GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 14. RUJNA 2021./ 14 SEPTEMBER, 2021

BROJ/ NUMBER: 3.1.4/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SRPNJU 2021.

BUILDING PERMITS ISSUED, JULY 2021

 

 

 

U srpnju 2021. izdano je 796 građevinskih dozvola, što je više za 17,7% u odnosu na srpanj 2020.

 

In July 2021, there were 796 building permits issued, which was 17.7% more than in July 2020.

 

 

 

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do srpnja 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veći je za 19,7%.

 

The total number of building permits issued in the period from January to July 2021 increased by 19.7% compared to the same period of 2020.

 

 

 

U srpnju 2021.:

 

In July 2021:

 

 

 

-

prema vrstama građevina, 87,3% dozvola izdano je za zgrade, a 12,7% za ostale građevine

 

-

by types of constructions, 87.3% of permits were issued on buildings and 12.7% on civil engineering works

 

 

 

 

 

-

prema vrstama radova, 78,5% dozvola izdano je za novogradnju, a 21,5% za rekonstrukcije.

 

-

by types of construction works, 78.5% of permits were issued on new constructions and 21.5% on reconstructions.

 

 

 

Prema izdanim građevinskim dozvolama u srpnju 2021., predviđeno je građenje 1 144 stana s prosječnom površinom od 91,7 m2.

 

According to permits issued in July 2021, there are 1 144 dwellings with an average floor area of 91.7 m2 planned to be built.

 

 

 

1.   Indeksi izdanih GRAĐEVINSKIH DOZVOLA u SRPNJU 2021.

      Indices of building permits issued, JULY 2021

 

Zgrade

Buildings

Ostale građevine

Civil engineering works

Stanovi

Dwellings

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value of works

površina

Floor area

volumen

Volume

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value of works

broj

Number

korisna površina

Useful floor area

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 2021.

VI. 2021.

109,3

122,2

152,7

198,7

74,8

41,3

98,6

99,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 2021.

VII. 2020.

122,6

214,2

262,9

360,4

92,7

29,2

132,9

123,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 2021.

Ø 2020.

106,9

146,8

176,4

231,2

75,6

40,2

97,5

95,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – VII. 2021.

I. – VII. 2020.

120,9

137,1

143,5

153,6

113,6

102,7

128,0

125,6

 

 

 

3-1-4

 

 

 

2.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SRPNJU 2021.

      BUILDING PERMITS ISSUED AND PLANNED VALUE OF WORKS, BY TYPES OF CONSTRUCTIONS AND TYPES OF WORKS, JULY 2021

Vrsta radova

Type of works

Broj dozvola prema vrstama građevina

Number of permits by types of constructions

Predviđena vrijednost radova, tis. kuna

Planned value of works, thousand kuna

Stanovi

Dwellings

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale građevine

Civil engineering works

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale građevine

Civil engineering works

broj

number

korisna površina, m2

useful floor area, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

796

695

101

2 656 762

2 362 794

293 968

1 144

104 874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

625

550

75

2 190 679

2 081 645

109 034

1 065

98 705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

171

145

26

466 083

281 149

184 934

791)

6 1691)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – VII. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

5 958

4 970

988

17 946 087

13 286 171

4 659 916

9 338

858 436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

4 551

3 789

762

14 460 455

11 014 991

3 445 464

8 603

794 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

1 407

1 181

226

3 485 632

2 271 180

1 214 452

7351)

64 2361)

 

 

1)   Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

1)   New dwellings created by additions (extensions) or by conversions of non-residential areas into dwellings.

 

 

 

3.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U SRPNJU 2021.

      BUILDING PERMITS ISSUED ON BUILDINGS, JULY 2021

               

Broj dozvola

Number of permits

Površina, m2

Floor area, m2

Volumen, m3

Volume, m3

 

 

 

 

 

 

Ukupno

695

421 155

2 165 671

Total

 

 

 

 

 

Nove zgrade

550

398 183

2 070 904

New buildings

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

390

131 222

413 331

Residential buildings with:

S 1 stanom

253

52 363

164 953

One dwelling

S 2 stana

46

13 316

40 525

Two dwellings

S 3 i više stanova

91

65 543

207 853

Three and more dwellings

Zgrade za stanovanje zajednica

-

-

-

Residences for communities

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

160

266 961

1 657 573

Non-residential buildings

Hoteli i slične zgrade

12

10 911

41 623

Hotels and similar buildings

Uredske zgrade

6

10 980

36 999

Office buildings

Zgrade za trgovinu na veliko i na malo

15

13 195

67 299

Wholesale and retail trade buildings

Zgrade za promet i komunikacije

16

1 839

5 530

Traffic and communication buildings

Industrijske zgrade i skladišta

65

210 921

1 413 531

Industrial buildings and warehouses

Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu

8

7 365

32 446

Public entertainment, education, hospital or institutional care buildings

Ostale nestambene zgrade

38

11 750

60 145

Other non-residential buildings

 

 

 

 

 

Dogradnja i nadogradnja1)

57

22 972

94 767

Additions (extensions)1)

Stambene zgrade

38

8 124

25 522

Residential buildings

Nestambene zgrade

19

14 848

69 245

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

Prenamjene i ostale rekonstrukcije

88

-

-

Conversion and improvement

Stambene zgrade

58

-

-

Residential buildings

Nestambene zgrade

30

-

-

Non-residential buildings

 

 

1)   Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori).

