GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 11. LIPNJA 2021./ 11 JUNE, 2021

BROJ/ NUMBER: 8.1.9.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

UČENIČKI I STUDENTSKI DOMOVI U ŠK./AK. G. 2020./2021.

 

BOARDING HOMES FOR PUPILS AND STUDENTS, 2020/2021 SCHOOL/ACADEMIC YEAR

 

 

 

Učenički domovi

 

Boarding homes for pupils

 

 

 

U školskoj godini 2020./2021. radilo je 57 učeničkih domova sa 7 106 korisnika.

 

In the 2020/2021 school year, there were 57 active boarding homes for pupils that accommodated 7 106 beneficiaries.

 

 

 

Od ukupnog broja korisnika učeničkih domova, 92,8% pohađalo je srednju školu, a 7,2% visoko učilište. Udio učenica odnosno studentica bio je 58,9%.

 

Out of the total number of children and youth placed in boarding homes, 92.8% attended upper secondary schools and 7.2% institutions of higher education. The share of female pupils and students was 58.9%.

 

 

 

Od ukupnog broja zaposlenih, 26,9% bili su odgojitelji, 8,1% zdravstveno i drugo stručno osoblje, a 65,0% administrativno i ostalo osoblje. Udio žena bio je 73,3%.

 

Out of the total number of persons in employment, 26.9% were educational teachers, 8.1% medical and other professional staff and 65.0% administrative and other staff. The share of women was 73.3%.

 

 

 

 

 

 

Studentski domovi

 

Boarding homes for students

 

 

 

U akademskoj godini 2020./2021. radila su 24 studentska doma.

 

In the 2020/2021 academic year, there were 24 active students’ boarding homes.

 

 

 

U studentskim domovima u akademskoj godini 2020./2021. bilo je smješteno 12 467 studenata, dok je broj studenata koji nisu primljeni zbog popunjenoga kapaciteta bio 4 438. Udio studentica korisnica studentskih domova bio je 60,5%.

 

In the 2020/2021 academic year, there were 12 467 students placed in students’ boarding homes, while the number of students who were not admitted due to full capacity amounted to 4 438. The share of female students was 60.5%.

 

 

 

U akademskoj godini 2020./2021. u studentskim domovima bilo je 327 zaposlenika. Udio žena bio je 68,8%.

 

In the 2020/2021 academic year, 327 persons were employed in students’ boarding homes. The share of women was 68.8%.

 

 

 

1.   UČENICI I STUDENTI, KORISNICI UČENIČKIH/STUDENTSKIH DOMOVA, PREMA ŠKOLI/VISOKOM UČILIŠTU KOJU/KOJE POHAĐAJU I SPOLU
      U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

      PUPILS AND STUDENTS, BENEFICIARIES OF PUPILS’/STUDENTS’ BOARDING HOMES, BY EDUCATIONAL INSTITUTION THEY ATTENDED
      AND BY SEX, 2020/2021 SCHOOL/ACADEMIC YEAR

 

Korisnici

Beneficiaries

Škola koju pohađaju

Institution they attended

Broj učenika/studenata koji nisu primljeni u dom zbog popunjenoga kapaciteta

Number of pupils/students not placed to boarding home due to full occupancy

 

ukupno

Total

muški

Male

ženski

Female

srednja škola

Upper secondary school

visoko učilište

Institution of higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

19 573

7 835

11 738

6 595

12 976

4 989

Total

Učenički domovi

7 106

2 916

4 190

6 595

509

551

Boarding homes for pupils

Studentski domovi

12 467

4 919

7 548

-

12 467

4 438

Boarding homes for students

 

 

 

8-1-9_G1

 

 

 

2.   STUDENTSKI DOMOVI, KORISNICI I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

      STUDENTS’ BOARDING HOMES, BENEFICIAIRES AND PERSONS IN EMPLOYMENT, BY COUNTIES AND BY SEX, 2020/2021 ACADEMIC YEAR

Županija

Domovi

Boarding homes

Korisnici

Beneficiaries

Zaposlenici

Persons in employment

County of

ukupno

Total

muški

Male

ženski

Female

ukupno

Total

muški

Male

ženski

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

24

12 467

4 919

7 548

327

102

225

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka

1

145

104

41

9

4

5

Karlovac

Varaždinska

1

769

491

278

17

5

12

Varaždin

Primorsko-goranska

2

1 332

572

760

18

2

16

Primorje-Gorski kotar

Virovitičko-podravska

1

108

55

53

1

1

0

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

1

40

15

25

2

1

1

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

1

97

61

36

11

3

8

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

1

197

31

166

9

5

4

Zadar

Osječko-baranjska

3

680

236

444

25

8

17

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

2

101

33

68

11

3

8

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

1

101

26

75

3

1

2

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

3

1 242

425

817

51

16

35

Split-Dalmatia

Dubrovačko-neretvanska

1

158

81

77

33

17

16

Dubrovnik-Neretva

Istarska

1

136

39

97

8

5

3

Istria

Međimurska

1

36

11

25

2

0

2

Međimurje

Grad Zagreb

4

7 325

2 739

4 586

127

31

96

City of Zagreb

 

