GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 16. LISTOPADA 2020./ 16 OCTOBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 13.1.1/9.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U RUJNU 2020.

CONSUMER PRICE INDICES, SEPTEMBER 2020

 

 

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u rujnu 2020. u odnosu na kolovoz 2020. u prosjeku su više za 0,8%. U odnosu na rujan 2019., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su ostale nepromijenjene, dok su u godišnjem prosjeku više za 0,4%.

 

In September 2020, as compared to August 2020, the prices of goods and services for personal consumption, measured by the consumer price index, increased by 0.8% on average. As compared to September 2019, that is, at the annual level, they remained unchanged on average, while on the annual average they increased by 0.4%.

 

 

 

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u rujnu 2020. u odnosu na kolovoz 2020. najviše su porasle cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku više za 19,6% (nova kolekcija odjeće i obuće), cijene Komunikacija, koje su u prosjeku više za 0,9%, cijene Zdravlja, koje su u prosjeku više za 0,5%, cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva te cijene Obrazovanja, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,4% i cijene Prijevoza, koje su u prosjeku više za 0,1%.

 

Viewed by main groups by purpose of consumption, in September 2020, as compared to August 2020, the highest increase was recorded in the prices of Clothing and footwear, by 19.6% on average (new collection of clothing and footwear), in the prices of Communication, by 0.9% on average, in the prices of Health, by 0.5% on average, in the prices of Furnishings, household equipment and routine household maintenance as well as in the prices of Education, by 0.4% (in each group) on average, and in the prices of Transport, by 0.1% on average.

 

 

 

Porast indeksa potrošačkih cijena u rujnu 2020. u odnosu na kolovoz 2020. ublažile su cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku niže za 1,8%, cijene Rekreacije i kulture te cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,7% te cijene Hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku niže za 0,6%.

 

The increase in the consumer price indices in September 2020, as compared to August 2020, was alleviated by a decrease of 1.8% on average in the prices of Restaurants and hotels, of 0.7% (in each group) on average in the prices of Recreation and culture as well as in prices of Miscellaneous goods and services and of 0.6% on average in the prices of Food and non-alcoholic beverages.

 

 

 

Istodobno su cijene Alkoholnog pića i duhana te cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva u rujnu 2020. u odnosu na kolovoz 2020. u prosjeku ostale na razini cijena iz kolovoza 2020.

 

At the same time, in September 2020, as compared to August 2020, the prices of Alcoholic beverages and tobacco and the prices of Housing, water, electricity, gas and other fuels remained on average at the August 2020 level.

 

 

 

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u rujnu 2020. u odnosu na kolovoz 2020. imale su cijene Odjeće i obuće (za 1,25%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene Hrane i bezalkoholnih pića (za -0,16%).

 

The prices of Clothing and footwear (by 1.25%) contributed the most to the increase in the consumer price indices in September 2020, as compared to August 2020, while the prices of Food and non-alcoholic beverages contributed the most to their decrease (by -0.16%).

 

 

 

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u rujnu 2020. u odnosu na kolovoz 2020. u prosjeku su više za 1,2%, dok su cijene Usluga u prosjeku niže za 0,3%.

 

Within the consumer price indices, in September 2020, as compared to August 2020, the prices of Goods increased on average by 1.2%, while the prices of Services decreased by 0.3% on average.

 

 

 

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

U okolnostima pandemije bolesti COVID-19 podaci o maloprodajnim cijenama prikupljaju se te se s cijenama koje se nisu mogle prikupiti postupa u skladu s Eurostatovim smjernicama za harmonizirani indeks potrošačkih cijena. Smjernicama su definirana i primjenjuju se ova osnovna načela: stabilnost ponderacijske strukture, izračun indeksa za sve kategorije klasifikacije ECOICOP te minimiziranje broja imputiranih cijena (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/HICP guidance.pdf).

 

In the context of the COVID-19 pandemic, the data on retail prices are collected and the prices that could not be collected are treated in accordance with the Eurostat guidelines for the harmonised index of consumer prices. The guidelines define the following basic principles, which are applied accordingly: the stability of the weighting structure, the calculation of the index for all categories of the ECOICOP classification and the minimisation of the number of imputed prices (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/HICP guidance.pdf).

 

 

 

U rujnu 2020. udio imputiranih cijena predstavlja 0,5% strukture indeksa potrošačkih cijena.

 

In September 2020, the share of imputed prices in the structure of the consumer price index was 0.5%.

