image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 30. OŽUJKA 2021./ 30 MARCH, 2021

BROJ/ NUMBER: 4.1.1/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TRGOVINA NA MALO

u VELJAČI 2021.

RETAIL TRADE

FEBRUARY 2021

 

 

 

Realni promet od trgovine na malo u veljači 2021. porastao je i na godišnjoj i na mjesečnoj razini.

 

In February 2021, the retail trade turnover in real terms increased at the annual and at the monthly level.

 

 

 

Na mjesečnoj razini pao promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima, a porastao promet neprehrambenim proizvodima

 

At the monthly level, the retail trade turnover of food products decreased, while the retail trade turnover of non-food products increased

 

 

 

Ukupan sezonski i kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo što su ga u veljači 2021. ostvarili svi poslovni subjekti koji se bave tom djelatnošću, bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, realno je porastao za 4,4% u usporedbi sa siječnjem 2021. Od toga je promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima pao za 2,0%, a promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) porastao za 3,0%.

 

In February 2021, the total seasonally and working-day adjusted deflated retail trade turnover of all business entities engaged in this activity, irrespective of their main activity, was in real terms 4.4% higher than in January 2021. Out of that, the retail trade turnover of food products decreased by 2.0%, while the retail trade turnover of non-food products (except of automotive fuels and lubricants) increased by 3.0%.

 

 

 

Porast realnog prometa od trgovine na malo na godišnjoj razini prvi put od ožujka 2020.

 

Increase in real turnover from retail trade at the annual level for the first time since March 2020

 

 

 

U veljači 2021. u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo realno je porastao
za 3,8%.

 

In February 2021, compared to the same month of the previous year, the working-day adjusted retail trade turnover increased in real terms by 3.8%.

 

 

 

Pritom je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 0,2%, dok je promet od trgovine neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) pao za 0,3%.

 

Out of that, the retail trade turnover of food, beverages and tobacco increased by 0.2%, while the retail trade turnover of non-food products (except of automotive fuels and lubricants) decreased by 0.3%.

 

 

 

Promet u internetskim trgovinama ostvario najveći porast prometa

 

The turnover of retail sale via Internet recorded the highest increase

 

 

 

U veljači 2021. u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, prema izvornim indeksima, porast prometa ostvarilo je pet trgovačkih struka, koje čine 59,5% ukupnog prometa, a u ostalim trgovačkim strukama, na koje otpada 40,5% ukupnog prometa, promet je pao.

 

In February 2021, as compared to the same month of the previous year, according to gross, unadjusted indices, an increase in turnover was recorded in five trade branches, which generated 59.5% of the total turnover, while other trade branches, which generated 40.5% of the total turnover, recorded a decrease in turnover.

 

 

 

Najveći porast nominalnog prometa u odnosu na veljaču 2020. ostvarile su sljedeće trgovačke struke: Trgovina na malo internetom
ili poštom (za 22,0%) te
Računalna oprema, knjige i novine, igre i igračke, cvijeće i sadnice, satovi i nakit i ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama (za 11,4%).

 

The largest increase in nominal turnover compared to February 2020 was realised by the following trade branches: Retail sale via Internet or via mail order (of 22.0%) and Computer equipment, books and newspapers, games and toys, flowers and seeds, watches and jewellery and other retail (of 11.4%).

 

 

 

Farmaceutski i medicinski proizvodi s najvećim utjecajem na pad prometa

 

Pharmaceutical and medicinal products had the largest impact on the decrease in turnover

 

 

 

Najveći utjecaj na pad nominalnog prometa u veljači 2021. u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, prema izvornim indeksima, imale su sljedeće trgovačke struke: Ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi s padom prometa od 8,0% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 0,7 te Tekstil, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi, s padom prometa od 9,1% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 0,5%. Stoga je ukupan izvorni promet od trgovine na malo u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine nominalno pao za 1,2%.