 

 

8-1-9_G2

 

 

 

3.   UČENIČKI DOMOVI, KORISNICI (UČENICI/STUDENTI) I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

      PUPILS’ BOARDING HOMES, BENEFICIARIES (PUPILS /STUDENTS) AND PERSONS IN EMPLOYMENT, BY COUNTIES AND BY SEX,
      2020/2021 SCHOOL YEAR

Županija

Domovi

Boarding homes

Korisnici

Beneficiaries

Zaposlenici

Persons in employment

County of

ukupno

Total

muški

Male

ženski

Female

ukupno

Total

žene

Women

odgojitelji

Educational teachers

zdravstveno osoblje

Medical staff

ostalo stručno osoblje1)

Other professional staff1)

administrativno i ostalo osoblje

Administrative and other staff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

57

7 106

2 916

4 190

1 387

1 016

373

32

80

902

Republic of Croatia

Zagrebačka

1

94

25

69

24

18

5

-

2

17

Zagreb

Krapinsko-zagorska

2

226

76

150

46

36

15

1

2

28

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

1

62

47

15

14

11

3

-

1

10

Sisak-Moslavina

Karlovačka

3

260

132

128

62

47

15

-

5

42

Karlovac

Varaždinska

2

299

128

171

51

36

16

1

2

32

Varaždin

Koprivničko-križevačka

1

       107

55

52

22

15

6

1

1

14

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

2

368

129

239

56

42

16

1

4

35

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

7

924

367

557

186

130

54

4

10

118

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

3

147

85

62

33

23

9

-

2

22

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

1

121

50

71

25

18

7

2

1

15

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

2

269

98

171

42

29

7

1

3

31

Požega-Slavonia

Zadarska

1

281

96

185

38

24

11

1

1

25

Zadar

Osječko-baranjska

4

462

160

302

77

57

25

1

                5

46

Osijek-Baranja

Vukovarsko-srijemska

1

32

16

16

20

13

5

-

2

13

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

4

646

375

271

106

84

28

3

4

71

Split-Dalmatia

Istarska

2

264

77

187

54

42

15

2

4

33

Istria

Dubrovačko-neretvanska

3

311

89

222

70

57

18

0

5

47

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

2

117

61

       56

40

25

10

1

4

25

Međimurje

Grad Zagreb

15

2 116

850

1 266

421

309

    108

        13

           22

               278

City of Zagreb

 

 

1)   Pedagog, psiholog, defektolog i socijalni radnik

1)   Pedagogue, psychologist, special education teacher and social worker.

 

 

 

8-1-9_G3

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka, prikupljenih obrascem Godišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova (obrazac ŠD), a ispunjavaju ga učenički i studentski domovi prema stanju na dan 31. ožujka tekuće školske/akademske godine.

 

Data are the result of annual processing of data collected on the Annual Report on Boarding Homes for Pupils and Students (ŠD form), filled in by boarding homes for pupils and students according to the situation as on 31 March of the current school/academic year.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su učenički i studentski domovi u Republici Hrvatskoj. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

 

The statistical survey cover boarding homes for pupils and students located on the territory of the Republic of Croatia. Data are comparable to the data from previous years.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Učenički dom jest ustanova koja pruža smještaj i prehranu učenicima za vrijeme školovanja te organizira i odgojno-obrazovni rad, kulturne i druge aktivnosti učenika.

 

Pupils’ boarding homes are institutions that provide food and lodging for pupils during their study and organise educational work, cultural and other pupils’ activities.

 

 

 

Pravo na smještaj i hranu u učeničkom domu imaju po pravilu redoviti učenici, a ostvaruje se na osnovi uspjeha u prethodnom obrazovanju i materijalnom položaju učenika i njegovih roditelja, staratelja i slično.

 

As a rule, only regular pupils are entitled to food and lodging and they can get it based on their previous education achievements and economic situation of pupils and their parents, guardians etc.

 

 

 

Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente visokih učilišta te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkom domu.

 

Vacancies in boarding homes may also be filled with students from institutions of higher education and pupils from other schools, seminars and courses, as long as this does not interfere with regular education work and life in a boarding home.

 

 

 

Studentski dom osigurava smještaj studentima visokih učilišta za vrijeme studija. Studentima, osim smještaja, može biti osigurana i prehrana.

 

Students’ boarding homes are institutions that provide food and lodging for students during their study. Besides accommodation, meals can be provided.

 

 

 

U tablicama 2. i 3. prikazane su samo županije u kojima se nalaze studentski, odnosno učenički domovi.

 

Tables 2. and 3. present only counties in which there are boarding homes for students or pupils.

 

 

 

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2019.

 

Data on counties are presented according to the Act on Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, Nos. 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 and 110/15) with the situation as on 31 December 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

ak. g.   akademska godina

 

NN       Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

NN       Narodne novine

 

 

šk. g.   školska godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-           nema pojave

 

-           no occurrence

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Marija Gojević i Ana Šojat

Prepared by: Marija Gojević and Ana Šojat

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148