GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 6. STUDENOGA 2020./ 6 NOVEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 15.2.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVNE DEMOGRAFIJE U 2019.

Privremeni podaci

BASIC INDICATORS OF BUSINESS DEMOGRAPHY, 2019

Provisional Data

 

 

 

Statistika poslovne demografije poduzeća1) obuhvaća poduzeća iz područja od B do S Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (NKD-a 2007.). Skupina djelatnosti K 64.2 – Djelatnosti holding društava i područje O − Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje isključeni su iz obuhvata.

 

Enterprises1) monitored by business demography statistics are classified in the sections B to S of the National Classification of Activities – NKD 2007. with the exception of group K 64.2 – Activities of holding companies and section O – Public administration and defence; compulsory social security.

 

 

 

Do izvještajne godine 2019. u podacima nisu bile obuhvaćene fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a pritom su obveznici poreza na dohodak koji se određuje u paušalnom iznosu. Budući da se nakon porezne reforme u 2017. svake godine znatno povećavao broj jedinica koje su obveznici paušalnog oporezivanja, utjecaj na podatke poslovne demografije bio je sve veći. Zbog toga je obuhvat jedinica poslovne demografije 2019. uvećan za navedeni skup jedinica i nije usporediv s podacima prethodnih godina.

 

Until reference year 2019 data did not include natural persons involved in independent activities, who are the taxpayers of the lump-sum income tax. After the tax reform in 2017, every year number of units, lump-sum income tax payers, significantly increased which seriously affected business demography data. For that reason scope of units covered by business demography statistics increased in 2019 due to inclusion of the lump-sum income tax payers and it is not comparable to previous years.

 

 

 

Prema privremenim rezultatima, u 2019. bilo je aktivno ukupno 209 317 poduzeća, koja su zapošljavala 1 227 302 osobe.

 

According to the provisional results in 2019, there was a total of 209 317 active enterprises employing 1 227 302 persons.

 

 

 

U ukupnom broju aktivnih poduzeća u 2019. najzastupljenija su poduzeća u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (područje G), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (područje M), Građevinarstvo (područje F) te Prerađivačka industrija (područje C).

 

Within the total number of active enterprises in 2019, the most represented were enterprises in the activities of Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (section G), Professional, scientific and technical activities (section M), Construction (section F) and Manufacturing (section C).

 

 

 

Najveći udio u ukupnom broju zaposlenih osoba imale su djelatnosti Prerađivačka industrija (područje C) i Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (područje G).

 

The largest shares in the total number of employed persons were recorded in Manufacturing (section C) and Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (section G).

 

 

 

U ukupnom broju rođenja poduzeća u 2019. djelatnosti s najvećim udjelom bile su: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (područje M), Građevinarstvo (područje F) te Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (područje G).

 

Within the total number of births in 2019, the activities with the largest shares were: Professional, scientific and technical activities (section M), Construction (section F) and Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (section G).

 

 

 

Stope preživljavanja poduzeća na razini su prethodnih godina.

 

The survival rates of companies remained at the level of previous years.

 

 

 

U ukupnom broju smrti poduzeća u 2018. najveći udio imala su poduzeća u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (područje G), Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (područje I) te Građevinarstvo (područje F).

 

Within the total number of company deaths in 2018, the largest shares belonged to companies in the activities of Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (section G), Accommodation and food service activities (section I) and Construction (section F).

 

 

 

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Podaci za 2019. nisu usporedivi s podacima prethodnih godina zbog proširenja obuhvata aktivnih poduzeća.

 

Data for 2019 are not comparable with data from previous years due to the enlargement of the coverage of active enterprises.

 

 

 

1)   Poduzećem se smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost.

1)   An enterprise is a natural person or a legal entity that performs an economic activity independently.

 

 

 

1.   BROJ PODUZEĆA PREMA STATUSU AKTIVNOSTI

      NUMBER OF ENTERPRISES, BY ACTIVTIY STATUS

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj aktivnih poduzeća

162 032

161 754

163 109

168 168

175 022

209 317

Number of active enterprises

Broj rođenja poduzeća

12 401

13 258

14 026

14 792

16 667

24 592

Number of enterprise births

Broj smrti poduzeća

15 573

13 893

12 768

11 062

12 1601)

Number of enterprise deaths

 

 

1)   Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 6. srpnja 2021.

 

1)   Provisional data. Final data will be published in the database on 6 July 2021.

 

 

 

15-2-1_18_G-1

 

 

 

2.   BROJ AKTIVNIH PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

      NUMBER OF ACTIVE ENTERPRISES AND NUMBER OF PERSONS EMPLOYED, ACCORDING TO NKD 2007.

