January 2016 to January 2020 accroding to the NKD 2007.

 

 

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics in Line.

 

 

 

1.   PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA SIJEČANJ 2020.

      AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS FOR JANUARY 2020

 

I. 2020.

Indeksi

Indices

 

 

I. 2020.

XII. 2019.

I. 2020.

I. 2019.

Neto plaća
Net earnings

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune

6 796

102,0

104,2

Average monthly paid off net earnings per employee, kuna

Realna neto plaća po zaposlenome

 

102,3

102,2

Real net earnings per employee

Bruto plaća
Gross earnings

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune

9 261

102,1

104,3

Average monthly gross earnings per employee, kuna

Realna bruto plaća po zaposlenome

 

102,4

102,3

Real gross earnings per employee

Neto plaća po satu
Net earnings per hour

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune

36,63

97,8

104,3

Average paid off net earnings per hour,kuna

Realna neto plaća po satu

 

98,1

102,3

Real net earnings per hour

Bruto plaća po satu
Gross earnings per hour

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune

49,91

97,9

104,3

Average monthly gross earnings per hour, kuna

Realna bruto plaća po satu

 

98,2

102,3

Real gross earnings per hour

 

 

2.   DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA SIJEČANJ 2020.

      DISTRIBUTION OF NET AND GROSS EARNINGS, BY QUARTILES, FOR JANUARY 2020

 

I. 2020.

 

neto plaće, kune

Net earnings, kuna

bruto plaće, kune

Gross earnings, kuna

 

 

 

 

Prvi (donji) kvartil

4 489

5 682

First (lower) quartile

Drugi kvartil (medijan)

5 846

7 651

Second quartile (median)

Treći (gornji) kvartil

7 890

10 684

Third (upper) quartile

Četvrti kvartil

z

z

Fourth quartile

 

 

3.   DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA SIJEČANJ 2020.

      DISTRIBUTION OF NET AND GROSS EARNINGS, BY DECILES, FOR JANUARY 2020

 

I. 2020.

 

neto plaće, kune

Net earnings, kuna

bruto plaće, kune

Gross earnings, kuna

 

 

 

 

Prvi decil

3 738

4 542

First decile

Drugi decil

4 294

5 293

Second decile

Treći decil

4 697

5 920

Third decile

Četvrti decil

5 202

6 724

Fourth decile

Peti decil (medijan)

5 846

7 651

Fifth decile (median)

Šesti decil

6 564

8 750

Sixth decile

Sedmi decil

7 412

10 015

Seventh decile

Osmi decil

8 450

11 550

Eighth decile

Deveti decil

10 416

14 865

Ninth decile

Deseti decil

z

z

Tenth decile

 

 

4.   ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U SIJEČNJU 2020.

      PAID OFF NON-TAXABLE INCOMES, ACCORDING TO NKD 2007., JANUARY 2020

 

I. 2020.

 

prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, kune

Average non-taxable
income by number of receivers, kuna

prosječni neoporezivi primitak po broju zaposlenih koji su primili plaću, kune

Average non-taxable
income by number of persons in employment
who received earnings,
kuna

 

 

 

 

Ukupno

1 091

 379

Total

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 592

 338

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

9 380

1 846

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 973

 458

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

16 554

1 324

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 647

 541

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

1 614

 479

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 870

 417

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

1 138

 780

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 872

 257

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

1 362

 302

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

1 092

 251

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 4 556

1 063

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

1 196

 407

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 740

 456

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

4 708

 259

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

1 286

 93

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

1 167

 83

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 977

 241

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 732

 339

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation
activities

F

Građevinarstvo

 

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 

S

Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on monthly net and gross earnings as well as data on paid hours were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form) in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data comprise persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional self-government units, on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Persons employed in crafts and trades and free lances and employed insured persons – private farmers are not covered, so data on their pays are not included in the data on average earnings.

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Data on monthly net and gross earnings of persons employed in legal entities include net and gross earnings of persons in permanent employment, irrespective of the kind of employment and number of working-hours.

 

 

 

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

 

Persons in part-time employment who received earnings are expressed in full-time equivalent.

 

 

 

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

 

Data on monthly net and gross earnings are presented according to realised pay-offs in current for the previous month, which is in line with the pay-off dynamics in most legal entities, so the average earnings refer to the month for which the pay-off has been received. It does not apply to paid-off non-taxable incomes.

 

 

 


Neoporezive primitke koje je zaposlenik primio obuhvatili smo svojim mjesečnim istraživanjem i iskazani su u tablici 4. ovog Priopćenja.

 

Non-taxable incomes received by person in employment are covered in the monthly survey of the Croatian Bureau of Statistics and presented in table 4. of this First Release.

