GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 18. PROSINCA 2020./ 18 DECEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 9.2.1/11. 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u studenome 2020.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

November 2020

 

 

 

U studenome 2020. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 525 054, a od toga 714 794 čine žene. U odnosu na listopad 2020. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,6%, jednako kao i broj žena. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u studenome 2020. pao je za 2,6%, a broj žena za 2,7%. Za razdoblje od siječnja do studenoga 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih pao je za 2,0%, a broj zaposlenih žena za 2,1%.

 

In November 2020, the total number of persons in employment in the Republic of Croatia was 1 525 054, out of which 714 794 were women. Compared to October 2020, the total number of persons in employment as well as the number of employed women decreased by 0.6%. Compared to the same month of the previous year, the total number of persons in employment decreased by 2.6% in November 2020 and the number of employed women by 2.7%. In the period from January to November 2020, as compared to the same period of the previous year, the total number of persons in employment decreased by 2.0% and the number of employed women by 2.1%.

 

 

 

U studenome 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 320 167, a od toga 629 287 čine žene. U odnosu na listopad 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,6%, a broj zaposlenih žena za 0,5%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u studenome 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine pao je za 2,8%, a broj zaposlenih žena za 2,9%. Za razdoblje od siječnja do studenoga 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 1,9%, jednako kao i broj žena.

 

In November 2020, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 320 167, out of which 629 287 were women. Compared to October 2020, the number of persons in paid employment in legal entities decreased by 0.6% and the number of employed women by 0.5%. The number of persons in paid employment in legal entities in November 2020, as compared to the same month of the previous year, decreased by 2.8% and the number of employed women by 2.9%. In the period from January to November 2020, as compared to the same period of the previous year, the number of persons in paid employment in legal entities as well as the number of employed women decreased by 1.9%.

 

 

 

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u studenome 2020. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 1,3%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,1%, a broj žena ostao je na istoj razini.

 

In November 2020, as compared to the previous month, the number of persons in employment in trade and crafts and free lances decreased by 0.8% and the number of employed women by 1.3%. The total number of employed insured persons – private farmers increased by 0.1%, while the number of employed women remained at the same level.

 

 

 

Broj nezaposlenih u studenome 2020. u odnosu na listopad 2020. porastao je za 1,5%, a broj nezaposlenih žena za 1,8%. Stopa registrirane nezaposlenosti u studenome 2020. iznosila je 9,3%, a za žene 10,8%.

 

The total number of unemployed persons increased by 1.5% and the number of unemployed women by 1.8% in November 2020, as compared to October 2020. The total registered unemployment rate in November 2020 was 9.3% and for women it was 10.8%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data by activities can be downloaded on the link
Statistics In Line.

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

X. 2020.

XI. 2020.

Indeksi

Indices

 

XI. 2020.

X. 2020.

XI. 2020.

XI. 2019.

I. XI. 2020.

I. XI. 2019.

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 688 059

803 771

1 681 604

801 057

99,6

99,7

99,3

99,5

99,4

99,6

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 533 891

719 024

1 525 054

714 794

99,4

99,4

97,4

97,3

98,0

97,9

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 327 484

632 476

1 320 167

629 287

99,4

99,5

97,2

97,1

98,1

98,1

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

187 231

80 355

185 688

79 312

99,2

98,7

98,8

98,6

96,9

96,3

Persons in employment in crafts and trades and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

19 176

6 193

19 199

6 195

100,1

100,0

99,9

99,5

99,4

98,6

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

154 168

84 747

156 550

86 263

101,5

101,8

121,9

121,9

116,9

116,5

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

9,1

10,5

9,3

10,8

 

 

 

 

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)   Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za listopad i studeni 2020. privremeni su.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

1)   The results of processing data from JOPPD forms. The data for October and November 2020 are provisional.

2)   The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U STUDENOME 2020.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
         
AND BY SEX, NOVEMBER 2020

 

 

Broj zaposlenih u studenome 2020.2)

Number of persons in paid employment, November 20202)

Indeksi

Indices

 

 

 

XI. 2020.

 X. 2020.

XI. 2020.

XI. 2019.

I. XI. 2020.

I. XI. 2019.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 320 167

629 287

99,4

99,5

97,2

97,1

98,1

98,1

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

25 399

7 348

99,7

101,0

99,6

100,9

103,3

103,7

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

3 993

503

98,7

99,6

95,4

94,0

97,9

94,3

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

226 584

80 246

100,4

100,4

97,6

97,4

97,3

97,5

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

14 384

3 161

100,0

100,3

101,6

101,9

102,4

104,1

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

25 541

5 420

98,6

98,6

97,9

98,7

99,3

100,0

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

98 844

9 756

100,9

99,4

102,3

99,2

102,5

99,9

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

203 163

112 941

99,3

99,3

97,3

97,7

98,8

99,6

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

72 371

17 151

99,6

99,9

95,4

95,9

98,1

97,8

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

68 014

36 131

90,0

89,8

77,6

76,4

83,2

82,8

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

45 430

16 413

101,3

100,8

103,3

103,2

103,2

103,8

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

37 583

25 951

99,9

99,9

98,8

98,8

98,9

99,1

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

9 058

4 431

99,5

98,8

96,2

97,8

98,5

99,0

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

63 059

30 945

100,4

100,4

99,8

98,0

100,0

98,8

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

47 749

20 787

98,1

98,2

90,5

89,5

92,2

91,1

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

111 416

55 370

99,9

100,1

98,0

98,2

98,8

99,1

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

119 505

94 798

101,1

101,3

102,3

102,6

100,4

100,6

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

101 717

79 566

100,3

100,4

100,7

100,7

101,4

101,4

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

26 145

14 874

99,1

99,8

96,2

97,0

98,6

99,5

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

20 212

13 495

98,0

101,0

95,5

97,1

94,3

95,4

S

Other service activities

 

 

1)   Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)   Privremeni podatak

 

1)   Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)   Provisional data.

 

 

 

9-2-1

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori podataka

 

Data sources

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Katarina Litva i Domagoj Dujmović

Prepared by: Katarina Litva and Domagoj Dujmović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148