GLAVA PRIOPCENJA 2020

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 29. TRAVNJA 2020./ 29 APRIL, 2020

BROJ/ NUMBER: 9.1.4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU

ZA 2018.

 

AVERAGE MONTHLY GROSS AND NET EARNINGS OF PERSONS IN EMPLOYMENT,

BY SEX, 2018

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za zaposlene koji su radili svih 12 mjeseci u 2018. iznosila je 8 612 kuna.

 

The average monthly gross earnings of persons in employment in legal entities in the Republic of Croatia who worked for all 12 months of 2018 amounted to 8 612 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2018. za zaposlene žene iznosila je 7 970 kuna, a za zaposlene muškarce iznosila je 9 196 kuna.

 

The average monthly gross earnings of women employed in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 7 970 kuna in 2018 and that of employed men to 9 196 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za zaposlene koji su radili svih 12 mjeseci u 2018. iznosila je 6 164 kune.

 

The average monthly paid off net earnings of persons in employment in legal entities in the Republic of Croatia who worked for all 12 months of 2018 amounted to 6 164 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2018. za zaposlene žene iznosila je 5 716 kuna, a za zaposlene muškarce iznosila je 6 571 kunu.

 

The average monthly paid off net earnings of women employed in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 5 716 kuna in 2018 and that of employed men to 6 571 kuna.

 

 

 

1.   PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE PREMA SPOLU U 2018.

      AVERAGE MONTHLY GROSS AND NET EARNINGS, BY SEX, 2018

kune

Kuna

 

Ø 2018.

 

prosječna mjesečna bruto plaća

Average monthly gross earnings

prosječna mjesečna neto plaća

Average monthly net earnings

 

 

 

 

Ukupno

8 612

6 164

Total

Muškarci

9 196

6 571

Men

Žene

7 970

5 716

Women

 

 

 

2.   PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1) U 2018.

      AVERAGE MONTHLY GROSS AND NET EARNINGS, BY SEX AND ACCORDING TO NKD 2007.1), 2018

kune

Kuna

 

 

 

Prosječne bruto isplate po zaposlenome

Average gross earnings per person in employment

Prosječne neto isplate po zaposlenome

Average net earnings per person in employment

 

 

 

 

 

 

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 8 612

 9 196

 7 970

 6 164

 6 571

 5 716

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 7 144

 7 420

 6 417

 5 355

 5 567

 4 798

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

 6 478

 6 809

 5 778

 4 869

 5 109

 4 361

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 8 050

 8 150

 7 665

 6 051

 6 148

 5 677

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

 7 525

 7 685

 7 090

 5 537

 5 659

 5 203

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 10 918

 10 889

 11 107

 7 728

 7 740

 7 651

  B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 12 929

 12 954

 12 813

 9 004

 9 071

 8 698

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 8 165

 8 099

 8 628

 5 928

 5 893

 6 168

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

 12 504

 12 536

 12 229

 8 796

 8 855

 8 287

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 7 757

 8 359

 6 659

 5 618

 6 030

 4 866

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 7 101

 7 711

 6 453

 5 180

 5 589

 4 743

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

 11 487

 11 582

 11 248

 7 754

 7 899

 7 392

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

 12 554

 12 924

 11 684

 8 706

 9 000

 8 017

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

 5 505

 6 677

 4 855

 4 183

 4 961

 3 753

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

 4 807

 6 699

 4 560

 3 703

 4 972

 3 538

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 4 910

 5 416

 4 730

 3 826

 4 171

 3 703

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

 5 775

 6 080

 4 997

 4 359

 4 565

 3 834

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 7 487

 7 858

 6 649

 5 472

 5 738

 4 873

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 8 009

 8 459

 7 321

 5 731

 6 045

 5 249

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

 12 289

 12 340

 12 171

 8 568

 8 656

 8 368

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 8 403

 8 691

 7 806

 6 107

 6 339

 5 626

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

 14 149

 13 876

 14 345

 9 572

 9 463

 9 651

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 6 935

 7 145

 6 445

 5 099

 5 262

 4 718

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 8 755

 8 806

 8 551

 6 289

 6 346

 6 061

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

 7 177

 7 241

 6 854

 5 348

 5 397

 5 105

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 7 653

 7 743

 6 932

 5 614

 5 686

 5 047

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

 13 329

 14 681

 10 636

 9 019

 9 878

 7 311

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

 9 728

 10 560

 7 582

 6 821

 7 370

 5 405

 

