GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 1. TRAVNJA 2021./ 1 APRIL, 2021

BROJ/ NUMBER: 8.1.5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI U 2020.

UNIVERSITY SPECIALISTS, 2020

 

 

 

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2020. akademski naziv postiglo je 496 sveučilišnih specijalista. Udio žena u tom broju iznosio je 327, odnosno 65,9%.

 

According to the data of the Croatian Bureau of Statistics, 496 university specialists obtained their degree in 2020. The share of women in that number amounted to 327, that is, 65.9%.

 

 

 

 

 

 

Među sveučilišnim specijalistima više je žena

 

More women than men among university specialists

 

 

 

Od ukupnog broja sveučilišnih specijalista, na Sveučilištu u Zagrebu poslijediplomski specijalistički studij završilo je 59,9%, na Sveučilištu u Rijeci 21,2%, na Sveučilištu u Osijeku 14,1%, na Libertas međunarodnom sveučilištu 2,8%, na Sveučilištu u Puli – Pola 1,0%, na Sveučilištu u Splitu 0,6% te na Sveučilištu u Zadru 0,4%.

 

Out of the total number of university specialists, 59.9% completed a postgraduate specialist study at the University of Zagreb, 21.2% at the University of Rijeka, 14.1% at the University of Osijek, 2.8% at the Libertas International University, 1.0% at the University of Pula – Pola, 0.6% at the University of Split and 0.4% at the University of Zadar.

 

 

 

Najviše je žena sveučilišnih specijalistica steklo akademski naziv na Sveučilištu u Zadru (100,0%). Zatim slijede Sveučilište u Puli – Pola (80,0%), Libertas međunarodno sveučilište (78,6%), Sveučilište u Rijeci i Sveučilište u Zagrebu (po 66,7%) te Sveučilište u Osijeku (60,0%). Na Sveučilištu u Splitu nije bilo niti jedne sveučilišne specijalistice.

 

The highest share of female university specialists obtained their degree at the University of Zadar (100.0%), followed by the University of Pula – Pola (80.0%), the Libertas International University (78.6%), the University of Rijeka and the University of Zagreb (66.7% each) and the University of Osijek (60.0%). There were no female university specialists at the University of Split.

 

 

 

 

 

 

Društvene znanosti − najzastupljenije je područje specijalističkih radova

 

Social sciences the most often chosen field of specialist theses

 

 

 

U 2020. najveći je broj specijalističkih radova bio iz područja Društvene znanosti (45,8%), slijede područja Biomedicina i zdravstvo (30,8%), Interdisciplinarna područja znanosti (9,7%), Tehničke znanosti (6,9%), Prirodne znanosti (2,4%), Humanističke znanosti i Umjetničko područje (po 1,8%) te Biotehničke znanosti (0,8%).

 

In 2020, the greatest number of specialist theses was written in the field of Social sciences (45.8%), followed by Biomedicine and health (30.8%), Interdisciplinary fields of science (9.7%), Engineering (6.9%), Natural sciences (2.4%), Humanities and Artistic field (1.8% each), and Biotechnical sciences (0.8%).

 

 

 

 

 

 

Najviše sveučilišnih specijalista jesu osobe u dobi od 35 do 39 godina

 

The largest number of university specialists in the 35 to 39 age group

 

 

 

Prema godinama života, najviše sveučilišnih specijalista bilo je u skupini 35 – 39 godina (30,4%), a najmanje u skupini 50 i više godina (8,3%). U skupini do 29 godina bilo je 8,5%, u skupini 30 – 34 godine bilo je 29,2% sveučilišnih specijalista, u skupini 40 – 44 godine 14,5%, a u skupini 45 – 49 godina bilo je 9,1% sveučilišnih specijalista.

 

Regarding age, the largest number of all university specialists was classified in the 35 – 39 age group (30.4%) and the smallest one in the 50 and over age group (8.3%). There were 8.5% of university specialists in the up to 29 age group, 29.2% in the 30 – 34 age group, 14.5% in the 40 – 44 age group and 9.1% in the 45 – 49 age group.

 

 

 

Od ukupnog broja sveučilišnih specijalista, 94,4% ih je prethodno diplomiralo u Republici Hrvatskoj, a 5,6% izvan nje.

