GLAVA PRIOPCENJA 2020

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 19. SVIBNJA 2020./ 19 MAY, 2020

BROJ/ NUMBER: 9.2.1/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u travnju 2020.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

April 2020

 

 

U travnju 2020. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 527 694, a od toga 714 940 čine žene. U odnosu na ožujak 2020. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,8%, a broj žena za 0,5%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u travnju 2020. porastao je za 1,5%, a broj žena za 1,9%. Za razdoblje od siječnja do travnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,2%.

 

In April 2020, the total number of persons in employment in the Republic of Croatia was 1 527 694, out of which 714 940 were women. Compared to March 2020, the total number of persons in employment increased by 0.8% and the number of employed women by 0.5%. Compared to the same month of the previous year, the total number of persons in employment increased in April 2020 by 1.5% and the number of employed women by 1.9%. In the period from January to April 2020, as compared to the same period of the previous year, the total number of persons in employment increased by 0.9% and the number of employed women by 1.2%.

 

 

 

U travnju 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 325 632, a od toga 631 442 čine žene. U odnosu na ožujak 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 0,6%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u travnju 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 2,4%, a broj zaposlenih žena za 2,9%. Za razdoblje od siječnja do travnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,5%.

 

In April 2020, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 325 632, out of which 631 442 were women. Compared to March 2020, the number of persons in paid employment in legal entities increased by 0.9% and the number of employed women by 0.6%. The number of persons in paid employment in legal entities in April 2020, as compared to the same month of the previous year, increased by 2.4% and the number of employed women by 2.9%. In the period from January to April 2020, as compared to the same period of the previous year, the number of persons in paid employment in legal entities increased by 1.1% and the number of employed women by 1.5%.

 

 

 

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao je u travnju 2020. u odnosu na prethodni mjesec za 0,5%, a broj zaposlenih žena ostao je na istoj razini. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,1%, a broj žena za 0,3%.

 

In April 2020, as compared to the previous month, the number of persons in employment in trade and crafts and free lances increased by 0.5%, while those of employed women remained the same. The total number of employed insured persons – private farmers increased by 0.1% and the number of women by 0.3%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u travnju 2020. u odnosu na ožujak 2020. porastao je za 11,0%, a broj nezaposlenih žena za 11,7%. Stopa registrirane nezaposlenosti u travnju 2020. iznosila je 9,4%, a za žene 11,0%.

 

The total number of unemployed persons increased by 11.0% and the number of unemployed women by 11.7% in April 2020, as compared to March 2020. The total registered unemployment rate in April 2020 was 9.4% and for women it was 11.0%.

 

 

 

Zbog situacije prouzročene epidemijom bolesti COVID-19 i potresa u Gradu Zagrebu, pojedine djelatnosti NKD-a 2007. pokazuju znatne razlike u broju podnesenih izvješća Poreznoj upravi u travnju u odnosu na ožujak, što je utjecalo na obuhvat statističkih jedinica. Djelatnosti u kojima je ostvaren veći obuhvat u travnju u odnosu na ožujak iz sljedećih su područja NKD-a 2007.: C (Prerađivačka industrija), F (Građevinarstvo), G (Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla), I (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane), M (Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti) te područja H (Prijevoz i skladištenje). Analiza obuhvata podataka iz administrativnog izvora pokazala je da je povećan broj pravnih osoba koje su predale izvješće u travnju u odnosu na ožujak, čime je obuhvat za travanj znatno veći za 1 957 pravnih osoba. Od ukupnog broja podnositelja koji su predali izvješće za travanj, a nisu za ožujak, 52,4% odnosi se na poduzeća s jednom zaposlenom osobom.

 

Due to the situation caused by the COVID-19 epidemic and the earthquake in the City of Zagreb, some NKD 2007. activities showed significant differences in the number of reports submitted to the Tax Administration in April compared to March, which consequently affected the coverage of statistical units. Activities with a higher coverage in April compared to March are from the following NKD 2007. activity sections: C (Manufacturing), F (Construction), G (Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles), I (Accommodation and food service activities), M (Professional, scientific and technical activities) and activity section H (Transportation and storage). The analysis of the coverage of data from administrative sources showed an increased number of legal entities that submitted a report in April compared to March, making the coverage for April significantly higher by 1 957 legal entities. Of the total number of legal entities that submitted a report for April, but not for March, 52.4% refers to companies with one employee.

