GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 30. TRAVNJA 2021./ 30 APRIL, 2021

BROJ/ NUMBER: 2.1.3/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE TE INDEKSI ZALIHA,
ZAPOSLENIH OSOBA I PROIZVODNOSTI RADA U INDUSTRIJI
U OŽUJKU 2021.

 

INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDEX AND INDICES OF STOCKS,
PERSONS EMPLOYED AND LABOUR PRODUCTIVITY IN INDUSTRY,
MARCH 2021

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje – ukupno

 

Industrial production volume index – total

 

 

 

Ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj u ožujku 2021. u usporedbi s veljačom 2021. porasla je za 3,4%.

 

The total seasonally and working-day adjusted industrial production in the Republic of Croatia in March 2021, as compared to February 2021, increased by 3.4%.

 

 

 

U ožujku 2021. u usporedbi s ožujkom 2020. industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj, kalendarski prilagođena, porasla je za 9,9%.

 

In March 2021, as compared to March 2020, the industrial production in the Republic of Croatia, working-day adjusted, increased by 9.9%.

 

 

 

213_G-1

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema agregatima GIG-a 2009.

 

Industrial production volume index, according to the MIGs 2009. aggregates

 

 

 

 

 

 

Mjesečna usporedba1)

 

Monthly comparison1)

 

 

 

U ožujku 2021. u odnosu na veljača 2021. Energija je veća za 11,6%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 4,4%, Kapitalni proizvodi za 2,5%, Intermedijarni proizvodi za 0,1% i Trajni proizvodi za široku potrošnju za 0,1%.

 

In March 2021, as compared to February 2021, Energy increased by 11.6%, Non-durable consumer goods by 4.4%, Capital goods by 2.5%, Intermediate goods by 0.1% and Durable consumer goods by 0.1%.

 

 

 

 

 

 

Godišnja usporedba2)

 

Annual comparison2)

 

 

 

U ožujku 2021. u odnosu na ožujak 2020. Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 18,8%, Kapitalni proizvodi za 15,7%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 10,7%, Intermedijarni proizvodi za 10,4% i Energija za 4,4%.

 

In March 2021, as compared to March 2020, Durable consumer goods increased by 18.8%, Capital goods by 15.7%, Non-durable consumer goods by 10.7%, Intermediate goods by 10.4% and Energy by 4.4%.

 

 

 

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima NKD-a 2007. – prilagođeni indeksi

 

Industrial production volume index, according to the NKD 2007. sections – adjusted indices

 

 

 

 

 

 

Mjesečna usporedba1)

 

Monthly comparison1)

 

 

 

Prema područjima NKD-a 2007., sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u ožujku 2021. u usporedbi s veljačom 2021. porasla je u Rudastvu i vađenju za 9,9%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 8,1% i u Prerađivačkoj industriji za 1,3%.

 

According to the NKD 2007. sections, seasonally and working-day adjusted industrial production in March 2021, as compared to February 2021, increased in Mining and quarrying by 9.9%, in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 8.1% and in Manufacturing by 1.3%.

 

 

 

 

 

 

Godišnja usporedba2)

 

Annual comparison2)

 

 

 

U ožujku 2021. u usporedbi s ožujkom 2020. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, porasla je u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 11,1%, u Prerađivačkoj industriji za 10,4% i u Rudarstvu i vađenju za 1,5%.

 

In March 2021, as compared to March 2020, the industrial production, working-day adjusted, increased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 11.1%, in Manufacturing by 10.4% and in Mining and quarrying by 1.5%.

 

 

 

 

 

 

Indeks zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima – izvorni indeksi

 

Producers’ stock index of industrial finished products – gross indices

 

 

 

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju ožujka 2021. u usporedbi sa zalihama na kraju veljače 2021. veće su za 5,3%, a u usporedbi sa zalihama na kraju ožujka 2020. za 5,2%.

 

At the end of March 2021, the total stocks of industrial finished products in the Republic of Croatia were 5.3% higher than the stocks at the end of February 2021 and 5.2% higher than the stocks at the end of March 2020.

 

 

 

 

 

 

Indeks zaposlenih osoba u industriji – izvorni indeksi

 

Index of persons employed in industry – gross indices

 

 

 

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u ožujku 2021. veći je za 0,3% u usporedbi s veljačom 2021., a u usporedbi s ožujkom 2020. manji za 1,8%.

