GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 27. STUDENOGA 2020./ 27 NOVEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 12.1.1/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRVA PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

za treće tromjesečje 2020.

FIRST QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT ESTIMATE

THIRD QUARTER OF 2020

 

 

 

Procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) za treće tromjesečje 2020. objavljuje se prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

 

The estimation of the gross domestic product (GDP) for the third quarter of 2020 is presented by major categories of expenditure and according to the NKD 2007. activity sections.

 

 

 

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

 

The quarterly GDP data focus on short-term movements of the economy, while the main purpose of the quarterly GDP estimate is the calculation of real growth rates.

 

 

 

Okolnosti povezane s pandemijom bolesti COVID-19 odrazile su se na dostupnost te pouzdanost podataka i informacija koje se uobičajeno koriste za procjenu tromjesečnog BDP-a.

 

The circumstances relating to the COVID-19 pandemic have affected the availability and reliability of data and information commonly used to estimate the quarterly GDP.

 

 

 

Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u trećem tromjesečju 2020. realno manji za 10,0% u odnosu na isto tromjesečje 2019.

 

The estimate shows that the quarterly GDP in real terms decreased by 10.0 % in the third quarter of 2020, as compared to the same quarter of 2019.

 

 

 

Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 6,9%, a u odnosu na isto tromjesečje 2019. realno je manji za 10,0%.

 

Seasonally adjusted quarterly GDP increased by 6.9% compared to the previous quarter and decreased by 10.0% in real terms compared to the same quarter of 2019.

 

 

 

1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT, REAL GROWTH RATES AND CURRENT PRICES

 

2019.

2020.

 

VII. IX.

X. XII.

I. III.

IV. VI.

VII. IX.

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalni podaci, realne stope rasta (%)

Non-seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

2,8

2,3

0,2

-15,4

-10,0

Comparison with the same quarter of previous year

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)

Seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos prema prethodnom razdoblju

0,4

0,3

-1,3

-15,0

6,9

Comparison with the previous quarter

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

2,7

2,5

0,3

-15,5

-10,0

Comparison with the same quarter of previous year

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekuće cijene, mil. kn

Current prices, mln kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod

113 210

99 312

90 393

85 193

101 390

Gross domestic product

 

 

 

U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju originalnih podataka.

 

The real growth rates of quarterly GDP by expenditure categories based on non-seasonally adjusted data are presented in table 2.

 

 

 

2.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU
      PRETHODNE GODINE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT ACCORDING TO EXPENDITURE APPROACH,             REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING
      QUARTER OF PREVIOUS YEAR

                                                                                                                                                                    %

 

2019.

2020.

 

VII. IX.

X. XII.

I. III.

IV. VI.

VII. IX.

 

 

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

2,9

3,8

1,8

-10,1

-5,0

Final consumption expenditure

  Kućanstva

3,1

4,0

0,7

-14,0

-7,5

  Households

  NPUSK

0,5

0,6

3,9

-1,0

0,5

  NPISH

  Država

2,7

3,3

4,7

0,5

1,5

  General government

Bruto investicije u fiksni kapital

5,0

4,0

3,1

-14,7

-3,0

Gross fixed capital formation

Izvoz roba i usluga

7,9

6,9

-2,0

-40,7

-32,3

Exports of goods and services

  Robe (fob) 

9,0

1,7

1,4

-10,4

-3,0

  Goods (fob)

  Usluge

6,9

16,0

-8,1

-66,9

-45,3

  Services

Uvoz roba i usluga

5,2

2,5

-5,0

-27,5

-14,1

Imports of goods and services

  Robe (fob)

5,6

2,8

-0,9

-24,5

-9,9

  Goods (fob)

  Usluge

3,5

1,5

-23,5

-42,2

-33,3

  Services

Bruto domaći proizvod

2,8

2,3

0,2

-15,4

-10,0

Gross domestic product

 

 

 

Realni pad BDP-a od 10,0% drugi je najveći realni pad od 1995., kad se počela provoditi tromjesečna procjena BDP-a. U svim kategorijama BDP-a s rashodne strane vidljiv je znatan realni pad, osim u potrošnji države i NPUSK-u.

