image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 8. SVIBNJA 2020./ 8 MAY, 2020

BROJ/ NUMBER: 11.1.1/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U OŽUJKU 2020.

NUMBER AND STRUCTURE OF BUSINESS ENTITIES, MARCH 2020

 

 

 Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 57,9%.

 

The comparison of the number of legal entities in the Register of the Croatian Bureau of Statistics with the number of active legal entities in other registers shows that the share of active legal entities was 57.9%.

 

 

 

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti pri pojedinim registrima.

 

This discrepancy occurs due to differences in the methodology of data entry method and of defining activities applied in individual registers.

 

 

 

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike i na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

 

The data on the number of entities in crafts and trades and free lances refers to the number of self-employed entrepreneurs, with or without employees, as well as to the number of persons engaged in a professional activity according to pension insurance records.

 

 

 

1.   POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31. OŽUJKA 2020.

      BUSINESS ENTITIES, SITUATION AS ON 31 MARCH 2020

 

Registrirane pravne
osobe

Number of registered
legal entities

Aktivni subjekti

Number of active entities

Udio aktivnih pravnih osoba, %

Share of active legal entities, %

 

 

 

 

 

 

Ukupno

283 467

164 161

57,9

Total

 

 

 

 

 

Trgovačka društva

209 253

130 152

62,2

Trade companies

Zadruge

3 550

852

24,0

Co-operatives

Ustanove, tijela, udruge
i organizacije

70 664

33 157

46,9

Institutions, bodies, associations and organisations

 

 

 

 

 

Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima

-

83 647

-

Entities in crafts and trades and free lances

 

 

 

 

 

1)

Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1)

Including government bodies and bodies of local and regional self-government units.

 

 

 

2.   STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 31. OŽUJKA 2020.

      STRUCTURE OF BUSINESS ENTITIES, BY ACTIVITY AND ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS, SITUATION AS ON 31 MARCH 2020

 

 

Pravne osobe

Number of legal entities

Aktivne pravne osobe

Active legal entities

Obrt i slobodna zanimanja

Crafts and trades and free lances

 

 

 

 

registrirane

Registered

struktura registriranih, %

Structure of registered legal entities, %

aktivne

Active

struktura aktivnih, %

Structure of active legal entities, %

profitne

Profit

neprofitne

Non-profit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

283 467

100,0

164 161

100,0

131 004

33 157

83 647

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

5 307

1,9

2 807

1,7

2 805

2

 2 658

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

335

0,1

195

0,1

195

-

43

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

22 108

7,8

14 460

8,8

14 457

3

7 646

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1 375

0,5

663

0,4

663

-

9

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 209

0,4

812

0,5

809

3

77

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

26 499

9,3

15 756

9,6

15 755

1

8 700

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

52 046

18,4

28 089

17,1

27 902

187

8 494

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

9 958

3,5

6 737

4,1

6 702

35

5 896

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

22 083

7,8

13 100

8,0

13 049

51

6 784

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

9 771

3,4

6 876

4,2

6 852

24

3 014

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

1 793

0,6

930

0,6

916

14

511

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

9 039

3,2

5 033

3,1

5 033

-

487

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

29 041

10,2

20 704

12,6

20 551

153

 11 298

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

10 785

3,8

7 002

4,3

6 996

6

2 875

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

3 053

1,1

993

0,6

19

974

7 060

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

4 218

1,5

3 549

2,2

1 078

2 471

633

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi

4 825

1,7

3 261

2,0

889

2 372

5 076

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

21 744

7,7

10 954

6,7

1 732

9 222

 2 800

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

48 222

17,0

22 238

13,5

4 599

17 639

9 484

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

2

0,0

2

0,0

2

-

46

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods-and services-producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

54

0,0

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

Nepoznato

-

-

-

-

-

-

56

Unknown

 

 

 


Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četirima područjima djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 18,4% i aktivnih od 17,1%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 8,8%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,2% i aktivnih od 12,6%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 17,0% i aktivnih od 13,5%.

 

The data on the structure of business entities by economic activities show that more than a half of both registered and active entities belong to the following four activity sections: Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles with 18.4% of registered and 17.1% of active entities, Manufacturing with 7.8% of registered and 8.8% of active entities, Professional, scientific and technical activities with 10.2% of registered and 12.6% of active entities and Other service activities with 17.0% of registered and 13.5% of active entities.