 

 

 

1.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U RUJNU 2020.

      CONSUMER PRICE INDICES, SEPTEMBER 2020

 

COICOP

Struktura

Structure

(%)

IX. 2020.
Ø 2015.

IX. 2020.
IX. 2019.

 IX. 2020.
VIII. 2020.

I. − IX. 2020.
I. − IX. 2019.

X. 2019. − IX. 2020.
X. 2018. − IX. 2019.

 

COICOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

Indeks potrošačkih cijena – ukupno

100,00

102,7

100,0

100,8

100,3

100,4

00

Consumer price index – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Hrana i bezalkoholna pića

26,02

104,8

101,1

99,4

102,4

102,0

01

Food and non-alcoholic beverages

01.1

Hrana

23,67

104,2

100,9

99,4

102,4

102,0

01.1

Food

01.1.1

Kruh i žitarice

4,55

105,5

100,2

99,9

101,0

101,4

01.1.1

Bread and cereals

01.1.2

Meso

7,05

104,9

102,2

98,7

105,9

105,1

01.1.2

Meat

01.1.3

Riba i plodovi mora

0,90

104,1

99,6

99,3

100,0

100,3

01.1.3

Fish and seafood

01.1.4

Mlijeko, sir i jaja

3,87

102,7

98,3

99,6

99,8

99,6

01.1.4

Milk, cheese and eggs

01.1.5

Ulja i masti

0,85

104,1

97,4

98,1

97,8

97,8

01.1.5

Oils and fats

01.1.6

Voće

1,62

106,0

109,5

98,9

110,9

108,8

01.1.6

Fruit

01.1.7

Povrće

2,24

98,2

97,9

101,1

98,2

97,7

01.1.7

Vegetables

01.1.8

Šećer, džem, med, čokolada
i slatkiši

1,44

103,3

100,9

99,6

101,2

101,2

01.1.8

Sugar, jam, honey, chocolate
and confectionery

01.1.9

Prehrambeni proizvodi, d. n.

1,15

110,8

102,8

99,9

102,0

102,0

01.1.9

Food products n. e. c.

01.2

Bezalkoholna pića

2,35

110,3

103,5

99,3

102,1

101,7

01.2

Non-alcoholic beverages

01.2.1

Kava, čaj i kakao

1,02

105,1

99,4

98,6

100,3

100,4

01.2.1

Coffee, tea and cocoa

01.2.2

Mineralna voda, osvježavajuća pića, sokovi od voća i povrća

1,33

114,4

106,7

99,9

103,6

102,7

01.2.2

Mineral waters, soft drinks, fruit and vegetable juices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Alkoholna pića i duhan

