GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 12. LISTOPADA 2021./ 12 OCTOBER, 2021

BROJ/ NUMBER: 5.1.3/8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA
U KOLOVOZU 2021.

TRAFFIC IN AIRPORTS
AUGUST 2021

 

 

 

U kolovozu 2021. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 1 250 tisuća ili 113,8% više nego u kolovozu 2020., kada je ostvaren promet od samo 585 tisuća putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u kolovozu 2019. ostvaren je promet od 1 951 tisuće putnika. U kolovozu 2021. ostvareno je 64,1% prometa putnika iz kolovoza 2019.

 

The total traffic of passengers in Croatian airports amounted to 1 250 thousand in August 2021, which was 113.8% more than in August 2020, when the total traffic of passengers amounted to only 585 thousand, due to the spread of the COVID-19 disease. By comparison, in August 2019, the total traffic of passengers amounted to 1 951 thousand. The total traffic of passengers in August 2021 accounted for 64.1% of the total traffic of passengers realised in August 2019.

 

 

 

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split, s 491 tisućom putnika, što je više za 81,1% u odnosu na kolovoz 2020., kada je prevezena 271 tisuća putnika (u kolovozu 2019. prevezeno je 669 tisuća putnika), slijedi zračna luka Dubrovnik, s 288 tisuća putnika (u kolovozu 2020. prevezeno je 117 tisuća putnika, dok su u kolovozu 2019. prevezene 522 tisuće putnika) te zračna luka Zagreb, sa 193 tisuće putnika (u kolovozu 2020. prevezene su 93 tisuće putnika, dok su u kolovozu 2019. prevezene 374 tisuće putnika).

 

The largest traffic of passengers was recorded in the Split Airport, with 491 thousand passengers, which was an increase of 81.1% compared to August 2020, when the traffic of passengers amounted to 271 thousand (the traffic of passengers amounted to 669 thousand in August 2019). The Dubrovnik Airport followed, with 288 thousand passengers (the traffic of passengers amounted to 117 thousand in August 2020 and to 522 thousand in August 2019) and the Zagreb Airport, with 193 thousand passengers (the traffic of passengers amounted to 93 thousand in August 2020 and to 374 thousand in August 2019).

 

 

 

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 242 tisuće putnika, što je porast od 92,2% u odnosu na isto razdoblje 2020., kada je prevezena 141 tisuća putnika.

 

The most significant international traffic of passengers was realised with German airports, 242 thousand passengers, which was an increase of 92.2% compared to the same period of 2020, when the traffic of passengers amounted to 141 thousand.

 

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u kolovozu 2021. iznosio je 16 318, što je porast od 40,5% u usporedbi s kolovozom 2020., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 11 613. Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u kolovozu 2019. iznosio je 19 847.

 

The total number of landings and take-offs in airports in August 2021 amounted to 16 318 movements, which was 40.5% more than in August 2020, when the total number of landings and take-offs in airports amounted to only 11 613 movements. The total number of landings and take-offs in airports amounted to 19 847 movements in August 2019.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u kolovozu 2021. iznosio je 769 tona, što je porast od 28,6% u usporedbi s kolovozom 2020., kada je promet tereta iznosio 598 tona.

 

The total traffic of freight in airports in August 2021 amounted to 769 tonnes, which was an increase of 28.6% compared to August 2020, when the total traffic of freight in airports amounted to 598 tonnes.

 

 

 

5-1-3_2021

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna jedinica

2020.

2021.

Indeksi

Indices

Unit of measure

 

VIII.

I. – VIII.

VIII.

I. – VIII.

VIII. 2021.
VIII. 2020.

I. VIII. 2021.
I.
– VIII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

11 613

38 364

16 318

53 902

140,5

140,5

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

585

1 697

1 250

2 805

213,8

165,2

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

598

5 026

769

5 498

128,6

109,4

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA
      U KOLOVOZU 2021.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS,
      AUGUST 2021

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi
Indices

VIII. 2021.

VIII. 2020.

 

 

 

Ukupno
Total

1 250 165

213,8

 

 

 

Split

491 358

181,1

Dubrovnik

288 466

246,3

Zagreb

193 454

208,4

Zadar

163 028

334,3

Pula

90 187

220,7

Rijeka

18 665

197,1

Brač

2 303

150,3

Osijek

2 013

83,6

Mali Lošinj

691

166,1

 

3.   DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM
      PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U KOLOVOZU 2021.
     

      TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED
      WITH CROATIAN AIRPORTS, AUGUST
2021

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi
Indices

VIII. 2021.

VIII. 2020.

 

 

 

 

 

Njemačka

241 524

192,2

Germany

Ujedinjena Kraljevina

163 278

116,0

United Kingdom

Francuska

151 909

220,7

France

Nizozemska

117 922

436,4

Netherlands

Poljska

64 039

192,7

Poland

Španjolska

49 168

563,0

Spain

Italija

47 607

445,3

Italy

Ruska Federacija

43 952

1)

Russian Federation

Austrija

43 480

235,6

Austria

Švicarska

35 688

176,1

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

1)   Indeks je veći od 999.

 

 

1)   The index exceeds 999.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousand.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of all aircraft movements and the traffic of passengers and freight on commercial operations in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

The observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

The data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place of Mali Lošinj.

 

 

 

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports refers to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of an aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes the number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports refers to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than the baggage of passengers. The freight in direct transit is excluded.

 

 

 

Kratice

 

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

 

COVID-19

bolest prouzročena koronavirusom

 

COVID-19

COronaVIrus Disease-19

t

tona

 

t

tonne

tis.

tisuća

 

'000

thousand

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Snježana Kos i Ninoslava Podnar

Prepared by: Snježana Kos and Ninoslava Podnar

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148