 

 

 

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 79,8% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 70,0% zastupljeno u pet područja djelatnosti prema sljedećem redoslijedu učestalosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (21,3%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,7%), Prerađivačka industrija (11,0%), Građevinarstvo (12,0%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (10,0%).

 

The share of profit entities in the total active business entities was 79.8% and their structure by economic activities shows that 70.0% of them belonged to five activity sections, shown in the following order of frequency: Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (21.3%), Professional, scientific and technical activities (15.7%), Manufacturing (11.0%), Construction (12.0%) and Accommodation and food service activities (10.0%).

 

 

 

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 20,2%. Polovica ih se nalazi u djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (27,8%), Obrazovanje (7,5%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (7,2%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,9%).

 

 

The share of non-profit active entities was 20.2%. Half of them were classified into the activity section Other service activities. The remaining half was distributed between Arts, entertainment and recreation (27.8%), Education (7.5%), Human health and social work activities (7.2%) and Public administration and defence; compulsory social security (2.9%).

 

 

 

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najučestalija su djelatnost. Uz nju još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

 

 

The structure of entities in crafts and trades and free lances by economic activities was much more balanced than the structure of legal entities. Professional, scientific and technical activities was the most frequent activity section. Besides this activity section, five other activities covered one half of the total number of entities.

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

 

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

1)

Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1)

Including government bodies and bodies of local and regional self-government units.

 

 

 

3.   STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 31. OŽUJKA 2020. 

      STRUCTURE     OF ACTIVE LEGAL ENTITIES, BY OWNERSHIP TYPES AND NKD 2007. SECTIONS, SITUATION AS ON 31 MARCH 2020

 

 

 

Ukupno

Total

Oblici vlasništva

Ownership types

 

 

 

 

državno

State ownership

privatno

Private ownership

zadružno

Co-operative ownership

mješovito

Mixed ownership

nema vlasništva

No ownership

 

 

 

 

broj pravnih osoba

The number of legal entities

udio u ukup-nome, % Share in total, %

broj pravnih osoba

The number of legal entities

udio u ukup-nome, %

Share in total, %

broj pravnih osoba

The number of legal entities

udio u ukup-nome, % Share in total, %

broj pravnih osoba

The number of legal entities

udio u ukup-nome, %

Share in total, %

broj pravnih osoba

The number of legal entities

udio u ukup-nome, % Share in total, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

164 161

1 297

0,8

128 612

78,3

851

0,5

813

0,5

32 588

19,9

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo
i ribarstvo

2 807

15

0,5

2 391

85,2

368

13,1

31

1,1

2

0,1

A

Agriculture, forestry
and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

195

5

2,6

178

91,3

2

1,0

10

5,1

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

14 460

75

0,5

14 043

97,1

139

1,0

201

1,4

2

0,0

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

663

35

5,3

620

93,5

-

-

8

1,2

-

-

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

812

323

39,8

476

58,6

2

0,2

9

1,1

2

0,2

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

15 756

82

0,5

15 558

98,7

63

0,4

52

0,3

1

0,0

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

28 089

41

0,1

27 639

98,4

88

0,3

156

0,6

165

0,6

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

6 737

60

0,9

6 594

97,9

12

0,2

39

0,6

32

0,5

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

13 100

43

0,3

12 889

98,4

48

0,4

72

0,5

48

0,4

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

6 876

36

0,5

6 764

98,4

7

0,1

47

0,7

22

0,3

J

Information and communication

K

Financijske djelatnostii djelatnosti osiguranja

930

17

1,8

878

94,4

12

1,3

10

1,1

13

1,4

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

5 033

37

0,7

4 972

98,8

2

0,0

22

0,4

-

-

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

20 704

178

0,9

20 268

97,9

34

0,2

111

0,5

113

0,5

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

7 002

63

0,9

6 898

98,5

22

0,3

14

0,2

5

0,1

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

993

38

3,8

1

0,1

1

0,1

1

0,1

952

95,9

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

3 549

93

2,6

1 199

33,8

-

-

4

0,1

2 253

63,5

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

3 261

39

1,2

1 019

31,2

23

0,7

4

0,1

2 176

66,7

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava
i rekreacija

10 954

82

0,7

1 684

15,4

16

0,1

8

0,1

9 164

83,7

R

Arts, entertainment
and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

22 238

35

0,2

4 539

20,4

12

0,1

14

0,1

17 638

79,3

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

2

-

-

2

100,0

-

-

-

-

-

-

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods-and services-producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

 

 

 Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 78,3% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,5% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,5% subjekata, a za 19,9% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

 

The structure of active legal entities by ownership types shows that the private ownership predominated with 78.3% of entities, while 0.8% of entities were owned by the state, 0.5% of them were in mixed ownership and 0.5% of entities were in co-operative ownership. The ownership of 19.9% of legal entities was not monitored.

