GLAVA PRIOPCENJA 2020

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 20. TRAVNJA 2020./ 20 APRIL, 2020

BROJ/ NUMBER: 9.1.1/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH

za veljaču 2020.

AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT

For February 2020

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2020. iznosila je 6 789 kuna, što je nominalno niže za 0,1%, a realno više za 0,2% u odnosu na siječanj 2020.

 

For February 2020, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 789 kuna, which represented a nominal decrease of 0.1% and a real increase of 0.2%, as compared to January 2020.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2020. iznosila je 9 277 kuna, što je nominalno više za 0,2%, a realno za 0,5% u odnosu na siječanj 2020.

 

For February 2020, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 9 277 kuna, which represented a nominal increase of 0.2% and a real one of 0.5%, as compared to January 2020.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za veljaču 2020. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, u iznosu od 16 070 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Zaštitne i istražne djelatnosti, u iznosu od 4 430 kuna.

 

The highest average monthly net earnings per person in paid employment in legal entities for February 2020 were paid off in the activity Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations and amounted to 16 070 kuna, while the lowest earnings were paid off in the activity Security and investigation activities and amounted to 4 430 kuna.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za veljaču 2020. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, u iznosu od 26 372 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Zaštitne i istražne djelatnosti, u iznosu od 5 714 kuna.

 

The highest average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities for February 2020 were paid off in the activity Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations and amounted to 26 372 kuna, while the lowest earnings were paid off in the activity Security and investigation activities and amounted to 5 714 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,1%, a realno za 2,6%.

 

The average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally higher by 4.1% and really by 2.6% for February 2020, as compared to the same month last year.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,1%, a realno za 2,6%.

 

The average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally higher by 4.1% and really by 2.6% for February 2020, as compared to the same month last year.

 

 

 

Za razdoblje od siječnja do veljače 2020. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 793 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. nominalno više za 4,2%, a realno za 2,5%.

 

In the period from January to February 2020, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 793 kuna, which represented a nominal increase of 4.2% and a real one of 2.5%, as compared to the same period of 2019.

 

 

 

Za razdoblje od siječnja do veljače 2020. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 269 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. nominalno više za 4,2%, a realno za 2,5%.

 

In the period from January to February 2020, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 9 269 kuna, which represented a nominal increase of 4.2% and a real one of 2.5%, as compared to the same period of 2019.

 

 

 

U veljači 2020. bilo je prosječno 160 plaćenih sati, što je za 12,6% niže nego u siječnju 2020. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda (170), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (143).

 

In February 2020, there were 160 paid hours on average, which means that they decreased by 12.6% compared to January 2020. The greatest number of paid hours was recorded in the activity Manufacture of leather and related products (170) and the smallest one in the activity Social work activities without accommodation (143).

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za veljaču 2020. iznosila je 41,65 kuna, što je u odnosu na siječanj 2020. više za 13,7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 3,7%.

 

The average monthly paid off net earnings per hour for February 2020 amounted to 41.65 kuna, which was 13.7% higher than in January 2020. As compared to the same month last year, they increased by 3.7%.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za veljaču 2020. iznosila je 56,91 kunu, što je u odnosu na siječanj 2020. više za 14,0%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 3,7%.

 

The average monthly gross earnings per hour for February 2020 amounted to 56.91 kuna, which was 14.0% higher than in January 2020. As compared to the same month last year, they increased by 3.7%.

 

 

 

Medijalna neto plaća za veljaču 2020. iznosila je 5 705 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 449 kuna.

 

Median net earnings for February 2020 amounted to 5 705 kuna, while median gross earnings amounted to 7 449 kuna.

 

 

 

Od siječnja 2020. prosječne mjesečne neto i bruto plaće po zaposlenome izračunavaju se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena. Također su uključeni zaposleni u pravnim osobama koji imaju manje od 80 plaćenih sati.

 

Since January 2020, the average monthly net and gross earnings per person in paid employment have been calculated by dividing the total pay-offs by the number of persons in employment expressed in full-time equivalent. Persons in paid employment in legal entities who had less than 80 hours of paid work are also included.

 

 

 

Zbog kretanja plaća na godišnjoj razini pripremljene su usporedne serije podataka za 2019. koje su dostupne u Statistici u nizu.

 

For the developments in earnings at the annual level, comparative data series for 2019 are available in Statistics in Line.

 

 

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics In Line.

