image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 10. RUJNA 2021./ 10 SEPTEMBER, 2021

BROJ/ NUMBER: 1.1.11.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

EKONOMSKI RAČUNI ZA POLJOPRIVREDU U 2019. ZA REPUBLIKU HRVATSKU,
HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

 

ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE, FOR REPUBLIC OF CROATIA,
HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2, 2019

 

 

 

Vrijednost outputa poljoprivredne djelatnosti u 2019. porasla je ukupno
za 3,9% u odnosu na 2018., i to u Jadranskoj Hrvatskoj za 4,5%, a u Kontinentalnoj Hrvatskoj za 3,8%.

 

The output value of agricultural industry in 2019 increased 3.9% compared to 2018, namely by 4.5% in Adriatic Croatia and by 3.8% in Continental Croatia.

 

 

 

Prikazane stope promjena u 2019. u odnosu na 2018. pokazuju porast osnovnih troškova proizvodnje (međufazna potrošnja), i to za 2,2% u Jadranskoj Hrvatskoj i za 3,1% u Kontinentalnoj Hrvatskoj.

 

The presented change rates in 2019 compared to 2018 recorded an increase in basic production costs (intermediate consumption), of 2.2% in Adriatic Croatia and 3.1% in Continental Croatia.

 

 

 

Output biljne proizvodnje u 2019. minimalno se smanjio u odnosu
na 2018., za 0,1%. U Jadranskoj Hrvatskoj porastao je za 0,3%, a u Kontinentalnoj Hrvatskoj pao za 0,1%.

 

Crop output recorded a minimal decrease of 0.1% in 2019 compared to 2018. It increased by 0.3% in Adriatic Croatia, while it decreased by 0.1% in Continental Croatia.

 

 

 

Output stočne proizvodnje u 2019. povećao se za 12,4%, i to u Jadranskoj Hrvatskoj za 20,5%, a u Kontinentalnoj Hrvatskoj za 11,5%.

 

Animal output in 2019 increased by 12.4%, namely by 20.5% in Adriatic Croatia and by 11.5% in Continental Croatia.

 

 

 

Bruto dodana vrijednost u 2019. porasla je za 4,8%. U Jadranskoj Hrvatskoj porast iznosi 6,0%, a u Kontinentalnoj Hrvatskoj 4,6%.

 

Gross value added recorded an increase of 4.8% in 2019. The increase amounted to 6.0% in Adriatic Croatia and to 4.6% in Continental Croatia.

 

 

 

1.   VRIJEDNOST OUTPUTA POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI PREMA HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

      OUTPUT VALUE OF AGRICULTURAL INDUSTRY, ACCORDING TO HR NUTS 2021. HR NUTS 2

 

2018.

2019.

Stopa promjene

Change rate

2019./2018.

 

mil. kuna

Mln kuna

%

 

 

 

 

 

 

Output poljoprivredne djelatnosti

Output of agricultural industry

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

17 308

17 977

3,9

Republic of Croatia

Jadranska Hrvatska

2 322

2 426

4,5

Adriatic Croatia

Kontinentalna Hrvatska

14 986

15 551

3,8

Continental Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output biljne proizvodnje

Crop output

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

10 368

10 361

-0,1

Republic of Croatia

Jadranska Hrvatska

1 656

1 660

0,3

Adriatic Croatia

Kontinentalna Hrvatska

8 712

8 700

-0,1

Continental Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output stočne proizvodnje

Animal output

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

5 729

6 437

12,4

Republic of Croatia

Jadranska Hrvatska

530

639

20,5

Adriatic Croatia

Kontinentalna Hrvatska

5 200

5 799

11,5

Continental Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output poljoprivrednih usluga i neodvojivih nepoljoprivrednih sporednih aktivnosti

Output of agricultural services and inseparable non-agricultural secondary activities

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

1 210

1 179

-2,6

Republic of Croatia

Jadranska Hrvatska

136

127

-6,5

Adriatic Croatia

Kontinentalna Hrvatska

1 074

1 052

-2,1

Continental Croatia

 

 

 


 

 

 

 

2.   MEĐUFAZNA POTROŠNJA I BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

      INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, ACCORDING TO HR NUTS 2021. – HR NUTS 2

 

2018.

2019.

Stopa promjene

Change rate

2019./2018.