 

 

 

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,4%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 98,8%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 97,9%. Približno isti udio tog oblika vlasništva od proizvodnih djelatnosti imaju Građevinarstvo (98,7%), Prerađivačka industrija (97,1%) te Informacije i komunikacije (98,4%).

 

The ownership structure by activities shows that privately owned entities were predominant in service activities, e.g. Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles had a share of 98.4%, Real estate activities of 98.8% and Transportation and storage of 97.9%. Approximately the same share of private ownership existed in the productive activities such as Construction (98.7%), Manufacturing (97.1%) and Information and communication (98.4%).

 

 

 

 

4.   AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH, STANJE 31. OŽUJKA 2020.

      NUMBER OF ACTIVE LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND BY NUMBER OF PERSONS IN EMPLOYMENT,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 2020

 

 

Ukupno

Total

Broj zaposlenih

Number of persons in employment

 

 

 

 

0

1 – 9

10 – 49

50 – 249

250 – 499

500 i više

500
and more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

164 161

67 301

80 064

12 830

3 359

342

265

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 807

1 129

1 401

221

46

4

6

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

195

57

91

36

9

-

2

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

14 460

3 573

7 819

2 263

637

103

65

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

663

338

255

52

12

3

3

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

812

145

288

258

106

12

3

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation
activities

F

Građevinarstvo

15 756

5 447

8 599

1 460

228

15

7

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

28 089

8 383

17 106

2 206

303

50

41

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

6 737

2 501

3 629

465

109

18

15

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

13 100

4 855

6 998

1 094

126

15

12

I

Accommodation and food service
activities

J

Informacije i komunikacije

6 876

2 322

3 898

554

84

14

4

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

930

192

602

80

32

6

18

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

5 033

3 262

1 640

120

8

2

1

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

20 704

6 256

13 315

1 019

105

6

3

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

7 002

3 019

3 448

419

88

14

14

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

993

72

242

438

194

29

18

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

3 549

486

1 111

961

967

17

7

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

3 261

1 117

1 261

609

214

22

38

Q

Human health and social work
activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

10 954

7 960

2 623

297

57

10

7

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

22 238

16 186

5 738

277

34

2

1

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge
za vlastite potrebe

2

1

-

1

-

-

-

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services –producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija
i tijela

-

-

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (48,8%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 41,0% subjekti bez zaposlenih, 7,8% je udio subjekata s 10 – 49 zaposlenih, 2,0% je udio subjekata s 50 – 249 zaposlenih, a samo 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

 

 

Observation of the structure of active legal entities according to the number of persons in paid employment shows that the highest share of 48.8% belonged to entities employing 1 – 9 persons, followed by 41.0% of entities without persons in employment, 7.8% of entities employing 10 – 49 persons and 2.0% of entities employing 50 – 249 persons, while entities employing more than 250 persons had a share of only 0.4%.

 

 

 

5.   TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2020.

      TRADE COMPANIES, ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND BY LEGAL ORGANISATIONAL FORMS AND ACTIVITY,    
      SITUATION AS                 ON 31 MARCH 2020

 

Pravno ustrojbeni oblici

Legal organisational forms

ukupno

Total

dionička društva

Joint stock companies

društva s ograničenom odgovornošću

Limited liability companies

jednostavna
društva s ograničenom odgovornošću

Simple limited liability companies

javna trgovačka društva

Public trade companies

glavne podružnice inozemnih
trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca pojedinaca

