GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 12. SVIBNJA 2021./ 12 MAY, 2021

BROJ/ NUMBER: 3.1.4/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U OŽUJKU 2021.

BUILDING PERMITS ISSUED, MARCH 2021

 

 

 

U ožujku 2021. izdano je 1 120 građevinskih dozvola, što je više za 68,4% u odnosu na ožujak 2020.

 

In March 2021, there were 1 120 building permits issued, which was 68.4% more than in March 2020.

 

 

 

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do ožujka 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veći je za 27,6%.

 

The total number of building permits issued in the period from January to March 2021 increased by 27.6% compared to the same period of 2020.

 

 

 

U ožujku 2021.:

 

In March 2021:

 

 

 

-

prema vrstama građevina, 82,4% dozvola izdano je za zgrade, a 17,6% za ostale građevine

 

-

by types of constructions, 82.4% of permits were issued on buildings and 17.6% on civil engineering works

 

 

 

 

 

-

prema vrstama radova, 77,1% dozvola izdano je za novogradnju, a 22,9% za rekonstrukcije.

 

-

by types of construction works, 77.1% of permits were issued on new constructions and 22.9% on reconstructions.

 

 

 

Prema izdanim građevinskim dozvolama u ožujku 2021., predviđeno je građenje 1 633 stana s prosječnom površinom od 95,3 m2.

 

According to permits issued in March 2021, there are 1 633 dwellings with an average floor area of 95.3 m2 planned to be built.

 

 

 

1.   Indeksi izdanih GRAĐEVINSKIH DOZVOLA u OŽUJKU 2021.

      Indices of building permits issued, MARCH 2021

 

Zgrade

Buildings

Ostale građevine

Civil engineering works

Stanovi

Dwellings

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value of works

površina

Floor area

volumen

Volume

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value of works

broj

Number

korisna površina

Useful floor area

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 2021.

II. 2021.

136,7

126,2

142,5

140,3

135,9

142,7

114,4

123,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 2021.

III. 2020.

165,4

202,8

221,0

242,4

184,1

135,9

198,7

191,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 2021.

Ø 2020.

142,0

138,2

154,2

148,2

147,5

119,8

139,1

142,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – III. 2021.

I – III. 2020.

127,1

128,8

137,6

143,8

130,1

126,3

134,0

135,3

 

 

 

3-1-4_G1_G2

 

 

 

2.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U OŽUJKU 2021.

      BUILDING PERMITS ISSUED AND PLANNED VALUE OF WORKS, BY TYPES OF CONSTRUCTIONS AND TYPES OF WORKS, MARCH 2021

Vrsta radova

Type of works

Broj dozvola prema vrstama građevina

Number of permits by types of constructions

Predviđena vrijednost radova, tis. kuna

Planned value of works, thousand kuna

Stanovi

Dwellings

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale građevine

Civil engineering works

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale građevine

Civil engineering works

broj

number

korisna površina, m2

useful floor area, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

1 120

923

197

3 100 152

2 224 687

875 465

1 633

155 710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

863

713

150

2 515 296

1 869 490

645 806

1 514

145 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

257

210

47

584 856

355 197

229 659

1191)

10 7101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

2 706

2 235

471

7 471 338

5 464 067

2 007 271

4 119

384 134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

2 061

1 692

369

6 004 247

4 449 172

1 555 075

3 801

355 564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

645

543

102

1 467 091

1 014 895

452 196

3181)

28 5701)

 

1)   Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

1)   New dwellings created by additions (extensions) or by conversions of non-residential areas into dwellings.

 

 

 

3.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U OŽUJKU 2021.

      BUILDING PERMITS ISSUED ON BUILDINGS, MARCH 2021

               

Broj dozvola

Number of permits

Površina, m2

Floor area, m2

Volumen, m3

Volume, m3

 

 

 

 

 

 

Ukupno

923

368 176

1 388 215

Total

 

 

 

 

 

Nove zgrade

713

339 024

1 257 989

New buildings

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

589

203 673

638 881

Residential buildings with:

S 1 stanom

395

77 440

243 821

One dwelling

S 2 stana

68

17 047

52 570

Two dwellings

S 3 i više stanova

125

107 361

336 706

Three and more dwellings

Zgrade za stanovanje zajednica

1

1 825

5 784

Residences for communities

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

124

135 351

619 108

Non-residential buildings

Hoteli i slične zgrade

17

20 296

52 662

Hotels and similar buildings

Uredske zgrade

10

10 724

34 341

Office buildings

Zgrade za trgovinu na veliko i na malo

10

16 600

92 580

Wholesale and retail trade buildings

Zgrade za promet i komunikacije

12

8 824

22 542

Traffic and communication buildings

Industrijske zgrade i skladišta

24

27 671

172 294

Industrial buildings and warehouses

Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu

13

14 974

59 913

Public entertainment, education, hospital or institutional care buildings

Ostale nestambene zgrade

38

36 262

184 776

Other non-residential buildings

 

 

 

 

 

Dogradnja i nadogradnja1)

90

29 152

130 226

Additions (extensions)1)

Stambene zgrade

75

13 044

40 078

Residential buildings

Nestambene zgrade

15

16 108

90 148

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

Prenamjene i ostale rekonstrukcije

120

-

-

Conversion and improvement

Stambene zgrade

88

-

-

Residential buildings

Nestambene zgrade

32

-

-

Non-residential buildings

 

 

1)   Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

1)   Works leading to the creation of new usable units beside or on already existing constructions (new dwellings, space for economic activity and other spaces).