 

 

 

1.   PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA VELJAČU 2020.

      AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS FOR FEBRUARY 2020

 

II. 2020.

I. – II. 2020.

Indeksi

Indices

 

II. 2020.

I. 2020.

II. 2020.

II. 2019.

I. – II. 2020.

I. – II. 2019.

Neto plaća

Net earnings

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune

6 789

6 793

99,9

104,1

104,2

Average monthly paid off net earnings per employee, kuna

Realna neto plaća po zaposlenome

 

 

100,2

102,6

102,5

Real net earnings per employee

Bruto plaća

Gross earnings

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune

9 277

9 269

100,2

104,1

104,2

Average monthly gross earnings per employee, kuna

Realna bruto plaća po zaposlenome

 

 

100,5

102,6

102,5

Real gross earnings per employee

Neto plaća po satu

Net earnings per hour

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune

41,65

38,96

113,7

103,7

103,9

Average paid off net earnings per hour, kuna

Realna neto plaća po satu

 

 

114,0

102,2

102,2

Real net earnings per hour

Bruto plaća po satu

Gross earnings per hour

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune

56,91

53,16

114,0

103,7

104,0

Average monthly gross earnings per hour, kuna

Realna bruto plaća po satu

 

 

114,3

102,2

102,3

Real gross earnings per hour

 

 

 

2.   DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA VELJAČU 2020.

      DISTRIBUTION OF NET AND GROSS EARNINGS, BY QUARTILES, FOR FEBRUARY 2020

 

II. 2020.

 

neto plaće, kune

Net earnings, kuna

bruto plaće, kune

Gross earnings, kuna

 

 

 

 

Prvi (donji) kvartil

4 404

5 534

First (lower) quartile

Drugi kvartil (medijan)

5 705

7 449

Second quartile (median)

Treći (gornji) kvartil

7 773

10 507

Third (upper) quartile

Četvrti kvartil

z

z

Fourth quartile

 

 

 

3.   DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA VELJAČU 2020.

      DISTRIBUTION OF NET AND GROSS EARNINGS, BY DECILES, FOR FEBRUARY 2020

 

II. 2020.

 

neto plaće, kune

Net earnings, kuna

bruto plaće, kune

Gross earnings, kuna

 

 

 

 

Prvi decil

3 639

4 426

First decile

Drugi decil

4 188

5 116

Second decile

Treći decil

4 593

5 772

Third decile

Četvrti decil

5 090

6 526

Fourth decile

Peti decil (medijan)

5 705

7 449

Fifth decile (median)

Šesti decil

6 435

8 533

Sixth decile

Sedmi decil

7 287

9 843

Seventh decile

Osmi decil

8 340

11 381

Eighth decile

Deveti decil

10 356

14 791

Ninth decile

Deseti decil

z

z

Tenth decile

 

 

 

4.   ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U VELJAČI 2020.

      PAID OFF NON-TAXABLE INCOMES, ACCORDING TO NKD 2007., FEBRUARY 2020

 

II. 2020.

 

prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, kune

Average non-taxable income by number of receivers, kuna

prosječni neoporezivi primitak po broju zaposlenih koji su primili plaću, kune

Average non-taxable income by number of persons in employment who received earnings, kuna

 

 

 

 

Ukupno

893

313

Total

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 640

 359

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

2 366

 589

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 668

 376

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 227

 178

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 063

 518

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 964

 326

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 733

 352

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

1 892

 872

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 649

 205

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

1 095

 382

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 826

 384

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

3 051

 931

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

1 074

 356

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

1 089

 483

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

1 229

 69

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

1 008

 68

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 992

 75

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 698

 194

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

1 495

 340

S

Other service activities

 

 

1)   Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)   Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

 

 

 

9-1-1_G-1

 

 

 

9-1-1_G-2

 

 

 

9-1-1_G-3

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 

S

Other service activities

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on monthly net and gross earnings as well as data on paid hours were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data comprise persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional self-government units, on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Persons employed in crafts and trades and free lances and employed insured persons – private farmers are not covered, so data on their pays are not included in the data on average earnings.

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Data on monthly net and gross earnings of persons employed in legal entities include net and gross earnings of persons in permanent employment, irrespective of the kind of employment and number of working-hours.

 

 

 

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

 

Persons in part-time employment who received earnings are expressed in full-time equivalent.

 

 

 

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

 

Data on monthly net and gross earnings are presented according to realised pay-offs in current for the previous month, which is in line with the pay-off dynamics in most legal entities, so the average earnings refer to the month for which the pay-off has been received. It does not apply to paid-off non-taxable incomes.

 

 

 


Neoporezive primitke koje je zaposlenik primio obuhvatili smo svojim mjesečnim istraživanjem i iskazani su u tablici 4. ovog Priopćenja.

 

Non-taxable incomes received by person in employment are covered in the monthly survey of the Croatian Bureau of Statistics and presented in table 4. of this First Release.

 

 

 


Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

 

The following non-taxable incomes are covered, according to codes on the JOPPD form:

 

 

 


šifra 21 −

dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa

 

Code 21 –

gift for a child younger than 15 and benefit for a newborn, up to a prescribed amount


šifra 22 –

prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

 

Code 22 –

occasional bonuses (Christmas bonus, annual leave bonus, etc.), up to a prescribed amount


šifra 24 –

pomorski dodatak, do propisanog iznosa

 

Code 24 –

supplements for seafarers, up to a prescribed amount


šifra 25 –

naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa

 

Code 25 –

compensation for living separately from family, up to a prescribed amount


šifra 26 –

otpremnine, do propisanog iznosa

 

Code 26 –

severance, up to a prescribed amount


šifra 60 –

nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa

 

Code 60 –

jubilee payments to persons in employment depending on years of service, up to a prescribed amount


šifra 61 –

prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)

 

Code 61 –

occasional bonuses (Christmas bonus, annual leave bonus, etc.) for previous taxation periods (subsequent payments), up to a prescribed amount


šifra 62 –

trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak

 

Code 62 –

expenses for food and accommodation of seasonal workers, according to Article 7, Item 35, of the Income Tax Ordinance


šifra 63 –

novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

 

Code 63 –

pecuniary awards for performance results and other types of additional awarding of persons in employment (supplemental earnings, supplements to monthly earnings, etc.)