 

The largest impact on the decrease in the nominal turnover in February 2021 compared to the same month of the previous year, according to gross, unadjusted indices, came from the following trade branches: Dispensing chemists, medical and orthopaedic goods, cosmetic and toilet articles,  with a fall in turnover of 8.0% and an impact on the total trade turnover of 0.7%, and Textile, clothing, footwear and leather goods, with a fall in turnover of 9.1% and an impact on the total trade turnover of 0.5%. Accordingly, the total gross retail trade turnover decreased by 1.2% in nominal terms compared to the same month of the previous year.

 

 

 

Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1) realno porastao i na mjesečnoj i na godišnjoj razini

 

The total turnover from retailers (NKD division 47)1) increased in real terms both at the monthly and at the annual level

 

 

 

Ukupan sezonski i kalendarski prilagođeni promet što su ga ostvarili svi poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (razvrstani u odjeljak 47 NKD-a 2007.) u veljači 2021. u odnosu na siječanj 2021. realno je porastao za 4,3%.

 

In February 2021, the total seasonally and working-day adjusted deflated turnover generated by all business entities with retail trade as their main activity (classified in division 47 of the NKD 2007.) was in real terms 4.3% higher than in January 2021.

 

 

 

U odnosu na veljaču 2020., njihov ukupan, kalendarski prilagođeni promet realno je porastao za 5,1%.

 

Their total turnover, working day-adjusted, was in real terms 5.1% higher than in February 2020.

 

 

1)   Vidi definicije u Metodološkim objašnjenjima.

1)   See Definitions in the Notes on Methodology.

 

 

 

 

 

 

I.    SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI POKAZATELJI1)

      SEASONALLY AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICATORS1)

 

 

1.   TRGOVINA NA MALO – MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA

      RETAIL TRADE – MONTH-ON-MONTH GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF SEASONALLY AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICES

%

 

 IX. 2020. 

VIII. 2020.

 X. 2020. 

IX. 2020.

XI. 2020.

X. 2020.

XII. 2020.

XI. 2020.

 I. 2021. 

XII. 2020.

II. 2021.

I. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)2)

 

 

 

 

 

 

Total turnover from retailers (NKD division 47)2)

Nominalno

1,9

4,3

2,8

-2,1

4,4

4,8

Value index

Realno

1,6

4,5

2,9

-1,9

3,5

4,3

Volume index

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet od trgovine na malo

 

 

 

 

 

 

Retail trade turnover

Nominalno

2,8

3,1

1,1

0,1

5,2

4,8

Value index

Realno

2,4

3,6

2,3

-0,8

4,2

4,4

Volume index

 

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja, Prezentacija indeksa.

2)   Vidi definicije u Metodološkim objašnjenjima.

 

1)   See Notes on Methodology, Presentation of indices.

2)   See Definitions in the Notes on Methodology.

 

 

 

2.   TRGOVINA NA MALO – GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA

      RETAIL TRADE – YEAR-ON-YEAR GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF WORKING-DAY ADJUSTED INDICES

%

 

IX. 2020.

IX. 2019.

X. 2020.

X. 2019.

XI. 2020.

XI. 2019.

XII. 2020.

XII. 2019.

I. 2021.

I. 2020.

II. 2021.

II. 2020.

I. – II. 2021.

I. II. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total turnover from retailers
(NKD division 47)1)

Nominalno

-6,7

-1,0

0,3

-3,4

-0,1

4,4

2,1

Value index

Realno

-6,0

-0,3

1,5

-1,7

0,9

5,1

3,0

Volume index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet od trgovine na malo

 

 

 

 

 

 

 

Retail trade turnover

Nominalno

-7,9

-3,4

-1,9

-4,8

-1,4

3,0

0,8

Value index

Realno

-7,3

-2,6

-0,7

-3,2

-0,3

3,8

1,7

Volume index

 

 

1)   Vidi definicije u Metodološkim objašnjenjima.

1)   See Definitions in the Notes on Methodology.

 

 

 

3.   SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI PROMETA PREMA PRETEŽNOJ DJELATNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA
      PREMA NKD-u 2007.

      SEASONALLY AND WORKING-DAY ADJUSTED TURNOVER INDICES, BY MAIN ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.