 

 

 

4.   STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA
      U OŽUJKU 2021.

      DWELLINGS IN BUILDINGS FOR WHICH PERMITS WERE ISSUED, BY TYPES OF BUILDINGS, CONSTRUCTION WORKS
      AND NUMBER OF ROOMS, MARCH 2021

 

Broj stanova

Number of dwellings

Korisna površina, m2

Useful floor area, m2

stanovi prema broju soba

Dwellings by number of rooms

 

1-sobni

1 room

2-sobni

2 rooms

3-sobni

3 rooms

4-sobni

4 rooms

5-sobni

5 rooms

6-sobni

6 rooms

7-sobni

7 rooms

8-sobni i višesobni

8 or more rooms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 633

155 710

243

458

338

367

138

66

18

5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi u novim zgradama

1 514

145 000

226

426

303

343

132

62

17

5

Dwellings in new buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

1 508

144 658

226

426

297

343

132

62

17

5

Residential buildings with:

S 1 stanom

395

59 143

7

17

66

137

96

53

14

5

One dwelling

S 2 stana

136

13 112

7

27

42

51

3

4

2

-

Two dwellings

S 3 i više stanova

977

72 403

212

382

189

155

33

5

1

-

Three and more dwellings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

6

342

-

-

6

-

-

-

-

-

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom

101

9 688

7

27

33

23

6

4

1

-

Dwellings got by additions and extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor

18

1 022

10

5

2

1

-

-

-

-

Dwellings got by converting non-residential area into dwellings

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

 

The Croatian Bureau of Statistics submits quarterly data on issued building permits to Eurostat. These data are available on the website of the Croatian Bureau of Statistics in the STS Database (database of short-term business statistics) at https://stsbaza.dzs.hr/.

 

 

 

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

 

The STS Database presents data in the form of gross (unadjusted), working-day adjusted as well as seasonally and working-day adjusted absolute values.

 

 

 

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

 

Seasonal and working-day adjustment has been done using the X13 ARIMA method on the quarterly series of absolute values, staring with data for the first quarter of 2000.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac
GRAĐ-44a).

 

The data are collected by using the reporting method on the Monthly Report on Issued Building Permits (GRAĐ-44a form).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

 

The Monthly Report on Issued Building Permits is collected from the administration bodies competent for construction affairs in major cities, the City of Zagreb and counties as well as from the Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets, which issue building permits for constructions as specified in the Building Act (NN, Nos 153/13, 20/17, 39/19 and 125/19).

 

 

 

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41,
ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

 

Data on types of constructions and works are classified according to the National Classification of Types of Constructions NKVG (Methodological Guidelines No. 41, ISBN 953-6667-33-9, the Croatian Bureau of Statistics, 2002).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

 

Constructions are structures connected with the ground, for which construction works are carried out and which are made of construction materials and ready-made components.

 

 

 

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

 

Buildings are permanent constructions covered with a roof and closed with outer walls. They are built as separate useful units that protect from weather and other external conditions, intended for dwelling, for performing a certain activity or for storage and upkeep of animals, goods and equipment used in various industrial activities and services, etc.

 

 

 

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

 

In this survey, constructions covered with a roof but without (some of the) walls, e.g., porches and underground constructions, such as underground shelters, underground garages, underground shopping centres and other business spaces (e.g. in subways), etc. are also counted as buildings.

 

 

 

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Residential buildings are constructions in which 50% or more of the useful floor area is intended for dwelling purposes.

 

 

 

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Non-residential buildings are constructions without dwelling areas or in which less than 50% of the overall useful floor area is used for dwelling purposes.

 

 

 

površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

 

Floor area of a building is the sum total of the areas of all floors of a building placed inside outer walls.

 

 

 

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

 

Useful floor area of a dwelling is the floor area of a dwelling, measured inside the walls of the dwelling.

 

 

 

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

 

Volume of building is the sum total of the volumes of all roofed spaces of a building, including outer walls.

 

 

 

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

 

Civil engineering works are all constructions not classified under buildings, for example roads, railways, pipelines, bridges, dams, constructions intended for sports and recreation, etc.

 

 

 

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

 

New constructions are newly built structures built on a location where no structure existed or on a location previously cleared by demolition.

 

 

 

rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

 

Reconstructions are construction works that affect the main characteristics of already existing constructions, for example, additions and extensions, conversions and other works, which may significantly improve the occupancy value of a construction (for example capacity, quality, function) and/or prolong or at least restore its duration.

 

 

 

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Value of works is defined according to the bill of costs submitted by an investor, which is used for defining the tax paid for the issuing of a building permit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

m2   četvorni metar

 

m2   square metre

m3   kubični metar

 

m3   cubic metre

NN  Narodne novine

 

NN  Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.   tisuća

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-      nema pojave

 

-      no occurrence

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Srećko Palej i Biserka Sviben

Prepared by: Srećko Palej and Biserka Sviben

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148