5,18

115,7

105,0

100,0

103,2

103,2

02

Alcoholic beverages and tobacco

02.1

Alkoholna pića

1,19

108,2

104,0

100,0

102,2

101,9

02.1

Alcoholic beverages

02.1.1

Jaka alkoholna pića

0,17

112,1

108,1

100,6

106,5

105,5

02.1.1

Spirits

02.1.2

Vino

0,42

109,5

106,4

100,0

103,4

102,7

02.1.2

Wine

02.1.3

Pivo

0,60

105,9

100,9

99,9

100,2

100,5

02.1.3

Beer

02.2

Duhan

3,99

118,2

105,2

100,0

103,5

103,6

02.2

Tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Odjeća i obuća

6,38

102,3

99,6

119,6

99,6

99,8

03

Clothing and footwear

03.1

Odjeća

4,37

105,2

99,7

122,7

99,8

100,0

03.1

Clothing

03.1.1

Materijal za izradu odjeće

0,01

104,5

100,7

100,7

100,9

101,0

03.1.1

Clothing materials

03.1.2

Odjeća

4,27

105,3

99,7

123,2

99,9

100,0

03.1.2

Garments

03.1.3

Ostali odjevni predmeti i odjevni
dodaci

0,06

96,4

98,9

106,6

99,6

99,8

03.1.3

Other articles of clothing and clothing accessories

03.1.4

Čišćenje, popravak i iznajmljivanje odjeće

0,03

104,8

100,5

99,9

101,5

101,6

03.1.4

Cleaning, repair and hire
of clothing

03.2

Obuća

2,01

96,3

99,2

113,0

99,1

99,3

03.2

Footwear

03.2.1

Cipele i ostala obuća

2,01

96,3

99,2

113,0

99,1

99,3

03.2.1

Shoes and other footwear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva

16,28

99,1

98,3

100,0

99,2

99,9

04

Housing, water, electricity,
gas and other fuels

04.1

Stvarne najamnine za stanovanje

0,76

108,2

101,7

100,1

102,7

103,2

04.1

Actual rentals for housing

04.3

Održavanje i popravci stambenog objekta

0,81

109,3

103,1

101,5

102,0

102,1

04.3

Maintenance and repair of the
dwelling

04.3.1

Proizvodi za održavanje
i popravke stambenog objekta

0,39

105,8

101,6

101,0

101,1

101,1

04.3.1

Materials for the maintenance
and repair of the dwelling

04.3.2

Usluge za održavanje i popravke stambenog objekta

0,42

116,9

105,2

102,0

103,9

104,0

04.3.2

Services for the maintenance
and repair of the dwelling

04.4

Opskrba vodom i razne komunalne usluge za stambeni objekt

4,71

108,4

100,7

100,0

101,5

101,7

04.4

Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling

04.4.1

Opskrba vodom

2,26

106,1

100,4

100,0

101,1

101,4

04.4.1

Water supply

04.4.2

Odvoz smeća i otpada

0,88

103,6

99,9

100,0

99,9

100,0

04.4.2

Refuse collection

04.4.3

Odvodnja otpadnih voda

1,04

115,4

101,6

100,0

102,2

102,2

04.4.3

Sewage collection

04.4.4

Ostale usluge za stambeni
objekt, d. n.

0,53

112,8

101,4

100,1

104,9

105,7

04.4.4

Other services relating to the dwelling n. e. c.

