GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 31. OŽUJKA 2021./ 31 MARCH, 2021

BROJ/ NUMBER: 14.1.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA

 

THE HOUSEHOLD BUDGET SURVEY

 

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE POTROŠNJE KUĆANSTAVA U 2019.

BASIC CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD CONSUMPTION, 2019

 

 

 

Osnovne karakteristike potrošnje kućanstava izračunane su na temelju podataka prikupljenih istraživanjem Anketa o potrošnji kućanstava. Anketa je provedena na uzorku slučajno izabranih privatnih kućanstava.

 

Basic characteristics of household consumption were calculated on the basis of data collected by the Household Budget Survey. The Survey is carried out on a random sample of private households.

 

 

 

U anketni uzorak 2019. bilo je izabrano 5 460 stambenih jedinica nastanjenih privatnim kućanstvima, od kojih je uspješno anketirano 1 809. Stopa odgovora na razini kućanstva iznosila je 38,0%.

 

The selected sample for 2019 included 5 460 dwellings occupied by private households, out of which 1 809 were successfully interviewed. The response rate at the household level was 38.0%.

 

 

 

Prema podacima Ankete o potrošnji kućanstava, izdaci za potrošnju u 2019. iznosili su u prosjeku 93 522 kune po kućanstvu.

 

According to the 2019 Household Budget Survey, consumption expenditures amounted to 93 522 kuna per household on average.

 

 

 

Struktura izdataka kućanstava iskazana je s pomoću dvanaest glavnih skupina proizvoda i usluga u skladu s Klasifikacijom osobne potrošnje prema namjeni − COICOP. Promatrano po glavnim skupinama, u 2019. najveći udio u izdacima činili su izdaci za Hranu i bezalkoholna pića, 26,2%. Slijedili su izdaci za Prijevoz, 15,8%, i izdaci za Stanovanje i potrošnju energenata, 15,5%. U ukupnim izdacima izdaci za Odjeću i obuću imali su udio od 8,1%, za Razna dobra i usluge udio od 7,6%, za Pokućstvo, opremu za kuću i redovito održavanje kuće udio od 6,3%, a za Rekreaciju i kulturu te Komunikacije udjele od po 5,3%. Sve ostale skupine u ukupnim izdacima kućanstava imale su udio manji od 5,0%.

 

The structure of household expenditures is presented in twelve major groups of products and services according to the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP). In 2019, reviewed by main groups, major shares of consumption expenditures were those for Food and non-alcoholic beverages, 26.2%, followed by expenditures for Transport, 15.8%, and for Housing and energy consumption, 15.5%. Expenditures for Clothing and footwear had a share of 8.1%, for Miscellaneous goods and services of 7.6%, for Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house of 6.3%, for Recreation and culture as well as for Communication of 5.3% (in each group) in total expenditures. All other groups had a share of less than 5.0% of total household expenditures.

 

 

 

14-1-2

 

 

 

U tablici 1. prikazana je visina i struktura prosječnih izdataka po kućanstvu u 2019. prema glavnim skupinama, podskupinama i razredima definiranima Klasifikacijom osobne potrošnje prema namjeni − COICOP. Skupine s najvećim udjelima u ukupnim izdacima kućanstava i njihovi prosječni iznosi u 2019. bili su kako slijedi.

 

Table 1. shows the amount and the structure of average consumption expenditures per household in 2019 by main groups, subgroups and classes defined by the Classification of Individual Consumption by Purpose. The following paragraphs contain information on groups with the largest shares in total household expenditures and their average amounts in 2019.

 

 

 

Izdaci za skupinu Hrana i bezalkoholna pića iznosili su u prosjeku 24 538 kuna po kućanstvu, a unutar te skupine pretežni dio činili su izdaci za hranu, 92,0%.

 

The expenditures for the Food and non-alcoholic beverages group amounted to 24 538 kuna per household on average, out of which expenditures for food had the largest share, 92.0%.

 

 

 

Izdaci za skupinu Prijevoz iznosili su u prosjeku 14 815 kuna po kućanstvu, a unutar te skupine veći su udio činili izdaci za održavanje vozila, 64,9%.

 

The expenditures for the Transport group amounted to 14 815 kuna per household on average, out of which the expenditures for operation of personal transport equipment had the largest share, 64.9%.

 

 

 

Izdaci za skupinu Stanovanje i potrošnja energenata iznosili su u prosjeku 14 510 kuna po kućanstvu, a unutar te skupine najveći udio činili su izdaci za električnu energiju, plin i ostala goriva, 59,5%, i izdaci za opskrbu vodom i razne usluge vezane za stanovanje, 27,7%.

 

The expenditures for the Housing and energy consumption group amounted to 14 510 kuna per household on average, out of which the expenditures for electricity, gas and other fuels, 59.5%, and water supply and miscellaneous services relating to the dwelling, 27.7%, had the largest share.

 

 

 

Izdaci za skupinu Odjeća i obuća u prosjeku su iznosili 7 550 kuna po kućanstvu, a unutar te skupine veći udio imali su izdaci za odjeću, 73,7%.

 

The expenditures for the Clothing and footwear group amounted to 7 550 kuna per household on average, out of which the expenditures for clothing had the largest share, 73.7%.

 

 

 

U izdacima za skupinu Razna dobra i usluge, koji su u prosjeku iznosili 7 063 kune po kućanstvu, najveći udio činili su izdaci za osobnu njegu, 46,0%, te osiguranje, 36,6%. Izdaci za skupinu Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kuće u prosjeku su iznosili 5 868 kuna po kućanstvu, a unutar te skupine najveći udio činili su izdaci za namještaj i pokućstvo, tepihe i ostale podne prostirke, 32,8%, te izdaci za proizvode i usluge za redovito održavanje kućanstva, 32,2%. Izdaci za skupinu Rekreacija i kultura u prosjeku su iznosili 4 977 kuna po kućanstvu, a za skupinu Komunikacije u prosjeku su iznosili 4 922 kune po kućanstvu.

