GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 31. OŽUJKA 2021./ 31 MARCH, 2021

BROJ/ NUMBER: 2.1.3/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE TE INDEKSI ZALIHA,
ZAPOSLENIH OSOBA I PROIZVODNOSTI RADA U INDUSTRIJI
U VELJAČI 2021.

 

INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDEX AND INDICES OF STOCKS,
PERSONS EMPLOYED AND LABOUR PRODUCTIVITY IN INDUSTRY,
FEBRUARY 2021

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje – ukupno

 

Industrial production volume index – total

 

 

 

Ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj u veljači 2021. u usporedbi sa siječnjem 2021. porasla je za 3,4%.

 

The total seasonally and working-day adjusted industrial production in the Republic of Croatia in February 2021, as compared to January 2021, increased by 3.4%.

 

 

 

U veljači 2021. u usporedbi s veljačom 2020. industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj, kalendarski prilagođena, porasla je za 4,9%.

 

In February 2021, as compared to February 2020, the industrial production in the Republic of Croatia, working-day adjusted, increased by 4.9%.

 

 

 

213_G-1

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema agregatima GIG-a 2009.

 

Industrial production volume index, according to the MIGs 2009. aggregates

 

 

 

 

 

 

Mjesečna usporedba1)

 

Monthly comparison1)

 

 

 

U veljači 2021. u odnosu na siječanj 2021. Intermedijarni proizvodi veći su za 9,7%, Kapitalni proizvodi za 3,3% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 0,8%, a Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 4,6% i Energija za 3,6%.

 

In February 2021, as compared to January 2021, Intermediate goods increased by 9.7%, Capital goods by 3.3% and Non-durable consumer goods by 0.8%, while Durable consumer goods decreased by 4.6% and Energy by 3.6%.

 

 

 

 

 

 

Godišnja usporedba2)

 

Annual comparison2)

 

 

 

U veljači 2021. u odnosu na veljaču 2020. Intermedijarni proizvodi veći su za 10,2%, Kapitalni proizvodi za 4,5% i Energija za 3,0%, a Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 12,7% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 2,3%.

 

In February 2021, as compared to February 2020, Intermediate goods increased by 10.2%, Capital goods by 4.5% and Energy by 3.0%, while Durable consumer goods decreased by 12.7% and Non-durable consumer goods by 2.3%.

 

 

 

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima NKD-a 2007. – prilagođeni indeksi

 

Industrial production volume index, according to the NKD 2007. sections – adjusted indices

 

 

 

 

 

 

Mjesečna usporedba1)

 

Monthly comparison1)

 

 

 

Prema područjima NKD-a 2007., sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u veljači 2021. u usporedbi sa siječnjem 2021. porasla je u Prerađivačkoj industriji za 6,4% te u Rudarstvu i vađenju za 5,6%, dok je u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji pala za 7,1%.

 

According to the NKD 2007. sections, seasonally and working-day adjusted industrial production in February 2021, as compared to January 2021, increased in Manufacturing by 6.4% and in Mining and quarrying by 5.6%, while it decreased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 7.1%.

 

 

 

 

 

 

Godišnja usporedba2)

 

Annual comparison2)

 

 

 

U veljači 2021. u usporedbi s veljačom 2020. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, porasla je u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 6,3% te u Prerađivačkoj industriji za 4,4%, dok je u Rudarstvu i vađenju pala za 13,6%.

 

In February 2021, as compared to February 2020, the industrial production, working-day adjusted, increased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 6.3% and in Manufacturing by 4.4%, while it decreased in Mining and quarrying by 13.6%.

 

 

 

 

 

 

Indeks zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima – izvorni indeksi

 

Producers’ stock index of industrial finished products – gross indices

 

 

 

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju veljače 2021. u usporedbi sa zalihama na kraju siječnja 2021. manje su za 0,5%, a u usporedbi sa zalihama na kraju veljače 2020. veće su za 2,7%.

 

At the end of February 2021, the total stocks of industrial finished products in the Republic of Croatia were 0.5% lower than the stocks at the end of January 2021 and 2.7% higher than the stocks at the end of February 2020.

 

 

 

 

 

 

Indeks zaposlenih osoba u industriji – izvorni indeksi

 

Index of persons employed in industry – gross indices

 

 

 

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u veljači 2021. veći je za 0,1% u usporedbi sa siječnjem 2021., a u usporedbi s veljačom 2020. manji je za 2,0%.

