image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 14. SIJEČNJA 2022./ 14 JANUARY, 2022

BROJ/ NUMBER: 3.1.4/11.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U STUDENOME 2021.

BUILDING PERMITS ISSUED, NOVEMBER 2021

 

 

 

U studenome 2021. izdano je 908 građevinskih dozvola, što je više za 6,7% u odnosu na studeni 2020.

 

In November 2021, there were 908 building permits issued, which was 6.7% more than in November 2020.

 

 

 

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do studenoga 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veći je za 13,1%.

 

The total number of building permits issued in the period from January to November 2021 increased by 13.1% compared to the same period of 2020.

 

 

 

U studenome 2021.:

 

In November 2021:

 

 

 

-

prema vrstama građevina, 87,4% dozvola izdano je za zgrade,
a 12,6% za ostale građevine

 

-

by types of constructions, 87.4% of permits were issued on buildings and 12.6% on civil engineering works

 

 

 

 

 

-

prema vrstama radova, 77,6% dozvola izdano je za novogradnju,
a 22,4% za rekonstrukcije.

 

-

by types of construction works, 77.6% of permits were issued on new constructions and 22.4% on reconstructions.

 

 

 

Prema izdanim građevinskim dozvolama u studenome 2021., predviđeno je građenje 1 458 stanova s prosječnom površinom od 94,7 m2.

 

According to permits issued in November 2021, there are 1 458 dwellings with an average floor area of 94.7 m2 planned to be built.

 

 

 

1.   Indeksi izdanih GRAĐEVINSKIH DOZVOLA u STUDENOME 2021.

      Indices of building permits issued, NOVEMBER 2021

 

Zgrade

Buildings

Ostale građevine

Civil engineering works

Stanovi

Dwellings

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value of works

površina

Floor area

volumen

Volume

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value of works

broj

Number

korisna površina

Useful floor area

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. 2021.

X. 2021.

89,1

106,2

85,3

84,0

81,4

95,4

80,6

83,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. 2021.

XI. 2020.

112,9

137,7

86,0

56,0

77,0

86,0

127,2

128,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. 2021.

Ø 2020.

122,2

148,2

114,7

104,8

85,3

95,8

124,2

126,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – XI. 2021.

I. – XI. 2020.

115,9

121,4

121,2

121,2

99,3

98,8

118,2

117,5

 

 

 

 

 


2.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U STUDENOME 2021.

      BUILDING PERMITS ISSUED AND PLANNED VALUE OF WORKS, BY TYPES OF CONSTRUCTIONS AND TYPES OF WORKS, NOVEMBER 2021

Vrsta radova

Type of works

Broj dozvola prema vrstama građevina

Number of permits by types of constructions

Predviđena vrijednost radova, tis. kuna

Planned value of works, thousand kuna

Stanovi

Dwellings

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale građevine

Civil engineering works

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale građevine

Civil engineering works

broj

number

korisna površina, m2

useful floor area, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

908

794

114

3 085 650

2 385 353

700 297

1 458

138 138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

705

615

90

2 216 773

1 671 267

545 506

1 344

128 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

203

179

24

868 877

714 086

154 791

1141)

10 0351)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – XI. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

9 633

8 195

1 438

29 020 558

21 491 913

7 528 645

15 190

1 411 399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

7 405

6 289

1 116

23 105 324

17 381 393

5 723 931

14 017

1 310 004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

2 228

1 906

322

5 915 234

4 110 520

1 804 714

1 1731)

101 3951)

 

 

1)   Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

1)   New dwellings created by additions (extensions) or by conversions of non-residential areas into dwellings.

 

 

 

3.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U STUDENOME 2021.

      BUILDING PERMITS ISSUED ON BUILDINGS, NOVEMBER 2021

               

Broj dozvola

Number of permits

Površina, m2

Floor area, m2

Volumen, m3

Volume, m3

 

 

 

 

 

 

Ukupno

794

273 830

981 558

Total

 

 

 

 

 

Nove zgrade

615

246 555

870 694

New buildings

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

522

174 880

541 227

Residential buildings with:

S 1 stanom

327

66 914

206 897

One dwelling

S 2 stana

60

15 803

48 426

Two dwellings

S 3 i više stanova

135

92 163

285 904

Three and more dwellings

Zgrade za stanovanje zajednica

-

-

-

Residences for communities

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

93

71 675

329 467

Non-residential buildings

Hoteli i slične zgrade

9

2 610

8 707

Hotels and similar buildings

Uredske zgrade

6

6 389

19 033

Office buildings

Zgrade za trgovinu na veliko i na malo

8

10 525

65 303

Wholesale and retail trade buildings

Zgrade za promet i komunikacije

15

1 533

5 713

Traffic and communication buildings

Industrijske zgrade i skladišta

8

12 357

53 388

Industrial buildings and warehouses

Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu

12

23 734

100 313

Public entertainment, education, hospital or institutional care buildings

Ostale nestambene zgrade

35

14 527

77 010

Other non-residential buildings

 

 

 

 

 

Dogradnja i nadogradnja1)

78

27 275

110 864

Additions (extensions)1)

Stambene zgrade

57

13 121

40 362

Residential buildings

Nestambene zgrade

21

14 154

70 502

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

Prenamjene i ostale rekonstrukcije

101

-

-

Conversion and improvement

Stambene zgrade

75

-

-

Residential buildings

Nestambene zgrade

26

-

-

Non-residential buildings

 

 

1)   Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori).

