image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 14. VELJAČE 2020./ 14 FEBRUARY, 2020

BROJ/ NUMBER: 12.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU,

NKPJS 2012.– 2. RAZINA I ŽUPANIJE U 2017.

 

GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA,

NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND COUNTIES, 2017

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci o bruto domaćem proizvodu (BDP) za Republiku Hrvatsku prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija prema ekonomskim djelatnostima za 2017.

 

This First Release presents data on the gross domestic product (GDP) for the Republic of Croatia, at the NUTS 2013 − 2nd level and counties, by economic activities for 2017.

 

 

 

Uz ovo Priopćenje objavljuje se i revidirana vremenska serija podataka o BDP-u za Republiku Hrvatsku prema NKPJS-u 2012. − 2. razina i na razini županija za razdoblje 2000. − 2016. Podaci su revidirani u Priopćenju 12.1.4. ‘’Godišnji bruto domaći proizvod 1995. – 2017., revidirani podaci“ od 21. listopada 2019. Detaljna metodološka objašnjenja revizije podataka BDP-a možete pogledati u navedenom Priopćenju.

 

Accompanying this First Release, the revised time series of data on GDP for the Republic of Croatia at the NUTS 2013 – 2nd level and counties for the period from 2000 to 2016 is released. The data have been revised in the First Release 12.1.4. Annual Gross Domestic Product, 1995 – 2017, Revised Data, of 21 October 2019. Detailed notes on methodology of the GDP revision are available in the mentioned First Release.

 

 

 

Serija podataka za razdoblje 2000. − 2017. dostupna je u priloženim tablicama u Excel-formatu. Podaci su dostupni u tekućim cijenama i po stanovniku.

 

Data series for the period from 2000 to 2017 are available in the attached Excel tables. The data are available at current prices and per capita.

 

 

 

Podaci su prikazani prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010.).

 

Data are presented according to the methodology of the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010).

 

 

 

Regionalni BDP pokazatelj je proizvodnje regije i stoga se može koristiti za mjerenje i uspoređivanje stupnja gospodarske aktivnosti različitih regija. Regionalni BDP nije mjerilo regionalnog blagostanja ili regionalnog dohotka.

 

Regional GDP is an indicator of a region’s output and can therefore be used for measuring and comparing the degree of economic activity of different regions. The regional GDP is not a measure of regional wellbeing or regional income.

 

 

 

Podaci o BDP-u za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županije temelje se na konačnim godišnjim podacima o BDP-u.

 

The GDP data for the Republic of Croatia, at NUTS 2013 – 2nd level and counties, are based on the final annual GDP data.

 

 

 

Vremenska serija podataka o BDP-u iskazana je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD-u 2007.).

 

The time series of the GDP data are presented according to the National Classification of Activities, 2007 version (NKD 2007.).

 

 

 

Podaci o broju stanovnika na razini Republike Hrvatske prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija temelje se na podacima Popisa stanovništva 2011.

 

The population data at the level of the Republic of Croatia, NUTS 2013 – 2nd level and counties, are based on the 2011 Census of Population.

 

 

 

 

 

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics in Line.

 

 

 

1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA

      GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA AND AT NUTS 2013 − 2nd LEVEL

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

 

 

 

 

BDP, mil. HRK

GDP, mln HRK

BDP po stanovniku, HRK1)

GDP per capita, HRK 1)

2010.

328 824

224 730

104 094

76 536

77 986

73 581

2011.

333 215

227 826

105 388

77 801

79 356

74 638

2012.

330 509

225 565

104 944

77 420

78 872

74 472

2013.

331 209

226 036

105 173

77 850

79 377

74 758

2014.

331 343

224 648

106 695

78 220

79 325

75 990

2015.

339 696

230 685

109 012

80 726

82 102

77 962

2016.

351 169

237 787

113 382

84 164

85 485

81 521

2017.

366 426

247 188

119 239

88 726

89 984

86 227

 

 

 

 

BDP, mil. EUR2)

GDP, mln EUR2)

BDP po stanovniku, EUR1)

GDP per capita, EUR1)

2010.

45 130

30 843

14 286

10 504

10 703

10 099

2011.

44 822

30 646

14 176

10 465

10 674

10 040

2012.

43 966

30 006

13 960

10 299

10 492

9 907

2013.

43 732

29 845

13 887

10 279

10 481

9 871

2014.

