GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 19. VELJAČE 2021. / 19 FEBRUARY, 2021

BROJ/ NUMBER: 9.1.2/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO OBRAČUNSKIM RAZDOBLJIMA U 2020.

 

AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT
BY ACCOUNTING PERIODS, 2020

 

 

 

Za drugo polugodište 2020. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 801 kunu, a u prvom polugodištu 2020. iznosila je 6 725 kuna, što  pokazuje da je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u drugom polugodištu 2020. nominalno i realno viša za 1,1% u odnosu na prvo polugodište 2020.

 

The average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 801 kuna for the second half of 2020 and to 6 725 kuna for the first half of 2020, which means that the average monthly paid off net earnings for the second half of 2020 showed a nominal and real increase of 1.1%, as compared to the first half of 2020.

 

 

 

Za drugo polugodište 2020. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 252 kune, a u prvom polugodištu 2020. iznosila je 9 181 kunu, što pokazuje da je prosječna mjesečna bruto plaća u drugom polugodištu 2020. nominalno i realno viša za 0,8% u odnosu na prvo polugodište 2020.

 

The average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 9 252 kuna for the second half of 2020 and to 9 181 kuna for the first half of 2020, which means that the average monthly gross earnings for the second half of 2020 showed a nominal and real increase of 0.8%, as compared to the first half of 2020.

 

 

 

Za četvrto tromjesječje 2020. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 872 kune, što je u odnosu na treće tromjesečje 2020 nominalno više za 2,1%, a realno za 1,6%.

 

For the fourth quarter of 2020, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 872 kuna, which represented a nominal increase of 2.1% and a real one of 1.6%, as compared to the third quarter of 2020.

 

 

 

Za četvrto tromjesječje 2020. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 326 kuna, što je u odnosu na treće tromjesečje 2020. nominalno više za 1,6%, a realno za 1,1%.

 

For the fourth quarter of 2020, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 9 326 kuna, which represented a nominal increase of 1.6% and a real one of 1.1%, as compared to the third quarter of 2020.

 

 

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics In Line.

 

 

 

1.   PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA TROMJESEČJA I POLUGODIŠTA 2020.

      AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS, QUARTERLY AND SEMI-ANNUAL DATA, 2020

 

I. – VI. 2020.

VII. – XII. 2020.

VII. – IX. 2020.

X. – XII. 2020.

Indeksi
Indices

 

VII. – XII. 2020.
I. – VI. 2020.

 X. – XII. 2020.
VII. – IX. 2020.

 

Neto plaća

Net earnings

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune

6 725

6 801

6 731

6 872

101,1

102,1

Average monthly paid off net earnings per employee, kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

Realna neto plaća po zaposlenome

 

 

 

 

101,1

101,6

Real net earnings per employee

 

Bruto plaća

Gross earnings

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune

9 181

9 252

9 179

9 326

100,8

101,6

Average monthly gross earnings per employee, kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

Realna bruto plaća po zaposlenome

 

 

 

 

100,8

101,1

Real gross earnings per employee

 

 

 

9-1-2

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 

S

Other service activities

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori podataka

 

Data sources

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on monthly net and gross earnings as well as data on paid hours were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data comprise persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional self-government units, on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Persons employed in crafts and trades and free lances and employed insured persons – private farmers are not covered, so data on their pays are not included in the data on average earnings.

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Data on monthly net and gross earnings of persons employed in legal entities include net and gross earnings of persons in permanent employment, irrespective of the kind of employment and number of working-hours.

 

 

 

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

 

Persons in part-time employment who received earnings are expressed in full-time equivalent.

 

 

 

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena.

 

Data on monthly net and gross earnings are presented according to realised pay-offs in the current for the previous month, which is in line with the pay-off dynamics in most legal entities, so the average earnings refer to the month for which the pay-off has been received.

 

 

 

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.

 

Data from January 2016 and onwards are not comparable to previously published monthly data.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings comprise income of a person in employment earned for work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, public holidays and day-offs as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against person’s will and of no fault of his own and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subjects to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

Average monthly gross earnings include all kinds of net pays on the basis of employment and the following mandatory allocations: pension insurance contributions, income tax and surtax on income tax.

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnog vremena.

 

Average monthly net and gross earnings per person in employment are calculated by dividing the total of pay-offs with the number of persons in employment expressed in full-time equivalent.

 

 

 

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Indices of nominal net and gross earnings are calculated from the data on average monthly net and gross earnings for the respective months and year.

 

 

 

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Real indices of net and gross earnings are calculated by dividing index of nominal net and gross earnings with a consumer price index for the respective month and year.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga

Prepared by: Katarina Litva, Zdenka Mandarić and Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148