 

 

Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1)

Total turnover from retailers (NKD division 47)1)

Promet od trgovine na malo

Retail trade turnover

 

 

nominalno

Value indices

realno

Volume indices

nominalno

Value indices

realno

Volume indices

 

 

XII. 2020.

XI. 2020.

 I. 2021. 

XII. 2020.

II. 2021.

  I. 2021.

XII. 2020.

XI. 2020.

 I. 2021. 

XII. 2020.

II. 2021.

  I. 2021.

XII. 2020.

XI. 2020.

 I. 2021. 

XII. 2020.

II. 2021.

  I. 2021.

XII. 2020.

XI. 2020.

 I. 2021. 

XII. 2020.

II. 2021.

I. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

-

-

-

-

-

-

100,1

105,2

104,8

99,2

104,2

104,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima
i motociklima

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

97,9

104,4

104,8

98,1

103,5

104,3

99,4

104,8

102,5

99,4

103,5

102,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.11 + 47.2

Trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima

Retail trade of food, beverages and tobacco

99,7

103,5

100,4

101,2

104,0

100,5

100,9

103,4

98,2

101,1

104,2

98,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.19 + 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7+ 47.8 +
47.9

Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim
gorivima i mazivima)

Retail trade of non-food
products (except of automotive fuels and lubricants)

94,9

106,7

105,4

95,4

105,2

105,7

96,2

106,7

103,2

96,6

105,3

103,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 - 47.3

Trgovina na malo, osim specijalizirane trgovine motornim gorivima i mazivima

Retail trade, except of automotive fuels and lubricants in specialised stores

97,7

104,6

102,7

98,3

104,0

102,9

98,9

104,8

101,5

99,6

103,9

101,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale djelatnosti (izvan odjeljka 47)

Other activities (excluding division 47)

-

-

-

-

-

-

100,5

109,5

108,5

100,6

108,2

108,7

 

 

1)   Vidi definicije u Metodološkim objašnjenjima.

1)   See Definitions in the Notes on Methodology.

 

 

 

4.   KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI PROMETA PREMA PRETEŽNOJ DJELATNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NKD-u 2007.

      WORKING-DAY ADJUSTED TURNOVER INDICES, BY MAIN ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.

 

 

Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1)

Total turnover from retailers (NKD division 47)1)

Promet od trgovine na malo

Retail trade turnover

 

 

nominalno

Value indices

realno

Volume indices

nominalno

Value indices

realno

Volume indices

 

 

XII. 2020.

XII. 2019.

I. 2021.

I. 2020.

II. 2021.

II. 2020.

XII. 2020.

XII. 2019.

I. 2021.

I. 2020.

II. 2021.

II. 2020.

XII. 2020.

XII. 2019.

I. 2021.

I. 2020.

II. 2021.

II. 2020.

XII. 2020.

XII. 2019.

I. 2021.

I. 2020.

II. 2021.

II. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

-

-

-

-

-

-

95,2

98,6

103,0

96,8

99,7

103,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima
i motociklima

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

96,6

99,9

104,4

98,3

100,9

105,1

97,8

101,1

102,6

99,4

102,3

103,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.11 + 47.2

Trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima

Retail trade of food, beverages and tobacco

103,3

104,2

103,6

103,1

104,5

103,9

104,9

105,4

100,2

104,7

105,6

100,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.19 + 47.4 + 47.5 + 47.6 +
47.7 + 47.8 +
47.9

Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima)

Retail trade of non-food products (except of automotive fuels and lubricants)

93,3

99,5

104,4

95,1

100,1

105,6

92,8

99,4

98,9

94,5

100,0

99,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 - 47.3

Trgovina na malo, osim specijalizirane trgovine motornim gorivima i mazivima

Retail trade, except of automotive fuels and lubricants in specialised stores

98,3

101,9

104,0

99,2

102,1

104,6

98,9

102,6

102,8

99,8

103,0

103,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale djelatnosti (izvan odjeljka 47)

Other activities (excluding division 47)

-

-

-

-

-

-

86,0

90,4

101,2

87,5

91,3

101,8

 

 

1)   Vidi definicije u Metodološkim objašnjenjima.