 

2017.

2018.

2019.1)

 

broj poduzeća

Number of enterprises

broj zaposlenih

Number of persons employed

broj poduzeća

Number of enterprises

broj zaposlenih

Number of persons employed

broj poduzeća

Number of enterprises

broj zaposlenih

Number of persons employed

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

168 168

1 126 928

175 022

1 142 972

209 317

1 227 302

 

 

 

 

 

 

 

B    Rudarstvo i vađenje
      Mining and quarrying

223

4 020

237

4 008

228

4 091

C    Prerađivačka industrija
      Manufacturing

19 539

268 726

20 039

268 499

22 609

272 521

D    Opskrba električnom energijom, plinom,
      parom i klimatizacija
      Electricity, gas, steam and air conditioning
      supply

681

15 218

649

14 045

654

14 988

E    Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,
      gospodarenje otpadom te djelatnosti
      sanacije okoliša
      Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities

815

24 450

825

29 780

857

30 532

F    Građevinarstvo
      Construction

17 994

102 462

19 153

106 088

23 111

121 049

G    Trgovina na veliko i na malo;
      popravak motornih vozila i motocikla
      Wholesale and retail trade;
      repair of motor vehicles and motorcycles

35 567

228 341

35 865

232 199

37 205

244 029

H    Prijevoz i skladištenje
      Transportation and storage

8 606

84 484

9 473

81 668

13 483

90 544

I     Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme
      i usluživanja hrane
      Accommodation and food service activities

19 911

105 607

21 069

109 463

22 081

117 051

J     Informacije i komunikacije
      Information and communication

6 891

42 364

7 455

44 802

11 129

51 447

K    Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
      (bez 64.2)
      Financial and insurance activities (without 64.2)

1 199

38 935

1 166

38 480

1 408

38 622

L     Poslovanje nekretninama
      Real estate activities

4 796

12 838

5 116

12 320

5 446

12 958

M    Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
      Professional, scientific and technical activities

25 449

75 418

26 616

76 544

32 818

85 457

N    Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
      Administrative and support service activities

7 447

56 832

8 041

58 035

11 778

62 996

P    Obrazovanje
      Education

1 747

8 744

1 872

9 582

2 649

10 935

Q    Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
      Human health and social work activities

6 552

24 612

6 520

25 452

6 674

27 051

R    Umjetnost, zabava i rekreacija
      Arts, entertainment and recreation

2 234

13 154

2 423

14 084

3 338

15 700

S    Ostale uslužne djelatnosti
      Other service activities

8 517

20 723

8 503

17 923

13 849

27 331

 

 

1) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 6. srpnja 2021.

 

1) Provisional data. Final data will be published in the database on 6 July 2021.

 

 

 

3.   BROJ ROĐENJA PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

      NUMBER OF ENTERPRISE BIRTHS AND PERSONS EMPLOYED, ACCORDING TO NKD 2007.

 

2017.

2018.

2019.1)

 

broj poduzeća

Number of enterprises

broj zaposlenih

Number of persons employed

broj poduzeća

Number of enterprises

broj zaposlenih

Number of persons employed

broj poduzeća

Number of enterprises

broj zaposlenih

Number of persons employed

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

14 792

30 427

16 667

34 826

24 592

41 212

 

 

 

 

 

 

 

B    Rudarstvo i vađenje
      Mining and quarrying

3

3

15

15

6

8

C    Prerađivačka industrija
      Manufacturing

1 170

3 421

1 351

3 596

1 875

4 007

D    Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

51

68

33

41

30

44

E    Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

39

71

49

76

57

108

F    Građevinarstvo
      Construction

1 564

3 572

2 098

4 485

3 171

6 696

G    Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 658

4 793

2 862

4 840

2 913

4 902

H    Prijevoz i skladištenje
      Transportation and storage

770

1 287

1 202

1 993

1 997

3 146

I     Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
Accommodation and food service activities

2 590

7 878

2 931

10 255

2 644

6 568

J     Informacije i komunikacije
      Information and communication

702

1 244

871

1 294

2 158

2 787

K    Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (bez 64.2)
Financial and insurance activities (without 64.2)

88

166

48

67

96

133

L     Poslovanje nekretninama
      Real estate activities

456

642

612

717

610

716

M    Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
Professional, scientific and technical activities

2 224

3 109

2 203

3 073

4 119

4 984

N    Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
      Administrative and support service activities

1 043

1 788

1 073

2 146

1 958

3 069

P    Obrazovanje
      Education

152

233

167

322

463

574

Q    Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
      Human health and social work activities

233

468

235

505

260

595

R    Umjetnost, zabava i rekreacija
      Arts, entertainment and recreation

277

346

289

360

568

684

S    Ostale uslužne djelatnosti
      Other service activities

772

1 338

628

1 041

1 667

2 191

 

 

1)   Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 6. srpnja 2021.