 

The total number of persons employed in industry in February was 0.1% higher than in January 2021 and 2.0% lower than in February 2020.

 

 

 

 

 

 

Indeks proizvodnosti rada u industriji – izvorni indeksi

 

Labour productivity index in industry – gross indices

 

 

 

Ukupna proizvodnost rada u industriji u siječnja do veljače 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veća je za 2,1%.

 

In the period from January to February 2021, the total labour productivity in industry increased by 2.1%, as compared to the same period of 2020.

 

 

1)   Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi. Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)   Seasonally and working-day adjusted indices. See Notes on Methodology.

2)   Kalendarski prilagođeni indeksi. Vidi Metodološka objašnjenja.

 

2)   Working-day adjusted indices. See Notes on Methodology.

 

 

 

I.    SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI POKAZATELJI

      SEASONALLY ADJUSTED AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICATORS

 

1.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA
      U VELJAČI 2021.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – MONTH-ON-MONTH GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF SEASONALLY AND WORKING-DAY
      ADJUSTED INDICES, FEBRUARY 2021

%

 

 

 IX. 2020. 

VIII. 2020.

 X. 2020. 

IX. 2020.

XI. 2020.

X. 2020.

XII. 2020.

XI. 2020.

 I. 2021. 

XII. 2020.

II. 2021.

I. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

1,4

1,8

-2,6

0,6

1,5

3,4

 

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

1,8

5,0

-3,3

-0,3

-3,4

9,7

AI

Intermediate goods

AE

Energija

-0,3

-0,6

-5,0

0,2

5,9

-3,6

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

6,0

-2,1

-2,0

3,4

-4,1

3,3

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

-1,6

-2,7

-7,0

12,9

-2,6

-4,6

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

-1,8

2,0

0,7

-2,0

8,1

0,8

CN

Consumer non-durables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

-6,3

5,0

0,2

-2,3

-5,7

5,6

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

-18,2

19,6

-0,3

-2,4

-0,4

-2,4

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

5,6

-11,3

5,6

2,8

-3,2

10,5

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

9,2

-4,8

-2,2

1,5

-6,0

-3,0

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

0,9

1,6

-3,1

0,4

1,8

6,4

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

-1,1

0,2

0,3

-0,9

7,2

4,4

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

21,4

5,8

-1,8

-5,7

20,2

-14,0

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

3,5

-2,4

19,3

5,9

-9,3

-20,7

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

4,7

-5,8

-14,9

23,9

-10,5

20,8

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

-4,7

13,1

-12,0

29,8

-30,9

5,6

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

0,4

-1,0

3,3

6,4

-8,9

-1,1

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

6,3

0,1

-1,6

0,1

2,0

4,3

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

3,2

6,5

-3,4

10,7

-5,3

1,1

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

0,6

-5,9

9,2

-0,8

-2,3

-6,1

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

10,8

-17,4

-65,9

-57,1

97,3

307,4

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

16,1

-5,8

4,4

-18,8

-20,1

49,4

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

-16,3

11,4

-2,6

-12,4

4,3

26,9

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

5,8

4,5

1,7

2,8

-18,9

17,5

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

0,7

-3,0

2,2

-1,7

9,8

-1,7

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

-19,4

27,2

-2,9

-5,6

3,6

4,1

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

7,4

3,9

-5,4

8,7

1,6

-0,8

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

-3,0

6,0

-6,3

1,3

15,0

-4,0

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

3,5

22,3

-20,8

0,5

6,1

-1,7

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

-2,3

0,8

-2,1

-1,6

-6,9

22,5

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

7,9

-15,1

3,1

4,6

-8,3

9,3

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

-7,6

8,7

-10,0

18,5

-20,0

-33,8

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

-1,5

0,4

-3,2

6,2

-1,7

-4,9

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

-1,1

-2,6

19,1

16,4

-11,7

-22,9

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

15,8

-6,4

1,6

6,7

-17,5

16,3

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

0,4

0,2

-2,6

2,1

3,5

-7,1

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

0,4

0,2

-2,6

2,1

3,5

-7,1

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

2.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA U VELJAČI 2021.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – YEAR-ON-YEAR GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF WORKING-DAY ADJUSTED INDICES,
      FEBRUARY 2021

%

 

 

IX. 2020.

IX. 2019.

X. 2020.

X. 2019.

XI. 2020.

XI. 2019.

XII. 2020.

XII. 2019.

I. 2021.

I. 2020.

II. 2021.

II. 2020.

I. II. 2021.

I. II. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

-1,1

2,2

-1,7

0,3

1,8

4,9

3,4

 