43 426

29 443

13 984

10 252

10 396

9 959

2015.

44 640

30 315

14 326

10 608

10 789

10 245

2016.

46 640

31 581

15 059

11 178

11 354

10 827

2017.

49 118

33 135

15 984

11 893

12 062

11 558

 

 

 

 

BDP po stanovniku po SKM, (EU 28 = 100)

GDP per capita in PPS (EU-28 = 100)

Indeksi (RH = 100)

Indices (Republic of Croatia = 100)

2010.

59,3

60,4

57,0

100,0

101,9

96,1

2011.

59,7

60,9

57,3

100,0

102,0

95,9

2012.

59,8

60,9

57,5

100,0

101,9

96,2

2013.

59,7

60,9

57,3

100,0

102,0

96,0

2014.

58,8

59,6

57,1

100,0

101,4

97,1

2015.

59,4

60,4

57,4

100,0

101,7

96,6

2016.

60,7

61,6

58,8

100,0

101,6

96,9

2017.

61,7

62,6

60,0

100,0

101,4

97,2

 

 

1)       Prosjek ukupnog stanovništva Republike Hrvatske na temelju procjene broja stanovnika iz podataka Popisa 2011.

2)       Izvor: HNB

 

1)       The total average population of the Republic of Croatia based on the population estimate from the 2011 Census of Population data.

2)       Source: CNB.

 

 

image description

 

Županije

Counties

 

 

 

 

 

 

01

Zagrebačka županija

County of Zagreb

08

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

15

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

 

 

 

 

 

 

02

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

09

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

16

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

 

 

 

 

 

 

03

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

10

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

17

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

 

 

 

 

 

 

04

Karlovačka županija

County of Karlovac

11

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

18

Istarska županija

County of Istria

 

 

 

 

 

 

05

Varaždinska županija

County of Varaždin

12

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

19

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

06

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

13

Zadarska županija

County of Zadar

20

Međimurska županija

County of Međimurje

 

 

 

 

 

 

07

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

14

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

21

Grad Zagreb

City of Zagreb

 

 

 

2.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PREMA NKPJS-u 2012 2. RAZINA I ŽUPANIJE U 2017.

      GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND BY COUNTIES, 2017

 tekuće cijene

Current prices

NKPJS 2012. – 2. razina i županije

NUTS 2013 – 2nd  level and counties

Bruto domaći

proizvod,

mil. HRK

Gross domestic

product,

mln HRK

Bruto domaći

 proizvod,

mil. EUR1)

Gross domestic

 product,

mln EUR1)

Struktura

po županijama

(RH = 100)

Structure

by counties

(Republic

of Croatia = 100)

BDP

po stanovniku,

HRK2)

GDP per capita,

HRK2)

BDP

po stanovniku,

EUR2)

GDP per capita,

 EUR2)

Indeksi

(RH = 100)

Indices

(Republic

of Croatia = 100)

BDP po stanovniku po SKM

(EU 28 = 100)

GDP per capita in PPS (EU-28 = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