 

1)   Provisional data. Final data will be published in the database on 6 July 2021.

 

 

 

4.   STOPA PREŽIVLJAVANJA1) PODUZEĆA ROĐENIH OD 2014. DO 2018.

      SURVIVAL RATE1) OF ENTERPRISES BORN FROM 2014 TO 2018

%

 

Rođenja u

Births in

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

 

 

 

 

 

 

Jedna godina preživljavanja
One-year survivals

92

84

85

89

852)

Dvije godine preživljavanja
Two-year survivals

77

71

75

772)

...

Tri godine preživljavanja
Three-year survivals

68

63

652)

...

Četiri godine preživljavanja
Four-year survivals

62

572)

...

...

Pet godina preživljavanja
Five-year survivals

562)

...

...

...

 

 

1)   Stopa preživljavanja pokazuje koliko je poduzeća nastavilo neprekinutu aktivnost nakon godine rođenja, izraženo u postotku.

2)   Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 6. srpnja 2021.

 

1)   Survival rate represents the percentage of enterprises that were constantly active after the year of birth.

2)   Provisional data. Final data will be published in the database on 6 July 2021.

 

 

 

15-2-1_18_G-2

 

 

 

5.   BROJ SMRTI PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

      NUMBER OF ENTERPRISE DEATHS AND PERSONS EMPLOYED, ACCORDING TO NKD 2007.

 

2016.

2017.

2018.1)

 

broj poduzeća

Number of enterprises

broj zaposlenih

Number of persons employed

broj poduzeća

Number of enterprises

broj zaposlenih

Number of persons employed

broj poduzeća

Number of enterprises

broj zaposlenih

Number of persons employed

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

12 768

19 954

11 062

16 683

12 160

20 038

 

 

 

 

 

 

 

B    Rudarstvo i vađenje
      Mining and quarrying

13

32

9

10

16

18

C    Prerađivačka industrija
      Manufacturing

1 259

2 488

1 050

1 829

1 298

2 544

D    Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

45

48

60

71

48

51

E    Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

65

147

30

37

33

51

F    Građevinarstvo
      Construction

1 379

1 893

1 210

1 840

1 367

2 148

G    Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 424

4 841

2 703

3 708

2 777

4 000

H    Prijevoz i skladištenje
      Transportation and storage

536

813

474

693

572

920

I     Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
Accommodation and food service activities

2 253

4 266

2 049

4 113

2 365

5 127

J     Informacije i komunikacije
      Information and communication

454

524

374

492

455

539

K    Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (bez 64.2)
Financial and insurance activities (without 64.2)

61

460

66

65

53

58

L     Poslovanje nekretninama
      Real estate activities 

415

541

412

435

585

625

M    Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
      Professional, scientific and technical activities

1 395

1 704

1 134

1 329

1 154

1 866

N    Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
      Administrative and support service activities

559

816

545

766

590

909

P    Obrazovanje
      Education

84

114

86

85

96

126

Q    Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
      Human health and social work activities

189

384

71

127

51

96

R    Umjetnost, zabava i rekreacija
      Arts, entertainment and recreation

215

253

177

167

169

222

S    Ostale uslužne djelatnosti
      Other service activities

422

630

612

916

531

738

 

 

1)   Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 6. srpnja 2021.

 

1)   Provisional data. Final data will be published in the database on 6 July 2021.

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Podaci poslovne demografije pripremljeni su u skladu s metodologijom Eurostata i OECD-a.

 

Business demography data are prepared in line with the methodology developed by Eurostat and OECD.

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data sources

 

 

 

Statistika poslovne demografije poduzeća temelji se na podacima Statističkoga poslovnog registra (SPR-a) Državnog zavoda za statistiku.

 

Business demography statistics is based on data from the Statistical Business Register of the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

 

 

 

Jedinice promatranja

 

Observation units

 

 

 

Jedinica promatranja u statistici poslovne demografije jest poduzeće – pravna ili fizička osoba. Svakom poduzeću kao cjelini dodjeljuje se šifra NKD-a 2007. prema glavnoj djelatnosti koju obavlja. Glavnu djelatnost utvrđuje i ažurira SPR Državnog zavoda za statistiku. Kriterij za određivanje glavne djelatnosti jest najveći udio u ukupnoj dodanoj vrijednosti poduzeća, odnosno, ako se to ne može sa sigurnošću utvrditi, primjenjuju se zamjenski kriteriji prihoda i/ili broja zaposlenih.