Main subsidiaries
of foreign trade companies or individual traders

ostali pravno ustrojbeni oblici

Other legalf
orms

registrirani

Registered

aktivni

Active

registrirani

Registered

aktivni

Active

registrirani

Registered

aktivni

Active

registrirani

Registered

aktivni

Active

registrirani

Registered

aktivni

Active

registrirani

Registered

aktivni

Active

registrirani

Registered

aktivni

Active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

209 253

130 152

1 235

802

154 176

95 019

52 252

33 554 

363

192

966

439

261

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing

4 087

2 437

39

27

3 115

1 903

924

499

1

1

4

4

4

3

B

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

327

193

14

10

286

173

24

8

-

-

3

2

-

-

C

Prerađivačka industrija

Manufacturing

21 704

14 318

369

223

16 922

11 168

4 282

2 877

4

2

117

43

10

5

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

1 369

663

7

4

1 164

576

194

82

-

-

4

1

-

-

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 196

807

9

5

1 012

725

166

76

-

-

8

1

1

-

F

Građevinarstvo

Construction

25 687

15 692

125

78

18 783

10 935

6 483

4 576

46

11

240

89

10

3

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

51 490

27 814

168

94

41 251

22 103

9 807

5 493

12

3

235

113

17

8

H

Prijevoz i skladištenje

Transportation and storage

9 865

6 690

65

41

5 883

3 845

3 870

2 783

6

3

40

17

1

1

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Accommodation and food service activities

21 893

13 001

126

94

11 886

7 094

9 847

5 796

2

-

28

13

4

4

J

Informacije i komunikacije

Information and communication

9 691

6 845

37

28

7 521

5 407

2 079

1 376

6

4

44

28

4

2

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financial and insurance activities

1 367

903

104

79

1 144

754

61

23

-

-

17

11

41

36

L

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

9 030

5 031

31

26

8 037

4 482

923

502

5

2

25

12

9

7

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific and technical activities

28 751

20 517

113

75

22 481

16 161

5 701

4 027

270

158

164

87

22

9

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and support service activities

10 686

6 974

12

10

7 574

4 991

3 053

1 947

4

3

27

14

16

9

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Public administration and defence; compulsory social security

27

18

-

-

16

12

2

1

-

-

-

-

9

5

P

Obrazovanje

Education

1 462

1 078

2

1

984

713

470

361

1

-

4

2

1

1

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Human health and social work activities

1 143

866

-

-

888

689

253

176

1

1

1

-

-

-

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

Arts, entertainment and recreation

2 623

1 716

9

5

1 640

1 048

958

648

1

1

1

1

14

13

S

Ostale uslužne djelatnosti

Other service activities

6 853

4 587

5

2

3 588

2 239

3 154

2 302

4

3

4

1

98

40

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services –producing activities of households for own use

2

2

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

Activities of extraterritorial organisations and bodies

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 


U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 73,7% i aktivnih 73,0%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik. Na njega otpada 25,0% registriranih i 25,8% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,4%.

 

Limited liability companies were markedly predominant in the structure of trade companies by legal organisational forms, with a share of 73.7% of registered and 73.0% of active ones. Simple limited liability companies held the second place by their number, with a share of 25.0% of registered and 25.8% of active companies. Other legal forms of trade companies constituted the remaining share of 1.4%.

 

 

 

6.   REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA,
      STANJE 31. OŽUJKA 2020.

      REGISTERED NON-PROFIT LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND BY ACTIVITY AND LEGAL ORGANISATIONAL FORMS,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 2020

 

Ukupno
registrirani

Total
registered
legal entities

Udio
aktivnih, %

Share of
active legal
 entities, %

Skupine pravno ustrojbenih oblika

Groups of legal organisational forms

 

udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe, zaklade, fundacije, političke
stranke i ostale
organizacije

Associations, institutions,

economic co-operations, legislation, foundations, political parties and
other organisations

tijela državne vlasti
i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

State government bodies and bodies
of local and regional
self-government units

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

70 664

46,9

68 244

2 420

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

4

50,0

4

-

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

7

42,9

7

-

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1

0,0

1

-

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

5

60,0

5

-

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

1

100,0

1

-

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

212

88,2

212

-

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

35

100,0

35

-

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme
i usluživanja hrane

56

91,1

56

-

I

Accommodation and food service
activities

J

Informacije i komunikacije

58

41,4

58

-

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

208

6,7

208

-

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

-

-

-

-

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

187

81,8

187

-

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

9

66,7

9

-

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

3 025

32,2

605

2 420

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

2 753

89,8

2 753

-

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

3 637

65,2

3 637

-

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

19 088

48,3

19 088

-

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

41 324

42,7

41 324

-

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

-

-

-

-

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija
i tijela

54

0,0

54

-

U

Activities of extraterritorial organisations
and bodies

 

 

 

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,6% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,4% odnosi se na tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

The structure of registered non-profit legal entities by legal forms shows that associations, institutions, co-operations and similar organisations had a share of 96.6%, while state government bodies and bodies of local and regional self-government units had a share of 3.4%.