366 426

49 118

100,0

88 726

11 893

100,0

61,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

247 188

33 135

67,5

89 984

12 062

101,4

62,6

Grad Zagreb

City of Zagreb

125 020

16 758

34,1

155 541

20 850

175,3

108,2

Zagrebačka županija

County of Zagreb

21 034

2 820

5,7

67 457

9 042

76,0

46,9

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

7 324

982

2,0

57 918

7 764

65,3

40,3

Varaždinska županija

County of Varaždin

12 746

1 709

3,5

75 514

10 122

85,1

52,5

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

7 362

987

2,0

67 363

9 030

75,9

46,8

Međimurska županija

County of Međimurje

8 250

1 106

2,3

74 280

9 957

83,7

51,6

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

6 504

872

1,8

59 214

7 937

66,7

41,2

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

3 711

497

1,0

48 080

6 445

54,2

33,4

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

3 463

464

0,9

49 604

6 649

55,9

34,5

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

7 187

963

2,0

49 885

6 687

56,2

34,7

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

19 190

2 572

5,2

67 657

9 069

76,3

47,0

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

8 322

1 116

2,3

52 026

6 974

58,6

36,2

Karlovačka županija

County of Karlovac

7 660

1 027

2,1

64 668

8 669

72,9

45,0

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

9 414

1 262

2,6

61 593

8 256

69,4

42,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

119 239

15 984

32,5

86 227

11 558

97,2

60,0

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

31 088

4 167

8,5

108 365

14 526

122,1

75,3

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

3 181

426

0,9

69 201

9 276

78,0

48,1

Zadarska županija

County of Zadar

12 424

1 665

3,4

73 601

9 866

83,0

51,2

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

7 353

986

2,0

72 466

9 714

81,7

50,4

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

30 703

4 116

8,4

68 226

9 145

76,9

47,4

Istarska županija

County of Istria

23 092

3 095

6,3

110 906

14 866

125,0

77,1

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

11 398

1 528

3,1

93 810

12 575

105,7

65,2

 

 

 

1)       Izvor: HNB

2)       Prosjek ukupnog stanovništva Republike Hrvatske na temelju procjene broja stanovnika iz podataka Popisa 2011.

 

1)       Source: CNB.

2)       The total average population of the Republic of Croatia based on the population estimate from the 2011 Census of Population data.

 

 

 

 

3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PREMA NKPJS-u 2012 2. RAZINA I ŽUPANIJE U 2017.

      GROSS VALUE ADDED FOR REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND BY COUNTIES, 2017

mil. kuna

Mln kuna

NKPJS 2012. – 2. razina i županije

NUTS 2013 – 2nd level  and counties

 

NKD 2007.

 

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

Poljopriv-
reda, šumarstvo
i ribarstvo

Prerađi-
vačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

Prerađi-
vačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina na
veliko i na
malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije
i komuni-kacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretni-nama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna
uprava
i obrana,
obrazovanje, djelatnosti
zdravstvene zaštite i
socijalne
skrbi

Ostale uslužne djelatnosti

Agriculture,
forestry
and
fishing

Manufactur-ing,
mining, quarrying
and other industries

Manufactur-ing

Construction

Wholesale
and retail
trade,
transporta- tion and storage, accommo-
dation and food service activities

Information and communica-tion

Financial
and
insurance activities

Real
estate activities

Professional, scientific, technical, administra-
tive and support service activities

Public administration and defence,
education,
human
health and social work activities

Other
service activities

Gross
value
added
(basic
prices)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

10 757

61 128

47 288

15 253

70 101

14 515

19 153

28 719

25 477

46 310

11 245

302 659

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

8 796

44 668

35 294

8 658

40 505

12 292

15 146

15 996

18 400

32 612

7 097

204 171

Grad Zagreb

City of Zagreb

224

14 699

10 196

2 864

23 048

10 499

12 042

5 698

14 009

15 558

4 623

103 263

Zagrebačka županija

County of Zagreb

763

5 209

4 287

1 180

5 158

270

222

1 686

669

1 847

370

17 374

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

201

2 472

2 146

380

935

62

154

567

178

1 003

98

6 049

Varaždinska županija

County of Varaždin

350

4 355

3 860

480

1 539

240

421

792

482

1 594

276

10 528

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

829

1 855

1 572

321

971

47

291

529

262

828

148

6 081

Međimurska županija

County of Međimurje

485

2 859

2 570

303

979

116

205

619

354

779

114

6 814

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

1 049

1 181

977

246

639

71

310

581

225

960

110

5 372

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

483

721

563

164

387

31

136

383

109

586

66

3 065

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

320

662

494

145

408

69

60

402

69

661

66

2 861

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

544

1 573

1 352

370

756

112

179

805

289

1 158

149

5 936

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

1 782

3 390

2 615

875

2 617

452

570

1 542

1 032

3 064

527

15 850

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

919

1 222

888

574

1 017

115

134

902

222

1 593

176

6 874

Karlovačka županija

County of Karlovac

290

1 941

1 680

344

940

113

251

620

258

1 405

166

6 327

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

558

2 531

2 094

413

1 112

94

172

869

240

1 577

210

7 776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

1 962

16 460

11 994

6 595

29 596

2 223

4 006

12 724

7 078

13 698

4 149

98 488

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

250

6 917

5 890

1 515

6 660

561

899

2 971

1 818

3 109

979

25 678

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

279

328

132

287

546

36

50

445

76

493

89

2 627

Zadarska županija

County of Zadar

543

1 009

628

748

2 632

117

475

1 869

783

1 668

419

10 262

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

87

864

591

451

1 538

91

246

1 077

387

980

352

6 073

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

365

2 921

1 982

1 546

7 233

724

1 373

3 443

2 075

4 312

1 367

25 360

Istarska županija

County of Istria

252

3 948

2 628

1 256

6 796

533

647

1 893

1 280

1 866

603

19 074

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

186

474

144

793

4 190

161

317

1 026

659

1 269

340

9 414

 

 

 

 

4.   UDIO PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I ŽUPANIJE U BRUTO DODANOJ VRIJEDNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE U 2017.