šifra 64 –

troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak

 

Code 64 –

expenses for accommodation and food of persons engaged in occasional seasonal agricultural works, according to Article 6, Item 10, of the Income Tax Ordinance


šifra 65 –

novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa

 

Code 65 –

pecuniary lump-sum reimbursements for covering food costs of persons in employment, up to a prescribed amount


šifra 66 –

troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa

 

Code 66 –

food expanses for persons in employment emerged during employment with the employer based on authentic documentation, up to a prescribed amount


šifra 67 –

troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem

 

Code 67 –

accommodation expenses for persons in employment emerged during employment with the employer based on authentic documentation, paid through cashless transaction


šifra 68 –

troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika

 

Code 68 –

accommodation expenses for persons in employment emerged during employment with the employer based on authentic documentation, transmitted to worker’s account


šifra 69 –

naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

 

Code 69 –

reimbursements for expanses of hospitality, tourist and other services rendered during workers’ vacation, pursuant to regulations determined by the ministry in charge for tourism


šifra 70 –

naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)

 

Code 70 –

reimbursements for expanses of regular care for workers’ children in institutions of pre-school education as well as in other legal entities or natural persons (kindergartens etc.)


šifra 71 –

premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

 

Code 71 –

premiums of supplemental and additional health inisurance – in effect since 2020.

 

 

 

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.

 

Data from January 2016 and onwards are not comparable to previously published monthly data.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings comprise income of a person in employment earned for work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, public holidays and day-offs as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against person’s will and of no fault of his own and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subjects to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

Average monthly gross earnings include all kinds of net pays on the basis of employment and the following mandatory allocations: pension insurance contributions, income tax and surtax on income tax.

 

 

 

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

 

Number of paid hours is a number of hours for which persons in employment were paid. They include hours actually worked (hours done during regular working time and overtime hours) and hours not actually worked (annual leave, holidays, sick leave lasting less than 42 days and other paid hours not actually done). Paid hours do not include working hours not actually worked which are paid outside a legal entity (sick leave hours lasting over 42 days, maternity leave hours, hours of shorter working time done by parents, etc.).

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

 

Average monthly net and gross earnings per person in employment are calculated by dividing the total of pay-offs with the number of persons in employment expressed in full-time equivalent.

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

 

Average monthly net and gross earnings per paid hour are calculated by dividing the total of pay-offs with the total number of paid hours.

 

 

 

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Indices of nominal net and gross earnings are calculated from the data on average monthly net and gross earnings for the respective months and year.

 

 

 

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Real indices of net and gross earnings are calculated by dividing index of nominal net and gross earnings with a consumer price index for the respective month and year.

 

 

 

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

 

Median monthly net and gross earnings are calculated by determining a mean after earnings of persons in employment have been rank-ordered from the lowest to the highest one and shows that 50% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than that amount (median) and another 50% get earnings that are equal to or higher than that amount (median).

 

 

 

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom   plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

 

Quartile monthly net and gross earnings are calculated by dividing the earnings of persons in employment into four equal parts after they have been rank-ordered from the lowest to the highest one. Then the amount is selected below which 25%, 50%, 75% and 100% of the earnings of persons in employment are placed. They can be divided to first (lower) quartile, second quartile (median), third (upper) quartile and fourth quartile.

 

 

 

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

 

The first (lower) quartile indicates that 25% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than the first quartile, while 75% of persons in employment get earnings that are equal to or higher than the first quartile.

 

 

 

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

 

The third (upper) quartile indicates that 75% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than the third quartile, while 25% of persons in employment get earnings that are equal to or higher than the third quartile.

 

 

 

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%,   20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

 

Decile monthly net and gross earnings are calculated by dividing earnings of persons in employment into ten equal parts after they have been rank-ordered from the lowest to the highest one. Then the amount is selected below which 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% and 100% of earnings of persons in employment are placed.

 

 

 

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

 

The first decile includes persons in employment with the lowest monthly earnings and indicates that 10% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than the first decile, while 90% of persons in employment get earnings that are equal to or higher than that amount. The second decile includes persons in employment who get earnings that are higher than those included in the first decile and lower than those included in the third decile, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

z

podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

z

data are not published for confidentiality reasons

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga

Prepared by: Katarina Litva, Zdenka Mandarić and Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148