 

The expenditures for the Miscellaneous goods and services group amounted to 7 063 kuna per household on average, out of which the expenditures for personal care, 46.0%, and insurance, 36.6%, had the largest share. The expenditures for the Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house group amounted to 5 868 kuna per household on average, out of which the expenditures for furniture and furnishings, carpets and other floor coverings, 32.8%, and goods and services for routine household maintenance, 32.2%, had the largest share. The expenditures for the Recreation and culture group amounted to 4 977 kuna, and for Communication amounted to 4 922 kuna per household on average.

 

 

 

1.   IZDACI ZA OSOBNU POTROŠNJU, PROSJEK PO KUĆANSTVU U 2019.

      PERSONAL CONSUMPTION EXPENDITURES, AVERAGE BY HOUSEHOLD, 2019

 

Skupine izdataka

Izdaci, kuna

Expenditures, kuna

Struktura,%

Structure, %

Expenditure groups

 

 

 

 

 

00

Izdaci za potrošnju – ukupno1)

93 522

100,0

Consumption expenditures – total1)

01

Hrana i bezalkoholna pića

24 538

26,2

Food and non-alcoholic beverages

01.1

Hrana

22 586

92,0

Food

01.1.1

Kruh i žitarice

3 706

16,4

Bread and cereals

01.1.2

Meso

6 881

30,5

Meat

01.1.3

Riba

923

4,1

Fish

01.1.4

Mlijeko, sir i jaja

3 380

15,0

Milk, cheese and eggs

01.1.5

Ulja i masnoće

751

3,3

Oils and fats

01.1.6

Voće

1 630

7,2

Fruit

01.1.7

Povrće

2 873

12,7

Vegetables

01.1.8

Šećer, džem, čokolada i konditorski proizvodi

1 376

6,1

Sugar, jam, chocolate and confectionery

01.1.9

Prehrambeni proizvodi, d. n.

1 064

4,7

Food products n. e. c.

01.2

Bezalkoholna pića

1 952

8,0

Non-alcoholic beverages

01.2.1

Kava, čaj, kakao

819

42,0

Coffee, tea, cocoa

01.2.2

Mineralna voda, osvježavajuća pića i sokovi

1 133

58,0

Mineral water, soft drinks and juices

 

 

 

 

 

02

Alkoholna pića i duhan

2 450

2,6

Alcoholic beverages and tobacco

02.1

Alkoholna pića

1 063

43,4

Alcoholic beverages

02.1.1

Žestoka alkoholna pića

(151)

(14,2)

Spirits

02.1.2

Vino

372

35,0

Wine

02.1.3

Pivo

541

50,8

Beer

02.2

Duhan

1 387

56,6

Tobacco

 

 

 

 

 

03

Odjeća i obuća

7 550

8,1

Clothing and footwear

03.1

Odjeća

5 564

73,7

Clothing

03.1.1

Materijal za odjeću

.

.

Clothing material

03.1.2

Odjevni predmeti

5 472

98,3

Garments

03.1.3

Ostali odjevni predmeti i dodaci

(50)

(0,9)

Other articles of clothing and clothing accessories

03.1.4

Čišćenje, popravci i posudba odjeće

(32)

(0,6)

Cleaning, repair and hire of clothing

03.2

Obuća

1 987

26,3

Footwear

03.2.1

Cipele i ostala obuća

1 985

99,9

Shoes and other footwear

03.2.2

Popravak, čišćenje i posudba obuće

.

.

Repair, shoe cleaning services and hire of footwear

 

 

 

 

 

04

Stanovanje i potrošnja energenata2)

14 510

15,5

Housing and energy consumption2)

04.1

Najamnine za stanovanje

(927)

(6,4)

Actual rentals for housing

04.3

Održavanje i popravci u stanu

927

6,4

Maintenance and repair of the dwelling

04.3.1

Proizvodi za redovito održavanje i popravak stana

367

39,6

Materials for the maintenance and repair of the dwelling

04.3.2

Usluge za redovito održavanje i popravke u stanu

(560)

(60,4)

Services for the maintenance and repair of the dwelling

04.4

Opskrba vodom i razne usluge vezane za stanovanje

4 019

27,7

Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling

04.4.1

Opskrba vodom

1 876

46,7

Water supply

04.4.2

Odvoz smeća

755

18,8

Refuse collection

04.4.3

Odvodnja otpadnih voda

853

21,2

Sewage collection

04.4.4

Ostale usluge vezane za stanovanje, d. n.

536

13,3

Other services relating to the dwelling n. e. c.

04.5

Električna energija, plin i ostala goriva

8 637

59,5

Electricity, gas and other fuels

04.5.1

Električna energija

3 930

45,5

Electricity

04.5.2

Plin

1 902

22,0

Gas

04.5.3

Tekuća goriva

(139)

(1,6)

Liquid fuels

04.5.4

Kruta goriva

2 320

26,9

Solid fuels

04.5.5

Toplinska energija

(345)

(4,0)

Heat energy

 

 

 

 

 

05

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kuće

5 868

6,3

Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house

05.1

Namještaj i pokućstvo, tepisi i ostale podne prostirke

(1 923)

(32,8)

Furniture and furnishings, carpets and other floor coverings

05.1.1

Namještaj i pokućstvo

(1 831)

(95,2)

Furniture and furnishings

05.1.2

Tepisi i ostale podne prostirke

(80)

(4,2)

Carpets and other floor coverings

05.1.3

Popravci namještaja, pokućstva i podnih prostirki

.

.