1)   Works leading to the creation of new usable units beside or on already existing constructions (new dwellings, space for economic activity and other spaces).

 

 

 


4.   STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA
      U STUDENOME 2021.

      DWELLINGS IN BUILDINGS FOR WHICH PERMITS WERE ISSUED, BY TYPES OF BUILDINGS, CONSTRUCTION WORKS
      AND NUMBER OF ROOMS, NOVEMBER 2021

 

Broj
stanova

Number of dwellings

Korisna površina, m2

Useful floor area, m2

stanovi prema broju soba

Dwellings by number of rooms

 

1-sobni

1 room

2-sobni

2 rooms

3-sobni

3 rooms

4-sobni

4 rooms

5-sobni

5 rooms

6-sobni

6 rooms

7-sobni

7 rooms

8-sobni i višesobni

8 or more rooms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 458

138 138

105

384

436

335

137

41

10

10

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi u novim zgradama

1 344

128 103

96

364

380

315

133

38

9

9

Dwellings in new buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

1 334

127 505

96

359

377

313

133

38

9

9

Residential buildings with:

S 1 stanom

327

51 044

1

16

56

104

99

34

8

9

One dwelling

S 2 stana

120

12 571

3

19

40

42

13

2

1

-

Two dwellings

S 3 i više stanova

887

63 890

92

324

281

167

21

2

-

-

Three and more dwellings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

10

598

-

5

3

2

-

-

-

-

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom

109

9 522

8

20

55

18

4

3

-

1

Dwellings got by additions and extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor

5

513

1

-

1

2

-

-

1

-

Dwellings got by converting non-residential area into dwellings

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

 

The Croatian Bureau of Statistics submits quarterly data on issued building permits to Eurostat. These data are available on the website of the Croatian Bureau of Statistics in the STS Database (database of short-term business statistics) at https://stsbaza.dzs.hr/.

 

 

 

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

 

The STS Database presents data in the form of gross (unadjusted), working-day adjusted as well as seasonally and working-day adjusted absolute values.

 

 

 

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom
X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

 

Seasonal and working-day adjustment has been done using the
X13 ARIMA method on the quarterly series of absolute values, starting with data for the first quarter of 2000.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac
GRAĐ-44a).

 

The data are collected by using the reporting method on the Monthly Report on Issued Building Permits (GRAĐ-44a form).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

 

The Monthly Report on Issued Building Permits is collected from the administration bodies competent for construction affairs in major cities, the City of Zagreb and counties as well as from the Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets, which issue building permits for constructions as specified in the Building Act (NN, Nos 153/13, 20/17, 39/19 and 125/19).

 

 

 

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41,
ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

 

Data on types of constructions and works are classified according to the National Classification of Types of Constructions NKVG (Methodological Guidelines No. 41, ISBN 953-6667-33-9, the Croatian Bureau of Statistics, 2002).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

 

Constructions are structures connected with the ground, for which construction works are carried out and which are made of construction materials and ready-made components.

 

 

 

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

 

Buildings are permanent constructions covered with a roof and closed with outer walls. They are built as separate useful units that protect from weather and other external conditions, intended for dwelling, for performing a certain activity or for storage and upkeep of animals, goods and equipment used in various industrial activities and services, etc.

 

 

 

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

 

In this survey, constructions covered with a roof but without (some of the) walls, e.g., porches and underground constructions, such as underground shelters, underground garages, underground shopping centres and other business spaces (e.g. in subways), etc. are also counted as buildings.

 

 

 

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Residential buildings are constructions in which 50% or more of the useful floor area is intended for dwelling purposes.

 

 

 

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Non-residential buildings are constructions without dwelling areas or in which less than 50% of the overall useful floor area is used for dwelling purposes.

 

 

 

površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

 

Floor area of a building is the sum total of the areas of all floors of a building placed inside outer walls.

 

 

 

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

 

Useful floor area of a dwelling is the floor area of a dwelling, measured inside the walls of the dwelling.

 

 

 

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

 

Volume of building is the sum total of the volumes of all roofed spaces of a building, including outer walls.

 

 

 

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

 

Civil engineering works are all constructions not classified under buildings, for example roads, railways, pipelines, bridges, dams, constructions intended for sports and recreation, etc.

 

 

 

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

 

New constructions are newly built structures built on a location where no structure existed or on a location previously cleared by demolition.

 

 

 

rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

 

Reconstructions are construction works that affect the main characteristics of already existing constructions, for example, additions and extensions, conversions and other works, which may significantly improve the occupancy value of a construction (for example capacity, quality, function) and/or prolong or at least restore its duration.

 

 

 

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Value of works is defined according to the bill of costs submitted by an investor, which is used for defining the tax paid for the issuing of a building permit.

 

 

 

Kratice

 

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

m2

četvorni metar

 

m2

square metre

m3

kubični metar

 

m3

cubic metre

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.

tisuća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

 

Symbols

 

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Srećko Palej i Marijana Marić

Prepared by: Srećko Palej and Marijana Marić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148