image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 12. SIJEČNJA 2022./ 12 JANUARY, 2022

BROJ/ NUMBER: 5.1.3/11.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA
U STUDENOME 2021.

TRAFFIC IN AIRPORTS
NOVEMBER 2021

 

 

 

U studenome 2021. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 204 tisuće putnika ili njih 270,6% više nego u studenome 2020., kada je ostvaren promet od samo 55 tisuća putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u studenome 2019. ostvaren je promet od 351 tisuće putnika. U studenome 2021. ostvareno je 58,2% prometa putnika iz studenoga 2019.

 

The total traffic of passengers in Croatian airports amounted to 204 thousand in November 2021, which was 270.6% more than in November 2020, when the total traffic of passengers amounted to only 55 thousand, due to the spread of the COVID-19 disease. By comparison, in November 2019, the total traffic of passengers amounted to 351 thousand. The total traffic of passengers in November 2021 accounted for 58.2% of the total traffic of passengers realised in November 2019.

 

 

 

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, sa 162 tisuće putnika, što je više za 286,6% u odnosu na studeni 2020., kada su prevezene 42 tisuće putnika (u studenome 2019. prevezene su 244 tisuće putnika), slijedi zračna luka Split, s 26 tisuća putnika (u studenome 2020. prevezeno je 8 tisuća putnika, dok su u studenome 2019. prevezene 43 tisuće putnika) te zračna luka Dubrovnik, s
13 tisuća putnika (u studenome 2020. prevezene su 4 tisuće putnika, dok je u studenome 2019. prevezeno 57 tisuća putnika).

 

The largest traffic of passengers was recorded in the Zagreb Airport, with 162 thousand passengers, which was an increase of 286.6% compared to November 2020, when the traffic of passengers amounted to 42 thousand (the traffic of passengers amounted to 244 thousand in November 2019). The Split Airport followed, with 26 thousand passengers (the traffic of passengers amounted to 8 thousand in November 2020 and to 43 thousand in November 2019) and the Dubrovnik Airport, with 13 thousand passengers (the traffic of passengers amounted to 4 thousand in November 2020 and to 57 thousand in November 2019).

 

 

 

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 51 tisuća putnika, što je porast od 304,3% u odnosu na isto razdoblje 2020., kada je prevezeno 13 tisuća putnika.

 

The most significant international traffic of passengers was realised with German airports, 51 thousand passengers, which was an increase of 304.3% compared to the same period of 2020, when the traffic of passengers amounted to 13 thousand.

 

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u studenome 2021. iznosio je 4 354, što je porast od 55,0% u usporedbi sa studenim 2020., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio samo          2 809. Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u studenome 2019. iznosio je 5 096.

 

The total number of landings and take-offs in airports in November 2021 amounted to 4 354 movements, which was 55.0% more than in November 2020, when the total number of landings and take-offs in airports amounted to only 2 809 movements. The total number of landings and take-offs in airports amounted to 5 096 movements in November 2019.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u studenome 2021. iznosio
je 829 tona, što je porast od 28,3% u usporedbi sa studenim 2020., kada je promet tereta iznosio 646 tona.

 

The total traffic of freight in airports in November 2021 amounted to 829 tonnes, which was an increase of 28.3% compared to November 2020, when the total traffic of freight in airports amounted to 646 tonnes.

 

 

 


 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2020.

2021.

Indeksi

Indices

Unit of
measure

 

XI.

I. – XI.

XI.

I. – XI.

XI. 2021.
XI. 2020.

I. XI. 2021.
I.
– XI. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

2 809

51 746

4 354

80 894

155,0

156,3

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

55

2 068

204

4 485

370,6

216,9

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

646

7 003

829

7 959

128,3

113,7

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA
      U STUDENOME 2021.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS,
      NOVEMBER 2021

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi
Indices

XI. 2021.

XI. 2020.

 

 

 

Ukupno
Total

204 078

370,6

 

 

 

Zagreb

162 293

386,6

Split

25 726

335,9

Dubrovnik

13 270

306,2

Pula

1 510

363,0

Osijek

594

364,4

Zadar

546

245,9

Rijeka

101

42,3

Mali Lošinj

24

58,5

Brač

14

127,3

 

3.   DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM
      PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U STUDENOME 2021.
     

      TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED
      WITH CROATIAN AIRPORTS, NOVEMBER
2021

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi
Indices

XI. 2021.

XI. 2020.

 

 

 

 

 

Njemačka

51 478

404,3

Germany

Nizozemska

14 402

153,7

Netherlands

Francuska

13 685

663,0

France

Turska

13 129

301,3

Turkey

Italija

11 403

1)

Italy

Ujedinjena Kraljevina

10 293

987,8

United Kingdom

Ruska Federacija

8 237

1)

Russian Federation

Belgija

6 290

1)

Belgium

Švedska

5 120

1)

Sweden

Švicarska

4 423

496,4

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

1)   Indeks je veći od 999.

 

 

1)   The index exceeds 999.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousand.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of all aircraft movements and the traffic of passengers and freight on commercial operations in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

The observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

The data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place of Mali Lošinj.

 

 

 

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports refers to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of an aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes the number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports refers to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than the baggage of passengers. The freight in direct transit is excluded.

 

 

 

Kratice

 

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

 

COVID-19

bolest prouzročena koronavirusom

 

COVID-19

COrona VIrus Disease-19

t

tona

 

t

tonne

tis.

tisuća

 

'000

thousand

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Snježana Kos i Ninoslava Podnar

Prepared by: Snježana Kos and Ninoslava Podnar

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148