image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 19. VELJAČE 2020./ 19 FEBRUARY, 2020

BROJ/ NUMBER: 9.2.1/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u siječnju 2020.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

January 2020

 

 

U siječnju 2020. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 518 961, a od toga 714 091 čine žene. U odnosu na prosinac 2019. broj ukupno zaposlenih pao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,3%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u siječnju 2020. porastao je za 2,3% kao i broj žena, za 2,3%.

 

In January 2020, the total number of persons in employment in the Republic of Croatia was 1 518 961, out of which 714 091 were women. Compared to December 2019, the total number of persons in employment decreased by 1.4% and the number of employed women by 1.3%. Compared to the same month of the previous year, the total number of persons in employment increased in January 2020 by 2.3% as well as the number of employed women, by 2.3%.

 

 

 

U siječnju 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 316 280, a od toga 629 160 čine žene. U odnosu na prosinac 2019. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,3%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u siječnju 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 2,4% kao i broj zaposlenih žena, za 2,4%.

 

In January 2020, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 316 280, out of which 629 160 were women. Compared to December 2019, the number of persons in paid employment in legal entities decreased by 1.4% and the number of employed women by 1.3%. The number of persons in paid employment in legal entities in January 2020, as compared to the same month of the previous year, increased by 2.4% as well as the number of employed women, by 2.4%.

 

 

 

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u siječnju 2020. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 1,6%, a broj zaposlenih žena za 1,7%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,2% kao i broj žena, za 0,2%.

 

In January 2020, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances decreased by 1.6% and the number of employed women by 1.7%. Both the total number of employed insured persons – private farmers and the number of women decreased by 0.2%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u siječnju 2020. u odnosu na prosinac 2019. porastao je za 6,2%, a broj nezaposlenih žena za 5,4%. Stopa registrirane nezaposlenosti u siječnju 2020. iznosila je 8,4%, a za žene 9,7%.

 

The total number of unemployed persons increased by 6.2% and the number of unemployed women by 5.4% in January 2020, as compared to December 2019. The total registered unemployment rate in January 2020 was 8.4% and for women it was 9.7%.

 

 

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data by activities can be downloaded on the link Statistics In Line.

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

XII. 2019.

I. 2020.

Indeksi

Indices

 

 

I. 2020.

XII. 2019.

I. 2020.

I. 2019.

 

 

ukupno
Total

žene
Women

ukupno
Total

žene
Women

ukupno
Total

žene
Women

ukupno
Total

žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 671 837

796 160

1 658 885

790 651

99,2

99,3

100,9

100,6

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 540 084

723 525

1 518 961

714 091

98.6

98,7

102,3

102,3

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 334 369

637 224

1 316 280

629 160

98,6

98,7

102,4

102,4

Persons in paid employment in
legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

186 502

80 082

183 505

78 725

98,4

98,3

101,8

101,5

Persons in employment in crafts and trades and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

19 213

6 219

19 176

6 206

99,8

99,8

98,7

97,4

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

131 753

72 635

139 924

76 560

106,2

105,4

88,1

87,0

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registriranenezaposlenosti4), %

7,9

9,1

8,4

9,7

 

 

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za prosinac 2019 i siječanj 2020. privremeni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for December 2019 and January 2020 are provisional.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SIJEČNJU 2020.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)

          AND BY SEX, JANUARY 2020

 

 

Broj zaposlenih

u siječnju 2020.2)

Number of persons

in paid employment,

January 20202)

Indeksi
Indices

 

 

 

I. 2020.

 XII. 2019.

I. 2020.

I. 2019.

 

 

 

ukupno
Total

žene
Women

ukupno
Total

žene
Women

ukupno
Total

žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 316 280

 629 160

98,6

98,7

102,4

102,4

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 24 877

 7 055

99,6

99,3

106,0

108,4

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 4 087

  509

98,8

96,4

99,6

96,8

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 226 088

 79 564

98,9

98,2

99,1

99,5

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 14 153

 3 095

100,1

99,9

104,4

107,1

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 25 499

 5 376

98,6

98,6

101,8

102,3

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 93 086

 9 500

99,4

99,4

109,7

107,3

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih vozila i motocikla

 204 332

 113 879

99,2

99,6

103,2

104,5

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 73 129

 17 248

98,9

98,2

104,6

103,3

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 71 949

 38 552

87,8

87,1

103,5

103,3

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 43 907

 15 901

100,5

100,2

107,0

107,1

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 37 968

 26 190

100,2

100,0

100,0

100,0

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 9 162

 4 399

99,3

98,8

104,8

102,2

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 63 050

 31 612

99,8

100,1

101,2

98,4

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 49 522

 21 775

95,9

95,6

101,1

102,3

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 112 021

 55 732

98,6

98,9

99,7

101,6

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 116 055

 91 695

99,7

99,7

101,3

101,5

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 100 800

 78 886

102,8

103,0

102,8

103,0

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 26 686

 15 140

100,0

100,3

105,3

105,8

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 19 909

 13 052

96,9

97,0

104,1

104,7

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social
security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Katarina Litva i Domagoj Dujmović

Prepared by: Katarina Litva and Domagoj Dujmović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148