 

 

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data by activities can be downloaded on the link Statistics In Line.

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

III. 2020.

IV. 2020.

Indeksi

Indices

 

IV. 2020.

III. 2020.

IV. 2020.

IV. 2019.

I. IV. 2020.

I. IV. 2019.

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 658 635

790 617

1 686 928

803 603

101,7

101,6

103,1

103,7

100,7

100,8

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 515 174

711 234

1 527 694

714 940

100,8

100,5

101,5

101,9

100,9

101,2

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 314 034

627 748

1 325 632

631 442

100,9

100,6

102,4

102,9

101,1

101,5

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

181 959

77 288

182 853

77 281

100,5

100,0

96,0

94,4

99,6

98,9

Persons in employment in crafts and trades and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

19 181

6 198

19 209

6 217

100,1

100,3

99,3

98,4

99,0

97,7

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

143 461

79 383

159 234

88 663

111,0

111,7

121,5

121,4

98,1

97,2

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

8,6

10,0

9,4

11,0

 

 

 

 

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)   Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za ožujak i travanj 2020. privremeni su.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

1)   The results of processing data from JOPPD forms. The data for March and April 2020 are provisional.

2)   The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U TRAVNJU 2020.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
         
AND BY SEX, APRIL 2020

 

 

Broj zaposlenih u travnju 2020.2)

Number of persons in paid employment, April 20202)

Indeksi

Indices

 

 

 

 IV. 2020.

 III. 2020.

IV. 2020.

IV. 2019.

I. IV. 2020.

I. IV. 2019.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 325 632

 631 442

100,9

100,6

102,4

102,9

101,1

101,5

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 24 950

 7 091

101,2

101,8

115,8

116,9

107,6

108,8

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 4 133

  514

100,8

101,0

98,5

95,9

98,0

95,0

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 229 756

 81 401

101,1

101,0

100,2

101,2

98,4

99,1

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 14 175

 3 127

99,7

100,4

102,4

105,4

103,4

106,3

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 25 702

 5 436

100,2

100,1

101,0

101,8

101,0

101,9

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 96 650

 9 662

102,5

102,4

104,4

102,4

104,8

101,9

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 207 045

 114 770

100,9

100,8

108,7

111,4

102,4

103,7

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 73 991

 17 283

101,2

100,5

102,3

101,6

102,1

101,7

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 68 952

 36 604

102,9

102,6

96,5

96,0

99,3

99,3

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 44 417

 16 260

100,6

100,7

105,1

106,1

104,7

105,8

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 37 815

 26 121

100,4

100,4

100,1

100,4

99,7

100,0

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 9 367

 4 607

101,6

101,9

102,1

103,8

101,1

101,0

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 64 106

 31 855

101,5

101,5

103,1

102,7

100,9

99,7

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 49 027

 21 200

100,9

100,1

96,8

96,1

97,7

97,8

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 110 055

 54 629

99,6

99,3

100,5

100,7

100,4

101,4

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 117 867

 93 262

100,0

100,0

100,9

101,2

101,0

101,2

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 101 455

 79 429

100,2

100,2

102,5

102,5

102,6

102,7

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 26 511

 15 091

100,0

100,0

102,2

103,2

103,2

104,2

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 19 658

 13 100

100,3

100,5

97,9

100,0

98,2

100,0

S

Other service activities

 

 

1)   Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih
      organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)   Privremeni podatak

 

1)   Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and       bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)   Provisional data.

 

 

 

9-2-1

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management  and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

COVID-19

bolest prouzročena koronavirusom

 

COVID-19

COrona VIrus Disease-19

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Katarina Litva i Domagoj Dujmović

Prepared by: Katarina Litva and Domagoj Dujmović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148