 

The total number of persons employed in industry in March was 0.3% higher than in February 2021 and 1.8% lower than in March 2020.

 

 

 

 

 

 

Indeks proizvodnosti rada u industriji – izvorni indeksi

 

Labour productivity index in industry – gross indices

 

 

 

Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do ožujka 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veća je za 6,3%.

 

In the period from January to March 2021, the total labour productivity in industry increased by 6.3%, as compared to the same period of 2020.

 

 

1)   Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi. Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)   Seasonally and working-day adjusted indices. See Notes on Methodology.

2)   Kalendarski prilagođeni indeksi. Vidi Metodološka objašnjenja.

 

2)   Working-day adjusted indices. See Notes on Methodology.

 

 

 

I.    SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI POKAZATELJI

      SEASONALLY ADJUSTED AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICATORS

 

1.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA
      U OŽUJKU 2021.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – MONTH-ON-MONTH GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF SEASONALLY AND WORKING-DAY
      ADJUSTED INDICES, MARCH 2021

%

 

 

 X. 2020. 

IX. 2020.

XI. 2020.

X. 2020.

XII. 2020.

XI. 2020.

 I. 2021. 

XII. 2020.

II. 2021.

I. 2021.

III. 2021.

II. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

1,8

-2,6

0,6

1,5

3,4

3,4

 

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

5,0

-3,3

-0,3

-3,4

9,7

0,1

AI

Intermediate goods

AE

Energija

-0,6

-5,0

0,2

5,9

-3,6

11,6

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

-2,1

-2,0

3,4

-4,1

3,3

2,5

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

-2,7

-7,0

12,9

-2,6

-4,6

0,1

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

2,0

0,7

-2,0

8,1

0,8

4,4

CN

Consumer non-durables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

5,0

0,2

-2,3

-5,7

5,6

9,9

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

19,6

-0,3

-2,4

-0,4

-2,4

3,4

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

-11,3

5,6

2,8

-3,2

10,5

14,1

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

-4,8

-2,2

1,5

-6,0

-3,0

0,8

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

1,6

-3,1

0,4

1,8

6,4

1,3

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

0,2

0,3

-0,9

7,2

4,4

1,8

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

5,8

-1,8

-5,7

20,2

-14,0

16,6

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

-2,4

19,3

5,9

-9,3

-20,7

-17,2

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

-5,8

-14,9

23,9

-10,5

20,8

-4,2

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

13,1

-12,0

29,8

-30,9

5,6

23,1

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

-1,0

3,3

6,4

-8,9

-1,1

16,2

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

0,1

-1,6

0,1

2,0

4,3

2,2

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

6,5

-3,4

10,7

-5,3

1,1

4,7

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

-5,9

9,2

-0,8

-2,3

-6,1

11,7

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

-17,4

-65,9

-57,1

97,3

307,4

3,8

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

-5,8

4,4

-18,8

-20,1

49,4

-9,0

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

11,4

-2,6

-12,4

4,3

26,9

-4,6

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

4,5

1,7

2,8

-18,9

17,5

0,9

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

-3,0

2,2

-1,7

9,8

-1,7

4,8

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

27,2

-2,9

-5,6

3,6

4,1

11,1

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

3,9

-5,4

8,7

1,6

-0,8

-2,4

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

6,0

-6,3

1,3

15,0

-4,0

8,0

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

22,3

-20,8

0,5

6,1

-1,7

4,8

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

0,8

-2,1

-1,6

-6,9

22,5

-5,9

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

-15,1

3,1

4,6

-8,3

9,3

17,9

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

8,7

-10,0

18,5

-20,0

-33,8

17,2

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

0,4

-3,2

6,2

-1,7

-4,9

-1,3

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

-2,6

19,1

16,4

-11,7

-22,9

20,2

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

-6,4

1,6

6,7

-17,5

16,3

5,7

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

0,2

-2,6

2,1

3,5

-7,1

8,1

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

0,2

-2,6

2,1

3,5

-7,1

8,1

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

2.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA U OŽUJKU 2021.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – YEAR-ON-YEAR GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF WORKING-DAY ADJUSTED INDICES,
      MARCH 2021

%

 

 

X. 2020.

X. 2019.

XI. 2020.

XI. 2019.

XII. 2020.

XII. 2019.

I. 2021.

I. 2020.

II. 2021.

II. 2020.

III. 2021.

III. 2020.

I. III. 2021.

I. III. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

2,2

-1,7

0,3

1,8

4,9

9,9

5,7

 