 

Out of the total number of university specialists, 94.4% of them had previously graduated in the Republic of Croatia and 5.6% outside the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni specijalisti najviše su zaposleni u području Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

The largest number of university specialists employed in Human health and social work activities

 

 

 

Najveći broj sveučilišnih specijalista bio je zaposlen u području Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (27,0%), zatim u području Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (17,3%), u području Obrazovanje (8,7%), u području Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (6,7%), u području Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (6,3%), u području Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (4,6%), u području Informacije i komunikacije (3,8%), u području Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (3,4%), u području Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (3,2%) te u području Prerađivačka industrija (3,0%). U ostalim područjima djelatnosti bilo je zaposleno 12,6% sveučilišnih specijalista, dok ih je 3,4% bilo nezaposleno.

 

The greatest number of university specialists were employed in Human health and social work activities (27.0%), followed by Public administration and defence; compulsory social security (17.3%),  Education (8.7%), Professional, scientific and technical activities (6.7%), Financial and insurance activities (6.3%), Agriculture, forestry and fishing (4.6%), Information and communication (3.8%),  Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (3.4%),  Administrative and support service activities (3.2%) and  Manufacturing (3.0%). There were 12.6% of university specialists employed in other activities, while 3.4% were unemployed.

 

 

 

 

 

 

Troškove studija uglavnom plaća poslodavac

 

The costs of studies mostly paid by employers

 

 

 

Za 49,2% sveučilišnih specijalista troškove studija platio je poslodavac. Udio sveučilišnih specijalista koji su sami platili troškove studija bio je 46,6%, za 1,8% troškovi su podmireni sredstvima iz državnog proračuna, a 2,4% pripadalo je kategoriji ''ostalo''.

 

Regarding the costs of postgraduate university studies leading to a university specialist, 49.2% of them were paid by employers, 46.6% by university specialists themselves, the costs for 1.8% of them were allocated from the State Budget, while the costs of 2.4% belonged to the category Other.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-1-5_G-1

 

 

 

1.   SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA SVEUČILIŠTIMA TE ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU SPECIJALISTIČKOG RADA U 2020.

      UNIVERSITY SPECIALISTS, BY UNIVERSITY AND SCIENTIFIC AND ARTISTIC FIELDS OF THEIR SPECIALIST THESES, 2020

 

Ukupno

Total

Žene

Women

Znanstveno i umjetničko područje specijalističkog rada

Scientific and artistic field of specialist thesis

prirodne znanosti

Natural sciences

tehničke znanosti

Engineering

biomedicina i zdravstvo

Biomedicine and health

biotehničke znanosti

Biotechnical sciences

društvene znanosti

Social sciences

humanističke znanosti

Humanities

umjetničko područje

Artistic field

interdisciplinarna područja znanosti

Interdisciplinary fields of science

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

496

327

12

34

153

4

227

9

9

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Osijeku

University of Osijek

70

42

-

3

12

2

45

-

8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Puli Pola

University of Pula – Pola

5

4

-

-

-

-

5

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Rijeci

University of Rijeka

105

70

-

-

42

-

61

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Splitu

University of Split

3

-

-

-

-

-

2

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zadru

University of Zadar

2

2

-

-

-

-

2

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu

University of Zagreb

297

198

12

31

85

2

112

8

1

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb

Libertas International University, Zagreb

14

11

-

-

14

-

-

-

-

-

 

 

 

8-1-5_G-2

 

 

 

2.   SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU TE POLJU SPECIJALISTIČKOG RADA,
      DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2020.

      UNIVERSITY SPECIALISTS, BY SCIENTIFIC AND ARTISTIC FIELDS OF THEIR SPECIALIST THESES, AGE GROUPS AND SEX, 2020

 

Ukupno

Total

Dobne skupine

Age groups

 

svega

All

žene

Women

do 29

Up to 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 i više

50 and over

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

496

327

42

145

151

72

45

41

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodne znanosti

12

9

2

3

4

3

-

-

Natural sciences

Matematika

2

1

-

1

1

-

-

-

Mathematics

Interdisciplinarne prirodne znanosti

10

8

2

2

3

3

-

-

Interdisciplinary natural sciences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke znanosti

34

8

-

7

11

6

6

4

Engineering

Elektrotehnika

6

1

-

1

2

2

1

-

Electrical engineering

Geodezija

1

-

-

-

-

-

-

1

Geodesy

Građevinarstvo

5

1

-

-

-

-

3

2

Civil engineering

Računalstvo

6

1

-

3

3

-

-

-

Computer science

Strojarstvo

5

1

-

1

2

-

2

-

Mechanical engineering

Tehnologija prometa i transport

4

1

-

-

3

-

-

1

Technology of transport and traffic

Interdisciplinarne tehničke znanosti

7

3

-

2

1

4

-

-

Interdisciplinary engineering sciences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomedicina i zdravstvo