1)   See Definitions in the Notes on Methodology.

 

 

 

II.   IZVORNI, NEPRILAGOĐENI POKAZATELJI

      GROSS, NON-ADJUSTED INDICATORS

 

 

1.   NOMINALNI I REALNI INDEKSI PROMETA U TRGOVINI NA MALO

      VALUE AND VOLUME INDICES OF RETAIL TRADE TURNOVER

 

II. 2021.

I. 2021.

II. 2021.

II. 2020.

II. 2021.

Ø 2015.

I. – II. 2021.

I. II. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan promet trgovaca na malo
(odjeljak 47 NKD-a)1)

 

 

 

 

Total turnover from retailers
(NKD division 47)1)

Nominalno

102,7

100,0

100,7

99,3

Value index

Realno

102,4

100,2

99,0

100,0

Volume index

 

 

 

 

 

 

Promet od trgovine na malo

 

 

 

 

Retail trade turnover

Nominalno

101,3

98,8

101,8

98,4

Value index

Realno

101,1

99,1

100,1

99,0

Volume index

 

 

1)   Vidi definicije u Metodološkim objašnjenjima.

1)   See Definitions in the Notes on Methodology.

 

 

 

2.   NOMINALNI INDEKSI PROMETA OD TRGOVINE NA MALO PO TRGOVAČKIM STRUKAMA

      VALUE INDICES OF RETAIL TRADE TURNOVER, BY BRANCHES

 

 

Udio u
ukupnom
prometu, %
II. 2021.

Share in
total
turnover, %

Utjecaj na ukupan indeks, %1)

II. 2021.

II. 2020.

Effect on
total
index, %1)

II. 2021.

I. 2021.

II. 2021.

II. 2020.

I. – II. 2021.

I. II. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100,0

-

101,3

98,8

98,4

Total

 

Ukupno, osim motornih vozila i motocikala, njihovih dijelova i pribora te motornih goriva
i maziva

80,5

-

100,1

99,4

100,2

Total, except of motor vehicles, parts and accessories for motor vehicles, motorcycles and related parts and accessories, and automotive fuels and lubricants

01 + 03 + 04

Motorna vozila, dijelovi i pribor za motorna vozila, motocikli i dijelovi

3,2

-0,4

112,1

86,9

84,1

Motor vehicles, parts and accessories for motor vehicles, motorcycles and related parts and accessories

30

Motorna goriva i maziva

16,3

-0,3

106,1

97,9

92,1

Automotive fuels and lubricants

11

Nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama

37,0

0,1

97,6

100,2

103,0

Non-specialised stores with food, beverages and tobacco predominating

19

Ostale nespecijalizirane prodavaonice

6,2

0,3

100,4

105,4

107,6

Other non-specialised stores

21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 29

Specijalizirane prodavaonice živežnim namirnicama

5,5

-0,5

104,0

91,7

90,5

Specialised stores with food, beverages and tobacco

73 + 74 + 75

Ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi

8,9

-0,7

100,4

92,0

92,4

Dispensing chemists, medical and orthopaedic goods, cosmetic and toilet articles

51 + 71 + 72

Tekstil, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi

5,9

-0,5

87,2

90,9

89,4

Textile, clothing, footwear and leather goods

43 + 52 + 54 + 59 + 63

Audio i videooprema, željezna roba, boje
i staklo, električni aparati za kućanstvo, namještaj i drugi proizvodi za kućanstvo

9,2

0,3

107,1

103,0

103,4

Audio and video equipment, hardware, paints and glass, electrical household appliances, furniture and other household articles

41 + 42 + 53 + 61 + 62 + 64 + 65 + 76 + 77 + 78

Računalna oprema, knjige i novine, igre i igračke, cvijeće i sadnice, satovi i nakit i ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama

6,2

0,7

116,2

111,4

107,1

Computer equipment, books and newspapers, games and toys, flowers and seeds, watches and jewellery and other retail sale in specialised stores

91

Trgovina na malo internetom ili poštom

0,9

0,2

105,2

122,0

107,5

Retail sale via Internet or via mail order

79 – 99

Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica

0,7

0,0

103,9

96,6

95,4

Other non-store retail sale

 

 

1)   Utjecaj na ukupan indeks pokazuje umnožak udjela trgovačke struke u ukupnom prometu i stope rasta ili pada prometa u mjesecu tekuće godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine podijeljen sa       100.