 

The observation unit used for business demography statistics is an enterprise – a legal entity or a natural person. Each enterprise as a whole is assigned a code number of its main activity according to the NKD 2007. The main activity is determined and updated by the Statistical Business Register Unit of the Croatian Bureau of Statistics. The criterion for determining the main activity is the largest share in the total value added of an enterprise. If it is not possible to obtain accurate information on the value added, the activity has to be determined by using substitute criteria such as income and/or number of persons employed.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci poslovne demografije odnose se na poduzeća registrirana u SPR-u koja su razvrstana u područja od B do S NKD-a 2007., s iznimkom djelatnosti holding poduzeća – K 64.2 i područja O – Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje.

 

Business demography data refer to enterprises registered in the Statistical Business Register that are classified in sections B – S according to the NKD 2007., with the exception of group K 64.2 – Activities of holding companies and section O – Public administration and defence; compulsory social security.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Poduzećem u statističkom smislu smatramo pravne i fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost (obrti i slobodna zanimanja).

 

Enterprise in statistical sense includes legal entities and natural persons who perform economic activity independently (crafts and free lances).

 

 

 

Broj aktivnih poduzeća jest broj pravnih i fizičkih osoba registriranih u Statističkome poslovnom registru koje su bile aktivne barem dio izvještajne godine.

 

Number of active enterprises is the number of legal entities and natural persons registered in the Statistical Business Register that were active during at least a part of a reference year.

 

 

 

Aktivna poduzeća jesu poduzeća koja su u izvještajnoj godini ostvarivala promet i/ili zapošljavala radnike (zaposlene osobe).

 

Active enterprises are enterprises that generated turnover or had employment in a reference year.

 

 

 

Broj zaposlenih osoba jest ukupan broj osoba koje rade u poduzeću (uključujući vlasnike koji rade, ortake koji redovito rade u poduzeću, neplaćene obiteljske radnike i volontere) i izračunava se kao godišnji prosjek.

 

Number of persons employed is defined as a total number of persons who work in an enterprise (including working proprietors, partners working regularly in an enterprise, unpaid family workers and voluntary workers), calculated as an annual average.

 

 

 

Populacija poduzeća koja su započela aktivnost (rođenja) obuhvaća poduzeća koja su započela ekonomsku aktivnost u izvještajnoj godini.

 

Population of enterprises who started an activity (births) includes enterprises that started an economic activity in a reference year.

 

 

 

Rođenja isključuju događaje kao što su nastanak izdvajanjem dijela poduzeća u novo poduzeće, nastanak spajanjem ili dijeljenjem postojećih poduzeća te restrukturiranjem grupa poduzeća.

 

Births exclude events such as split-offs, mergers, break-ups or restructuring of enterprise groups.

 

 

 

Rođenje poduzeća nije istovjetno registraciji poduzeća u nadležnom registru.

 

Enterprise birth is not equal to registration of enterprise in a competent register.

 

 

 

Populacija poduzeća koja su prestala s aktivnošću (smrti poduzeća) obuhvaća poduzeća koja dvije uzastopne godine od posljednje godine aktivnosti nisu bila ekonomski aktivna. Iz populacije poduzeća koja su prestala s aktivnošću isključuju se poduzeća koja su prestala poslovati zbog podjele, pripajanja drugom poduzeću (preuzimanjem) i spajanja s drugim poduzećem u novo poduzeće.

 

Population of enterprises who ceased their activity (deaths) covers enterprises that have not been economically active for two consecutive years after the last year of activity. Deaths exclude enterprises that ceased activity due to a split-off, take-over or merger.

 

 

 

Preživjelo poduzeće jest ono poduzeće koje nije imalo prekida u aktivnosti nakon godine u kojoj je rođeno.

 

Survived enterprise is the one without discontinuity in its activity status after the year of birth.

 

 

 

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Obuhvaćena su poduzeća koja imaju sjedište na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Population covers enterprises resident in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

OECD

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

 

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

 

Symbols

 

 

 

 

 

 

ne raspolaže se podatkom

 

...

data not available

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika 

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Zrinka Pavlović i Ana Veledar

Prepared by: Zrinka Pavlović and Ana Veledar

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148