 

 

mil. kuna

Mln kuna

%

 

 

 

 

 

 

 

Međufazna potrošnja

Intermediate consumption

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

9 273

9 556

3,0

Republic of Croatia

Jadranska Hrvatska

901

920

2,2

Adriatic Croatia

Kontinentalna Hrvatska

8 373

8 636

3,1

Continental Croatia

 

 

 

 

 

 

Bruto dodana vrijednost

Gross value added

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

8 034

8 422

4,8

Republic of Croatia

Jadranska Hrvatska

1 421

1 506

6,0

Adriatic Croatia

Kontinentalna Hrvatska

6 613

6 915

4,6

Continental Croatia

 

 

 

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Ekonomski računi poljoprivrede prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju podataka dobivenih iz istraživanja Državnog zavoda za statistiku i administrativnih podataka Poljoprivredne savjetodavne službe i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

Metodologija izračuna ekonomskih računa poljoprivrede prema
HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 sastoji se od kombinacije metode
top-down za količinske pokazatelje (međufazna potrošnja) i metode bottom-up (output, investicije, sve vrste subvencija i radna snaga) uz korištenje cijena na razini Republike Hrvatske po pojedinim pokazateljima izračuna.

 

The economic accounts for agriculture according to HR_NUTS 2021. –  HR NUTS 2 for the Republic of Croatia have been calculated on the basis of the survey data of the Croatian Bureau of Statistics as well as the administrative data of the Agricultural Extension Service and the Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development.

 

The calculation methodology for economic accounts for agriculture according to HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 uses a combination of the top-down method for the quantitative indicators (intermediate consumption) and the bottom-up method (output, investments, all kinds of subsidies and labour force) using prices at the level of the Republic of Croatia per each calculation indicator.

 

 

 

Obračunsko razdoblje jest kalendarska godina.

 

The accounting period is one calendar year.

 

 

 

Output poljoprivredne djelatnosti vrednuje se u baznim cijenama, što znači da su uključene sve subvencije na proizvode i usluge, a isključeni su svi porezi na proizvode i usluge.

 

The output of the agricultural industry is valuated at basic prices, which means that all subsidies on products and services are included and all taxes on products and services are excluded.

 

 

 

Neaditivnost zbroja sastavnica pojedinih pokazatelja rezultat je primjene metode obračuna i zaokruživanja vrijednosti na detaljnoj razini raščlambe kategorija i potkategorija.

 

The non-additivity of the sum of the individual components of the indicators is the result of applying the method of calculation and rounding at the detailed structure level of categories and subcategories.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Ekonomski računi poljoprivrede prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 obuhvaćaju cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju (na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i kod poslovnih subjekata).

 

The economic accounts for agriculture according to HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 cover the whole agricultural production (by both private family farms and legal entities).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Output poljoprivredne djelatnosti jednak je zbroju vrijednosti outputa biljne proizvodnje, stočne proizvodnje, poljoprivrednih usluga i neodvojivih nepoljoprivrednih sporednih aktivnosti.

 

Output of agricultural industry equals the sum value of crop and animal outputs, agricultural services and the value of inseparable non
-agricultural secondary activities.

 

 

 

Output biljne proizvodnje obuhvaća proizvodnju žitarica, industrijskog bilja, krmnog bilja, povrća i hortikulturnih proizvoda, krumpira, voća, vina, maslinova ulja i ostalih nespomenutih poljoprivrednih proizvoda.

 

Crop production output covers the production of cereals, industrial plants, forage plants, vegetables and horticultural products, potatoes, fruits, wine, olive oil and other unmentioned agricultural products.

 

 

 

Output stočne proizvodnje obuhvaća proizvodnju i proizvode stoke, peradi i ostalih životinja.

 

Animal production output includes the production and products of livestock, poultry and other animals.

 

 

 

Output poljoprivrednih usluga i neodvojivih nepoljoprivrednih sporednih aktivnosti obuhvaća vrijednost usluga vezanih za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti poljoprivrednom mehanizacijom i vrijednost proizvodnje koja se ne može odvojiti od glavne aktivnosti i provodi se na gospodarstvu (prerada mlijeka, grožđa, maslina, voća i povrća).

 

Agricultural services and inseparable non-agricultural secondary activities output covers the value of services related to performing agricultural activities by use of agricultural mechanisation and the value of the production that cannot be separated from main activities and should be conducted on a farm (processing of milk, grapes, olives, fruits and vegetables).

 

 

 

Međufazna potrošnja jest vrijednost utrošenih inputa u poljoprivrednu djelatnost. Iskazuje se u kupovnim cijenama.

 

Intermediate consumption is the value of inputs used for agricultural industry. It is valuated at purchase prices.

 

 

 

Bruto dodana vrijednost u baznim cijenama jednaka je razlici između outputa poljoprivredne djelatnosti u baznim cijenama i međufazne potrošnje u kupovnim cijenama.

 

Gross value added at basic prices equals the output of agricultural industry at basic prices less the intermediate consumption at purchase prices.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

mil.

milijun

 

mln

million

HR_NUTS 2021. –
HR NUTS 2.

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku

 

HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

National Classification of Territorial Units for Statistics

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika

Suzana Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Matej Pejković i Viktor Štimac

Prepared by: Matej Pejković and Viktor Štimac

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148