Repair of furniture, furnishings and floor coverings

05.2

Tekstilni proizvodi za kućanstvo

242

4,1

Household textiles

05.3

Kućanski aparati

1 131

19,3

Household appliances

05.3.1

Veliki kućanski aparati

990

87,5

Major household appliances

05.3.2

Mali električni kućanski aparati

115

10,2

Small electric household appliances

05.3.3

Popravak kućanskih aparata

(26)

(2,3)

Repairs of household appliances

05.4

Stakleno i stolno posuđe

253

4,3

Glassware and tableware utensils

05.5

Alati i oprema za kuću i vrt

431

7,3

Tools and equipment for house and garden

05.5.1

Veći alati i oprema

(182)

(42,2)

Major tools and equipment

05.5.2

Mali alati i razni pribor

249

57,8

Small tools and miscellaneous accessories

05.6

Proizvodi i usluge za redovito održavanje kućanstva

1 888

32,2

Goods and services for routine household maintenance

05.6.1

Potrošni proizvodi za kućanstvo

1 709

90,5

Non-durable household goods

05.6.2

Usluge pomoći u kućanstvu i kućanske usluge

(179)

(9,5)

Domestic services and household services

 

 

 

 

 

06

Zdravstvo

2 937

3,1

Health

06.1

Medicinski proizvodi, pomagala i oprema

1 837

62,5

Medical products, appliances and equipment

06.1.1

Farmaceutski proizvodi

1 590

86,6

Pharmaceutical products

06.1.2

Ostali medicinski proizvodi

(18)

(1,0)

Other medical products

06.1.3

Terapeutska pomagala i oprema

(229)

(12,5)

Therapeutic appliances and equipment

06.2

Zdravstvene usluge, osim bolničkih

(943)

(32,1)

Medical services, except hospital services

06.2.1

Medicinske usluge

(229)

(24,3)

Medical services

06.2.2

Stomatološke usluge

(573)

(60,8)

Dental services

06.2.3

Paramedicinske usluge

(141)

(14,9)

Paramedical services

06.3

Bolničke usluge

(157)

(5,4)

Hospital services

 

 

 

 

 

07

Prijevoz

14 815

15,8

Transport

07.1

Kupnja vozila

(4 192)

(28,3)

Purchase of vehicles

07.1.1

Motorna vozila

(3 999)

(95,4)

Motorised vehicles

07.1.2

Motocikli

.

.

Motorcycles

07.1.3

Bicikli

(62)

(1,5)

Bicycles

07.2

Održavanje vozila

9 612

64,9

Operation of personal transport equipment

07.2.1

Rezervni dijelovi i pribor

771

8,0

Spare parts and accessories

07.2.2

Goriva i maziva

6 871

71,5

Fuel and lubricants

07.2.3

Održavanje i popravci

436

4,5

Maintenance and repairs

07.2.4

Ostale usluge povezane s osobnim vozilima

1 533

16,0

Other services in respect of personal transport equipment

07.3

Usluge prijevoza

1 011

6,8

Transport services

07.3.1

Željeznički prijevoz putnika

(172)

(17,0)

Passenger transport by railway

07.3.2

Cestovni prijevoz putnika

392

38,7

Passenger transport by road

07.3.3

Zračni prijevoz putnika

(239)

(23,6)

Passenger transport by air

07.3.4

Prijevoz putnika morem i unutarnjim vodama

(26)

(2,6)

Passenger transport by sea and inland waterways

07.3.5

Kombinirani prijevoz putnika

(181)

(17,9)

Combined passenger transport

07.3.6

Ostale usluge u prijevozu

.

.

Other transport services

 

 

 

 

 

08

Komunikacije

4 922

5,3

Communication

08.1

Poštanske usluge

(49)

(1,0)

Postal services

08.2

Telefonska i telefaks oprema

374

7,6

Telephone and telefax equipment

08.3

Telefonske i telefaks usluge

4 500

91,4

Telephone and telefax services

 

 

 

 

 

09

Rekreacija i kultura

4 977

5,3

Recreation and culture

09.1

Audiovizualna, fotografska i informatička oprema

(558)

(11,2)

Audio-visual, photographic and information processing equipment

09.1.1

Oprema za prijam, snimanje i reprodukciju zvuka i slike

(268)

(48,0)

Equipment for reception, recording and reproduction of sound and picture

09.1.2

Oprema za fotografiranje i snimanje i optički instrumenti

.

.

Photographic and cinematographic equipment and optical instruments

09.1.3

Informatička oprema

(238)

(42,7)

Information processing equipment

09.1.4

Mediji za snimanje

.

.

Recording media

09.1.5

Popravak audiovizualne, fotografske i informatičke opreme

.

.

Repair of audio-visual, photographic and information processing equipment

09.2

Ostala trajna dobra za rekreaciju i kulturu

.

.

Other durables for recreation and culture

09.3

Ostala oprema za rekreaciju, vrtlarstvo i kućni ljubimci

1 199

24,1

Other recreational equipment, gardens and pets

09.3.1

Igre i igračke te hobiji

(169)

(14,1)

Games, toys, hobbies

09.3.2

Oprema za sport, kampiranje i rekreaciju na otvorenome

(92)

(7,7)

Equipment for sport, camping and open-air recreation

09.3.3

Vrtovi, biljke i cvijeće

427

35,6

Gardens, plants and flowers

09.3.4

Kućni ljubimci, hrana i oprema

390

32,6

Pets, pet foods and related products

09.3.5

Veterinarske i ostale usluge za kućne ljubimce

(120)

(10,0)

Veterinary and other services

09.4

Usluge rekreacije i kulture

2 104

42,3

Recreational and cultural services

09.4.1

Rekreacijske i sportske usluge

(532)

(25,3)

Recreational and sporting services

09.4.2

Usluge za kulturu

1 439

68,4

Cultural services

09.4.3

Igre na sreću

(133)

(6,3)

Games of chance

09.5

Novine, knjige i pisaći pribor

703

14,1

Newspapers, books and stationery

09.5.1

Knjige

374

53,2

Books

09.5.2

Novine i časopisi

182

25,8

Newspapers and magazines

09.5.3

Raznovrsni tiskani materijal

(4)

(0,6)