      SHARE IN GROSS VALUE ADDED OF REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND BY COUNTIES, 2017

%

NKPJS 2012. – 2. razina i županije
NUTS 2013 – 2nd level and counties

NKD 2007.

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

Poljopriv-
reda, šumarstvo
i ribarstvo

Prerađi-
vačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

Prerađi-
vačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina na
veliko i na
malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije
i komuni-kacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretni-nama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna
uprava
i obrana,
obrazovanje, djelatnosti
zdravstvene zaštite i
socijalne
skrbi

Ostale uslužne djelatnosti

Agriculture,
forestry
and
fishing

Manufactur-ing,
mining, quarrying
and other industries

Manufactur-
ing

Construction

Wholesale
and retail
trade,
transporta- tion and storage, accommo-
dation and food service activities

Information and communica-tion

Financial
 and
 insurance activities

Real
estate activities

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

Public adminis-
tration and defence,
education,
human
health and social work activities

Other
service activities

Gross
value
added
(basic
prices)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

81,8

73,1

74,6

56,8

57,8

84,7

79,1

55,7

72,2

70,4

63,1

67,5

Grad Zagreb

City of Zagreb

2,1

24,0

21,6

18,8

32,9

72,3

62,9

19,8

55,0

33,6

41,1

34,1

Zagrebačka županija

County of Zagreb

7,1

8,5

9,1

7,7

7,4

1,9

1,2

5,9

2,6

4,0

3,3

5,7

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

1,9

4,0

4,5

2,5

1,3

0,4

0,8

2,0

0,7

2,2

0,9

2,0

Varaždinska županija

County of Varaždin

3,3

7,1

8,2

3,1

2,2

1,7

2,2

2,8

1,9

3,4

2,4

3,5

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

7,7

3,0

3,3

2,1

1,4

0,3

1,5

1,8

1,0

1,8

1,3

2,0

Međimurska županija

County of Međimurje

4,5

4,7

5,4

2,0

1,4

0,8

1,1

2,2

1,4

1,7

1,0

2,3

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

9,8

1,9

2,1

1,6

0,9

0,5

1,6

2,0

0,9

2,1

1,0

1,8

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

4,5

1,2

1,2

1,1

0,6

0,2

0,7

1,3

0,4

1,3

0,6

1,0

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

3,0

1,1

1,0

0,9

0,6

0,5

0,3

1,4

0,3

1,4

0,6

0,9

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

5,1

2,6

2,9

2,4

1,1

0,8

0,9

2,8

1,1

2,5

1,3

2,0

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

16,6

5,5

5,5

5,7

3,7

3,1

3,0

5,4

4,0

6,6

4,7

5,2

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

8,5

2,0

1,9

3,8

1,5

0,8

0,7

3,1

0,9

3,4

1,6

2,3

Karlovačka županija

County of Karlovac

2,7

3,2

3,6

2,3

1,3

0,8

1,3

2,2

1,0

3,0

1,5

2,1

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

5,2

4,1

4,4

2,7

1,6

0,7

0,9

3,0

0,9

3,4

1,9

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

18,2

26,9

25,4

43,2

42,2

15,3

20,9

44,3

27,8

29,6

36,9

32,5

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

2,3

11,3

12,5

9,9

9,5

3,9

4,7

10,3

7,1

6,7

8,7

8,5

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

2,6

0,5

0,3

1,9

0,8

0,2

0,3

1,6

0,3

1,1

0,8

0,9

Zadarska županija

County of Zadar

5,0

1,7

1,3

4,9

3,8

0,8

2,5

6,5

3,1

3,6

3,7

3,4

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

0,8

1,4

1,2

3,0

2,2

0,6

1,3

3,8

1,5

2,1

3,1

2,0

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

3,4

4,8

4,2

10,1

10,3

5,0

7,2

12,0

8,1

9,3

12,2

8,4

Istarska županija

County of Istria

2,3

6,5

5,6

8,2

9,7

3,7

3,4

6,6

5,0

4,0

5,4

6,3

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

1,7

0,8

0,3

5,2

6,0

1,1

1,7

3,6

2,6

2,7

3,0

3,1

 

 

 

 

5.   STRUKTURA BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I ZA ŽUPANIJE

      PREMA DJELATNOSTIMA NKD-a 2007. U 2017.