04.5

Električna energija, plin i ostala goriva

10,00

93,9

96,6

99,8

97,7

98,7

04.5

Electricity, gas and other fuels

04.5.1

Električna energija

4,90

97,5

100,8

100,0

100,8

100,9

04.5.1

Electricity

04.5.2

Plin

2,10

86,8

98,3

100,8

100,2

101,6

04.5.2

Gas

04.5.3

Tekuća goriva

0,26

69,6

64,0

91,5

72,2

77,9

04.5.3

Liquid fuels

04.5.4

Kruta goriva

2,41

96,3

89,3

99,1

91,3

93,4

04.5.4

Solid fuels

04.5.5

Toplinska energija

0,33

99,0

99,8

100,0

100,2

100,3

04.5.5

Heat energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva

5,18

102,1

100,4

100,4

100,6

100,7

05

Furnishings, household equipment and routine household maintenance

05.1

Namještaj i pokućstvo, tepisi i druge podne obloge

1,28

104,8

99,9

99,4

100,3

100,5

05.1

Furniture and furnishings, carpets
and other floor coverings


05.1.1

Namještaj i pokućstvo

1,21

105,1

100,1

99,5

100,4

100,5

05.1.1

Furniture and furnishings

05.1.2

Tepisi i ostale podne prostirke

0,06

97,6

96,8

98,0

98,8

99,3

05.1.2

Carpets and other floor coverings

05.1.3

Popravci namještaja, pokućstva
i podnih prostirki

0,01

112,8

101,4

100,0

102,5

104,2

05.1.3

Repair of furniture, furnishings
and floor coverings

05.2

Tekstilni proizvodi za kućanstvo

0,24

94,3

99,8

100,2

99,0

98,8

05.2

Household textiles

05.3

Kućanski aparati

0,91

101,3

100,3

100,4

99,6

100,0

05.3

Household appliances

05.3.1

Veliki kućanski aparati, električni ili neelektrični

0,80

101,4

100,4

100,4

99,7

100,0

05.3.1

Major household appliances whether electric or not

05.3.2

Mali električni kućanski aparati

0,09

100,5

100,0

101,0

99,9

100,2

05.3.2

Small electric household appliances

05.3.3

Popravak kućanskih aparata

0,02

100,2

99,7

100,0

99,1

99,3

05.3.3

Repair of household appliances

05.4

Stakleno i stolno posuđe te kućanski pribor

0,22

103,2

100,0

100,0

100,7

101,1

05.4

Glassware, tableware and household utensils

05.5

Alati i oprema za kuću i vrt

0,43

101,9

98,8

100,7

99,0

99,5

05.5

Tools and equipment for house
and garden

05.5.1

Veći alati i oprema

0,18

112,0

100,8

101,3

101,2

101,8

05.5.1

Major tools and equipment

05.5.2

Mali alati i razni pribor

0,25

94,6

97,2

100,2

97,2

97,6

05.5.2

Small tools and miscellaneous accessories

05.6

Dobra i usluge za redovito održavanje kućanstva

2,10

101,5

101,2

101,1

101,5

101,4

05.6

Goods and services for routine household maintenance

05.6.1

Potrošna dobra za održavanje kućanstva

1,91

101,4

101,0

101,2

101,5

101,4

05.6.1

Non-durable household goods

05.6.2

Usluge pomoći u domaćinstvu
i kućanske usluge

0,19

103,1

102,6

100,0

101,7

101,3

05.6.2

Domestic services and household services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Zdravlje

2,73

104,9

101,3

100,5

101,1

100,6

06

Health

06.1

Medicinski proizvodi, pomagala
i oprema

1,79

103,3

100,3

100,1

100,9

100,1

06.1

Medical products, appliances
and equipment

06.1.1

Farmaceutski proizvodi

1,50

103,3

100,3

100,0

100,9

100,0

06.1.1

Pharmaceutical products

06.1.2

Ostali medicinski proizvodi

0,02

107,5

106,9

104,3

103,1

102,1

06.1.2

Other medical products

06.1.3

Terapeutska pomagala i oprema

0,27

103,3

99,9

100,1

100,4

100,6

06.1.3

Therapeutic appliances and equipment

06.2

Izvanbolničke usluge

0,80

107,4

103,8

101,6

102,0

102,1

06.2

Out-patient services

06.2.1

Medicinske usluge

0,24

111,5

104,0

102,5

101,3

101,2

06.2.1

Medical services

06.2.2

Stomatološke usluge

0,42

105,6

103,9

101,6

102,4

102,5

06.2.2

Dental services

06.2.3

Paramedicinske usluge

0,14

107,2

102,7

100,0

102,0

102,0

06.2.3

Paramedical services

06.3

Bolničke usluge

0,14

116,6

100,0

100,0

99,9

100,1

06.3

Hospital services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Prijevoz

15,09

97,3

95,7

100,1

95,7

96,7

07

Transport

07.1

Kupnja vozila

3,66

90,1

97,6

100,5

97,9

98,0

07.1

Purchase of vehicles

07.1.1

Motorna vozila

3,59

89,3

97,4

100,5

97,8

97,8

07.1.1

Motor cars

07.1.2

Motocikli

0,01

112,7

102,7

100,0

101,7

100,9

07.1.2

Motor cycles

07.1.3

Bicikli

0,06

117,5

107,1

99,2

104,5

104,1

07.1.3

Bicycles

07.2

Održavanje osobnih prijevoznih sredstava

9,95

98,6

94,2

100,0

94,1

95,6

07.2

Operation of personal transport equipment

07.2.1

Rezervni dijelovi i pribor za osobna prijevozna sredstva

0,84

105,7

102,1

100,5

101,8

101,5

07.2.1

Spare parts and accessories for personal transport equipment

07.2.2

Goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva

6,91

95,8

90,8

99,3

91,1

93,3

07.2.2

Fuels and lubricants for personal transport equipment

07.2.3

Održavanje i popravci osobnih prijevoznih sredstava

0,86

108,3

105,4

104,2

101,8

101,6

07.2.3

Maintenance and repair of personal transport equipment

07.2.4

Ostale usluge povezane s osobnim prijevoznim sredstvima

1,34

102,2

99,4

100,0

99,1

99,2

07.2.4

Other services in respect of personal transport equipment

07.3

Usluge prijevoza

1,48

95,4

98,7

100,3

98,8

98,8

07.3

Transport services

07.3.1

Željeznički putnički prijevoz

0,16

94,6

98,6

100,0

101,4

101,5

07.3.1

Passenger transport by railway

07.3.2

Cestovni putnički prijevoz

0,83

96,9

100,0

99,7

98,7

98,1

07.3.2

Passenger transport by road

07.3.3

Zračni putnički prijevoz

0,24

88,3

96,6

103,2

96,3

97,5

07.3.3

Passenger transport by air

07.3.4

Putnički pomorski prijevoz i prijevoz unutarnjim vodnim putovima

0,05

92,1

88,6

100,0

92,2

94,1

07.3.4

Passenger transport by sea and
inland waterway

07.3.5

Kombinirani prijevoz putnika

0,20

93,6

100,0

100,0

100,0

100,0

07.3.5

Combined passenger transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Komunikacija