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

8,1

3,0

4,7

-2,0

10,2

10,4

6,5

AI

Intermediate goods

AE

Energija

-1,9

-9,1

-4,9

9,6

3,0

4,4

5,7

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

7,2

7,7

10,9

2,2

4,5

15,7

7,7

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

-8,3

-17,6

-8,1

-9,4

-12,7

18,8

-2,1

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

-3,7

-3,6

-2,6

4,2

-2,3

10,7

4,3

CN

Consumer non-durable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

-9,2

-5,3

-7,4

-12,7

-13,6

1,5

-8,1

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

-13,3

-11,7

-12,6

-12,3

-15,9

-10,4

-12,8

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

-5,9

4,9

16,0

-6,7

-6,8

30,7

7,4

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

-9,0

-3,6

-12,3

-12,9

-17,7

-18,7

-16,5

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

2,3

-1,7

-0,3

0,6

4,4

10,4

5,4

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

-1,6

-1,8

2,9

0,4

-2,4

2,9

0,3

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

-15,3

-16,6

-15,8

-6,8

-21,4

5,5

-6,9

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

-6,2

4,2

27,0

-10,5

-22,7

-22,6

-18,2

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

-8,3

-18,2

16,0

-11,8

-4,0

3,7

-3,7

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

-18,6

-26,5

1,8

-31,4

-32,4

-0,5

-21,9

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

-6,6

-1,8

5,0

-4,4

-7,3

11,3

-0,1

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

3,0

-1,7

1,1

-2,1

3,2

13,9

5,0

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

0,9

-4,1

9,6

-0,3

-5,3

5,5

0,1

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

-11,9

5,1

8,6

-3,3

-3,2

18,1

3,9

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

-25,4

-67,9

-87,7

-65,7

-56,2

-24,9

-30,4

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

23,3

20,4

-6,8

-31,9

-1,3

-6,2

-11,9

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

8,8

-2,9

-9,0

36,0

17,7

22,8

24,3

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

0,1

-0,2

7,7

-14,2

2,6

11,6

0,1

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

-0,5

1,9

1,3

11,7

7,4

14,0

11,1

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

16,6

26,3

6,4

14,3

14,5

37,9

22,5

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

22,7

20,8

27,3

19,1

13,1

15,4

15,7

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

20,0

9,6

20,0

16,4

17,9

33,9

22,6

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

30,4

-5,5

6,0

-0,1

3,3

11,3

5,2

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

-0,9

-3,0

3,6

-18,0

3,2

17,1

1,2

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

-8,0

-17,9

-27,4

-14,3

-2,2

34,5

5,0

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

5,5

0,3

-27,8

12,6

-14,1

-4,3

-3,2

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

-5,9

-14,0

-10,6

-10,6

-14,6

18,0

-3,6

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

-8,1

23,4

58,4

12,2

-6,6

25,6

9,3

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

-1,8

5,8

13,0

-7,5

2,5

8,8

1,9

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

3,3

0,5

8,6

13,1

6,3

11,1

10,3

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

3,3

0,5

8,6

13,1

6,3

11,1

10,3

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

213_G-2

 

 

 

II.   IZVORNI INDEKSI

      GROSS INDICES

 

1.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – IZVORNI INDEKSI OBUJMA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA
      NKD-a 2007. U OŽUJKU 2021.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS
      AND DIVISIONS, MARCH 2021

 

 

Struktura

Structure

III. 2021.

Ø 2020.

III. 2021.

III. 2020.

I. III. 2021.

I. III. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

117,5

112,1

104,2

 