      STRUCTURE OF GROSS VALUE ADDED FOR REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND BY COUNTIES,

      ACCORDING TO NKD 2007. ACTIVITIES, 2017

%

NKPJS 2012. – 2. razina i županije
NUTS 2013 – 2nd level and counties

NKD 2007.

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

Poljopriv-
reda, šumarstvo
i ribarstvo

Prerađi-
vačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

Prerađi-
vačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina na
veliko i na
malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije
i komuni-kacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretni-nama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna
uprava
i obrana,
obrazovanje, djelatnosti
zdravstvene zaštite i
socijalne
skrbi

Ostale uslužne djelatnosti

Agriculture,
forestry
and
fishing

Manufactur-ing,
mining, quarrying
and other industries

Manufactur-
ing

Construction

Wholesale
and retail
trade,
transporta- tion and storage, accommo-
dation and food service activities

Information and communica-tion

Financial
 and
 insurance activities

Real
estate activities

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

Public adminis-
tration and defence,
education,
human
health and social work activities

Other
service activities

Gross
value
added
(basic
prices)

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

3,6

20,2

15,6

5,0

23,2

4,8

6,3

9,5

8,4

15,3

3,7

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

4,3

21,9

17,3

4,2

19,8

6,0

7,4

7,8

9,0

16,0

3,5

100,0

Grad Zagreb

City of Zagreb

0,2

14,2

9,9

2,8

22,3

10,2

11,7

5,5

13,6

15,1

4,5

100,0

Zagrebačka županija

County of Zagreb

4,4

30,0

24,7

6,8

29,7

1,6

1,3

9,7

3,9

10,6

2,1

100,0

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

3,3

40,9

35,5

6,3

15,5

1,0

2,6

9,4

2,9

16,6

1,6

100,0

Varaždinska županija

County of Varaždin

3,3

41,4

36,7

4,6

14,6

2,3

4,0

7,5

4,6

15,1

2,6

100,0

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

13,6

30,5

25,8

5,3

16,0

0,8

4,8

8,7

4,3

13,6

2,4

100,0

Međimurska županija

County of Međimurje

7,1

42,0

37,7

4,5

14,4

1,7

3,0

9,1

5,2

11,4

1,7

100,0

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

19,5

22,0

18,2

4,6

11,9

1,3

5,8

10,8

4,2

17,9

2,0

100,0

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

15,8

23,5

18,4

5,3

12,6

1,0

4,5

12,5

3,5

19,1

2,1

100,0

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

11,2

23,1

17,3

5,1

14,3

2,4

2,1

14,0

2,4

23,1

2,3

100,0

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

9,2

26,5

22,8

6,2

12,7

1,9

3,0

13,6

4,9

19,5

2,5

100,0

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

11,2

21,4

16,5

5,5

16,5

2,8

3,6

9,7

6,5

19,3

3,3

100,0

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

13,4

17,8

12,9

8,3

14,8

1,7

1,9

13,1

3,2

23,2

2,6

100,0

Karlovačka županija

County of Karlovac

4,6

30,7

26,5

5,4

14,9

1,8

4,0

9,8

4,1

22,2

2,6

100,0

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

7,2

32,5

26,9

5,3

14,3

1,2

2,2

11,2

3,1

20,3

2,7

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

2,0

16,7

12,2

6,7

30,0

2,3

4,1

12,9

7,2

13,9

4,2

100,0

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

1,0

26,9

22,9

5,9

25,9

2,2

3,5

11,6

7,1

12,1

3,8

100,0

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

10,6

12,5

5,0

10,9

20,8

1,4

1,9

16,9

2,9

18,8

3,4

100,0

Zadarska županija

County of Zadar

5,3

9,8

6,1

7,3

25,6

1,1

4,6

18,2

7,6

16,3

4,1

100,0

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

1,4

14,2

9,7

7,4

25,3

1,5

4,0

17,7

6,4

16,1

5,8

100,0

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

1,4

11,5

7,8

6,1

28,5

2,9

5,4

13,6

8,2

17,0

5,4

100,0

Istarska županija

County of Istria

1,3

20,7

13,8

6,6

35,6

2,8

3,4

9,9

6,7

9,8

3,2

100,0

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

2,0

5,0

1,5

8,4

44,5

1,7

3,4

10,9

7,0

13,5

3,6

100,0

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest procjena bruto dodane vrijednosti (BDV) i bruto domaćeg proizvoda (BDP) za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija.

