image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 10. RUJNA 2021./ 10 SEPTEMBER, 2021

BROJ/ NUMBER: 5.1.3/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA
U SRPNJU 2021.

TRAFFIC IN AIRPORTS
JULY 2021

 

 

 

U srpnju 2021. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 887 tisuća ili 143,8% više nego u srpnju 2020., kada je ostvaren promet od samo 364 tisuće putnika zbog širenja bolesti
COVID-19
. Za usporedbu, u srpnju 2019. ostvaren je promet od
1 975 tisuća putnika. U srpnju 2021. ostvareno je 44,9% prometa putnika iz srpnja 2019.

 

The total traffic of passengers in Croatian airports amounted to
887 thousand in July 2021, which was 143.8% more than in July 2020, when the total traffic of passengers amounted to only 364
thousand, due to the spread of the COVID-19 disease. By comparison, in July 2019, the total traffic of passengers amounted to 1 975 thousand. The total traffic of passengers in July 2021 accounted for 44.9% of the total traffic realised in July 2019.

 

 

 

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split, s 349 tisuća putnika, što je više za 106,3% u odnosu na srpanj 2020., kada je prevezeno 169 tisuća putnika (u srpnju 2019. prevezeno je 720 tisuća putnika), slijedi zračna luka Dubrovnik, sa 188 tisuća putnika (u srpnju 2020. prevezeno je 58 tisuća putnika, dok je u srpnju 2019. prevezeno 511 tisuća putnika), te zračna luka Zagreb, sa 153 tisuće putnika (u srpnju 2020. prevezeno je 77 tisuća putnika, dok su u srpnju 2019. prevezene 364 tisuće putnika).

 

The largest traffic of passengers was recorded in the Split Airport, with 349 thousand passengers, which was an increase of 106.3% compared to July 2020, when the traffic of passengers amounted to 169 thousand (the traffic of passengers amounted to 720 thousand in July 2019). The Dubrovnik Airport followed, with 188 thousand passengers (the traffic of passengers amounted to 58 thousand in July 2020 and to 511 thousand in July 2019) and the Zagreb Airport, with 153 thousand passengers (the traffic of passengers amounted to 77 thousand in July 2020 and to 364 thousand in July 2019).

 

 

 

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 182 tisuće putnika, što je porast od 90,3% u odnosu na isto razdoblje 2020., kada je prevezeno 96 tisuća putnika.

 

The most significant international traffic of passengers was realised with German airports, 182 thousand passengers, which was an increase of 90.3% compared to the same period of 2020, when the traffic of passengers amounted to 96 thousand.

 

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u srpnju 2021. iznosio je 14 397, što je porast od 55,2% u usporedbi sa srpnjem 2020., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 9 277. Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u srpnju 2019. iznosio je 19 739.

 

The total number of landings and take-offs in airports in July 2021 amounted to 14 397 movements, which was 55.2% more than in July 2020, when the total number of landings and take-offs in airports amounted to only 9 277 movements. The total number of landings and take-offs in airports amounted to 19 739 movements in July 2019.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u srpnju 2021. iznosio
je 775 tona, što je porast od 20,0% u usporedbi s srpnjem 2020., kada je promet tereta iznosio 646 tona.

 

The total traffic of freight in airports in July 2021 amounted to
775 tonnes, which was an increase of 20.0% compared to July 2020, when the total traffic of freight in airports amounted to 646 tonnes.

 

 

 

 

 

 


1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2020.

2021.

Indeksi

Indices

Unit of
measure

 

VII.

I. – VII.

VII.

I. – VII.

VII. 2021.
VII. 2020.

I. VII. 2021.
I.
– VII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

9 277

26 751

14 397

37 584

155,2

140,5

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

364

1 113

887

1 555

243,8

139,7

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

646

4 428

775

4 729

120,0

106,8

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA
      U SRPNJU 2021.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS,
      JULY 2021

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi
Indices

VII. 2021.

VII. 2020.

 

 

 

Ukupno
Total

886 902

243,8

 

 

 

Split

349 042

206,3

Dubrovnik

187 602

323,5

Zagreb

152 698

198,2

Zadar

114 993

366,5

Pula

63 394

343,1

Rijeka

14 446

210,2

Brač

2 239

190,9

Osijek

1 963

144,9

Mali Lošinj

525

178,0

 

3.   DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM
      PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SRPNJU 2021.
     

      TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED
      WITH CROATIAN AIRPORTS, JULY
2021

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi
Indices

VII. 2021.

VII. 2020.

 

 

 

 

 

Njemačka

182 155

190,3

Germany

Francuska

112 377

349,0

France

Nizozemska

83 154

284,3

Netherlands

Poljska

62 573

255,8

Poland

Ujedinjena Kraljevina

39 658

114,2

United Kingdom

Švedska

37 651

397,0

Sweden

Austrija

33 283

195,7

Austria

Danska

32 706

245,0

Denmark

Ruska Federacija

31 852

1)

Russian Federation

Švicarska

27 815

172,6

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

1)   Indeks je veći od 999.

 

 

1)   The index exceeds 999.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousand.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of all aircraft movements and the traffic of passengers and freight on commercial operations in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

The observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

The data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place of Mali Lošinj.

 

 

 

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports refers to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of an aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes the number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports refers to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than the baggage of passengers. The freight in direct transit is excluded.

 

 

 

Kratice

 

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

 

COVID-19

bolest prouzročena koronavirusom

 

COVID-19

COronaVIrus Disease-19

t

tona

 

t

tonne

tis.

tisuća

 

'000

thousand

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Snježana Kos i Ninoslava Podnar

Prepared by: Snježana Kos and Ninoslava Podnar

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148