Miscellaneous printed matter

09.5.4

Pisaći i crtaći pribor, papirna konfekcija

143

20,3

Stationery and drawing materials

09.6

Paket-aranžmani

(326)

(6,5)

Package holidays

 

 

 

 

 

10

Obrazovanje3)

(646)

(0,7)

Education3)

 

 

 

 

 

11

Restorani i hoteli

3 246

3,5

Restaurants and hotels

11.1

Ugostiteljske usluge

2 539

78,2

Catering services

11.1.1

Restorani, kavane i slično

2 250

88,6

Restaurants, cafés and the like

11.1.2

Kantine

(289)

(11,4)

Canteens

11.2

Usluge smještaja

706

21,8

Accommodation services

 

 

 

 

 

12

Razna dobra i usluge

7 063

7,6

Miscellaneous goods and services

12.1

Osobna njega

3 246

46,0

Personal care

12.1.1

Frizerski saloni i centri za osobnu njegu

 1 070

33,0

Hairdressing salons and personal grooming establishments

12.1.2

Električni uređaji za osobnu njegu

(15)

(0,5)

Electrical appliances for personal care

12.1.3

Ostali predmeti i proizvodi za osobnu njegu

2 161

66,6

Other articles and products for personal care

12.3

Osobni predmeti, d. n.

(209)

(3,0)

Personal effects n. e. c.

12.3.1

Nakit, ure i satovi

(22)

(10,7)

Jewellery, clocks and watches

12.3.2

Ostali osobni predmeti

(186)

(89,3)

Other personal articles

12.4

Usluge socijalne skrbi

.

.

Social protection services

12.5

Osiguranje

2 589

36,6

Insurance

12.5.2

Osiguranje vezano uz stanovanje

(69)

(2,7)

Insurance related to dwellings

12.5.3

Osiguranje vezano uz zdravstvo

1 134

43,8

Insurance related to health

12.5.4

Osiguranje vezano uz prijevoz

1 378

53,2

Insurance related to transport

12.5.5

Ostalo osiguranje

.

.

Other insurance

12.6

Financijske usluge, d. n.

412

5,8

Financial services n. e. c.

12.7

Ostale usluge, d. n.

373

5,3

Other services n. e. c.

 

 

1)   Zbog manje preciznih procjena podataka označenih s . i ( ) zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.

2)   Izdaci za skupinu Stanovanje i potrošnja energenata ne uključuju imputiranu najamninu.

3)   Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)   Due to less accurate estimation marked by . and ( ) data do not add up to the total.

2)   Expenditures for the group Housing and energy consumption do not include imputed rent.

3)   See Notes on Methodology.

 

 

 

U tablici 2. prikazani su podaci o utrošenim količinama prehrambenih proizvoda i pića – godišnji prosjek po članu kućanstva. Utrošene količine obuhvaćaju hranu i piće kupljene za potrošnju u kućanstvu, utrošenu hranu i piće iz vlastite proizvodnje te hranu i piće koje je kućanstvo primilo na dar. Podaci ne uključuju količine hrane i pića koje su kupljene i konzumirane u ugostiteljskim objektima (restorani, hoteli, kavane, zalogajnice, kantine, dostava hrane u kuću).

 

Table 2. presents data on consumed quantities – annual average per household member. Consumed quantities include food and beverages purchased for consumption in the household, consumed food and beverages from own production and food and beverages received as gifts. Data on consumed quantities do not include food and beverages bought and consumed in hotel and restaurant establishments (restaurants, hotels, cafés, snack bars, canteens, catering).

 

 

 

2.   PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA UTROŠENI U KUĆANSTVIMA, PROSJEK PO ČLANU KUĆANSTVA U 2019.

      FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES CONSUMED IN HOUSEHOLDS, AVERAGE PER HOUSEHOLD MEMBER, 2019

 

Mjerna jedinica

Unit of measure

Utrošene količine

Consumed quantities

 

 

 

 

 

Kruh i žitarice

 

 

Bread and cereals

Riža

kg

3,3

Rice

Brašno

kg

14,4

Flour

Ostale žitarice

kg

(0,7)

Other cereals

Kruh i pecivo

kg

45,0

Bread and bakery

Ostali pekarski proizvodi (svježi, zamrznuti)

kg

11,3

Other bakery products (fresh, frozen)

Tjestenina

kg

6,7

Pasta products

Pahuljice, muesli

kg

1,2

Flakes, muesli

Ostali proizvodi od žitarica

kg

2,4

Other cereal products

Meso

 

 

Meat

Govedina, teletina

kg

8,0

Beef, veal

Svinjetina

kg

16,2

Pork

Janjetina, jaretina

kg

(1,0)

Lamb, goat

Meso peradi

kg

17,4

Poultry

Ostalo meso (divljač, konjetina)

kg

(0,2)

Other meat (game, horse meat)

Jestive iznutrice

kg

1,7

Edible offal

Sušeno, soljeno ili dimljeno meso

kg

16,1

Dried, salted or smoked meat

Ostali pripravci od mesa (miješano mljeveno meso, paštete)

kg

4,3

Other meat preparations (mixed minced meat, pâté)

Riba i plodovi mora

 

 

Fish and seafood

Riba, svježa i zamrznuta

kg

(4,0)

Fish, fresh and frozen

Plodovi mora, svježi i zamrznuti

kg

(0,7)

Seafood, fresh and frozen

Sušena, dimljena i usoljena riba i plodovi mora

kg

.

