GLAVA PRIOPCENJA 2020

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 29. SVIBNJA 2020./ 29 MAY, 2020

BROJ/ NUMBER: 12.1.1/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRVA PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

za prvo tromjesečje 2020.

FIRST QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT ESTIMATE

FIRST QUARTER OF 2020

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuje se procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) za prvo tromjesečje 2020. prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

 

This First Release presents the estimation of the gross domestic product (GDP) for the first quarter of 2020 by major categories of expenditure and according to the NKD 2007. activity sections.

 

 

 

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

 

The quarterly GDP data focus on short-term movements of the economy, while the main purpose of the quarterly GDP estimate is the calculation of real growth rates.

 

 

 

Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u prvom tromjesečju 2020. realno veći za 0,4% u odnosu na isto tromjesečje 2019.

 

The estimate shows that the quarterly GDP in real terms increased by 0.4% in the first quarter of 2020, as compared to the same quarter of 2019.

 

 

 

Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje bilježi negativnu stopu promjene od 1,2%, a u odnosu na isto tromjesečje 2019. realno je veći za 0,3%.

 

Seasonally adjusted quarterly GDP decreased by 1.2% compared to the previous quarter and increased by 0.3% in real terms compared to the same quarter of 2019.

 

 

 

1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT, REAL GROWTH RATES AND CURRENT PRICES

 

2019.

2020.

 

 

I. III.

IV. VI.

VII. IX.

X. XII.

I. III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalni podaci, realne stope rasta (%)

Non-seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

4,1

2,4

2,9

2,5

0,4

Comparison with the same quarter of previous year

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)

Seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos prema prethodnom razdoblju  

1,1

0,6

0,6

0,4

-1,2

Comparison with the previous quarter

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

4,0

2,4

2,8

2,7

0,3

Comparison with the same quarter of previous year

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekuće cijene, mil. kn

Current prices, mln kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod

88 104

100 460

112 905

98 633

90 224

Gross domestic product

 

 

 

U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju originalnih podataka.

 

The real growth rates of quarterly GDP by expenditure categories based on non-seasonally adjusted data are presented in table 2.

 

 

 

2.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU
      PRETHODNE GODINE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT ACCORDING TO EXPENDITURE APPROACH,             REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING
      QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

2019.

2020.

 

 

I. III.

IV. VI.

VII. IX.

X. XII.

I. III.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

4,0

3,0

3,0

3,8

1,8

Final consumption expenditure

  Kućanstva

4,4

2,7

3,1

4,0

0,7

  Households

  NPUSK

1,8

2,4

0,5

0,6

3,9

  NPISH

  Država

3,1

3,9

2,9

3,5

4,8

  General government

Bruto investicije u fiksni kapital

11,5

8,2

5,0

4,0

3,1

Gross fixed capital formation

Izvoz roba i usluga

4,1

3,3

5,1

5,6

-3,0

Exports of goods and services

  Robe (fob) 

6,5

0,4

8,4

2,1

0,3

  Goods (fob)

  Usluge

0,4

6,2

3,1

12,1

-9,4

  Services

Uvoz roba i usluga

6,5

8,3

4,3

0,1

-5,8

Imports of goods and services

  Robe (fob)

4,6

9,7

4,9

0,8

-1,6

  Goods (fob)

  Usluge

16,6

1,9

1,8

-3,1

-25,1

  Services

Bruto domaći proizvod

4,1

2,4

2,9

2,5

0,4

Gross domestic product

 

 

Usporavanje rasta BDP-a u prvom tromjesečju 2020. rezultat je usporavanja rasta obujma potrošnje kućanstava te pada izvoza roba i usluga.

 

The slowdown in GDP growth in the first quarter of 2020 is a result of a slowdown in the growth of household consumption expenditure and of a decrease in exports of goods and services.

 

 

 

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007. na temelju originalnih podataka.

 

Table 3. shows the real growth rates of the quarterly gross value added (GVA) according to the NKD 2007. activity sections  based on non
-seasonally adjusted data.