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

0,9

8,1

3,0

4,7

-2,0

10,2

4,3

AI

Intermediate goods

AE

Energija

0,4

-1,9

-9,1

-4,9

9,6

3,0

6,4

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

11,0

7,2

7,7

10,9

2,2

4,5

3,5

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

-9,2

-8,3

-17,6

-8,1

-9,4

-12,7

-11,1

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

-8,4

-3,7

-3,6

-2,6

4,2

-2,3

0,8

CN

Consumer non-durable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

-15,2

-9,2

-5,3

-7,4

-12,7

-13,6

-13,2

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

-31,3

-13,3

-11,7

-12,6

-12,3

-15,9

-14,0

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

9,6

-5,9

4,9

16,0

-6,7

-6,8

-6,8

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

1,6

-9,0

-3,6

-12,3

-12,9

-17,7

-15,3

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C

Prerađivačka industrija

-1,5

2,3

-1,7

-0,3

0,6

4,4

2,6

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

-3,1

-1,6

-1,8

2,9

0,4

-2,4

-1,1

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

-18,9

-15,3

-16,6

-15,8

-6,8

-21,4

-13,7

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

-9,3

-6,2

4,2

27,0

-10,5

-22,7

-16,5

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

0,4

-8,3

-18,2

16,0

-11,8

-4,0

-7,7

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

-28,9

-18,6

-26,5

1,8

-31,4

-32,4

-32,0

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

-0,6

-6,6

-1,8

5,0

-4,4

-7,3

-5,9

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

0,3

3,0

-1,7

1,1

-2,1

3,2

0,6

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

-3,9

0,9

-4,1

9,6

-0,3

-5,3

-2,9

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

-5,6

-11,9

5,1

8,6

-3,3

-3,2

-3,2

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

-0,8

-25,4

-67,9

-87,7

-65,7

-56,2

-60,4

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

20,2

23,3

20,4

-6,8

-31,9

-1,3

-15,1

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

-12,8

8,8

-2,9

-9,0

36,0

17,7

25,2

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

-5,9

0,1

-0,2

7,7

-14,2

2,6

-5,7

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3,0

-0,5

1,9

1,3

11,7

7,4

9,3

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

-5,6

16,6

26,3

6,4

14,3

14,5

14,4

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

20,9

22,7

20,8

27,3

19,1

13,1

15,8

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

12,4

20,0

9,6

20,0

16,4

17,9

17,2

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

-0,9

30,4

-5,5

6,0

-0,1

3,3

1,7

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

-6,0

-0,9

-3,0

3,6

-18,0

3,2

-6,8

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

1,2

-8,0

-17,9

-27,4

-14,3

-2,2

-7,8

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

18,1

5,5

0,3

-27,8

12,6

-14,1

-2,5

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

-8,8

-5,9

-14,0

-10,6

-10,6

-14,6

-12,7

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

-4,2

-8,1

23,4

58,4

12,2

-6,6

1,9

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

6,2

-1,8

5,8

13,0

-7,5

2,5

-2,0

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

5,8

3,3

0,5

8,6

13,1

6,3

9,9

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

5,8

3,3

0,5

8,6

13,1

6,3

9,9

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

213_G-2

 

 

 

II.   IZVORNI INDEKSI

      GROSS INDICES

 

1.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – IZVORNI INDEKSI OBUJMA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA
      NKD-a 2007. U VELJAČI 2021.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS
      AND DIVISIONS, FEBRUARY 2021

 

 

Struktura

Structure

II. 2021.

Ø 2020.

II. 2021.

II. 2020.

I. II. 2021.

I. II. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

101,4

102,0

100,0

 