 

 

 

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 46,9% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiriju područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,5% i udjelom aktivnih od 42,7%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,3% i udjelom aktivnih od 32,2%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,1% i aktivnih od 65,2%, te Obrazovanje, sa samo 3,9% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (89,8%).

 

Concerning the activity of the mentioned legal entities, there were 46.9% of active ones. Their structure by activities shows that they were entities belonging to four activity sections: Other service activities with 58.5% of registered and 42.7% of active ones, Public administration and defence; compulsory social security with 4.3% of registered and 32.2% of active ones, Human health and social work activities with 5.1% of registered and 65.2% of active entities and Education with only 3.9% of registered ones, but with the largest share of active entities (89.8%).

 

 

 

7.   STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. OŽUJKA 2020.

      STRUCTURE OF BUSINESS ENTITIES, BY COUNTIES, SITUATION AS ON 31 MARCH 2020

Županija

Registrirane pravne osobe ukupno

Total registered legal entities

Trgovačka društva

Trade companies

Zadruge

Co-operatives

Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije

Registered institutions, bodies, associations and organisations

Subjekti u obrtu
i slobodnim zanimanjima

Entities in crafts and trades and free lances

County of

registrirana

Registered

aktivna

Active

registrirani

Registered

aktivni

Active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

283 467

209 253

130 152

3 550

852

70 664

83 647

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

17 796

13 719

8 819

144

35

3 933

4 999

Zagreb

Krapinsko-zagorska

5 083

3 263

2 149

75

18

1 745

2 399

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

6 243

3 567

2 154

163

32

2 513

2 006

Sisak-Moslavina

Karlovačka

5 471

3 396

2 167

131

33

1 944

1 805

Karlovac

Varaždinska

8 314

5 787

3 892

100

21

2 427

2 665

Varaždin

Koprivničko-križevačka

4 757

2 916

1 868

197

43

1 644

1 444

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

5 355

3 381

2 125

207

49

1 767

1 281

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

23 851

18 510

10 964

152

27

5 189

8 689

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

2 385

1 375

897

75

11

935

832

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

3 072

1 684

1 064

116

24

1 272

1 020

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

2 454

1 311

911

53

8

1 090

1 096

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

5 280

3 210

2 006

92

20

1 978

1 978

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

10 053

7 287

4 604

220

61

2 546

4 264

Zadar

Osječko-baranjska

13 853

8 376

5 585

267

88

5 210

4 292

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

6 102

3 959

2 321

203

45

1 940

2 499

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

6 040

3 211

2 045

218

65

2 611

2 170

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

29 451

22 057

13 873

434

125

6 960

11 152

Split-Dalmatia

Istarska

21 046

17 258

10 412

113

24

3 675

6 918

Istria

Dubrovačko-neretvanska

8 381

5 716

3 910

97

35

2 568

3 800

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

6 549

4 968

3 299

49

11

1 532

1 298

Međimurje

Grad Zagreb

91 931

74 302

45 087

444

77

17 185

17 040

City of Zagreb

 

 

 

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 20,4%. Splitsko-dalmatinska županija na drugome je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,4% odnosno 13,3%.

 

The data on the territorial distribution of business entities at the county level show that slightly less than one third of the total number of registered business entities (legal entities) were situated in the City of Zagreb. The City of Zagreb, however, had a significantly lower share of entities in crafts and trades and free lances, amounting to 20.4%. The County of Split-Dalmatia followed, with a share of 10.4% of legal entities and 13.3% of natural persons.

 

 

 

Tri županije imaju više od 5% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,4%) i Zagrebačka (6,3%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

 

 

Three counties had a share larger than 5% of registered legal entities: the County of Primorje-Gorski kotar (8.4%), the County of Istria (7.4%) and the County of Zagreb (6.3%). The number of natural persons came in the same order.

 

 

 

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava različita je u odnosu na strukturu registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 35,5% i u aktivnima 34,7%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim subjektima iznosi 10,7%, a u registriranima 10,5%.