1)   Impact on the total index is a product of the multiplication of a trade branch's share in the total turnover and the rate of growth or fall in turnover in a month of the current year in relation to the same month of       the previous year divided by 100.

 

 

 

III.  STANDARDNA POGREŠKA I KOEFICIJENT VARIJACIJE ZA VERIŽNI INDEKS PROMETA

      STANDARD ERROR AND COEFFICIENT OF VARIANCE FOR TURNOVER CHAIN INDEX

 

 

1.   STANDARDNA POGREŠKA I KOEFICIJENT VARIJACIJE ZA VERIŽNI INDEKS PROMETA U VELJAČI 2021.

      STANDARD ERROR AND COEFFICIENT OF VARIANCE FOR TURNOVER CHAIN INDEX, FEBRUARY 2021

 

Procjena verižnog
indeksa

Estimation of chain
index

Koeficijent varijacije, %

Coefficient of variance, %

Standardna pogreška

Standard error

Donja granica
95-postotnog intervala
pouzdanosti

Lower 95% confidence interval limit

Gornja granica
95-postotnog intervala
pouzdanosti

Upper 95% confidence interval limit

 

 

 

 

 

 

Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1)

Total turnover from retailers
(NKD division 47)1)

102,7

0,10

0,08

102,5

102,9

 

 

 

 

 

 

Promet od trgovine na malo
Retail trade turnover

101,3

0,11

0,09

101,1

101,5

 

 

1)   Vidi definicije u Metodološkim objašnjenjima.

1)   See Definitions in the Notes on Methodology.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Vremenske serije prometa od trgovine na malo od 2005. i vremenske serije ukupnog prometa trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a) od 2000. možete preuzeti u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Baze podataka pod naslovima STS baza podataka i PC AXIS baze podataka te na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo ‒ osnovni pokazatelji.

 

Time series on retail trade turnover, starting with 2005, and time series on total turnover from retailers (NKD division 47), starting with 2000, are available in Excel tables on the website of the Croatian Bureau of Statistics within the Databases under the titles STS Databases and PC-Axis Databases, and within Statistics in Line under the title Economy – Basic Indicators.

 

 

 

Precizni datumi objavljivanja navedeni su u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2021., koji se nalazi na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr.

 

Precise dissemination dates are listed in the Calendar of Statistical Data Issues for 2021, which is available on the web site of the Croatian Bureau of Statistics www.dzs.hr.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat redovitog istraživanja Mjesečni izvještaj trgovina na malo (obrazac TRG-1) te administrativnih izvora podataka (datoteka fiskalizacije Porezne uprave).

 

The data are based on the Monthly Report on Retail Trade (TRG-1 form) and administrative data sources (Tax Administration fiscalisation file).

 

 

 

Podaci se prikupljaju s pomoću mrežne aplikacije (tzv. CAWI). Izvještajne jedinice neposredno ispunjavaju podatke na e-obrascu TRG-1, koji se nalazi na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr. Razdoblje prikupljanja podataka svakog mjeseca u pravilu se kreće od 1. do 20. u mjesecu za podatke iz prethodnoga izvještajnog mjeseca.

 

The data are collected via a web-based application (the so-called CAWI). The reporting units enter data directly into the TRG-1 form, which is available on the website of the Croatian Bureau of Statistics at www.dzs.hr. The period for data collection ranges each month, as a rule, between the 1st and the 20th day in a month for the previous reference month data.

 

 

 

Metodologija za istraživanje temelji se na Uredbama Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (Dodatak C), 1158/05 i 1503/06, Uredbi (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od
27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika i
Uredbi Komisije (EU) br. 2020/1197.

 

The methodology for this survey is based on Council Regulations (EC) Nos 1165/98 (Annex C), 1158/05 and 1503/06 concerning short-term statistics, Regulation (EU) No. 2019/2152 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on European business statistics, repealing 10 legal acts in the field of business statistics and the Commission Regulation (EU) No. 2020/1197.