Total industry

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

33,84

105,0

102,6

98,4

AI

Intermediate goods

AE

Energija

16,88

99,3

103,0

106,4

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

15,32

106,3

106,6

101,6

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

2,28

104,8

88,7

87,4

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

31,68

96,2

99,7

98,9

CN

Consumer non-durables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

3,38

85,7

86,4

86,8

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

1,86

86,4

84,1

85,9

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

1,16

85,7

93,2

93,2

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

0,36

81,8

82,3

84,8

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

83,16

100,4

101,8

98,8

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

15,63

95,4

99,2

97,5

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

4,16

64,7

78,6

86,3

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

0,41

94,5

80,3

80,5

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

0,87

116,7

96,0

92,3

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

1,62

86,1

68,9

67,0

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1,47

102,0

92,7

94,1

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

3,85

109,0

105,0

99,1

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

2,51

101,1

94,6

97,1

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

2,36

96,2

98,1

95,8

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

1,56

6,4

44,1

39,6

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

3,95

104,1

99,5

84,0

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

6,07

119,5

122,9

121,9

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

4,70

107,1

96,5

90,2

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

6,30

95,1

102,1

104,8

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

1,79

117,5

117,4

112,1

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

8,60

114,5

115,7

113,5

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

1,34

120,9

121,7

114,2

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

3,41

100,8

105,6

99,7

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

3,16

109,4

103,2

93,2

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,82

113,5

97,9

92,1

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

1,05

83,3

92,5

90,0

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

2,04

105,1

86,8

86,2

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,86

94,5

93,4

101,9

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

4,63

105,1

102,5

98,0

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

13,46

111,9

106,4

109,9

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

13,46

111,9

106,4

109,9

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

2.   ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA PRI PROIZVOĐAČIMA – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA
      I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U VELJAČI 2021.

      PRODUCERS’ STOCK OF FINISHED PRODUCTS – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007.
      SECTIONS AND DIVISIONS, FEBRUARY 2021

 

 

Struktura

Structure

II. 2021.

Ø 2020.

II. 2021.

I. 2021.

II. 2021.

II. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

99,1

99,5

102,7

 

Total industry

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

38,97

96,9

99,8

100,8

AI

Intermediate goods

AE

Energija

7,78

58,5

93,0

105,3

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

4,93

102,4

86,3

102,6

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

2,75

85,1

101,6

88,7

CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

45,57

108,4

101,3

104,6

CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

4,77

103,8

103,5

102,0

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

2,22

106,4

112,3

102,8

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

2,55

101,6

96,6

101,2

08

Other mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

95,23

98,9

99,3

102,8

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

17,21

104,2

105,4

105,4

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

11,37

111,7

98,3

102,5

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

1,14

178,9

107,3

102,4

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

1,98

90,9

100,9

89,9

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

2,41

95,8

109,1

105,0

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1,14

107,2

101,4

116,3

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

7,78

90,1

98,1

96,7

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1,59

83,1

78,6

76,8

17

Manufacture of paper and paper products

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

5,56

39,4

78,4

108,3

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

7,32

93,2

109,6

87,1

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

10,09

105,3

94,8

100,6

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

1,89

101,4

110,7

98,2

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

11,02

99,9

98,2

111,6

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

2,54

84,0

81,2

92,7

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

3,28

88,2

83,9

80,9

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

0,55

96,9

91,0

107,7

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

3,22

116,4

114,8

121,3

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

2,40

125,7

95,5

156,9

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,20

88,8

114,2

82,9

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

0,02

62,9

111,7

87,3

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

1,70

96,3

101,0

102,2

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,82

111,3

99,7

127,5

32

Other manufacturing

 

 

 

213_G-3

 

 

 

3.   ZAPOSLENE OSOBE I PROIZVODNOST RADA U INDUSTRIJI – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA
      I ODJELJCIMA NKD-a 2007. KRAJEM VELJAČE 2021.

      PERSONS EMPLOYED AND LABOUR PRODUCTIVITY IN INDUSTRY – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009.
      AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, END OF FEBRUARY 2021

 

Struktura

Structure

Zaposlene osobe

Persons employed

Proizvodnost rada

Labour productivity

 

II. 2021.

Ø 2020.

II. 2021.

I. 2021.

II. 2021.

II. 2020.

I. II. 2021.

I. II. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

99,3

100,1

98,0

97,9

102,1

 

Industry – total

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

 

AI

Intermedijarni proizvodi

33,58

100,2

100,3

98,8

98,7

99,7

AI

Intermediate goods

 

AE

Energija

6,96

99,0

99,2

98,6

99,0

107,5

AE

Energy

 

BB

Kapitalni proizvodi

19,29

99,2

100,5

97,6

97,4

104,3

BB

Capital goods

 

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

4,51

100,7

99,0

98,6

99,3

88,0

CD

Durable consumer goods

 