153

107

6

62

47

17

10

11

Biomedicine and health

Temeljne medicinske znanosti

1

1

-

-

1

-

-

-

Basic medical sciences

Kliničke medicinske znanosti

60

44

-

35

15

8

1

1

Clinical medicine

Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

26

19

1

4

9

2

6

4

Public health and health care

Veterinarska medicina

22

13

2

9

9

1

1

-

Veterinary medicine

Dentalna medicina

25

14

2

9

8

1

1

4

Dental medicine

Farmacija

19

16

1

5

5

5

1

2

Pharmacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotehničke znanosti

4

2

-

-

-

4

-

-

Biotechnical sciences

Poljoprivreda (agronomija)

3

2

-

-

-

3

-

-

Agronomy

Nutricionizam

1

-

-

-

-

1

-

-

Nutrition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvene znanosti

227

152

27

55

73

30

22

20

Social sciences

Ekonomija

138

82

12

37

43

19

14

13

Economics

Pravo

24

16

4

6

9

4

-

1

Law

Politologija

37

28

11

8

13

3

1

1

Political science

Informacijske i komunikacijske znanosti

2

2

-

-

1

-

1

-

Information and communication sciences

Psihologija

6

6

-

-

2

3

1

-

Psychology

Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

5

5

-

2

1

1

1

-

Education and rehabilitation sciences

Socijalne djelatnosti

8

8

-

2

1

-

3

2

Social work

Interdisciplinarne društvene znanosti

7

5

-

-

3

-

1

3

Interdisciplinary social sciences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanističke znanosti

9

8

3

2

1

2

1

-

Humanities

Teologija

1

-

-

1

-

-

-

-

Theology

Filologija

8

8

3

1

1

2

1

-

Linguistics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetničko područje

9

9

3

1

1

3

1

-

Artistic field

Glazbena umjetnost

1

1

1

-

-

-

-

-

Music arts

Plesna umjetnost i umjetnost pokreta

1

1

-

1

-

-

-

-

Dance art and the art of movement

Interdisciplinarno umjetničko polje

7

7

2

-

1

3

1

-

Interdisciplinary artistic field

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinarna područja znanosti

48

32

1

15

14

7

5

6

Interdisciplinary fields of science

Obrazovne znanosti

13

8

1

3

4

2

2

1

Educational sciences

Ostala interdisciplinarna polja

35

24

-

12

10

5

3

5

Other interdisciplinary fields

 

 

 

3.   SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA SVEUČILIŠTU NA KOJEMU SU STEKLI AKADEMSKI NAZIV, DRŽAVI U KOJOJ SU DIPLOMIRALI
      TE SPOLU U 2020.

      UNIVERSITY SPECIALISTS, BY UNIVERSITY AT WHICH THEY ATTAINED THEIR TITLES, BY COUNTRY IN WHICH THEY GRADUATED
      AND BY SEX, 2020

 

Ukupno

Total

Sveučilište

University

svega

All

žene

Women

Osijek

Pula – Pola

Rijeka

Split

Zadar

Zagreb

Libertas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

496

327

70

5

105

3

2

297

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomirali u Republici Hrvatskoj

Graduated in Republic of Croatia

468

315

66

5

102

2

2

277

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomirali izvan Republike Hrvatske

Graduated outside Republic of Croatia

28

12

4

-

3

1

-

20

-

Austrija

Austria

1

-

-

-

-

-

-

1

-

Bosna i Hercegovina

Bosnia and Herzegovina

8

4

2

-

1

1

-

4

-

Bugarska

Bulgaria

2

-

-

-

1

-

-

1

-

Cipar

Cyprus

1

-

-

-

1

-

-

-

-

Italija

Italy

2

1

-

-

-

-

-

2

-

Sjedinjene Američke Države

United States of America

2

1

1

-

-

-

-

1

-

Sjeverna Makedonija1)

North Macedonia1)

2

1

-

-

-

-

-

2

-

Slovenija

Slovenia

3

2

1

-

-

-

-

2

-

Srbija

Serbia

7

3

-

-

-

-

-

7

-

 

 

1)  Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

1)  As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

8-1-5_G-3

 

 

 

4.   SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE, NAČINU PLAĆANJA POSLIJEDIPLOMSKOG
      STUDIJA I SPOLU U 2020.