 

 

 

3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU
      PRETHODNE GODINE

      GROSS VALUE ADDED ACCORDING TO PRODUCTION APPROACH, REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING
      QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

2019.

2020.

 

 

I. III.

IV. VI.

VII. IX.

X. XII.

I. III.

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1,9

-0,1

4,5

-1,0

4,2

A

Agriculture, forestry and fishing

B, C, D, E

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

1,8

0,0

1,9

0,1

-2,5

B, C, D, E

Manufacturing, mining and quarrying and other industries

C

Prerađivačka industrija

2,4

-1,5

1,0

-1,6

-2,5

C

Manufacturing

F

Građevinarstvo

11,3

7,3

6,5

7,0

6,4

F

Construction

G, H, I

Trgovina, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

5,1

4,0

3,2

4,6

-0,7

G, H, I

Wholesale and retail trade, transportation, storage, accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

4,1

4,9

3,3

5,0

5,6

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

1,7

1,2

1,2

1,4

-0,5

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

0,9

1,0

0,7

0,8

0,6

L

Real estate activities

M, N

Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne  djelatnosti

3,4

3,0

3,1

3,3

3,0

M, N

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

O, P, Q

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

1,8

1,7

2,1

1,9

2,9

O, P, Q

Public administration and defence, education, human health and social work activities

R, S, T, U

Ostale uslužne djelatnosti

3,3

3,2

2,8

4,2

1,9

R, S, T, U

Other service activities

BDV

Bruto dodana vrijednost

3,2

2,4

2,7

2,5

1,0

GVA

Gross value added

 

 

 

Prva procjena, prema originalnim podacima, pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u prvom tromjesečju 2020. realno veća za 1,0 % u odnosu na isto tromjesečje 2019.

 

The first estimate shows that the quarterly GVA increased in real terms by 1.0 % in the first quarter of 2020, as compared to the same quarter of 2019, based on non-seasonally adjusted data.

 

 

 

Najveći doprinos rastu tromjesečne BDV u prvom tromjesečju 2020. ostvaren je u djelatnosti Građevinarstva, a najveći doprinos smanjenju obujma ostvaren je u djelatnosti Prerađivačke industrije.

 

The largest contribution to the quarterly GVA growth in the first quarter of 2020 was achieved in Construction, while the largest contribution to the decrease in the volume was achieved in Manufacturing.

 

 

 

U Statistici u nizu objavljeni su podaci prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne godine (2015. = 100) te realne stope rasta.

 

In Statistics in Line, the data by major categories of expenditure and according to the NKD 2007. activity sections at current prices, constant prices of the previous year, constant prices of the reference year
(2015 = 100) and real growth rates are presented.

 

 

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics in Line.

 

 

 

Uz obračun prve procjene BDP-a za prvo tromjesečje 2020. Državni zavod za statistiku prvi put u Statistici u nizu objavljuje seriju podataka tromjesečnog BDP-a za razdoblje od prvog tromjesečja 1995. do četvrtog tromjesečja 1999. koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

In addition to the calculation of the first estimate of the GDP for the first quarter of 2020, the Croatian Bureau of Statistics has published for the first time in Statistics in Line a series of data on quarterly GDP for the period from the first quarter of 1995 to the fourth quarter of 1999, which has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

Prva procjena BDP-a za drugo tromjesečje 2020. objavit će se
28. kolovoza 2020.

 

The first estimate of the GDP for the second quarter of 2020 will be published on 28 August 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

mil.             milijun

 

mln             million

NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007. National Classification of Activities, 2007 version

NPUSK       neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

NPISH        non-profit institutions serving households

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika

Suzana Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Suzana Čajkušić, Jasna Kiš, Nikola Motik, Ingrid Omerzo, Ivana Škoro, Sanja Šmigoc i Mira Zadro

Prepared by: Suzana Čajkušić, Jasna Kiš, Nikola Motik, Ingrid Omerzo, Ivana Škoro, Sanja Šmigoc and Mira Zadro

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148