 

 

 

Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

 

This survey is conducted on the basis of the Official Statistics Act (NN, No. 25/20).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Jedinice promatranja jesu poslovni subjekti (pravne osobe i obrtnici) koji su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo (odjeljak 47 NKD-a 2007.). Obuhvaćeni su i izabrani poslovni subjekti iz ostalih djelatnosti ako obavljaju trgovinu na malo.

 

The observation units are business entities (legal entities and tradesmen) registered in retail trade as their main activity (division 47 of the NKD 2007.) as well as selected business entities registered in other activities if performing retail trade activities.

 

 

 

Istraživanje se provodi metodom uzorka. Okvir za izbor uzorka jesu poslovni subjekti ili njihovi dijelovi registrirani u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku. U 2021. okvir za izbor uzorka  proširen je s pomoću administrativnog izvora podataka (datoteka fiskalizacije Porezne uprave).

 

The survey is carried out by using the sampling method. The sample frame consists of business entities and parts thereof registered in the Register of Business Entities of the Croatian Bureau of Statistics. In 2021, the sample selection frame was expanded using an administrative data source (Tax Administration fiscalisation file).

 

 

 

Uzorak je podijeljen na stratume prema pretežnoj djelatnosti i veličini poslovnog subjekta. Poslovni subjekti razvrstani su prema pretežnoj djelatnosti na temelju NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 123/08.). Prema veličini razvrstani su na razrede od 1 do 7.

 

The sample is divided into strata according to the main activity and the size of a business entity. Business entities are divided by their main activity on the basis of the NKD 2007. (NN, Nos 58/07 and 123/08). By size, they are divided into classes from 1 to 7.

 

 

 

Kriterij za određivanje veličine poslovnog subjekta jest broj zaposlenih. Poslovni subjekti veličine 1 jesu oni s 0 – 4 zaposlenih, veličine 2
s 5 – 9 zaposlenih, veličine 3 s 10 – 19 zaposlenih, veličine 4 s 20 – 49 zaposlenih, veličine 5 s 50 – 99 zaposlenih, veličine 6 sa 100 – 249 zaposlenih i veličine 7 s 250 i više zaposlenih. Za poslovne subjekte kojima je pretežna djelatnost izvan trgovine upotrebljava se broj zaposlenih u trgovinskim djelatnostima.

 

The criterion for determining the size of a business entity is the number of persons in employment. Business entities of size 1 are those employing 0 – 4 persons, of size 2 those employing 5 – 9 persons, of size 3 those employing 10 – 19 persons, of size 4 those employing
20 – 49 persons, of size 5 those employing 50 – 99 persons, of size
6 those employing 100 – 249 persons and of size 7 those employing 250 and more persons. For business entities engaged primarily in non-
trade activities, the number of persons in employment in trade activities is taken into account.

 

 

 

Uzorkom su obuhvaćeni svi poslovni subjekti s 10 i više zaposlenih te slučajnim uzorkom izabrani poslovni subjekti koji imaju manje od 10 zaposlenih.

 

The sample covers all business entities employing 10 and more persons as well as business entities employing less than 10 persons selected by using the random sample method.

 

 

 

 

 

 

Metoda sezonske i kalendarske prilagodbe

 

Seasonal and working-day adjustment method

 

 

 

Od 2016. u procesu sezonske prilagodbe koristi se programski paket JDemetra+ te metoda X13-ARIMA. Tim se procesom statističkim modelima i procedurama identificiraju te procjenjuju sezonski i kalendarski učinci u vremenskim serijama.

 

Since 2016, in the process of seasonal adjustment the software package JDemetra+ and X13 ARIMA method has been used. This process identifies and assesses seasonal and working-day effects in time series by using statistical models and procedures.

 

 

 

Postoji nekoliko uzroka revizije prethodno objavljenih sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa. Najčešći uzrok jest promjena u procijenjenim parametrima postojećih statističkih modela pri novim procjenama zbog novih opažanja. Ostali uzroci jesu promjene u izvornim podacima ili u primijenjenim statističkim modelima.

