GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 14. TRAVNJA 2021./ 14 APRIL, 2021

BROJ/ NUMBER: 5.1.4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA I CESTOVNE PROMETNE NESREĆE U 2020.

REGISTERED ROAD VEHICLES AND ROAD TRAFFIC ACCIDENTS, 2020

 

 

 

Porast broja registriranih i pad broja prvi put registriranih cestovnih vozila u Republici Hrvatskoj

 

Increase in the number of registered and decrease in the number of first registered road vehicles in the Republic of Croatia

 

 

 

Broj registriranih cestovnih vozila u 2020. iznosio je 2 312 280, što je u odnosu na 2019. više za 1,6%. Broj registriranih osobnih vozila u 2020. iznosio je 1 746 285, što je u odnosu na 2019. više za 1,2%.

 

The total number of registered road vehicles in the Republic of Croatia amounted to 2 312 280 in 2020, which was 1.6% more than in 2019. The total number of registered passenger cars amounted to 1 746 285 in 2020, which was an increase of 1.2% compared to 2019.

 

 

 

Broj prvi put registriranih cestovnih vozila iznosio je 132 572, što je u odnosu na 2019. pad za 31,8%. Pad prvih registracija pokazuju sve vrste vozila. Na pad broja prvi put registriranih cestovnih vozila izravno su utjecale okolnosti prouzročene širenjem bolesti COVID-19.

 

The number of first registrations of road vehicles amounted to 132 572, which was a significant decrease of 31.8% compared to 2019. The decrease in first registrations was recorded for all types of vehicles. The circumstances brought about by the spread of the COVID-19 disease have directly influenced the decrease in the number of first registrations of road vehicles.

 

 

 

Broj prvih registracija osobnih vozila u 2020. iznosio je 95 577, što je u odnosu na 2019. manje za 35,9%. Pad je prouzročen padom broja prvih registracija polovnih vozila (27,6%) i novih vozila (49,9%).

 

The number of first registrations of passenger cars amounted to 95 577 in 2020, which was a decrease of 35.9% compared to 2019. The decrease was caused by the reduction in the number of first registrations of used cars (27.6%) and new vehicles (49.9%).

 

 

 

 

 

 

Smanjenje broja nastradalih u cestovnim prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj

 

Decrease in casualties in road traffic accidents in the Republic of Croatia

 

 

 

U 2020. zabilježeno je 7 710 cestovnih prometnih nesreća s nastradalim osobama, što je u odnosu na 2019. manje za 20,5%.

 

In 2020, there were 7 710 road traffic accidents with casualties in the Republic of Croatia, which was 20.5% less than in 2019.

 

 

 

U cestovnim prometnim nesrećama u 2020. poginulo je 237 osoba, što je u odnosu na 2019. manje za 20,2%. Ozlijeđenih osoba bilo je 10 035, što je u odnosu na 2019. manje za 22,1%.

 

There were 237 persons killed in road traffic accidents in 2020, which was a decrease of 20.2% compared to 2019. The number of injured persons amounted to 10 035, which was a decrease of 22.1% compared to 2019.

 

 

 

514-2020 Regist vozila

 

 

 

1.   REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA, STANJE 31. PROSINCA 2020.

      REGISTERED ROAD VEHICLES, SITUATION AS ON 31 DECEMBER 2020

 

Ukupno

Total

Fizičke osobe

Natural persons

Pravne osobe

Legal entities

 

 

svega

All

prvi put registrirana cestovna vozila

First registration of road vehicles

svega

All

prvi put registrirana cestovna vozila

First registration of road vehicles

svega

All

prvi put registrirana cestovna vozila

First registration of road vehicles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mopedi

77 610

2 109

71 724

1 570

5 886

539

Mopeds

Motocikli

81 305

5 971

76 075

5 089

5 230

882

Motorcycles

Osobna vozila

1 746 285

95 577

1 553 889

62 557

192 396

33 020

Passenger cars

Autobusi

5 237

230

77

-

5 160

230

Buses

Kamioni

188 505

14 813

54 382

2 514

134 123

12 299

Lorries

Cestovni tegljači

13 781

1 719

177

2

13 604

1 717

Road tractors

Specijalna vozila

15 286

1 300

3 565

175

11 721

1 125

Special purpose vehicles

Poljoprivredni traktori

133 265

6 165

115 400

3 473

17 865

2 692

Agricultural tractors

Prikolice

35 489

3 136

19 233

1 177

16 256

1 959

Trailers

Poluprikolice

15 517

1 552

950

25

14 567

1 527

Semi-trailers

 

 

Izvor:      Ministarstvo unutarnjih poslova

Source:   Ministry of the Interior

 

 

 

2.   CESTOVNE PROMETNE NESREĆE U 2020.

      ROAD TRAFFIC ACCIDENTS, 2020

 

2019.