Dried, smoked and salted fish and seafood

Konzervirana i prerađena riba i plodovi mora

kg

1,0

Preserved and processed fish and seafood

Mlijeko, sir i jaja

 

 

Milk, cheese and eggs

Mlijeko

l

58,6

Milk

Jogurt

kg

11,6

Yoghurt

Sirevi svih vrsta

kg

8,9

Cheese of all kinds

Ostali mliječni proizvodi

kg

7,8

Other milk products

Jaja

kom./ piece

136

Eggs

Ulja i masnoće

 

 

Oils and fats

Maslac

kg

0,8

Butter

Margarin i ostale biljne masti

kg

1,3

Margarine and other vegetable fats

Maslinovo ulje

l

(1,1)

Olive oil

Ostala jestiva ulja

l

10,2

Other edible oils

Ostale životinjske masti

kg

(0,9)

Other animal fats

Voće

 

 

Fruit

Svježe ili ohlađeno

 

 

Fresh or chilled

Južno voće

kg

11,7

Citrus fruit

Banane

kg

11,9

Bananas

Jabuke

kg

11,7

Apples

Kruške i dunje

kg

(1,4)

Pears and quinces

Koštuničavo voće

kg

(4,8)

Stone fruit

Bobičasto voće

kg

2,5

Berry-shaped fruit

Ostalo voće

kg

6,1

Other fruit

Zamrznuto voće

kg

(0,3)

Frozen fruit

Sušeno voće i orašasti plodovi

kg

2,2

Dried fruit and nuts

Konzervirano voće

kg

(0,4)

Preserved fruit

Povrće

 

 

Vegetables

Svježe ili ohlađeno

 

 

Fresh or chilled

Lisnato povrće

kg

7,3

Leaf vegetables

Zeljasto povrće

kg

7,7

Cabbage, kale, broccoli

Plodovito povrće

kg

16,4

Vegetables grown for their fruit

Korjenasto povrće

kg

14,7

Root vegetables

Gljive

kg

0,9

Mushrooms

Zamrznuto povrće, osim krumpira

kg

2,9

Frozen vegetables, other than potatoes

Suho povrće

kg

2,4

Dried vegetables

Konzervirano i prerađeno povrće

kg

9,8

Preserved and processed vegetables

Krumpir, svježi i zamrznuti

kg

30,4

Potato, fresh and frozen

Ostalo gomoljasto povrće

kg

(0,3)

Other tuber vegetables

Proizvodi od gomoljastog povrća

kg

(1,3)

Products of tuber vegetables

Šećer, džem, med, čokolada i konditorski proizvodi

 

 

Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery

Šećer

kg

7,1

Sugar

Džem, marmelade

kg

0,9

Jams, marmalades

Med

kg

(0,6)

Honey

Čokolada

kg

2,8

Chocolate

Kakao kreme i namazi

kg

0,9

Cocoa creams and spreads

Konditorski proizvodi

kg

0,9

Confectionery products

Sladoled

l

3,3

Ice cream

Prehrambeni proizvodi, d. n.

 

 

Food products n. e. c.

Umaci (senf, majoneza, kečap itd.)

kg

1,9

Sauces (mustard, mayonnaise, ketchup, etc.)

Ocat

l

2,0

Vinegar

Sol

kg

2,5

Salt

Začini

kg

1,2

Spices

Gotova jela

kg

2,2

Ready-made meals

Dječja hrana

kg

(0,7)

Baby food

Ostali prehrambeni proizvodi, d. n.

kg

0,9

Other food products n. e. c.

Bezalkoholna pića

 

 

Non-alcoholic beverages

Kava

kg

3,3

Coffee

Čaj

kg

0,2

Tea

Kakao i čokolada u prahu

kg

(0,2)

Cocoa and powdered chocolate

Mineralna ili izvorska voda

l

31,3

Mineral or spring water

Osvježavajuća pića

l

20,4

Soft drinks

Voćni sokovi

l

10,7

Fruit juices

Sirupi za pripremu napitaka

l

2,4

Syrups for the preparation of beverages

Koncentrati za pripremu napitaka

kg

0,7

Concentrates for the preparation of beverages

Alkoholna pića

 

 

Alcoholic beverages

Žestoka pića

l

(0,8)

Spirits

Vino

l

6,9

Wine

Pivo

l

16,1

Beer

 

 

 

Prema podacima Ankete o potrošnji kućanstava 2019., tablica 3., većina kućanstava živi u vlastitom stanu ili kući, 87,8%. Prema opremljenosti trajnim dobrima, većina kućanstava raspolaže osnovnim trajnim dobrima, kao što su hladnjak, televizor i stroj za pranje rublja. Automobil je imalo 71,4% kućanstava, mikrovalnu pećnicu 54,0% kućanstava, stroj za pranje posuđa 50,4% kućanstava, a klimatizacijske uređaje imalo je 44,8% kućanstava.

 

According to the 2019 Household Budget Survey, table 3., most households, 87.8% of them, lived in their own dwelling or house. Almost all households were equipped with basic durables such as a refrigerator, a TV set and a washing machine. There were 71.4% of households that owned a car, 54.0% had microwave ovens, 50.4% had dishwashers and 44.8% had air conditioning devices.

 

 

 

3.   STATUS STANOVANJA I OPREMLJENOST KUĆANSTAVA TRAJNIM DOBRIMA U 2019.

      ACCOMODATION STATUS AND POSSESSION OF CONSUMER DURABLES IN HOUSEHOLDS, 2019

 

%

 

 

 

 

Status stanovanja

 

Accomodation status

Vlastiti stan ili kuća

87,8

Owner-occupied dwelling or house

Unajmljeni stan ili kuća

12,2

Rented dwelling or house

 

 

 

Trajna dobra

 

Durables

Televizor

98,3

TV set

Hladnjak

99,6

Refrigerator

Zamrzivač

59,0

Freezer

Stroj za pranje rublja

98,1

Washing machine

Stroj za pranje posuđa

50,4

Dishwasher

Automobil

71,4

Car

Drugi automobil

21,3

Second car

Mikrovalna pećnica

54,0

Microwave oven

Klimatizacijski uređaj

44,8

Air conditioning device

 

 

 

Tablica 4. prikazuje visinu i strukturu izdataka za osobnu potrošnju kućanstava za posljednje četiri godine za koje je istraživanje provedeno. Kako se periodika provedbe Ankete o potrošnji kućanstava nakon 2011. iz godišnje promijenila u višegodišnju, godišnje serije podataka više nisu raspoložive.