5,44

97,8

101,6

100,9

101,3

101,0

08

Communication

08.1

Poštanske usluge

0,07

113,4

111,1

111,1

101,2

100,9

08.1

Postal services

08.2

Telefonska i telefaks oprema

0,33

87,3

96,0

100,9

95,9

96,6

08.2

Telephone and telefax equipment

08.3

Telefonske i telefaks usluge

5,04

98,2

101,8

100,8

101,6

101,3

08.3

Telephone and telefax services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


09

Rekreacija i kultura

5,47

103,0

101,9

99,3

99,7

99,6

09

Recreation and culture

09.1

Audiovizualna i fotooprema
i informatička oprema

0,54

92,2

98,9

100,0

98,3

98,0

09.1

Audio-visual, photographic and information processing equipment

09.1.1

Oprema za prijam, snimanje
i reprodukciju zvuka i slike

0,25

88,3

97,4

99,3

96,8

96,3

09.1.1

Equipment for the reception, recording and reproduction of sound and picture

09.1.2

Fotografska i kinematografska oprema i optički instrumenti

0,03

99,7

100,0

100,4

100,9

101,8

09.1.2

Photographic and cinematographic equipment and optical instruments

09.1.3

Informatička oprema za obradu podataka

0,24

95,8

100,4

100,8

99,6

99,3

09.1.3

Information processing equipment

09.1.4

Mediji za snimanje

0,02

91,3

96,7

99,8

97,1

96,6

09.1.4

Recording media

09.3

Ostali predmeti i oprema za rekreaciju, vrtove i kućne ljubimce

1,28

105,3

101,5

99,7

101,0

101,1

09.3

Other recreational items and equipment, gardens and pets

09.3.1

Igre, igračke i hobiji

0,15

97,8

98,2

100,4

97,5

98,0

09.3.1

Games, toys and hobbies

09.3.2

Oprema za sport, kampiranje
i rekreaciju na otvorenom

0,11

96,6

99,0

100,4

98,4

98,4

09.3.2

Equipment for sport, camping and
open-air recreation

09.3.3

Vrtovi, biljke i cvijeće

0,44

103,2

100,0

100,3

98,9

99,1

09.3.3

Gardens, plants and flowers

09.3.4

Kućni ljubimci i proizvodi za kućne ljubimce

0,46

111,6

104,1

98,7

103,9

103,9

09.3.4

Pets and related products

09.3.5

Veterinarske i ostale usluge
za kućne ljubimce

0,12

98,8

100,0

100,0

100,0

100,0

09.3.5

Veterinary and other services
for pets

09.4

Rekreativne i kulturne usluge

2,10

101,2

100,8

100,3

101,7

101,7

09.4

Recreational and cultural services

09.4.1

Rekreativne i sportske usluge

0,44

92,5

103,2

101,5

105,3

105,0

09.4.1

Recreational and sporting services

09.4.2

Kulturne usluge

1,66

103,0

100,1

99,9

100,6

100,7

09.4.2

Cultural services

09.5

Novine, knjige i pribor za pisanje

0,96

105,3

104,2

103,7

94,1

93,7

09.5

Newspapers, books and stationery

09.5.1

Knjige

0,43

88,2

107,4

108,3

84,6

84,1

09.5.1

Books

09.5.2

Novine i periodika

0,34

130,5

101,8

100,0

102,8

102,7

09.5.2

Newspapers and periodicals

09.5.3

Razni tiskani materijal

0,01

108,3

103,7

100,7

104,2

104,0

09.5.3

Miscellaneous printed matter

09.6

Paket-aranžmani1)

 

0,58

110,7

103,4

89,4

102,3

102,5

09.6

Package holidays1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Obrazovanje

0,87

101,5

99,6

100,4

99,6

99,8

10

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Restorani i hoteli

4,82

114,2

100,3

98,2

101,7

102,0

11

Restaurants and hotels

11.1

Ugostiteljske usluge

4,22

115,9

101,2

100,2

102,1

102,4

11.1

Catering services

11.1.1

Restorani, kafići i slično

3,86

116,5

100,9

100,2

101,7

102,0

11.1.1

Restaurants, cafés and the like

11.1.2

Kantine

0,36

111,7

103,5

100,0

104,7

104,8

11.1.2

Canteens

11.2

Usluge smještaja

0,60

99,4

92,8

85,9

97,2

98,2

11.2

Accommodation services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Razna dobra i usluge