 

 

 

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

 

The following non-taxable incomes are covered, according to codes on the JOPPD form:

 

šifra 21

dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa

 

Code 21 –

gift for a child younger than 15 and benefit for a newborn, up to a prescribed amount

šifra 22

prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

 

Code 22 –

occasional bonuses (Christmas bonus, annual leave bonus, etc.), up to a prescribed amount

šifra 24

pomorski dodatak, do propisanog iznosa

 

Code 24 –

supplements for seafarers, up to a prescribed amount

šifra 25

naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa

 

Code 25 –

compensation for living separately from family, up to a prescribed amount

šifra 26

otpremnine, do propisanog iznosa

 

Code 26 –

severance, up to a prescribed amount

šifra 60

nagrade radnicima zanavršene godine staža, do propisanog iznosa

 

Code 60 –

jubilee payments to persons in employment depending on years of service, up to a prescribed amount

šifra 61

prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)

 

Code 61 –

occasional bonuses (Christmas bonus, annual leave bonus, etc.) for previous taxation periods (subsequent payments), up to a prescribed amount

šifra 62

trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak

 

Code 62 –

expenses for food and accommodation of seasonal workers, according to Article 7, Item 35, of the Income Tax Ordinance

šifra 63

novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

 

Code 63 –

pecuniary awards for performance results and other types of additional awarding of persons in employment (supplemental earnings, supplements to monthly earnings, etc.)

šifra 64

troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak

 

Code 64 –

expenses for accommodation and food of persons engaged in occasional seasonal agricultural works, according to Article 6, Item 10, of the Income Tax Ordinance

šifra 65

novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa

 

Code 65 –

pecuniary lump-sum reimbursements for covering food costs of persons in employment, up to a prescribed amount

šifra 66

troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa

 

Code 66 –

food expanses for persons in employment emerged during employment with the employer based on authentic documentation, up to a prescribed amount

šifra 67

troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem

 

Code 67 –

accommodation expenses for persons in employment emerged during employment with the employer based on authentic documentation, paid through cashless transaction

šifra 68

troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika

 

Code 68 –

accommodation expenses for persons in employment emerged during employment with the employer based on authentic documentation, transmitted to worker’s account

šifra 69

naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

 

Code 69 –

reimbursements for expanses of hospitality, tourist and other services rendered during workers’ vacation, pursuant to regulations determined by the ministry in charge for tourism

šifra 70

naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)

 

Code 70 –

reimbursements for expanses of regular care for workers’ children in institutions of pre-school education as well as in other legal entities or natural persons (kindergartens etc.)

šifra 71

premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

 

Code 71 –

premiums of supplemental and additional health inisurance – in effect since 2020.

 

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.

 

Data from January 2016 and onwards are not comparable to previously published monthly data.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings comprise income of a person in employment earned for work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, public holidays and day-offs as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against person’s will and of no fault of his own and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subjects to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

Average monthly gross earnings include all kinds of net pays on the basis of employment and the following mandatory allocations: pension insurance contributions, income tax and surtax on income tax.

 

 

 

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

 

Number of paid hours is a number of hours for which persons in employment were paid. They include hours actually worked (hours done during regular working time and overtime hours) and hours not actually worked (annual leave, holidays, sick leave lasting less than 42 days and other paid hours not actually done). Paid hours do not include working hours not actually worked which are paid outside a legal entity (sick leave hours lasting over 42 days, maternity leave hours, hours of shorter working time done by parents, etc.).

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

 

Average monthly net and gross earnings per person in employment are calculated by dividing the total of pay-offs with the number of persons in employment expressed in full-time equivalent.

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

 

Average monthly net and gross earnings per paid hour are calculated by dividing the total of pay-offs with the total number of paid hours.

 

 

 

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Indices of nominal net and gross earnings are calculated from the data on average monthly net and gross earnings for the respective months and year.

 

 

 

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Real indices of net and gross earnings are calculated by dividing index of nominal net and gross earnings with a consumer price index for the respective month and year.

 

 

 

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

 

Median monthly net and gross earnings are calculated by determining a mean after earnings of persons in employment have been rank-ordered from the lowest to the highest one and shows that 50% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than that amount (median) and another 50% get earnings that are equal to or higher than that amount (median).

 

 

 

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom   plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%,    50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

 

Quartile monthly net and gross earnings are calculated by dividing the earnings of persons in employment into four equal parts after they have been rank-ordered from the lowest to the highest one. Then the amount is selected below which 25%, 50%, 75% and 100% of the earnings of persons in employment are placed. They can be divided to first (lower) quartile, second quartile (median), third (upper) quartile and fourth quartile.

 

 

 

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

 

The first (lower) quartile indicates that 25% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than the first quartile, while 75% of persons in employment get earnings that are equal to or higher than the first quartile.

 

 

 

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

 

The third (upper) quartile indicates that 75% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than the third quartile, while 25% of persons in employment get earnings that are equal to or higher than the third quartile.

 

 

 

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%,   20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

 

Decile monthly net and gross earnings are calculated by dividing earnings of persons in employment into ten equal parts after they have been rank-ordered from the lowest to the highest one. Then the amount is selected below which 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% and 100% of earnings of persons in employment are placed.

 

 

 

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili   veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

 

The first decile includes persons in employment with the lowest monthly earnings and indicates that 10% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than the first decile, while 90% of persons in employment get earnings that are equal to or higher than that amount. The second decile includes persons in employment who get earnings that are higher than those included in the first decile and lower than those included in the third decile, etc.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

z

podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

z

data are not published for confidentiality reasons

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga

Prepared by: Katarina Litva, Zdenka Mandrić and Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148