Total industry

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

33,84

119,9

112,2

103,3

AI

Intermediate goods

AE

Energija

16,88

114,7

104,5

105,8

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

15,32

117,6

118,6

107,5

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

2,28

120,8

121,4

97,7

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

31,68

116,1

113,3

104,0

CN

Consumer non-durables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

3,38

106,6

101,5

92,0

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

1,86

96,9

89,6

87,2

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

1,16

128,4

130,6

107,5

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

0,36

86,7

81,3

83,5

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

83,16

117,8

112,6

103,7

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

15,63

114,4

107,5

101,2

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

4,16

102,0

107,2

93,7

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

0,41

81,1

81,5

80,8

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

0,87

128,7

103,7

96,3

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

1,62

114,6

102,3

78,3

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1,47

123,5

111,1

99,9

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

3,85

121,8

116,7

105,0

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

2,51

119,4

105,5

100,0

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

2,36

116,3

120,2

103,8

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

1,56

106,3

75,1

69,6

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

3,95

102,3

94,9

87,9

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

6,07

133,2

130,5

125,1

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

4,70

119,9

113,1

97,8

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

6,30

118,2

115,3

108,7

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

1,79

143,1

141,3

122,3

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

8,60

119,6

118,7

115,4

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

1,34

132,8

139,9

122,7

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

3,41

122,5

114,0

104,9

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

3,16

118,2

117,0

101,2

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

0,82

128,3

134,4

105,1

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

1,05

118,6

104,2

95,7

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

2,04

120,0

120,6

96,4

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,86

106,4

125,6

109,4

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

4,63

112,8

108,8

101,9

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

13,46

118,1

111,1

110,3

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

13,46

118,1

111,1

110,3

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

2.   ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA PRI PROIZVOĐAČIMA – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA
      I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U OŽUJKU 2021.

      PRODUCERS’ STOCK OF FINISHED PRODUCTS – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007.
      SECTIONS AND DIVISIONS, MARCH 2021

 

 

Struktura

Structure

III. 2021.

Ø 2020.

III. 2021.

II. 2021.

III. 2021.

III. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

104,4

105,3

105,2

 

Total industry

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

38,97

94,2

97,2

99,2

AI

Intermediate goods

AE

Energija

7,78

122,3

208,9

101,9

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

4,93

91,4

89,2

88,6

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

2,75

90,0

105,8

86,7

CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

45,57

112,4

103,6

114,1

CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

4,77

98,8

95,2

97,9

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

2,22

98,2

92,3

97,4

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

2,55

99,3

97,8

98,4

08

Other mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

95,23

104,7

105,9

105,7

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

17,21

105,1

100,8

114,5

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

11,37

116,4

104,2

103,7

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

1,14

166,5

93,1

104,8

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

1,98

90,5

99,6

91,0

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

2,41

107,0

111,7

110,1

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1,14

106,0

98,9

111,2

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

7,78

90,0

99,9

92,4

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1,59

89,2

107,2

88,6

17

Manufacture of paper and paper products

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

5,56

131,9

334,6

103,4

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

7,32

87,9

94,3

101,1

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

10,09

116,0

110,1

129,3

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

1,89

97,7

96,3

98,8

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih              proizvoda

11,02

96,7

96,8

105,2

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

2,54

99,5

118,5

96,2

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

3,28

84,3

95,6

79,0

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

0,55

95,4

98,5

114,4

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

3,22

99,8

85,7

94,6

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

2,40

100,6

80,0

108,2

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,20

80,7

90,9

72,6

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

0,02

291,4

463,0

514,9

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

1,70

99,6

103,5

97,7

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,82

110,9

99,6

122,8

32

Other manufacturing

 

 

 

213_G-3

 

 

 

3.   ZAPOSLENE OSOBE I PROIZVODNOST RADA U INDUSTRIJI – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA
      I ODJELJCIMA NKD-a 2007. KRAJEM OŽUJKA 2021.

      PERSONS EMPLOYED AND LABOUR PRODUCTIVITY IN INDUSTRY – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009.
      AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, END OF MARCH 2021

 

 

Struktura

Structure

Zaposlene osobe

Persons employed

Proizvodnost
rada

Labour
productivity

 

 

 

 

III. 2021.

Ø 2020.

III. 2021.

II. 2021.

III. 2021.

III. 2020.

I. III. 2021.

I. III. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

99,6

100,3

98,2

98,0

106,3

 

