image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.                                         ZAGREB, 20. OŽUJKA 2020./ 20 MARCH, 2020                                     BROJ/ NUMBER: 9.2.1/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u veljači 2020.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

February 2020

 

 

 

U veljači 2020. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 515 889, a od toga 712 477 čine žene. U odnosu na siječanj 2020. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,3%, kao i broj žena, za 0,3%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u veljači 2020. porastao je za 1,0%, a broj žena za 1,2%. Za razdoblje od siječnja do veljače 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 1,0%.

 

In February 2020, the total number of persons in employment in the Republic of Croatia was 1 515 889, out of which 712 477 were women. Compared to January 2020, the total number of persons in employment as well as the number of employed women decreased by 0.3%. Compared to the same month of the previous year, the total number of persons in employment increased in February 2020 by 1.0% and the number of employed women by 1.2%. In the period from January to February 2020, as compared to the same period of the previous year, the total number of persons in employment increased by 0.8% and the number of employed women by 1.0%.

 

 

 

U veljači 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 312 725, a od toga 627 402 čine žene. U odnosu na siječanj 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,3%, kao i broj žena, za 0,3%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u veljači 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,2%. Za razdoblje od siječnja do veljače 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,7%, a broj zaposlenih žena za 1,0%.

 

In February 2020, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 312 725, out of which 627 402 were women. Compared to January 2020, the number of persons in paid employment in legal entities as well as the number of employed women decreased by 0.3%. The number of persons in paid employment in legal entities in February 2020, as compared to the same month of the previous year, increased by 0.9% and the number of employed women by 1.2%. In the period from January to February 2020, as compared to the same period of the previous year, the number of persons in paid employment in legal entities increased by 0.7% and the number of employed women by 1.0%.

 

 

 

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u veljači 2020. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,2%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,1%, a broj žena pao je za 0,1%.

 

In February 2020, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances increased by 0.3% and the number of employed women by 0.2%. The total number of employed insured persons – private farmers increased by 0.1%, while the number of women decreased by 0.1%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u veljači 2020. u odnosu na siječanj 2020. pao je za 1,4%, a broj nezaposlenih žena za 1,2%. Stopa registrirane nezaposlenosti u veljači 2020. iznosila je 8,3%, a za žene 9,6%.

 

The total number of unemployed persons decreased by 1.4% and the number of unemployed women by 1.2% in February 2020, as compared to January 2020. The total registered unemployment rate in February 2020 was 8.3% and for women it was 9.6%.

 

 

 

Revizija podataka napravljena je na temelju mjesečnih datoteka s konačnim podacima za prethodnu godinu. Stoga su podaci od siječnja do prosinca 2019. konačni. Također je napravljena revizija podataka za siječanj 2020.

 

A revision of data was performed on the basis of monthly data sets containing final data for the previous year. Therefore, the data for the period from January to December 2019 are final. A revision of the January 2020 data was performed as well.

 

 

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

 

Detailed data by activities can be downloaded on the link Statistics In Line.

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

I. 2020.

II. 2020.

Indeksi

Indices

 

II. 2020.

I. 2020.

II. 2020.

II. 2019.

I. II. 2020.

I. II. 2019.

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 659 876

791 038

1 653 866

788 085

99,6

99,6

99,8

99,6

99,6

99,5

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 519 952

714 478

1 515 889

712 477

99,7

99,7

101,0

101,2

100,8

101,0

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 317 271

629 547

1 312 725

627 402

99,7

99,7

100,9

101,2

100,7

101,0

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

183 505

78 725

183 968

78 875

100,3

100,2

101,7

101,5

101,8

101,5

Persons in employment in crafts and trades and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

19 176

6 206

19 196

6 200

100,1

99,9

99,2

97,8

98,9

97,6

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

139 924

76 560

137 977

75 608

98,6

98,8

88,2

87,0

88,2

87,0

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

8,4

9,7

8,3

9,6

 

 

 

 

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za siječanj i veljaču 2020. privremeni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for January and February 2020 are provisional.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U VELJAČI 2020.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)

          AND BY SEX, FEBRUARY 2020

 

 

Broj zaposlenih

u veljači 2020.2)

Number of persons

in paid employment,

February 20202)

Indeksi
Indices

 

 

 

II. 2020.

 I. 2020.

II. 2020.

II. 2019.

I. II. 2020.

I. II. 2019.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 312 725

 627 402

99,7

99,7

100,9

101,2

100,7

101,0

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 24 591

 6 937

98,7

98,2

105,1

105,9

104,9

106,1

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 4 085

  507

100,9

101,0

97,8

94,1

97,8

94,4

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 226 738

 80 242

100,1

100,6

98,1

98,8

97,8

98,2

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 14 216

 3 113

100,0

100,0

103,6

106,5

104,1

107,0

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 25 596

 5 427

100,3

100,8

101,5

102,6

100,7

101,5

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 93 819

 9 454

100,8

100,0

105,5

101,6

105,3

102,0

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih vozila i motocikla

 204 411

 113 462

100,1

99,6

100,1

100,6

100,6

101,7

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 72 762

 17 153

99,4

99,4

102,0

101,8

102,2

101,8

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 69 275

 37 104

94,4

94,3

100,4

100,8

100,5

100,7

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 43 911

 16 069

100,5

100,6

104,8

106,0

104,7

105,9

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 37 675

 26 035

99,3

99,5

99,5

99,9

99,6

99,9

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 9 114

 4 398

100,1

99,7

100,2

98,9

100,4

99,0

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 62 757

 31 168

100,5

100,5

101,5

101,2

99,3

97,3

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 48 745

 21 225

98,3

97,4

98,5

98,5

98,4

98,8

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 110 780

 55 189

98,9

99,0

100,7

101,8

100,0

101,5

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 117 302

 92 812

101,1

101,2

101,2

101,5

100,9

101,1

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 101 076

 79 146

100,3

100,3

102,8

103,0

102,6

102,8

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 26 411

 15 021

98,9

99,2

103,3

104,3

103,6

104,5

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 19 461

 12 940

99,2

99,8

97,7

99,7

98,2

99,5

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management  and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Katarina Litva i Domagoj Dujmović

Prepared by: Katarina Litva and Domagoj Dujmović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148