27

Manufacture of electrical equipment


 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 8 613

 8 676

 8 100

 6 220

 6 272

 5 794

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 8 528

 9 268

 6 812

 6 109

 6 574

 5 032

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 7 527

 7 521

 7 569

 5 480

 5 483

 5 454

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

 6 269

 6 581

 5 563

 4 690

 4 902

 4 208

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

 5 853

 6 869

 5 201

 4 381

 5 052

 3 951

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 8 700

 8 849

 7 705

 6 249

 6 350

 5 577

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 10 919

 10 900

 10 991

 7 772

 7 802

 7 652

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 10 919

 10 900

 10 991

 7 772

 7 802

 7 652

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 7 731

 7 750

 7 654

 5 719

 5 753

 5 585

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 8 089

 8 035

 8 302

 5 991

 5 979

 6 036

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

 8 057

 7 905

 8 732

 5 952

 5 873

 6 302

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 7 332

 7 367

 7 195

 5 427

 5 466

 5 271

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

 9 331

 9 658

 7 569

 6 838

 7 094

 5 456

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 7 306

 7 215

 8 022

 5 366

 5 319

 5 733

  F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

 6 252

 6 117

 7 315

 4 641

 4 562

 5 270

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 8 810

 8 679

 9 786

 6 397

 6 334

 6 866

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 6 809

 6 815

 6 766

 5 026

 5 037

 4 938

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 7 969

 9 090

 6 999

 5 701

 6 436

 5 065

  G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

 8 655

 8 826

 7 961

 6 193

 6 321

 5 671

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 9 783

 10 118

 9 234

 6 790

 7 042

 6 376

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 6 537

 7 628

 6 075

 4 830

 5 558

 4 522

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 8 799

 8 965

 8 295

 6 335

 6 465

 5 941

  H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 7 859

 7 894

 7 665

 5 784

 5 827

 5 543

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodeni prijevoz

 10 037

 10 496

 8 185

 7 150

 7 456

 5 914

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

 17 032

 21 696

 11 779

 11 144

 13 876

 8 067

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 11 032

 11 255

 10 409

 7 685

 7 855

 7 210

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 6 570

 6 582

 6 554

 4 946

 4 978

 4 905

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 7 498

 8 251

 6 860

 5 437

 5 928

 5 020

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

 8 750

 9 848

 7 881

 6 239

 6 952

 5 676

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 5 681

 6 138

 5 251

 4 271

 4 572

 3 988

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

 12 242

 13 090

 10 781

 8 328

 8 885

 7 367

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

 9 689

 10 654

 8 814

 6 758

 7 367

 6 205

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

 9 167

 9 104

 9 248

 6 417

 6 407

 6 430

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

 9 856

 9 899

 9 801

 6 962

 7 037

 6 866

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

 12 478

 13 117

 11 368

 8 598

 9 083

 7 756

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

 13 858

 14 557

 12 097

 9 233

 9 684

 8 099

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 13 507

 14 440

 11 793

 8 988

 9 615

 7 837

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 12 487

 15 260

 11 168

 8 477

 10 171

 7 670

  K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 13 553

 17 235

 12 003

 9 106

 11 315

 8 176

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 11 101

 12 932

 9 912

 7 667

 8 850

 6 899

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

 10 075

 11 916

 9 180

 7 040

 8 184

 6 484

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

 8 563

 9 308

 7 704

 6 097

 6 620

 5 494

  L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

 8 563

 9 308

 7 704

 6 097

 6 620

 5 494

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 10 590

 11 289

 9 759

 7 313

 7 788

 6 749

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 8 324

 9 197

 7 961

 5 915

 6 449

 5 693

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

 11 926

 12 646

 11 023

 8 106

 8 599

 7 488

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

 10 125

 10 748

 8 824

 7 078

 7 484

 6 232

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 13 638

 14 728

 12 560

 9 195

 9 949

 8 448

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

 14 363

 14 529

 14 218

 9 364

 9 522

 9 226

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 7 962

 7 648

 8 323

 5 706

 5 563

 5 871

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

 8 182

 8 955

 6 927

 5 990

 6 529

 5 114

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 6 231

 6 558

 5 770

 4 592

 4 841

 4 241

  N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 8 968

 9 194

 8 418

 6 298

 6 467

 5 887

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 6 933

 7 410

 6 492

 5 078

 5 382

 4 798

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

 8 367

 8 425

 8 316

 5 923

 5 964

 5 888

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 5 014

 5 056

 4 794

 3 873

 3 906

 3 699

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 5 246

 6 725

 4 164

 3 914

 4 968

 3 142

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

 6 607

 7 562

 6 093

 4 838

 5 458

 4 504

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 9 503

 10 173

 8 729

 6 871

 7 399

 6 261

  O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 9 503

 10 173

 8 729

 6 871

 7 399

 6 261

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 8 281

 9 589

 7 895

 5 958

 6 775

 5 717

  P

 