 

The real decline in GDP of 10.0% is the second largest real decline since 1995, when the quarterly GDP started being estimated. A significant real decline is visible in all categories of GDP on the expenditure side, except in government consumption and in NPISH.

 

 

 

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV-a) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007. na temelju originalnih podataka.

 

Table 3. shows the real growth rates of the quarterly gross value added (GVA) according to the NKD 2007. activity sections based on non
-seasonally adjusted data.

 

 

 

3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU
      PRETHODNE GODINE

      GROSS VALUE ADDED ACCORDING TO PRODUCTION APPROACH, REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING
      QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

2019.

2020.

 

 

VII. IX.

X. XII.

I. III.

IV. VI.

VII. IX.

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

4,1

-1,9

4,1

-2,9

5,9

A

Agriculture, forestry and fishing

B, C, D, E

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

1,8

-0,4

-2,3

-8,5

-0,7

B, C, D, E

Manufacturing, mining and quarrying and other industries

C

Prerađivačka industrija

0,8

-2,2

-2,3

-10,1

-1,6

C

Manufacturing

F

Građevinarstvo

6,1

6,4

6,4

0,3

5,3

F

Construction

G, H, I

Trgovina, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

3,0

3,7

-0,2

-33,3

-24,4

G, H, I

Wholesale and retail trade, transportation, storage, accommodation and food service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Informacije i komunikacije

3,4

5,1

5,7

2,0

6,9

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

1,6

2,2

-0,5

-6,2

-4,9

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

0,7

0,8

0,6

-0,2

1,0

L

Real estate activities

M, N

Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

1,1

2,9

1,4

-11,9

-5,8

M, N

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

O, P, Q

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

2,1

1,8

2,9

2,2

-0,3

O, P, Q

Public administration and defence, education, human health and social work activities

R, S, T, U

Ostale uslužne djelatnosti

2,9

4,3

1,9

-32,8

-8,6

R, S, T, U

Other service activities

BDV

Bruto dodana vrijednost

2,5

2,1

1,0

-12,0

-7,6

GVA

Gross value added

 

 

 

Prva procjena, prema originalnim podacima, pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u trećem tromjesečju 2020. realno manja za 7,6% u odnosu na isto tromjesečje 2019.

 

The first estimate shows that the quarterly GVA decreased in real terms by 7.6% in the third quarter of 2020, as compared to the same quarter of 2019, based on non-seasonally adjusted data.

 

 

 

Na pad BDV–a utjecao je znatan pad realne dodane vrijednosti u djelatnosti Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane.

 

The decrease in GVA was influenced by a significant decrease in real value added in the activity Wholesale and retail trade, transportation, storage, accommodation and food service activities.

 

 

 

Podaci tromjesečnog BDP-a od prvog tromjesečja 1995. do drugog tromjesečja 2020. revidirani su u skladu s revizijom serije podataka godišnjeg BDP-a, za razdoblje 1995. − 2019., koji je objavljen u listopadu 2020.

 

The quarterly GDP data for the period from the first quarter of 1995 to the second quarter of 2020 were revised in line with the revised data series on the annual GDP for the period 1995 ‒ 2019, published in October 2020.

 

 

 

U Statistici u nizu objavljeni su podaci prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne godine (2015. = 100) te realne stope rasta.

 

In Statistics in Line, the data by major categories of expenditure and according to the NKD 2007. activity sections at current prices, constant prices of the previous year, constant prices of the reference year
(2015 = 100) and real growth rates are presented.

 

 

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics in Line.

 

 

 

Prva procjena BDP-a za četvrto tromjesečje 2020. objavit će se
26. veljače 2021
.

 

The first estimate of the GDP for the fourth quarter of 2020 will be published on 26 February 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

mil.             milijun

 

mln             million

NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007. National Classification of Activities, 2007 version

NPUSK       neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

NPISH        non-profit institutions serving households

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika

Suzana Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Suzana Čajkušić, Jasna Kiš, Nikola Motik, Ingrid Omerzo i Sanja Šmigoc

Prepared by: Suzana Čajkušić, Jasna Kiš, Nikola Motik, Ingrid Omerzo and Sanja Šmigoc

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148