1)   Works leading to the creation of new usable units beside or on already existing constructions (new dwellings, space for economic activity and other spaces).

 

 

 

4.   STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA
      U SRPNJU 2021.

      DWELLINGS IN BUILDINGS FOR WHICH PERMITS WERE ISSUED, BY TYPES OF BUILDINGS, CONSTRUCTION WORKS
      AND NUMBER OF ROOMS, JULY 2021

 

Broj stanova

Number of dwellings

Korisna površina, m2

Useful floor area, m2

stanovi prema broju soba

Dwellings by number of rooms

 

1-sobni

1 room

2-sobni

2 rooms

3-sobni

3 rooms

4-sobni

4 rooms

5-sobni

5 rooms

6-sobni

6 rooms

7-sobni

7 rooms

8-sobni i višesobni

8 or more rooms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 144

104 874

140

381

255

217

89

48

9

5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi u novim zgradama

1 065

98 705

122

352

235

211

85

46

9

5

Dwellings in new buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

1 063

98 568

121

352

234

211

85

46

9

5

Residential buildings with:

S 1 stanom

253

39 123

8

6

53

77

56

39

9

5

One dwelling

S 2 stana

92

10 529

9

11

19

28

18

7

-

-

Two dwellings

S 3 i više stanova

718

48 916

104

335

162

106

11

-

-

-

Three and more dwellings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

2

137

1

-

1

-

-

-

-

-

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom

76

5 722

18

28

20

5

4

1

-

-

Dwellings got by additions and extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor

3

447

-

1

-

1

-

1

-

-

Dwellings got by converting non-residential area into dwellings

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

 

The Croatian Bureau of Statistics submits quarterly data on issued building permits to Eurostat. These data are available on the website of the Croatian Bureau of Statistics in the STS Database (database of short-term business statistics) at https://stsbaza.dzs.hr/.

 

 

 

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

 

The STS Database presents data in the form of gross (unadjusted), working-day adjusted as well as seasonally and working-day adjusted absolute values.

 

 

 

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

 

Seasonal and working-day adjustment has been done using the X13 ARIMA method on the quarterly series of absolute values, starting with data for the first quarter of 2000.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

 

The data are collected by using the reporting method on the Monthly Report on Issued Building Permits (GRAĐ-44a form).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

 

The Monthly Report on Issued Building Permits is collected from the administration bodies competent for construction affairs in major cities, the City of Zagreb and counties as well as from the Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets, which issue building permits for constructions as specified in the Building Act (NN, Nos 153/13, 20/17, 39/19 and 125/19).

 

 

 

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41,
ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

 

Data on types of constructions and works are classified according to the National Classification of Types of Constructions NKVG (Methodological Guidelines No. 41, ISBN 953-6667-33-9, the Croatian Bureau of Statistics, 2002).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

 

Constructions are structures connected with the ground, for which construction works are carried out and which are made of construction materials and ready-made components.

 

 

 

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

 

Buildings are permanent constructions covered with a roof and closed with outer walls. They are built as separate useful units that protect from weather and other external conditions, intended for dwelling, for performing a certain activity or for storage and upkeep of animals, goods and equipment used in various industrial activities and services, etc.

 

 

 

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

 

In this survey, constructions covered with a roof but without (some of the) walls, e.g., porches and underground constructions, such as underground shelters, underground garages, underground shopping centres and other business spaces (e.g. in subways), etc. are also counted as buildings.

 

 

 

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Residential buildings are constructions in which 50% or more of the useful floor area is intended for dwelling purposes.

 

 

 

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Non-residential buildings are constructions without dwelling areas or in which less than 50% of the overall useful floor area is used for dwelling purposes.

 

 

 

površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

 

Floor area of a building is the sum total of the areas of all floors of a building placed inside outer walls.

 

 

 

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

 

Useful floor area of a dwelling is the floor area of a dwelling, measured inside the walls of the dwelling.

 

 

 

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

 

Volume of building is the sum total of the volumes of all roofed spaces of a building, including outer walls.

 

 

 

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

 

Civil engineering works are all constructions not classified under buildings, for example roads, railways, pipelines, bridges, dams, constructions intended for sports and recreation, etc.

 

 

 

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

 

New constructions are newly built structures built on a location where no structure existed or on a location previously cleared by demolition.

 

 

 

rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

 

Reconstructions are construction works that affect the main characteristics of already existing constructions, for example, additions and extensions, conversions and other works, which may significantly improve the occupancy value of a construction (for example capacity, quality, function) and/or prolong or at least restore its duration.

 

 

 

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Value of works is defined according to the bill of costs submitted by an investor, which is used for defining the tax paid for the issuing of a building permit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

Eurostat  Statistički ured Europske unije

 

Eurostat   Statistical Office of the European Communities

m2            četvorni metar

 

m2            square metre

m3            kubični metar

 

m3            cubic metre

NN           Narodne novine

 

NN           Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.           tisuća

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-              nema pojave

 

-              no occurrence

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Srećko Palej i Biserka Sviben

Prepared by: Srećko Palej and Biserka Sviben

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148