GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 11. LIPNJA 2021./ 11 JUNE, 2021

BROJ/ NUMBER: 1.1.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

CIJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2020. − privremeni podaci

AGRICULTURAL LAND PRICES, 2020 – Provisional Data

 

 

 

Prikazani su privremeni podaci o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka u 2020. za Republiku Hrvatsku.

 

Provisional data on the prices of specific categories of agricultural land (arable land, meadows and pastures) are presented for 2020 for the Republic of Croatia.

 

 

 

Privremeni podaci za 2020. objavljuju se zbog modernizacije obrade podataka.

 

The provisional data for 2020 are released due to the modernisation of data processing.

 

 

 

Prema prikupljenim podacima, prosječna cijena kupljenih oranica u Republici Hrvatskoj u 2020. iznosila je 25 824 kune po hektaru, livada 16 730 kuna, a pašnjaka 15 025 kuna.

 

According to the collected data, the average price of purchased arable land in the Republic of Croatia in 2020 amounted to 25 824 kuna per hectare, of meadows to 16 730 kuna and of pastures to 15 025 kuna.

 

 

 

1.   PROSJEČNE CIJENE KUPLJENOG ZEMLJIŠTA

      AVERAGE PRICES OF PURCHASED LAND

kune/ha

Kuna/ha

Oranice

Arable land

Trajni travnjaci

Permanent grassland

livade

Meadows

pašnjaci

Pastures

2019.

2020.1)

2019.

2020.1)

2019.

2020.1)

Republika Hrvatska

25 184

25 824

13 963

16 730

13 458

15 025

Republic of Croatia

 

 

1)   Privremeni podaci

1)   Provisional data.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and data collection methods

 

 

 

Podaci o cijenama kupljenog zemljišta dobiveni su na temelju raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva financija – Porezne uprave. Za izračune se koriste i podaci iz Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (FSS) Državnog zavoda za statistiku. Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava provodi se svake tri godine na uzorku. Stoga rezultati navedenog istraživanja utječu na rezultate izračuna za istraživanje Zemljišne cijene u 2020. – privremeni podaci. Podaci za 2020. izračunani su na bazi FSS-a 2016. Podaci se izračunavaju u skladu sa Zajedničkom metodologijom za zemljišne cijene i rente (Eurostat, verzija od veljače 2017.).

 

Data on the prices of purchased and rented farmland are obtained from the available administrative data and the Tax Administration of the Ministry of Finance. Data from the Farm Structure Survey (FSS) conducted by the Croatian Bureau of Statistics are also used for the calculations. The Farm Structure Survey is a sample-based survey carried out every three years. Consequently, results of the mentioned survey affect the calculation results of the Land Prices in 2020 – Provisional Data survey. Data for 2020 were calculated based on FSS 2016. The data are calculated in line with the Common Methodology on Agricultural Land Prices and Rents (Eurostat, version of February 2017).

 

 

 

Podaci se prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe.

 

The data are collected exclusively for agricultural land used for agricultural purposes.

 

 

 
Iz cijena su isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu i međurodbinski transferi.

 

The value of any buildings on agricultural land and land transactions between relatives are excluded from the prices.

 

 

 

Podaci se daju o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka. Spomenute kategorije zemljišta izabrane su prema Eurostatovim preporukama.

 

Data on prices of specific categories of agricultural land (arable land, meadows and pastures) are presented. The aforementioned land categories were selected according to Eurostat’s recommendations.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o cijenama kupljenoga poljoprivrednog zemljišta preuzeti su iz evidencija prometa nekretnina Porezne uprave.

 

The data on prices of purchased agricultural land were obtained from the records on real estate transactions of the Tax Administration.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Oranica je zemljište koje se redovito obrađuje i kultivira te se nalazi u sustavu plodoreda.

 

Arable land means land that is regularly cultivated and is included in a crop rotation system.

 

 

 

Livada je zemljište koje se koristi trajno (pet ili više godina) za uzgoj krme i nije uključeno u plodored. Livada može biti zasijana ili prirodna (samonikla).

 

Meadow means land used permanently (five years or more) for growing fodder. It is not included in crop rotation. A meadow can be sown or natural (autochthonous).

 

 

 

Pašnjak je zemljište koje se koristi za ispašu stoke.

 

Pasture means land used for livestock grazing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

Eurostat  Statistički ured Europske unije

 

Eurostat   Statistical Office of the European Communities

ha            hektar

 

ha            hectare

 

 

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika

Suzana Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General 

 

Priredili: Matej Pejković i Ivan Dujman

Prepared by: Matej Pejković and Ivan Dujman

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148