GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 30. TRAVNJA 2021./ 30 APRIL, 2021

BROJ/ NUMBER: 9.2.4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI I PO ŽUPANIJAMA
STANJE 31. OŽUJKA 2020.

 

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES AND COUNTIES
Situation as on 31 March 2020

 

 

 

Porast broja zaposlenih u pravnim osobama po županijama sa stanjem 31. ožujka 2020. u odnosu na stanje istog dana 2019. ostvarilo je 16 županija. Najveći porast broja zaposlenih u pravnim osobama evidentiran je u Zagrebačkoj županiji, 13,5%. Slijede Krapinsko-zagorska županija (4,4%), Brodsko-posavska (3,3%), Sisačko-moslavačka (2,6%), Osječko-baranjska (2,5%), Međimurska i Splitsko-dalmatinska županija (obje po 2%), Šibensko-kninska (1,7%), Dubrovačko-neretvanska (1,6%), Bjelovarsko-bilogorska (1,5%), Primorsko-goranska (1%), Ličko-senjska (0,7%), Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska (obje po 0,4%), Koprivničko-križevačka (0,3%) te Karlovačka županija (0,1%).

 

An increase in the number of persons in paid employment in legal entities by counties, with the situation as on 31 March 2020, as compared to the same day in 2019, was recorded in 16 counties. The greatest increase in the number of persons in paid employment in legal entities was recorded in the County of Zagreb (by 13.5%), followed by the County of Krapina-Zagorje (by 4.4%), the County Slavonski Brod-Posavina (by 3.3%), the County Sisak-Moslavina (by 2.6%), the County of Osijek-Baranja (by 2.5%), the County of Međimurje and the County of Split-Dalmatia (by 2% each), the County of Šibenik-Knin (by 1.7%), the County of Dubrovnik-Neretva (by 1.6%), the County of Bjelovar-Bilogora (by 1.5%), the County of Primorje-Gorski kotar (by 1%), the County of Lika-Senj (by 0.7%), the County of Virovitica-Podravina and the County of Požega-Slavonia (by 0.4% each), the County of Koprivnica-Križevci (by 0.3%) and the County of Karlovac (by 0.1%).

 

 

 

U ostalih je pet županija broj zaposlenih u pravnim osobama bio u padu. Najveći pad imala je Istarska županija, 1,6%. Slijede Zadarska (1,2%), Varaždinska (0,9%), Vukovarsko-srijemska županija (0,3%) te Grad Zagreb (0,1%).

 

The remaining five counties recorded a decrease in the number of persons in employment in legal entities. The greatest decrease was recorded in the County of Istria (by 1.6%), followed by the County of Zadar (by 1.2%), the County of Varaždin (by 0.9%), the County of Vukovar-Sirmium (by 0.3%) and the City of Zagreb (by 0.1%).

 

 

 

9-2-4

 

 

Županije

Counties

01

Zagrebačka
Zagreb

08

Primorsko-goranska
Primorje-Gorski kotar

15

Šibensko-kninska
Šibenik-Knin

 

 

 

 

 

 

02

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

09

Ličko-senjska
Lika-Senj

16

Vukovarsko-srijemska
Vukovar-Sirmium

 

 

 

 

 

 

03

Sisačko-moslavačka
Sisak-Moslavina

10

Virovitičko-podravska
Virovitica-Podravina

17

Splitsko-dalmatinska
Split-Dalmatia

 

 

 

 

 

 

04

Karlovačka
Karlovac

11

Požeško-slavonska
Požega-Slavonia

18

Istarska
Istria

 

 

 

 

 

 

05

Varaždinska
Varaždin

12

Brodsko-posavska
Slavonski Brod-Posavina

19

Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

06

Koprivničko-križevačka
Koprivnica-Križevci

13

Zadarska
Zadar

20

Međimurska
Međimurje

 

 

 

 

 

 

07

Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar-Bilogora

14

Osječko-baranjska
Osijek-Baranja

21

Grad Zagreb

City of Zagreb

 

 

 

1.   ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA, PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2020.