Education

 

85

Obrazovanje

 8 281

 9 589

 7 895

 5 958

 6 775

 5 717

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 9 399

 11 906

 8 681

 6 649

 8 222

 6 198

  Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

 10 036

 12 677

 9 218

 7 047

 8 700

 6 534

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 6 557

 7 196

 6 438

 4 901

 5 338

 4 820

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 6 932

 7 043

 6 908

 5 054

 5 144

 5 035

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

 8 322

 9 264

 7 570

 5 987

 6 599

 5 498

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

 9 294

 9 435

 9 149

 6 635

 6 739

 6 527

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

 8 651

 8 567

 8 699

 6 242

 6 250

 6 238

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

 7 160

 9 945

 5 928

 5 218

 6 973

 4 442

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

 8 562

 9 254

 7 345

 6 100

 6 548

 5 313

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 7 897

 8 684

 7 256

 5 689

 6 242

 5 238

  S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 9 387

 10 042

 8 935

 6 633

 7 076

 6 327

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 7 946

 8 106

 7 369

 5 769

 5 897

 5 306

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 5 515

 6 846

 4 699

 4 160

 5 105

 3 581

 

96

Other personal service activities

 

 

1)  Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)   Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release, since they were not covered by the survey.

 

 

 

9-1-4_2020_g1_g2

 

 

 

Područja djelatnosti NKD-a 2007.

 

NKD 2007. activity sections

A    Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A     Agriculture, forestry and fishing

B    Rudarstvo i vađenje

 

B     Mining and quarrying

C    Prerađivačka industrija

 

C    Manufacturing

D    Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D    Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E    Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
      te djelatnosti sanacije okoliša

 

E     Water supply; sewerage, waste management
       and remediation activities

F    Građevinarstvo

 

F     Construction

G    Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 

G    Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H    Prijevoz i skladištenje

 

H    Transportation and storage

I     Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I      Accommodation and food service activities

J     Informacije i komunikacije

 

J     Information and communication

K    Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K     Financial and insurance activities

L     Poslovanje nekretninama

 

L     Real estate activities

M    Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M    Professional, scientific and technical activities

N    Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N    Administrative and support service activities

O    Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O    Public administration and defence; compulsory social security

P    Obrazovanje

 

P     Education

Q    Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q    Human health and social work activities

R    Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R    Arts, entertainment and recreation

S    Ostale uslužne djelatnosti

 

S     Other service activities

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o prosječnim mjesečnim isplaćenim plaćama prema spolu dobiveni su Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i plaći (RAD-1G), a prvi put prate se od 2004.

 

Data on average monthly paid off earnings by sex are based on the regular Annual Survey on Persons in Employment and Earnings (RAD-1G form). They were surveyed for the first time in 2004.

 

 

 

Istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, u tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

The survey comprises persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies and units of local and regional self-government bodies on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na osnovi evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se bruto i neto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena uz uvjet da su radili svih 12 mjeseci u prethodnoj godini.

 

Data on earnings are collected through a report filled in by legal entities on the basis of records on earnings, which comprise gross and net earnings of persons in employment who signed a work contract irrespective of the type of work contract and working time, providing that they worked all 12 months of the previous year.

 

 

 

Ovim istraživanjem ne obuhvaćaju se isplate zaposlenih u djelatnosti obrta i slobodnih profesija i osoba koje svoju aktivnost obavljaju na individualnim poljoprivrednim gospodarstvima.

 

This survey excludes payments of persons employed in crafts and trades and free lances as well as persons who conduct their activities at private family farms.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings comprise income of a person in employment earned for work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, holidays and day-offs as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against person’s will and of no fault of his own and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subjects to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Prosječna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

Average gross earnings include all kinds of net pays on the basis of employment and the following mandatory allocations: pension insurance contributions, income tax and surtax on income tax.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.           drugdje nespomenuto

 

n. e. c.        not elsewhere classified

NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007. National Classification of Economic Activities, version 2007.

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Katarina Litva i Domagoj Dujmović

Prepared by: Katarina Litva and Domagoj Dujmović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148