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

35,66

98,5

100,1

97,1

97,1

101,9

CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

2,10

94,3

99,9

91,9

92,2

94,1

B

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

0,56

97,4

100,0

92,9

93,0

92,4

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

0,96

98,6

99,6

98,1

98,8

94,3

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

0,58

84,1

100,3

80,8

81,0

104,7

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

91,99

99,3

100,2

97,8

97,8

101,0

C

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

16,03

96,9

100,1

95,9

95,8

101,8

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

2,61

96,9

100,4

95,2

95,6

90,3

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

0,51

111,0

98,7

96,6

96,8

83,2

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

1,75

91,3

101,4

104,7

104,0

88,8

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

5,89

96,8

103,1

90,1

88,8

75,5

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

4,33

101,6

100,6

100,6

100,5

93,6

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

6,89

98,1

100,8

94,7

94,4

105,0

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

2,47

99,9

99,2

101,0

101,7

95,5

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

2,32

97,6

99,1

95,2

95,8

100,0

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

0,49

77,1

92,3

71,4

74,2

53,4

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

2,73

101,1

99,3

103,7

103,9

80,8

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

2,46

103,0

100,9

104,9

104,7

116,4

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

4,08

100,8

100,3

99,2

99,2

90,9

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

4,25

100,2

100,3

99,2

99,2

105,6

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2,09

103,7

99,6

101,7

102,4

109,5

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

9,22

101,1

101,2

99,7

99,3

114,3

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2,49

106,5

100,8

105,7

106,0

107,7

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

4,68

102,4

100,3

102,7

102,1

97,6

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

4,41

98,5

98,1

95,5

95,7

97,4

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,91

104,6

100,0

102,7

101,9

90,4

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

3,11

95,8

103,7

93,0

91,3

98,6

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

4,11

100,5

98,8

98,1

98,7

87,3

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

0,86

110,3

83,7

111,2

122,8

83,0

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

3,30

98,1

99,6

96,6

96,9

101,1

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

5,91

101,0

99,6

101,6

101,8

108,0

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

5,91

101,0

99,6

101,6

101,8

108,0

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

213_G-4

 

 

 

III.  DODATAK – INDEKSI OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE – VREMENSKE SERIJE

      ANNEX – INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDICES – TIME SERIES

 

1.   UKUPNO INDUSTRIJA I PREMA GIG-u 2009. – IZVORNI INDEKSI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI

      TOTAL INDUSTRY AND ACCORDING TO MIGs 2009. – GROSS AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICES

Ø 2015. = 100

 

Izvorni indeksi

Gross indices

Kalendarski prilagođeni indeksi

Working-day adjusted indices

 

ukupno

Total

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

Energija

Energy

Kapitalni proizvodi

Capital goods

Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods

ukupno

Total

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

Energija

Energy

Kapitalni proizvodi

Capital goods

Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

102,3

114,7

104,8

89,9

105,0

96,2

103,3

116,8

104,8

89,8

104,9

96,1

III.

111,7

128,7

104,8

98,6

118,4

107,5

113,7

130,4

104,8

100,8

120,6

110,1

IV.

106,8

121,7

91,2

93,9

109,2

110,4

105,8

120,5

91,2

92,8

108,1

109,2

V.

112,2

128,6

94,3

98,2

115,1

116,6

110,2

126,3

94,3

96,1

112,9

114,1

VI.

100,9

108,7

94,7

84,3

107,8

106,9

103,3

111,2

94,7

87,2

110,8

110,3

VII.

114,5

130,2

101,4

78,9

106,1

130,3

112,4

127,8

101,4

76,8

103,9

127,7

VIII.

91,3

94,4

105,8

63,8

80,5

96,4

92,5

95,7

105,8

65,5

82,1

98,3

IX.

108,3

122,4

98,4

84,5

119,3

114,1

109,0

123,0

98,4

85,5

120,2

115,1

X.

113,6

123,1

114,3

93,8

117,2

116,3

112,2

121,4

114,3

92,3

115,7

114,6

XI.

110,7

118,0

120,7

86,3

116,9

111,1

112,1

119,2

120,7

88,0

118,5

112,9

XII.

101,3

96,2

124,0

86,2

102,1

100,6

102,6

97,5

124,0

87,9

103,7

102,5

 

 

 

2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

96,1

105,7

110,8

74,1

102,3

90,8

95,4

104,8

110,8

73,4

101,5

89,9

II.

102,9

118,1

101,0

86,4

109,6

98,8

100,9

111,8

101,0

88,0

111,2

100,6

III.

108,3

123,3

115,1

86,0

92,3

104,9

108,1

122,8

115,1

85,8

92,1

104,6

IV.

95,1

108,5

90,4

86,2

44,5

95,2

94,2

107,3

90,4

85,2