 

Table 4. shows data on the amount and structure of household consumption expenditures for the last four years for which the Survey was conducted. Since the periodicity of the Household Budget Survey changed from annual to multi-year survey after 2011, annual data series are no longer available.

 

 

 

4.   IZDACI ZA POTROŠNJU, PROSJEK PO KUĆANSTVU U 2011., 2014., 2017. I 2019.

      CONSUMPTION EXPENDITURES, AVERAGE PER HOUSEHOLD, 2011, 2014, 2017 AND 2019

 

2011.

2014.

2017.

2019.

 

 

 

 

 

 

 

Izdaci za potrošnju – ukupno, kuna

74 941

81 315

82 530

93 522

Consumption expenditures – total, kuna

Struktura izdataka prema glavnim skupinama, %

 

 

 

 

Structure of expenditures according to main groups, %

01

Hrana i bezalkoholna pića

31,7

29,5

28,2

26,2

01

Food and non-alcoholic beverages

02

Alkoholna pića i duhan

3,7

3,3

2,9

2,6

02

Alcoholic beverages and tobacco

03

Odjeća i obuća

6,0

6,8

7,3

8,1

03

Clothing and footwear

04

Stanovanje i potrošnja energenata1)

15,7

16,2

15,7

15,5

04

Housing and energy consumption1)

05

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kuće

4,6

4,5

5,5

6,3

05

Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house

06

Zdravstvo

2,7

2,9

2,7

3,1

06

Health

07

Prijevoz

12,9

13,0

15,5

15,8

07

Transport

08

Komunikacije

5,4

5,5

5,4

5,3

08

Communication

09

Rekreacija i kultura

5,3

6,0

5,5

5,3

09

Recreation and culture

10

Obrazovanje

0,9

1,1

(0,9)

(0,7)

10

Education

11

Restorani i hoteli

2,4

2,7

2,9

3,5

11

Restaurants and hotels

12

Razna dobra i usluge

8,7

8,5

7,6

7,6

12

Miscellaneous goods and services

 

1)   Izdaci za skupinu Stanovanje i potrošnja energenata ne uključuju imputiranu najamninu.

1)   Expenditures for the Housing and energy consumption group do not include imputed rent.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Anketa o potrošnji kućanstva (APK) jest istraživanje koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava. Anketom se prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju kućanstava te podaci o socioekonomskim i demografskim obilježjima kućanstava.

 

The Household Budget Survey (HBS) is a survey that has been carried out on a sample of private households. The Survey collects data on household consumption expenditures as well as data on socio-economic and demographic characteristics of households.

 

 

 

Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima i klasifikacijama. Struktura izdataka za potrošnju kućanstava prati se prema Klasifikaciji osobne potrošnje prema namjeni − COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). Anketom su, prema metodologiji, obuhvaćena privatna kućanstva, dok institucionalna kućanstva (npr. osobe koje žive u domovima umirovljenika, bolnicama za trajni smještaj osoba, zatvorima, samostanima i sl.) te potrošnja stranih turista nisu obuhvaćeni tim istraživanjem.

 

The Survey is in line with Eurostat’s methodological recommendations and international standards and classifications. The structure of household consumption expenditures is observed according to the Classification of Individual Consumption by Purpose – COICOP. The Survey only covers private households, while institutional households (population residing in institutions such as homes for the elderly, hospitals for long-term treatments, prisons, monasteries) as well as the consumption realised by foreign tourists are excluded.

 

 

 

Svrha provedbe Ankete o potrošnji kućanstava jest dati sliku visine i strukture izdataka za potrošnju kućanstava prema skupinama definiranima Klasifikacijom osobne potrošnje prema namjeni te prema različitim socioekonomskim obilježjima kućanstava. Osim o izdacima kućanstva, Anketa pruža i podatke o opremljenosti trajnim dobrima, uvjetima stanovanja i sl. Podaci Ankete koriste se za izračun pondera za praćenje indeksa potrošačkih cijena te za izračun finalne potrošnje kućanstava (dio sustava nacionalnih računa).

 

The Household Budget Survey aims at giving a picture of the amount and the structure of household consumption expenditures according to the groups defined by the Classification of Individual Consumption by Purpose and according to various socio-economic characteristics of households. Besides data on consumption expenditures, the Survey also provides data on the availability of durables, housing conditions, and so on. The Survey data are used in the calculation of weights used in monitoring consumer price indices as well as for measuring final household consumption (a part of the system of national accounts).

 

 

 

 

 

 

Prikupljanje podataka

 

Data collection

 

 

 

Anketni podaci prikupljaju se za 12 mjeseci te se to razdoblje poklapa s kalendarskom godinom. Anketiranje na terenu provodi se u 26 dvotjednih intervala tijekom cijele godine. To znači da se svaka dva tjedna anketira dio kućanstava iz uzorka, a rezultati se objavljuju na godišnjoj razini.

 

Survey data are collected for 12 months and this period corresponds to the calendar year. Field interviews are carried out during the course of a year in 26 fortnight intervals. This means that a part of the total sampled households are interviewed every two weeks. Data are published annually.

 

 

 

Podaci Ankete prikupljaju se elektroničkim upitnikom (metodom CAPI ‒ Computer-Assisted Personal Interviewing) i dnevnikom. Intervjuiranjem izabranih kućanstava prikupljaju se podaci o socioekonomskim obilježjima članova kućanstava te većina podataka o izdacima za osobnu potrošnju. Dnevnikom koji vodi kućanstvo tijekom 14 dana prikupljaju se podaci o potrošnji hrane, pića, duhana i izabranih proizvoda široke potrošnje. Anketiranje kućanstava na terenu provode posebno educirani anketari. Njihov rad organizira Državni zavod za statistiku koji prikupljene podatke kontrolira, obrađuje i tabelira.