 

The territorial structure of active trade companies was different in relation to the structure of the registered ones. Hence, the City of Zagreb had a share of 35.5% of registered and 34.7% of active entities, while the share of the second largest county, the County of Split-Dalmatia, was 10.7% of active and 10.5% of registered entities.

 

 

 

8.   OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐIVANJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2019. I 2020.

      CREATING, DELETING AND HARMONISING OF REGISTERED LEGAL ENTITIES, 2019 AND 2020

 

2019.

2020.

 

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

X.XII.

I. – III.

 

 

 

 

 

 

 

Osnivanje

4 373

4 433

3 498

4 267

3 583

Creating

Trgovačka društva

3 859

3 991

3 161

3 794

3 127

Trade companies

Ostali

514

442

337

473

456

Other

 

 

 

 

 

 

 

Brisanje

553

526

109

146

228

Deleting

Poduzeća

31)

1

1

1

1

Enterprises

Trgovačka društva

458

299

72

110

131

Trade companies

Ostalo

92

226

36

35

96

Other

 

 

 

 

 

 

 

Usklađivanja prema Zakonu o trgovačkim društvima

11

4

10

4

6

Harmonising according to the Companies Act

 

 

1)   Poduzeća i zadruge

1)   Enterprises and co-operatives.

 

 

 

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u trima skupinama: osnivanje, brisanje i usklađivanje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju povećava broj brisanja i usklađivanja, a smanjuje broj osnivanja.

 

Data on changes in registered entities are divided into three groups: creations, deletions and harmonisations. They show that the number of deletions and harmonisations increased in the mentioned period, while the number of creations decreased.

 

 

 

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 87,3%.

 

The share of trade companies in the number of newly created entities in the observed period was 87.3%.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

I. Uvod

 

I Introduction

 

 

 

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
(NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
– NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
– NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

 

Based on the Act on the National Classification of Activities
(NN, No. 98/94), the Decision on the National Classification of Activities
− NKD 2007. (NN, Nos 58/07 and 72/07) and the Ordinance on the Classification of Business Entities According to the National Classification of Activities − NKD 2007. (NN, Nos. 55/16 and 35/18), the Croatian Bureau of Statistics keeps the Register of Business Entities (hereinafter referred to as: Register). The Register, pursuant to provisions of the aforementioned Ordinance, includes legal entities, state government bodies and bodies of local and regional self-government units and parts thereof (hereinafter referred to as: business entities). The Register does not presently include natural persons engaged in activities according to regulations, foreign associations headquartered in the Republic of Croatia and business entities not headquartered in the Republic of Croatia.

 

 

 

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

 

The NKD 2007. is based on the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2, which is obligatory in EU Member States.

 

 

 

 

 

 

II. Metode rada i izvori prikupljanja podataka

 

II Methods and sources of data collection

 

 

 

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

 

On registration, each business entity is assigned a seven-digit registration number, while its constituent parts are assigned an additional four-digit ordinal number besides that number.

 

 

 

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

Moreover, each business entity and parts thereof are assigned an activity code according to the NKD 2007.

 

 

 

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

 

Registered business entities are classified according to their prevailing activities in such a way that a numerical denotation of a class of the main activity is defined according to the NKD 2007. When, on the basis of a formal decision on registration with a competent authority or by law, a business entity is established to be engaged in more than one activity, the first classification according to the NKD 2007. is made upon the proposal of the business entity. Every subsequent classification of the business entity resulting in a change of the main activity is made in the following cases:

 

 

 

1)

na zahtjev subjekta

 

1)

Upon the request of the business entity

2)

prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

 

2)

Upon official duty, based on a change in the decision on registration with a competent authority or a change in the law.

 

 

 

 

 

 

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

 

The activity of the constituent parts of a business entity is established on the basis of a decision on registration with a competent authority or law on creation, irrespective of the activity of the business entity they are a part of.

 

 

 

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

 

Entry, registration, change and withdrawal of business entities are updated daily in the Register. Legal basis for updating the Register are the following:

 

 

 

1)

registri što ih vode:

 

1)

Registers kept by:

 

- trgovački sudovi

 

 

- trade courts

 

- ministarstva

 

 

- ministries

 

- uredi državne uprave

 

 

- state administration offices

 

- druga registarska tijela

 

 

- other registration bodies

2)

zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

 

2)

Laws, decisions and other legal documents published in Narodne novine.