Industry – total

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

33,58

100,5

100,3

99,1

98,8

104,6

AI

Intermediate goods

AE

Energija

6,96

99,4

100,5

99,5

99,2

106,7

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

19,29

99,3

100,1

97,5

97,4

110,4

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

4,51

102,0

101,3

100,4

99,6

98,1

CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

35,66

98,7

100,2

97,3

97,1

107,1

CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

2,10

94,8

100,5

92,1

92,2

99,8

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

0,56

104,0

106,7

100,7

95,5

91,3

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

0,96

99,5

100,9

99,5

99,0

108,6

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

0,58

78,1

92,9

72,6

78,1

106,9

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

91,99

99,6

100,3

98,2

97,9

105,9

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

16,03

97,8

100,9

96,7

96,1

105,3

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

2,61

98,2

101,3

95,7

95,6

98,0

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

0,51

109,7

98,8

103,0

98,8

81,8

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

1,75

89,7

98,3

93,7

100,4

95,9

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

5,89

96,2

99,4

92,1

89,9

87,1

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

4,33

101,8

100,2

99,8

100,3

99,6

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

6,89

98,5

100,4

96,1

95,0

110,5

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

2,47

100,4

100,5

100,6

101,3

98,7

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

2,32

97,2

99,6

95,2

95,6

108,6

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

0,49

76,3

99,0

73,3

73,9

94,2

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

2,73

100,2

99,1

102,3

103,4

85,0

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

2,46

103,4

100,4

104,1

104,6

119,6

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

4,08

100,8

100,0

99,1

99,2

98,6

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

4,25

100,0

99,8

98,8

99,0

109,8

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

2,09

105,3

101,5

103,1

102,6

119,2

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

9,22

101,1

100,0

100,6

99,8

115,6

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2,49

107,8

101,2

106,8

106,2

115,5

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

4,68

103,4

100,9

103,8

102,6

102,2

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

4,41

103,2

104,8

100,7

97,4

103,9

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,91

104,8

100,1

101,3

101,6

103,4

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

3,11

89,3

93,2

87,0

89,9

106,5

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

4,11

101,3

100,8

99,5

99,0

97,4

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,86

110,1

99,8

111,9

119,1

91,9

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

3,30

98,0

99,9

94,2

96,0

106,1

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

5,91

101,0

100,0

101,9

101,8

108,3

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

5,91

101,0

100,0

101,9

101,8

108,3

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

213_G-4

 

 

 

III.  DODATAK – INDEKSI OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE – VREMENSKE SERIJE

      ANNEX – INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDICES – TIME SERIES

 

1.   UKUPNO INDUSTRIJA I PREMA GIG-u 2009. – IZVORNI INDEKSI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI

      TOTAL INDUSTRY AND ACCORDING TO MIGs 2009. – GROSS AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICES

Ø 2015. = 100

 

Izvorni indeksi

Gross indices

Kalendarski prilagođeni indeksi

Working-day adjusted indices

 

ukupno

Total

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

Energija

Energy

Kapitalni proizvodi

Capital goods

Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods

ukupno

Total

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

Energija

Energy

Kapitalni proizvodi

Capital

goods

Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

111,7

128,7

104,8

98,6

118,4

107,5

113,7

130,4

104,8

100,8

120,6

110,1

IV.

106,8

121,7

91,2

93,9

109,2

110,4

105,8

120,5

91,2

92,8

108,1

109,2

V.

112,2

128,6

94,3

98,2

115,1

116,6

110,2

126,3

94,3

96,1

112,9

114,1

VI.

100,9

108,7

94,7

84,3

107,8

106,9

103,3

111,2

94,7

87,2

110,8

110,3

VII.

114,5

130,2

101,4

78,9

106,1

130,3

112,4

127,8

101,4

76,8

103,9

127,7

VIII.

91,3

94,4

105,8

63,8

80,5

96,4

92,5

95,7

105,8

65,5

82,1

98,3

IX.

108,3

122,4

98,4

84,5

119,3

114,1

109,0

123,0

98,4

85,5

120,2

115,1

X.

113,6

123,1

114,3

93,8

117,2

116,3

112,2

121,4

114,3

92,3

115,7

114,6

XI.

110,7

118,0

120,7

86,3

116,9

111,1

112,1

119,2

120,7

88,0

118,5

112,9

XII.

101,3

96,2

124,0

86,2

102,1

100,6

102,6

97,5

124,0

87,9

103,7

102,5

 

 

 

2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

96,1

105,7

110,8

74,1

102,3

90,8

95,4

104,8

110,8

73,4

101,5

89,9

II.

102,9

118,1

101,0

86,4

109,6

98,8

100,9

111,8

101,0

88,0

111,2

100,6

III.

108,3

123,3

115,1

86,0

92,3

104,9

108,1

122,8

115,1

85,8

92,1

104,6

IV.

95,1

108,5

90,4

86,2

44,5

95,2

94,2

107,3

90,4

85,2

43,6

94,0

V.

95,8

108,9

97,6

78,1

72,2

95,0

96,5

109,5

97,6

79,1

73,2

96,1

VI.

101,6

113,9

94,7

83,1

92,6

106,2

101,5

113,5

94,7

83,0