6,54

103,7

101,5

99,3

102,0

101,8

12

Miscellaneous goods and services

12.1

Osobna njega

3,34

103,3

101,8

99,5

101,8

101,6

12.1

Personal care

12.1.1

Frizerski saloni i centri za
uljepšavanje

0,99

107,1

105,1

100,0

104,4

104,1

12.1.1

Hairdressing salons and personal grooming establishments

12.1.2

Električni uređaji za osobnu njegu

0,01

102,5

100,4

101,2

99,5

98,6

12.1.2

Electric appliances for personal care

12.1.3

Ostali uređaji, predmeti i proizvodi
za osobnu njegu

2,34

101,7

100,4

99,3

100,6

100,5

12.1.3

Other appliances, articles and products for personal care

12.3

Osobni predmeti, d. n.

0,31

101,0

99,7

100,5

99,4

99,7

12.3

Personal effects n. e. c.

12.3.1

Nakit, zidni, stolni i ručni satovi

0,04

122,5

114,5

101,0

108,5

106,8

12.3.1

Jewellery, clocks and watches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4

Socijalna zaštita

0,16

108,2

101,2

100,1

101,7

101,9

12.4

Social protection

12.5

Osiguranje

1,68

102,8

101,1

98,0

101,5

100,8

12.5

Insurance

12.5.2

Osiguranje povezano sa stambenim objektom

0,09

103,5

100,0

102,7

98,4

98,8

12.5.2

Insurance connected with the
dwelling

12.5.3

Zdravstveno osiguranje

0,54

92,9

92,9

92,9

98,4

98,8

12.5.3

Insurance connected with health

12.5.4

Osiguranje povezano s prijevozom

1,05

107,9

105,5

100,1

103,3

102,0

12.5.4

Insurance connected with transport

12.6

Financijske usluge, d. n.

0,47

108,2

104,2

100,0

103,8

103,6

12.6

Financial services n. e. c.

12.7

Ostale usluge, d. n.

0,58

106,2

100,1

100,0

106,4

106,6

12.7

Other services n. e. c.

 

 

1)   Niska pouzdanost (udio imputiranih cijena > 50%); pregled primijenjenih metoda imputiranja dostupan je ovdje.

1)   Low reliability (share of imputed prices > 50%); the overview of the imputation methods applied is available here.

 

 

 

 

 

 

2.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PO POSEBNIM SKUPINAMA U RUJNU 2020.

      CONSUMER PRICE INDICES, BY SELECTED GROUPS, SEPTEMBER 2020

 

Struktura

Structure

(%)

IX. 2020.
Ø 2015.

IX. 2020.
IX. 2019.

 IX. 2020.
VIII. 2020.

I. − IX. 2020.
I. − IX. 2019.

X. 2019. − IX. 2020.
X. 2018. − IX. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra

73,99

101,9

99,4

101,2

99,8

100,0

Goods

Usluge

26,01

104,9

101,4

99,7

101,7

101,6

Services

Ukupno bez energije

83,09

104,4

101,1

101,1

101,4

101,3

Total, without energy

Ukupno bez energije i hrane

59,42

104,5

101,2

101,7

101,0

100,9

Total, without energy and food

Ukupno bez energije, hrane, pića
i duhana

51,89

103,2

100,7

102,0

100,7

100,7

Total, without energy, food, beverages
and tobacco

Ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda

74,88

105,0

101,1

101,3

101,2

101,2

Total, without energy and unprocessed
food

Dobra bez električne energije

69,09

102,2

99,3

101,3

99,7

100,0

Goods without electricity

Dobra bez električne energije i vode

66,83

102,1

99,3

101,4

99,7

99,9

Goods without electricity and water supply

Industrijski neprehrambeni proizvodi
bez energije

25,88

101,4

100,0

104,5

99,7

99,7

Non-food industrial goods without
energy

Energija

16,91

94,5

94,2

99,6

95,0

96,5

Energy

Hrana, piće i duhan

31,20

106,4

101,8

99,5

102,5

102,2

Food, beverages and tobacco

Dobra bez hrane, pića i duhana

42,79

98,6

97,7

102,6

97,8

98,4

Goods without food, beverages and tobacco

Neprerađeni prehrambeni proizvodi

8,21

100,0

100,7

99,2

102,9

101,9

Unprocessed food

Prerađeni prehrambeni proizvodi

23,00

109,2

102,1

99,6

102,4

102,3

Processed food

 

 

 

3.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA

      CONSUMER PRICE INDICES

Ø 2015. = 100

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

 63,7

64,0

64,3

64,6

65,3

65,3

65,0

64,9

65,2

65,2

65,4

65,7

1999.