2020.

Indeksi/ Indices

2020.

2019.

 

 

 

 

 

 

Cestovne prometne nesreće s nastradalim osobama, broj

9 695

7 710

79,5

Road traffic accidents with casualties, number

Poginule osobe, broj

297

237

79,8

Persons killed, number

Ozlijeđene osobe, broj

12 885

10 035

77,9

Persons injured, number

 

 

Izvor:      Ministarstvo unutarnjih poslova

Source:   Ministry of the Interior

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o broju registriranih cestovnih motornih i priključnih vozila te cestovnim prometnim nesrećama dobiveni su od Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Data on registered motor vehicles and trailers and road traffic accidents are supplied by the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o prvi put registriranim vozilima obuhvaćaju potpuno nova vozila i polovna vozila registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Data on vehicles registered for the first time include brand new vehicles as well as second-hand vehicles registered in the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci o broju poginulih i ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama obuhvaćaju sve sudionike prometnih nesreća na teritoriju Republike Hrvatske bez obzira na državljanstvo. Osobom poginulom u prometnoj nesreći smatra se svaka osoba smrtno stradala na mjestu nesreće i umrla unutar 30 dana od posljedica nesreće na teritoriju Republike Hrvatske, bez obzira na državljanstvo.

 

Data on killed and injured persons in traffic accidents cover all participants of traffic accidents on the territory of the Republic of Croatia, irrespective of their citizenship. A person killed in a traffic accident is any person killed on the spot or died on the territory of the Republic of Croatia within 30 days from effects of a traffic accident, irrespective of citizenship.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Motorno vozilo jest svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim vozila koja se kreću tračnicama.

 

Motor vehicle is a vehicle that drives by using its own means of propulsion, except for vehicles on rails.

 

 

 

Moped je vozilo na motorni pogon s dva, tri ili četiri kotača čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm3 i koji na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat.

 

Moped is a two, three or four-wheeled road vehicle, which is fitted with an engine having a cylinder capacity of less than 50 cc and a maximum authorised speed of not more than 50 km/hour.

 

 

 

Motocikl je motorno vozilo s dva kotača s bočnom prikolicom ili bez nje i motorno vozilo na tri ili četiri kotača ako njegova masa nije veća od 400 kg.

 

Motorcycle is a two-wheeled road motor vehicle with or without a side-car, including a motor scooter, or a three or four-wheeled motor vehicle not exceeding 400 kg.

 

 

 

Osobno vozilo jest motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima najviše osam sjedala.

 

Passenger car is a road motor vehicle intended for the carriage of passengers, which has, except a seat for the driver, a maximum of eight seats.

 

 

 

Autobus je motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima više od osam sjedala.

 

Bus is a road motor vehicle intended for carriage of passengers, which has, except a seat for the driver, more than eight seats.

 

 

 

Kamion je cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu prijevozu robe.

 

Lorry is a rigid road motor vehicle designed, exclusively or primarily, to carry goods.

 

 

 

Cestovni tegljač je cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu vuči drugih cestovnih vozila koja nemaju vlastiti pogon (uglavnom poluprikolice).

 

Road tractor is a road motor vehicle designed, exclusively or primarily, to haul other road vehicles which are not power-driven (mainly semi-trailers).

 

 

 

Specijalno vozilo je cestovno motorno vozilo za posebnu namjenu različitu od prijevoza putnika ili robe.

 

Special purpose vehicle is a road motor vehicle designed for purposes other than the carriage of passengers or goods.

 

 

 

Poljoprivredni traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče, potiskuje ili nosi izmjenjiva oruđa odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila.

 

Agricultural tractor is a motor vehicle designed for hauling, pushing and carrying exchangeable tools or for running these tools or for hauling trailers.

 

 

 

Prikolica je priključno vozilo konstruirano tako da ukupnu masu preko svojih osovina prenosi na kolnik.

 

Trailer is a goods road vehicle designed in such a way that its total loaded weight rests on the road with its axles.

 

 

 

Poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine konstruirano tako da dio ukupne mase prenosi na vučno vozilo preko svojega prednjeg dijela kojim se oslanja na vučno vozilo.

 

Semi-trailer is a goods road vehicle with no front axle, designed in such a way that a part of the vehicle and substantial part of its loaded weight rests on the road tractor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

cm3

kubični centimetar

 

cc

cubic centimetre

COVID-19

bolest prouzročena koronavirusom

 

COVID-19

COronaVIrus Disease-19

kg

kilogram

 

kg

kilogram

km

kilometar

 

km

kilometre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika 

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Snježana Kos i Ninoslava Podnar

Prepared by: Snježana Kos and Ninoslava Podnar

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148