      UNIVERSITY SPECIALISTS, BY ACTIVITY OF EMPLOYMENT, BY WAY OF PAYING FOR POSTGRADUATE STUDY AND BY SEX, 2020

 

Ukupno

Total

Način plaćanja poslijediplomskog studija

Way of paying for postgraduate study

 

svega

All

žene

Women

poslodavac

Employer

sredstva iz državnog proračuna

State Budget funds

osobno

Themselves

ostalo

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

496

327

244

9

231

12

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni

479

315

244

9

214

12

Employees

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

23

13

12

-

11

-

Agriculture, forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje

2

-

2

-

-

-

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

15

10

7

-

7

1

Manufacturing

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

13

2

11

-

2

-

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

3

3

-

-

3

-

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Građevinarstvo

4

1

2

-

2

-

Construction

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

17

12

7

-

9

1

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje

8

4

6

-

2

-

Transportation and storage

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

3

3

-

-

3

-

Accommodation and food service activities

Informacije i komunikacije

19

11

9

-

10

-

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

31

16

15

-

14

2

Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama

2

1

1

-

1

-

Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

33

23

14

-

17

2

Professional, scientific and technical activities

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

16

11

7

2

7

-

Administrative and support service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

86

53

43

4

38

1

Public administration and defence; compulsory social security

Obrazovanje

43

33

11

2

26

4

Education

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

134

99

91

1

42

-

Human health and social work activities

Umjetnost, zabava i rekreacija

13

11

3

-

10

-

Arts, entertainment and recreation

Ostale uslužne djelatnosti

11

6

3

-

8

-

Other service activities

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

3

3

-

-

2

1

Activities of extraterritorial organizations

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni

17

12

-

-

17

-

Unemployed

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat godišnje obrade Statističkih listova za sveučilišne specijaliste (obrazac ŠV-80), koje ispunjavaju sveučilišni specijalisti pri stjecanju toga akademskog naziva.

 

The data were obtained by the annual collection and processing of the Statistical Sheets for University Specialists (ŠV-80 form), which are filled in by university specialists in the course of attaining this title.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćena su visoka učilišta na području Republike Hrvatske koja ustrojavaju i izvode sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

 

The statistical survey covers institutions of higher education in the Republic of Croatia that establish and carry out university postgraduate specialist study according to the Act on Scientific Activity and Higher Education (NN, Nos 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 and 131/17).

 

 

 

Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

 

Data are comparable to data from previous years.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Visoko učilište jest ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenoga visokostručnoga ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište te fakulteti i umjetničke akademije u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

 

Institution of higher education is every institution providing higher education and authorised to establish and carry out a study as well as scientific highly qualified or artistic work. Institutions of higher education are divided to: university and adjoining faculties and art academies, polytechnic and school of higher education. Institutions of higher education may be public and private.

 

 

 

Interdisciplinarni studijski programi izvode se iz više različitih znanstvenih područja. U izvođenju studija surađuje više visokih učilišta ili znanstvenih instituta.

 

Interdisciplinary studies cover many different scientific fields. They are conducted in cooperation by institutions of higher education and institutes.

 

 

 

Poslijediplomski specijalistički studij može se upisati nakon završetka diplomskoga sveučilišnog studija.

 

Postgraduate specialist study can be enrolled after the completion of a graduate university study.

 

 

 

Sveučilišni specijalist uz naznaku struke (univ. spec.) jest osoba koja je završila poslijediplomski specijalistički studij i izradila završni rad i/ili položila odgovarajući završni ispit (ISCED, 7. razina). Iznimno završetkom poslijediplomskoga specijalističkog studija u medicini, stomatologiji i veterini osoba stječe naziv sveučilišni magistar odnosno sveučilišna magistra uz naznaku struke ili dijela struke u skladu s  nazivom studijskog programa koji se klasificira prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

 

University specialist title for a particular area (Univ. Spec.) is a person who completed a postgraduate specialist study, prepared a final work and/or passed an appropriate final exam (ISCED, level 7). In exceptional cases, persons who completed a postgraduate specialist study in medicine, dental medicine and veterinary medicine attain the title of a university master with an indication of the area in question. in accordance with the name of the specialist study programme classified according to the Ordinance on Scientific and Artistic Areas, Fields and Branches (NN, Nos 118/09, 82/12, 32/13, and 34/16).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

ISCED  Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja

 

ISCED  International Standard Classification of Education

NN       Narodne novine

 

NN       Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-           nema pojave

 

-           no occurrence

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić-Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Marija Gojević i Suzana Stubičan Ćelić

Prepared by: Marija Gojević and Suzana Stubičan Ćelić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148