66,3

66,6

66,8

67,0

67,8

67,7

68,0

67,8

67,9

68,1

67,8

68,2

2000.

68,8

69,1

69,5

69,9

70,1

70,8

71,3

71,2

71,4

71,6

71,7

71,9

2001.

72,1

72,5

72,4

73,4

74,0

73,9

73,1

73,6

73,8

73,4

73,4

73,7

2002.

74,4

74,3

74,3

74,5

74,9

74,5

74,2

74,1

74,5

74,6

74,7

75,0

2003.

75,4

75,6

75,9

75,7

75,9

75,6

75,7

75,8

75,9

75,9

76,1

76,3

2004.

77,0

77,0

77,0

77,2

77,7

77,5

77,2

77,2

77,1

77,4

77,8

78,4

2005.

78,6

79,5

80,1

79,9

79,8

79,7

79,5

79,6

80,0

80,6

80,8

81,2

2006.

81,7

82,3

82,4

82,6

83,0

83,0

82,3

82,3

82,3

82,3

82,8

82,9

2007.

83,1

83,4

83,9

84,5

84,9

84,6

84,0

84,5

85,5

85,8

86,7

87,7

2008.

88,3

88,2

88,7

89,3

90,3

91,0

91,1

90,8

91,0

90,9

90,7

90,2

2009.

91,3

91,9

92,1

92,8

92,8

92,8

92,2

92,1

91,9

92,0

92,4

91,9

2010.

92,3

92,5

92,9

93,3

93,5

93,5

93,1

92,9

93,2

93,3

93,5

93,6

2011.

94,1

94,6

95,3

95,5

95,8

95,4

94,9

94,8

95,2

95,8

96,0

95,6

2012.

95,2

95,8

97,2

98,0

99,6

99,0

98,1

98,6

99,9

100,4

100,2

100,0

2013.

100,2

100,5

100,8

101,2

101,2

101,0

100,3

100,5

101,1

100,6

100,5

100,3

2014.

100,3

99,9

100,4

100,7

100,9

100,6

100,2

100,2

100,9

101,0

100,7

99,8

2015.

99,3

99,5

100,5

100,6

101,0

100,6

99,8

99,6

100,0

100,1

99,8

99,2

2016.

98,5

98,2

98,8

98,9

99,1

99,0

98,3

98,1

99,1

99,5

99,6

99,4

2017.

99,3

99,5

99,9

100,3

100,2

99,7

99,0

99,0

100,5

100,9

101,0

100,6

2018.

100,4

100,3

100,9

101,7

102,1

102,1

101,1

101,1

101,9

102,5

102,3

101,5

2019.

100,6

100,8

101,9

102,4

103,0

102,7

102,2

101,9

102,7

103,2

103,0

102,9

2020.

102,6

102,3

102,5

102,3

102,4

102,5

102,0

101,8

102,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra1)

Goods1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

66,2

66,4

66,5

66,8

67,0

66,8

66,3

66,2

66,5

66,5

66,7

67,0

1999.

67,6

68,0

68,3

68,5

68,7

68,4

68,8

68,5

68,7

68,8

68,5

69,1

2000.

69,7

70,1

70,6

70,9

71,0

71,9

72,2

72,0

72,4

72,5

72,6

72,9

2001.

73,0

73,5

73,4

74,4

75,2

75,0

74,0

73,9

74,1

73,6

73,5

73,8

2002.

74,4

74,3

74,2

74,4

74,7

74,0

73,6

73,6

74,0

74,2

74,2

74,6

2003.

75,1

75,3

75,7

75,4

75,5

75,0

74,8

74,8

75,4

75,5

75,7

75,8

2004.

76,7

76,5

76,5

76,7

77,1

76,6

75,9

76,0

76,0

76,5

77,0

77,7

2005.

77,9

79,0

79,7

79,4

79,3

79,0

78,5

78,5

79,4

79,9

79,9

80,4

2006.

80,9

81,5

81,7

82,0

82,4

82,1

81,1

81,0

81,2

81,3

81,9

81,9

2007.

82,1

82,3

82,9

83,7

84,1

83,5