image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 19. LIPNJA 2020./ 19 JUNE, 2020

BROJ/ NUMBER: 9.2.1/5. 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u svibnju 2020.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

May 2020

 

 

 

U svibnju 2020. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 506 962, a od toga 703 231 čine žene. U odnosu na travanj 2020. broj ukupno zaposlenih pao je za 1,4%, a broj žena za 1,6%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u svibnju 2020. pao je za 3,3%, a broj žena za 3,7%. Za razdoblje od siječnja do svibnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,1%, a broj zaposlenih žena za 0,2%.

 

In May 2020, the total number of persons in employment in the Republic of Croatia was 1 506 962, out of which 703 231 were women. Compared to April 2020, the total number of persons in employment decreased by 1.4% and the number of employed women by 1.6%. Compared to the same month of the previous year, the total number of persons in employment decreased in May 2020 by 3.3% and the number of employed women by 3.7%. In the period from January to May 2020, as compared to the same period of the previous year, the total number of persons in employment increased by 0.1% and the number of employed women by 0.2%.

 

 

 

U svibnju 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 301 527, a od toga 617 821 čine žene. U odnosu na travanj 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 1,8%, a broj zaposlenih žena za 2,2%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u svibnju 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine pao je za 2,8%, a broj zaposlenih žena za 3,1%. Za razdoblje od siječnja do svibnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,6%.

 

In May 2020, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 301 527, out of which 617 821 were women. Compared to April 2020, the number of persons in paid employment in legal entities decreased by 1.8% and the number of employed women by 2.2%. The number of persons in paid employment in legal entities in May 2020, as compared to the same month of the previous year, decreased by 2.8% and the number of employed women by 3.1%. In the period from January to May 2020, as compared to the same period of the previous year, the number of persons in paid employment in legal entities increased by 0.3% and the number of employed women by 0.6%.

 

 

 

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao je u svibnju 2020. u odnosu na prethodni mjesec za 1,9%, a broj zaposlenih žena za 2,5%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,1%, a broj žena porastao je za 0,3%.

 

In May 2020, as compared to the previous month, the number of persons in employment in trade and crafts and free lances increased by 1.9% and the number of employed women by 2.5%. The total number of employed insured persons – private farmers decreased by 0.1%, while the number of women increased by 0.3%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u svibnju 2020. u odnosu na travanj 2020. pao je za 0,9%, a broj nezaposlenih žena za 0,8%. Stopa registrirane nezaposlenosti u svibnju 2020. iznosila je 9,5%, a za žene 11,1%.

 

The total number of unemployed persons decreased by 0.9% and the number of unemployed women by 0.8% in May 2020, as compared to April 2020. The total registered unemployment rate in May 2020 was 9.5% and for women it was 11.1%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data by activities can be downloaded on the link Statistics In Line.

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

IV. 2020.

V. 2020.

Indeksi

Indices

 

 V. 2020. 

IV. 2020.

V. 2020.

V. 2019.

I. V. 2020.

I. V. 2019.

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 686 928

803 603

1 664 801

791 221

98,7

98,5

99,4

99,6

100,4

100,5

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 527 694

714 940

1 506 962

703 231

98,6

98,4

96,7

96,3

100,1

100,2

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 325 632

631 442

1 301 527

617 821

98,2

97,8

97,2

96,9

100,3

100,6

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

182 853

77 281

186 244

79 177

101,9

102,5

93,1

91,9

98,2

97,4

Persons in employment in crafts and trades and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

19 209

6 217

19 191

6 233

99,9

100,3

99,3

98,7

99,0

97,9

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

159 234

88 663

157 839

87 990

99,1

99,2

135,5

136,8

104,2

103,7

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

9,4

11,0

9,5

11,1

 

 

 

 

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)   Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za travanj i svibanj 2020. privremeni su.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

1)   The results of processing data from JOPPD forms. The data for April and May 2020 are provisional.

2)   The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SVIBNJU 2020.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
         
AND BY SEX, MAY 2020

 

 

Broj zaposlenih
u svibnju 2020.2)

Number of persons
in paid employment,
May 20202)

Indeksi

Indices

 

 

 

 V. 2020. 

IV. 2020.

V. 2020.

V. 2019.

I. V. 2020.

I. V. 2019.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 301 527

 617 821

98,2

97,8

97,2

96,9

100,3

100,6

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 24 818

 7 043

99,5

99,3

104,2

104,4

106,9

107,9

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 4 128

  514

99,9

100,0

98,1

95,0

98,1

95,0

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 226 253

 79 931

98,5

98,2

96,4

96,8

98,0

98,6

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 14 206

 3 122

100,2

99,8

101,8

104,0

103,1

105,9

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 25 563

 5 391

99,5

99,2

100,0

100,2

100,8

101,5

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 95 932

 9 597

99,3

99,3

101,7

100,5

104,1

101,6

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih vozila i motocikla

 202 504

 111 967

97,8

97,6

97,5

97,7

101,4

102,5

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 72 857

 17 126

98,5

99,1

98,9

98,3

101,5

101,0

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 63 039

 33 519

91,4

91,6

75,9

75,2

94,0

93,8

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 44 186

 16 147

99,5

99,3

103,1

104,0

104,4

105,4

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 37 570

 25 926

99,4

99,3

98,5

98,8

99,5

99,8

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 9 210

 4 511

98,3

97,9

99,6

100,7

100,8

100,9

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 63 708

 31 565

99,4

99,1

101,2

100,7

101,0

99,9

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 46 813

 20 010

95,5

94,4

89,3

86,5

96,0

95,4

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 109 619

 54 246

99,6

99,3

99,8

99,5

100,3

101,0

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 115 330

 91 024

97,8

97,6

98,8

98,8

100,5

100,8

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi

 100 792

 78 893

99,3

99,3

101,5

101,5

102,4

102,5

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 25 848

 14 658

97,5

97,1

97,7

98,6

102,1

103,0

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 19 151

 12 631

97,4

96,4

93,3

94,3

97,2

98,8

S

Other service activities

 

 

1)   Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih
      organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)   Privremeni podatak

 

1)   Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and       bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)   Provisional data.

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management  and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

COVID-19

bolest prouzročena koronavirusom

 

COVID-19

COrona VIrus Disease-19

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Katarina Litva i Domagoj Dujmović

Prepared by: Katarina Litva and Domagoj Dujmović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148