 

Data are collected through electronic questionnaires (the CAPI method ‒ Computer-Assisted Personal Interviewing), and by a diary. Data on socio-economic characteristics of household members as well as on most personal consumption expenditures are collected by interviewing. Data referring to food, beverages, tobacco and selected consumer goods are collected by a diary kept in a household for 14 days. The field work is carried out by educated interviewers and their work is organised by the Croatian Bureau of Statistics, which further checks and processes the data and prepares tables.

 

 

 

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), zajamčena je tajnost svih podataka koje ispitanici daju o sebi i o članovima svoga kućanstva. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe te se objavljuju u zbirnom (agregiranom) obliku.

 

According to the Official Statistics Act (NN, No. 25/20), the confidentiality of all personal data on a household and its members given by respondents is guaranteed. Collected data are used solely for statistical purposes and are published in an aggregated form.

 

 

 

Osnovne definicije

 

Basic definitions

 

 

 

Kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, hrana i drugo). Kućanstvom se smatra i svaka osoba koja živi sama (jednočlano kućanstvo).

 

Household is every family or other community of individuals who live together and spend their income together for meeting basic existential needs (accommodation, food and so on). Household is also considered every person who lives alone (one-person household).

 

 

 

Izdaci za potrošnju kućanstva podrazumijevaju novčanu i naturalnu potrošnju proizvoda i usluga koji služe za podmirivanje životnih potreba članova kućanstva. Prema Klasifikaciji osobne potrošnje prema namjeni − COICOP, izdaci za potrošnju razvrstani su u 12 glavnih skupina: 01 Hrana i bezalkoholna pića, 02 Alkoholna pića i duhan, 03 Odjeća i obuća, 04 Stanovanje i potrošnja energenata, 05 Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kuće, 06 Zdravstvo, 07 Prijevoz, 08 Komunikacije, 09 Rekreacija i kultura, 10 Obrazovanje, 11 Restorani i hoteli te 12 Razna dobra i usluge. U tablicama 1. i 4. podaci za skupinu 04 ne uključuju iznos imputirane najamnine. Pri usporedbi podataka s drugim zemljama EU-a imputirana najamnina uključuje se u izdatke kućanstava radi jednakog mjerenja troškova stanovanja koji ovise o tipu vlasništva nad stambenom jedinicom (različito od zemlje do zemlje).

 

Household consumption expenditures refer to financial and natural consumption of products and services used for meeting existential needs of household members. According to the Classification of Individual Consumption by Purpose, the expenditures are classified into twelve major groups: 01 Food and non-alcoholic beverages, 02 Alcoholic beverages and tobacco, 03 Clothing and footwear, 04 Housing and energy consumption, 05 Furnishing, household equipment and routine maintenance of the house, 06 Health, 07 Transport, 08 Communication, 09 Recreation and culture, 10 Education, 11 Restaurants and hotels, 12 Miscellaneous goods and services. Tables 1. and 4. do not include the amount of imputed rent in the group 04. When comparing data with other EU countries, imputed rent is included in household expenditures in order to equalise measuring of housing costs, which depend on the type of ownership of the dwelling unit (which differs from country to country).

 

 

 

Skupina 01 Hrana i bezalkoholna pića uključuje izdatke za kruh i proizvode od žitarica, meso i mesne prerađevine, ribu i riblje prerađevine, mlijeko i mliječne proizvode, ulja i masnoće, voće i povrće, šećer, džem, konditorske proizvode, ostale prehrambene proizvode i bezalkoholna pića.

 

Group 01 Food and non-alcoholic beverages includes expenditures on bread and cereal products, meat and meat products, fish and fish products, milk and milk products, oils and fats, fruits and vegetables, sugar, jam, confectionery, other food products and non-alcoholic beverages.

 

 

 

Skupina 02 Alkoholna pića i duhan uključuje izdatke za sve vrste alkoholnih pića i duhanske proizvode.

 

Group 02 Alcoholic beverages and tobacco includes expenditures on all types of alcoholic beverages and tobacco products

 

 

 

Skupina 03 Odjeća i obuća uključuje izdatke za sve vrste muške, ženske i dječje odjeće i obuće te njihov popravak, čišćenje i posuđivanje.

 

Group 03 Clothing and footwear includes expenditures on all types of clothing and footwear for men, women and children as well as repair, cleaning services and hire of clothing and footwear.

 

 

 

Skupina 04 Stanovanje i potrošnja energenata uključuje izdatke za plaćanje najamnine, imputiranu najamninu, izdatke za komunalije, električnu energiju, vodu, plin, popravke u stanu te proizvode i usluge za redovito održavanje stana. U prikazanim podacima za izdatke ove skupine nije uključena imputirana najamnina. Imputirana najamnina odnosi se na kategorije vlasnika stana (kuće) i ostale kategorije stanara koji nisu podstanari i predstavlja pretpostavljeni iznos naknade za najam stana koju bi kućanstvo koje stanuje u vlastitom stanu platilo kada bi isti takav stan trebalo unajmiti za svoje potrebe.

 

Group 04 Housing and energy consumption includes expenditures on rent, imputed rent, municipal services, utility payments, repairs as well as products and services for the regular maintenance of the dwelling. Expenditure data shown for this group do not include imputed rent. Imputed rent refers to categories of the owner of a dwelling (house) and other categories of occupants who are not subtenants and expresses the assumed amount of the rent that a household that lives in its own dwelling would have paid if it had rented the same type of dwelling for its needs.

 

 

 

Skupina 05 Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kuće uključuje izdatke za kupnju pokućstva, kućnog tekstila, popravke namještaja, izdatke za kupnju posuđa i kućanskih aparata, alata i pribora za kuću i vrt te izdatke za proizvode i usluge za održavanje stana (kuće).

 

Group 05 Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house includes expenditures on furnishings, household textiles, repair of furniture, expenditure on purchase of utensils and household appliances, house and garden tools and equipment and goods and services for maintenance of a dwelling (house).