 

The revision of the previously published seasonally and working-day adjusted indices is due to several causes. The most common cause is the change in estimated parameters of existing statistical models while conducting new estimates, which occurs due to new observations. Other causes are changes in source data or in applied statistical models.

 

 

 

Kalendarski učinci imaju znatan utjecaj na kretanje vremenskih serija, a najčešći su učinak pomičnih blagdana, učinak prijestupne godine i učinak radnih dana.

 

Calendar effects have a significant impact on time series movement, the most common of which are the effect of moving holidays, the effect of the leap year and the effect of working days.

 

 

 

 

 

 

Napomena o primijenjenoj terminologiji

 

Notice concerning the terminology

 

 

 

Pojam ''kalendarsko prilagođavanje'' na hrvatskom jeziku nije usklađen s prijevodom pojma working-day adjustment iz engleskoga, koji znači ''prilagodba za broj radnih dana'', kako bi se izbjeglo da hrvatski korisnici pogrešno protumače taj termin.

 

In Croatian language, the term “kalendarsko prilagođavanje” (calendar adjustment) is not the literal translation of the term “working-day adjustment” in English, which means “adjustment for the number of working days”. It is used in order to prevent misunderstandings by national users.

 

 

 

Pojam "prilagodba za broj radnih dana'' u kratkoročnim poslovnim statistikama podrazumijeva kalendarsku prilagodbu, ali zbog specifičnih Eurostatovih terminoloških zahtjeva u kratkoročnim poslovnim statistikama upotrebljava se spomenuti termin.

 

The term “working-day adjustment” in short-term business statistics actually refers to calendar adjustment, but due to specific Eurostat's requirements for short-term statistics, the term “working-day adjustment” is used instead.

 

 

 

 

 

 

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi

 

Seasonally and working-day adjusted indices

 

 

 

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi podrazumijevaju da su izvorni indeksi prilagođeni za sezonske i kalendarske učinke. Tako prilagođeni indeksi i pripadajuće stope promjene u dva uzastopna opažanja koriste se za usporedbu podataka s podacima iz prethodnog mjeseca.

 

The seasonally and working-day adjusted indices imply that the gross indices are adjusted for seasonal and working-day effects. Indices adjusted in that way and associated rates of change in two consecutive observations are used to compare data with data from the previous month.

 

 

 

U skladu s tim u mjesečnoj usporedbi (I. dio Priopćenja, tablice 1. i 3.) prikazane su i tumače se mjesečne stope promjena prometa izračunane iz sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa (usporedba indeksa izvještajnog mjeseca s indeksima prethodnoga izvještajnog mjeseca).

 

In line with the above mentioned, month-on-month growth rates of turnover calculated on the basis of seasonally and working-day adjusted indices are presented and interpreted (the comparison between the indices of the current reporting month with the indices of the previous reporting month) in the monthly comparison (First Release, part I., tables 1. and 3.).

 

 

 

 

 

 

Kalendarski prilagođeni indeksi

 

Working-day adjusted indices

 

 

 

Kalendarski prilagođeni indeksi podrazumijevaju da su izvorni indeksi prilagođeni samo za kalendarske učinke. Tako prilagođeni indeksi i pripadajuće međugodišnje stope promjene koriste se za usporedbu podataka s podacima iz istog mjeseca prethodne godine.

 

Working-day adjusted indices imply that the gross indices are adjusted only for calendar effects. Indices adjusted in that way and associated inter-annual rates of change are used to compare data with data from the same month of the previous year.

 

 

 

Prema tome, u godišnjoj usporedbi (I. dio Priopćenja, tablice 2. i 4.) prikazane su i tumače se godišnje stope promjena prometa izračunane iz kalendarski prilagođenih indeksa (usporedba indeksa izvještajnog mjeseca s indeksima istoga izvještajnog mjeseca prethodne godine).

 

In line with the above mentioned, year-on-year growth rates of the volume of turnover calculated on the basis of working-day adjusted indices are presented and interpreted (comparison between indices of the reporting month with the indices of the same reporting month of the previous year) in the annual comparison (First Release, part I., tables 2. and 4.).