      PERSONS EMPLOYED IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES, BY SEX AND ACCORDING TO NKD 2007.1) ACTIVITIES,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 2020

Županija
County

Ukupno zaposleni

Persons in employment – total

Zaposleni prema područjima djelatnosti

Persons in employment, by activity sections

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas,
steam and air conditioning supply

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste management and
remediation activities

Građevinarstvo

Construction

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje

Transporta-tion and storage

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Accommo-dation and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

1 273 214

23 432

4 290

216 099

14 290

26 385

92 694

195 367

67 585

64 196

43 846

          Žene
          Women

609 416

6 700

498

78 853

3 150

5 452

9 284

106 992

16 351

33 694

16 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka
Zagreb

81 621

860

1 207

17 652

513

1 548

7 498

17 364

8 304

1 917

1 152

          Žene
          Women

31 581

307

50

5 449

74

343

786

7 874

2 313

930

271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

30 044

157

166

10 467

358

773

2 144

3 875

1 203

755

257

          Žene
          Women

15 882

48

27

4 710

38

186

231

2 744

231

507

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka
Sisak-Moslavina

33 031

987

142

7 348

471

912

1 884

4 676

1 439

715

293

          Žene
          Women

16 030

232

11

2 227

53

210

167

3 452

259

402

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka
Karlovac

29 684

971

10

8 061

412

728

2 418

3 044

1 498

1 119

448

          Žene
          Women

13 268

240

1

2 452

39

172

244

1 905

260

754

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska
Varaždin

54 697

253

222

22 135

469

975

3 958

6 122

2 722

1 103

1 024

          Žene
          Women

27 091

71

17

10 961

88

228

373

3 463

763

677

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka
Koprivnica-Križevci

25 128

758

411

8 289

225

548

1 591

3 067

1 036

529

198

          Žene
          Women

12 390

216

34

3 647

29

159

154

1 816

190

333

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar-Bilogora

25 165

1 436

54

6 200

505

468

1 495

3 055

1 008

718

248

          Žene
          Women

12 135

337

6

2 438

62

111

128

1 794

229

416

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska
Primorje-Gorski kotar

90 776

1 203

68

10 878

1 064

2 619

6 984

13 660

7 863

6 870

1 928

          Žene
          Women

43 961

340

10

3 222

161

512

754

7 744

1 686

3 852

747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska
Lika-Senj

11 577

1 018

113

1 025

318

540

946

1 034

661

983

46

          Žene
          Women

5 041

241

18

295

45

109

108

623

219

500

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska
Virovitica-Podravina

15 111

1 123

88

4 223

243

329

721

1 681

553

323

144

          Žene
          Women

7 197

220

11

1 708

36

88

58

1 010

88

136

45

 

 

1)   Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)   Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release, since they were not covered by the survey.

 

 

 

1.   ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA, PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2020.

      PERSONS EMPLOYED IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES, BY SEX AND ACCORDING TO NKD 2007.1) ACTIVITIES,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 2020

(nastavak)

(continued)

Županija
County

Zaposleni prema područjima djelatnosti

Persons in employment, by activity sections

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific and technical activities

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and support service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Public administration and defence; compulsory social security

Obrazovanje

Education

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Human health and social work activities

Umjetnost, zabava i rekreacija

Arts, entertainment and recreation

Ostale uslužne djelatnosti

Other service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

35 769

9 170

63 943

43 121

105 164

119 986

101 192

26 372

20 313

 

          Žene
          Women

24 518

4 463

32 125

19 192

51 620

93 262

79 152

14 646

13 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka
Zagreb

673

148

2 507

1 158

7 994

6 420

3 091

684

931

 

          Žene
          Women

523

62

993

421

2 509

5 382

2 394

391

509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

385

44

732

187

1 477

2 934

3 683

194

253

 

          Žene
          Women

292

22

320

90

794

2 389

2 904

129

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka
Sisak-Moslavina

450

81

736

532

4 298

3 547

3 453

443

624

 

          Žene
          Women

372

42

385

155

1 786

2 821

2 692

279

414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka
Karlovac

495

146

718

425

2 830

2 783

2 835

445

298

 