 

 

 

Skupina 06 Zdravstvo uključuje izdatke za kupnju farmaceutskih proizvoda, terapeutskih pomagala i opreme te izdatke za zdravstvene usluge.

 

Group 06 Health includes expenditures on purchase of pharmaceutical products, therapeutical appliances and equipment as well as expenditures on medical services.

 

 

 

Skupina 07 Prijevoz uključuje izdatke za kupnju vozila i rezervnih dijelova, izdatke za popravak vozila, kupnju goriva te izdatke za javni prijevoz.

 

Group 07 Transport includes expenditures on purchase of vehicles and spare parts, expenditures on vehicle repairs, purchase of fuels and expenditures on public transport.

 

 

 

Skupina 08 Komunikacije uključuje izdatke za poštanske i telefonske usluge te kupnju komunikacijske opreme.

 

Group 08 Communications includes expenditures on postal and telephone services and purchase of communication equipment.

 

 

 

Skupina 09 Rekreacija i kultura uključuje izdatke za kupnju opreme za sport, rekreaciju i kulturu, izdatke za kućne ljubimce, izdatke za usluge vezane za sportske i kulturne događaje, televizijsku i radijsku pretplatu, kupnju školskih i ostalih knjiga, pribora za crtanje i pisanje te izdatke za paket-aranžmane.

 

Group 09 Recreation and culture includes expenditures on equipment for sports, recreation and culture, expenditures on pets, expenditures on sports and cultural services, television and radio broadcasting subscription, purchase of books, stationery and writing materials and expenditures on package holidays.

 

 

 

Skupina 10 Obrazovanje obuhvaća izdatke za obrazovne usluge. Obuhvat obrazovnih usluga temelji se na kategorijama obrazovanja definiranima Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja − ISCED 2011. Uključeni su izdaci za predškolsko obrazovanje djece u dobi od tri i više godina, izdaci za upisnine i školarine u osnovnoškolskome, srednjoškolskome i visokoškolskom obrazovanju te izdaci za neformalno obrazovanje. Važno je napomenuti da su izdaci koji se odnose, npr. na kupnju knjiga uključeni u skupinu 09, dok su npr. izdaci za smještaj u studentskom domu uključeni u skupinu 11.

 

Group 10 Education includes expenditures for education services only. Coverage of educational services is based on the categories defined by the International Standard Classification of Education – ISCED 2011. Included are expenditures of pre-school education for children of three years and over, expenditures on school registration fees in primary, secondary and tertiary education and expenditures on education not definable by level. It is important to note that expenditures such as purchase of books, are included in Group 09, while expenditures on accommodation services of students are included in Group 11.

 

 

 

Skupina 11 Restorani i hoteli uključuje izdatke za ugostiteljske usluge (u gostionicama, restoranima, kafićima, kantinama i sl.), izdatke za usluge smještaja u hotelima, motelima, planinarskim domovima, kampovima te usluge smještaja u đačkim i studentskim domovima.

 

Group 11 Restaurants and hotels includes expenditures for hotel and restaurant services (inns, restaurants, cafés, canteens and similar), accommodation services in hotels, motels, mountain chalets, camping sites, accommodation services in pupils’ and students’ boarding schools.

 

 

 

Skupina 12 Razna dobra i usluge uključuje izdatke za proizvode i usluge za osobnu njegu, kupnju osobnih predmeta, plaćanje usluga socijalne skrbi (npr. domovi za starije), izdatke za usluge osiguranja te financijske i ostale usluge.

 

Group 12 Miscellaneous goods and services includes expenditures on products and services for personal care, purchase of personal effects, payment of social protection services (for example, homes for the elderly), expenditures for insurance services, financial services and other services.

 

 

 

 

 

 

Nacrt i veličina uzorka

 

Sampling design and sample size

 

 

 

Anketa je provedena na uzorku slučajno izabranih privatnih kućanstava. Okvir za izbor uzorka stanova nastanjenih privatnim kućanstvima temeljio se na podacima dobivenima Popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine.

 

The Survey was carried out on a random sample of private households. The sample frame used for the selection of dwellings occupied by private households was based on the data of the 2011 Census of Population, Households and Dwellings.

 

 

 

Uzorak za Anketu o potrošnji kućanstava u 2019. izabran je u dvije etape. U prvoj etapi izabrano je 546 segmenata (segmenti su teritorijalne jedinice koje se sastoje od jednoga ili nekoliko susjednih popisnih krugova). U drugoj etapi iz svakog od izabranih segmenata slučajnim izborom izabrano je 10 nastanjenih stanova. Tako je u uzorak izabrano 5 460 stanova nastanjenih privatnim kućanstvima.

 

In 2019, the Household Budget Survey sample was selected in two stages. In the first one, there were 546 segments selected (segments are territorial units consisting of one or several neighbouring enumeration areas). In the second stage, 10 occupied dwellings were randomly selected out of each of the selected segments. Thus, 5 460 dwellings occupied by private households were selected in the sample.

 

 

 

Uspješno je anketirano 1 809 privatnih kućanstava. Stopa odgovora na razini kućanstva iznosila je 38,0%.

 

There were 1 809 private households that were successfully interviewed. The response rate at the household level was 38.0%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

EU

European Union

EU

Europska unija

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

kg

kilogram

l

litra

 

l

litre

kg

kilogram

 

n. e. c.

not elsewhere classified

kom.

komad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

 

Symbols

 

 

 

 

 

 

.

podatak je različit od nule, ali se ne objavljuje jer je procjena vrlo neprecizna

 

.

not zero, but not presented because of an extremely inaccurate estimation

( )

manje precizna procjena

 

( )

less accurate estimation

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić-Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Andreja Pajtak i Dijana Nikitović

Prepared by: Andreja Pajtak and Dijana Nikitović

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

Pretplata publikacija

Subscription

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148