 

 

 

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

 

Registered business entities are structured according to the legal basis, as follows:

-

trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)

 

-

trade companies, enterprises, co-operatives and institutions are registered in the Register upon decisions of registration bodies (trade courts),

-

tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa

 

-

state government bodies and bodies of local and regional self
-government units registered according to the law

-

udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

 

-

associations, foundations, political parties and others registered on the basis of decisions of registry bodies according to specific laws.

 

 

 

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađivanjem u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

 

Difficulties in updating of a significant proportion of units in the Register are a consequence of long-term transition periods during which register bodies harmonise business entities according to a new legislation. This also postpones the procedure of deletions of business entities who have not submitted a request for harmonisation in line with new regulations. Consequently, the Register data have constantly been changing in line with data on business entities subsequently collected from publicly available data bases.

 

 

 

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

 

A lack in the coverage of the Register is related to business entities engaged in activities of crafts and free lances, foreign associations headquartered in the Republic of Croatia and business entities not headquartered in the Republic of Croatia. In addition, it must be pointed out that there are methodological discrepancies between the Register as an administrative data base and the Statistical Business Register (hereinafter referred to as: eSPRi).

 

 

 

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

 

The data of the Register of Business Entities are linked to administrative data bases through an identification number, a registration number and a personal identification number.

 

 

 

 

 

 

III. Značenje pojedinih izraza

 

III Meaning of individual terms

 

 

 

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

 

Business entities are legal entities and natural persons that perform activities according to the law, public government bodies (government administration bodies, other government bodies, bodies of local and regional self-government units, legal entities and other public authorities, legal entities established by the Republic of Croatia or local and regional self-government units, legal entities performing public service, legal entities financed mostly or completely from the state or local and regional self-government units budgets, that is, from public funds (taxes, provisions etc.), on the basis of a special act as well as trade companies in which the Republic of Croatia or the local and regional self-government units hold individual or joint majority ownership.

 

 

 

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

 

Registered legal entities (business entities) are units that are registered in the Register. These are: trade companies, institutions, co
-operatives, associations, political parties, public government bodies and other non-harmonised units that held a legal subjectivity status according to previously valid laws.

 

 

 

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja. 

 

Active legal entities (business entities) are registered legal entities entered into the Register, for which the activity status has been determined according to the eSPRi data. 

 

 

 

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

 

Natural persons are units that carry out activities in line with the law and refer to crafts and trades and free lances.

 

 

 

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

 

Main activity is an activity established according to the largest share in the total value added in the case of business entities that make profit through production, trade or rendering of services on the market or by the largest share in the number of persons in employment according to the payroll and gross paid-off salaries in the case of business entities that do not make profit through production, trade and rendering of services on the market.

 

 

 

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta određuje i četveroznamenkasti redni broj uz matični broj.

 

Identification number is a permanent identification denomination of each business entity. It is used in all activities of official statistics. It is determined in the process of allocation of a control number according to module 11, while any part of a business entity is at the same time determined a four-digit ordinal number along with the identification number.

 

 

 

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

 

Registration number is a number under which a business entity is entered in a court or another specific register.

 

 

 

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

 

Personal identification number (OIB) is a permanent identification designation of an OIB holder, used by OIB users in official records, in everyday activities and in data exchange. OIB is unique, non-revealing, unchangeable and non-iterative.

 

 

 

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

 

Legal organisational form is a characteristic of units in the Register that divides them as joint-stock companies, limited liability companies, simple limited liability companies, co-operatives, institutions, associations, state government bodies and bodies of local and regional self-government units and other legal organisational forms. A legal organisational form of the Register has been determined by a decision of a competent registration body or by act on creation that is a basis for their entry into the Register.

 

 

 

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnog subjekta.

 

Type of ownership is a characteristic of units entered into the Register that indicates the ownership structure of the unit and refer to the ownership of assets, that is, to startup deposit of a business entity.

 

 

 

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Number of persons in employment is the feature used for indicating the size and structure of business entities. It is derived from Fina’s annual financial reports. In order to update this feature, as indicated in tables, the data have been harmonised with the regular monthly statistical survey that covers employment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

Fina

Financijska agencija

 

Fina

Financial Agency

NKD 2007.