 

The purpose of the statistical survey is to estimate the gross value added (GVA) and the gross domestic product (GDP) for the Republic of Croatia as well as for NUTS 2013 – 2nd level and counties.

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvori podataka za obračun BDV-a i BDP-a jesu podaci nacionalnih računa, godišnja istraživanja poslovnih statistika, ekonomski računi poljoprivrede, godišnji podaci o zaposlenima i plaćama, godišnji podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju osiguranih osoba te razni drugi statistički podaci.

 

Data sources for the calculation of GVA and GDP are the national accounts data, annual business statistics surveys, economic accounts for agriculture, annual data on persons in employment and earnings, annual data of the Croatian Institute for Pension Insurance on the number of insured persons and various other statistical data.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Obračun obuhvaća sve djelatnosti sljedeći koncept Sustava nacionalnih računa (SNA 2008.) i Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010.).

 

The calculation covers all activities following the concept of the System of National Accounts (SNA 2008) and the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Regionalni računi jesu podsustav nacionalnih računa u kojima su predmeti razmatranja Republika Hrvatska, jedinice prema
NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija. Primijenjeni su isti koncepti kao i u nacionalnim računima.

 

Regional accounts are a subsystem of national accounts in which the Republic of Croatia, NUTS 2013 – 2nd level units and counties are the main objects of observation. The concepts used in the regional accounts are the same as those used in the national accounts.

 

 

 

BDP u tržišnim cijenama jest zbroj dodanih vrijednosti po djelatnostima uz uključivanje u obračun na nacionalnoj razini gospodarstva stavki koje nisu raspoređene po djelatnostima kao što su porezi na proizvode minus subvencije na proizvode.

 

GDP at market prices is the sum of values added by activities, including items at the level of the national economy that are not classified by activities, such as taxes on products less subsidies on products.

 

 

 

Ostala objašnjenja

 

Other explanations

 

 

 

BDV i BDP za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija obračunani su primjenom indirektne metode. Nacionalne vrijednosti BDV-a po djelatnostima raspoređene su prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija primjenom odgovarajućih ključeva raspodjele.

 

GVA and GDP for the Republic of Croatia, at NUTS 2013 – 2nd level and for counties are calculated by using the indirect method. The national GVA figures by activities were allocated at the NUTS 2013 – 2nd level and by counties by applying adequate distribution keys.

 

 

 

BDP po stanovniku po standardu kupovne moći (SKM) je pokazatelj kojim se mjeri gospodarska razvijenost regija EU kao postotak prosjeka EU (EU-28 = 100). Pokazuje koliko je neka regija više ili manje razvijena od prosječne razvijenosti EU odnosno opću razinu ekonomske razvijenosti pojedine regije. Iskazuje se po standardu kupovne moći što je umjetna valutna jedinica koja eliminira razlike između razina cijena između zemalja.

 

GDP per capita in purchasing power standards (PPS) is an indicator that measures the economic development of EU's regions as a percentage of the EU average (EU-28 = 100). It shows how much a region is more or less developed than the average EU development or the general level of economic development of a particular region. It is expressed by the purchasing power standard, which is an artificial currency unit that eliminates the differences between price levels between countries.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

EUR

euro

 

CNB

Croatian National Bank

HNB

Hrvatska narodna banka

 

EUR

euro

HRK

hrvatska kuna

 

HRK

Croatian kuna

mil.

milijun

 

mln

million

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NKPJS 2012.

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku

 

NUTS

Common classification of territorial units for statistics

 

2012.

 

 

 

RH

Republika Hrvatska

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika

Suzana Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Suzana Čajkušić, Mira Zadro Lukić, Jasna Kiš i Kristina Brandić

Prepared by: Suzana Čajkušić, Mira Zadro Lukić, Jasna Kiš and Kristina Brandić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148