          Žene
          Women

373

100

359

133

1 201

2 214

2 261

270

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska
Varaždin

1 019

128

1 584

707

2 846

4 592

3 916

488

434

 

          Žene
          Women

614

51

751

326

1 329

3 554

3 082

280

183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka
Koprivnica-Križevci

519

26

810

187

1 466

2 833

1 944

337

354

 

          Žene
          Women

369

3

361

47

808

2 127

1 563

238

226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar-Bilogora

771

47

707

389

2 462

2 751

2 330

250

271

 

          Žene
          Women

507

18

354

155

1 211

2 150

1 826

163

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska
Primorje-Gorski kotar

2 008

610

5 519

3 521

5 252

8 992

8 274

2 103

1 360

 

          Žene
          Women

1 522

327

2 544

1 742

3 027

7 170

6 507

1 216

878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska
Lika-Senj

154

90

183

140

1 832

1 213

907

256

118

 

          Žene
          Women

116

27

74

45

805

921

686

152

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska
Virovitica-Podravina

312

2

450

48

1 251

1 848

1 490

157

125

 

          Žene
          Women

228

-

225

1

652

1 404

1 136

100

51

 

 

 

 

1.   ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA, PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2020.

      PERSONS EMPLOYED IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES, BY SEX AND ACCORDING TO NKD 2007.1) ACTIVITIES,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 2020

(nastavak)

(continued)

Županija
County

Ukupno zaposleni

Persons in employment – total

Zaposleni prema područjima djelatnosti

Persons in employment, by activity sections

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Građevinarstvo

Construction

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje

Transportation and storage

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Accommo-dation and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska
Požega-Slavonia

15 223

853

114

4 089

175

422

689

1 471

768

330

118

          Žene
          Women

7 298

172

19

1 600

19

78

58

839

164

177

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska
Slavonski Brod-Posavina

29 829

678

69

8 885

407

606

2 715

2 967

1 233

522

610

          Žene
          Women

13 042

115

12

2 610

80

128

268

1 648

236

245

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska
Zadar

39 360

1 663

202

3 451

362

1 451

3 365

6 132

2 084

2 618

475

          Žene
          Women

18 503

438

45

1 133

39

260

294

3 844

560

1 194

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska
Osijek-Baranja

73 173

5 223

58

12 283

1 046

1 558

5 340

8 319

3 599

2 039

2 204

          Žene
          Women

34 304

1 689

5

4 913

171

347

555

4 430

639

991

802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska
Šibenik-Knin

24 337

172

50

3 424

357

982

1 782

3 345

1 238

1 565

290

          Žene
          Women

11 680

60

8

609

63

244

174

2 170

306

884

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska
Vukovar-Sirmium

34 686

2 393

42

6 009

533

1 020

2 597

4 572

1 525

602

371

          Žene
          Women

16 354

546

7

2 236

124

224

238

2 926

321

318

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska
Split-Dalmatia

119 494

1 137

280

14 332

1 082

2 579

10 519

21 078

6 546

8 766

2 265

          Žene
          Women

58 565

470

25

4 732

180

520

1 159

12 306

1 768

4 612

798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska
Istria

65 207

854

142

9 877

616

1 868

5 634

9 109

2 338

8 320

2 428

          Žene
          Women

30 477

252

16

3 240

89

390

484

4 704

561

4 605

855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik-Neretva

34 076

265

151

1 359

284

1 113

2 566

4 124

3 108

5 614

582

          Žene
          Women

16 331

88

24

341

53

201

216

2 439

785

2 853

192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska
Međimurje

33 878

231

10

14 489

298

453

3 360

3 449

1 018

1 085

523

          Žene
          Women

15 212

99

-

5 712

40

84

310

1 810

227

616

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb
City of Zagreb

407 117

1 197

691

41 623

4 552

4 893

24 488

73 223

17 841

17 703

28 242

          Žene
          Women

203 074

519

152

14 618

1 667

858

2 525

37 451

4 546

8 692

11 090

 

 

 

1.   ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA, PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2020.