 

 

 

 

 

 

Izvorni indeksi

 

Gross indices

 

 

 

Radi održavanja dosljednosti i kontinuiteta s prethodno objavljenim podacima indeksi se i dalje iskazuju u obliku izvornih, neprilagođenih indeksa na isti način kao i prije (II. dio Priopćenja, tablice 1. i 2.).

 

In order to sustain the consistency and continuity with the previously released data, indices continue to be presented as gross, unadjusted indices in the same way as before (First Release, part II., tables 1. and 2.).

 

 

 

Dio podataka iz ovog istraživanja (to su podaci koji se odnose na ukupan promet poslovnih subjekata kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost, tj. razvrstani su u odjeljak 47 NKD-a 2007.) redovito se mjesečno dostavlja Eurostatu (u obliku nominalnih i realnih izvornih, sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa na bazi 2015.) i nalazi se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat s pokazateljima država članica Europske unije s kojima su usporedivi.

 

A part of the data from this survey (those that refer to the total turnover of business entities with the main activity registered in division 47 of the NKD 2007.) are regularly sent to Eurostat every month (in the form of value and volume gross, seasonally and working-day adjusted indices on the basis of 2015). They are available on Eurostat’s web site: http://ec.europa.eu/eurostat together with the indicators of other EU Member States they are comparable with.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Promet je vrijednost svih prodanih roba i obavljenih usluga na tržištu tijekom mjeseca bez obzira na to jesu li naplaćene. U promet je uključen porez na dodanu vrijednost.

 

Turnover is the total value of all goods sold and services provided on the market in a month, irrespective of whether paid up or not. It also includes the value added tax.

 

 

 

Promet u trgovini na malo prati se na dva načina, i to:

 

The retail trade turnover is presented in relation to:

 

 

 

-  ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a) jest promet    što ga ostvaruju svi poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (razvrstani u odjeljak 47 NKD-a 2007.)

 

- the total turnover from retailers (NKD division 47) is a turnover    generated by all business entities with retail trade as their main    activity (classified in division 47 of the NKD 2007.).

 

 

 

 

 

 

- promet od trgovine na malo jest promet što ga ostvaruju svi     poslovni            subjekti koji tu djelatnost obavljaju bez obzira na pretežnu                 djelatnost              u kojoj su registrirani.

 

- the retail trade turnover is a turnover generated by all business    entities engaged in this activity, irrespective of their registered main    activity.

 

 

 

Rezultati se objavljuju u obliku nominalnih i realnih indeksa.

 

The results are shown in the form of nominal (value indices) and real indices (volume indices).

 

 

 

Nominalni indeksi prikazuju kretanje prometa u tekućim cijenama.

 

Value indices show the turnover movements in current prices.

 

 

 

Realni indeksi dobiveni su deflacioniranjem nominalnih indeksa indeksom maloprodajnih cijena dobara (bez električne energije i distribucije vode) prema indeksu potrošačkih cijena.

 

Volume indices are calculated by deflating the value indices by the retail trade price indices of goods (without electricity and water distribution) according to the consumer price indices.

 

 

 

 

 

 

Trgovačke struke

 

Retail trade branches

 

 

 

Trgovačke struke predstavljaju stvarni pretežni asortiman prodaje u trgovini na malo koji se također određuje na osnovi NKD-a 2007.

 

Retail trade branches represent the actual predominant assortment of sales in the retail trade, which is also determined according to the
NKD 2007.

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

CAWI

razmjena podataka internetom uz računalnu podršku

 

CAWI

computer-assisted web interchange

EZ

Europska zajednica

 

EC

European Community

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

EU

European Union

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

NN

Narodne novine

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

0,0

podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

0,0

value not zero but less than 0.05 of the unit of measure used

 

 

 

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/02-01-03_03_2016_files/image006.jpg

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Josipa Kalčić Ivanić, Ljiljanka Boras i Sanja Godec

Prepared by: Josipa Kalčić Ivanić, Ljiljanka Boras and Sanja Godec

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148