      PERSONS EMPLOYED IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES, BY SEX AND ACCORDING TO NKD 2007.1) ACTIVITIES,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 2020

(nastavak)

(continued)

Županija
County

Zaposleni prema područjima djelatnosti

Persons in employment, by activity sections

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific and technical activities

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and support service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Public administration and defence; compulsory social security

Obrazovanje

Education

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Human health and social work activities

Umjetnost, zabava i rekreacija

Arts, entertainment and recreation

Ostale uslužne djelatnosti

Other service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska
Požega-Slavonia

202

5

347

69

1 527

1 772

1 856

153

263

          Žene
          Women

155

1

163

23

666

1 341

1 432

112

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska
Slavonski Brod-Posavina

434

60

853

544

2 331

3 203

2 932

301

479

          Žene
          Women

295

-

482

154

1 130

2 469

2 367

217

453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska
Zadar

640

256

1 492

1 595

3 978

4 737

3 356

1 024

479

          Žene
          Women

474

95

704

466

1 640

3 739

2 635

521

289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska
Osijek-Baranja

1 331

245

3 786

1 963

6 243

8 577

6 515

1 412

1 432

          Žene
          Women

876

105

1 885

811

2 698

6 365

5 024

777

1 221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska
Šibenik-Knin

357

142

686

512

2 734

2 559

2 524

1 171

447

          Žene
          Women

289

66

331

166

1 260

2 007

2 017

595

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska
Vukovar-Sirmium

440

107

728

662

4 740

4 251

3 281

543

270

          Žene
          Women

304

37

391

380

1 837

3 254

2 606

347

162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska
Split-Dalmatia

3 082

854

5 395

4 169

9 095

13 479

9 070

3 557

2 209

          Žene
          Women

2 132

408

2 584

1 480

4 298

10 535

7 207

1 862

1 489

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska
Istria

1 457

566

2 829

2 629

3 947

6 116

3 867

1 747

863

          Žene
          Women

1 074

193

1 295

1 132

2 209

5 034

2 999

892

453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik-Neretva

607

300

1 114

1 531

3 472

3 560

2 566

1 072

688

          Žene
          Women

454

150

518

695

1 452

2 828

2 037

566

439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska
Međimurje

421

84

1 105

394

1 170

3 103

1 925

347

413

          Žene
          Women

300

40

635

110

608

2 477

1 560

238

227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb
City of Zagreb

20 012

5 229

31 662

21 759

34 219

30 716

31 377

9 688

8 002

          Žene
          Women

13 249

2 716

16 771

10 660

19 700

23 081

24 217

5 301

5 261

 

 

 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Podaci o broju zaposlenih po županijama dobiveni su na temelju godišnjeg istraživanja koje se provodi jedanput na godinu sa stanjem 31. ožujka. Tim istraživanjem obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data on the number of persons in employment in legal entities are the result of the annual survey conducted once a year with the situation as on 31 March. The survey covers all legal entities of all types of ownership, government bodies and bodies of local and regional self-government units on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci su prikupljeni izvještajem RAD-1G, koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenima.

 

Data are collected on the RAD-1G form, filled in by legal entities on the basis of records on persons in paid employment.

 

 

 

U podatke je uključena procjena broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od 10 zaposlenih, a za koje nisu primljeni izvještaji. Podacima nisu obuhvaćeni ni zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija ni zaposleni osiguranici poljoprivrednici. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

 

Data include the estimated number of persons in employment in legal entities employing less than 10 persons, for whom reports were not submitted. This survey does not cover persons in employment in crafts and trades and free lances or private farmers. Since 2004, persons in employment in the police and defence have been included in the survey.

 

 

 

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007. i po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Data on counties are presented according to the NKD 2007. sections and territorial constitution in compliance with the Act on the Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, Nos 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 and 110/15).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007. National Classification of Activities, 2007 version

NN              Narodne novine

 

NN              Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-                  nema pojave

 

-                  no occurrence

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Katarina Litva i Snježana Varga

Prepared by: Katarina Litva and Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148