GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 20. SVIBNJA 2021./ 20 MAY, 2021

BROJ/ NUMBER: 9.2.1/4. 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA
u travnju 2021.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES
April 2021

 

 

 

U travnju 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 526 925, a od toga 714 987 čine žene. U odnosu na ožujak 2021. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,6%, jednako kao i broj žena. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u travnju 2021. pao je za 1,2%, a broj žena za 0,9%. Za razdoblje od siječnja do travnja 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih pao je za 1,7%, jednako kao i broj žena.

 

In April 2021, the total number of persons in employment in the Republic of Croatia was 1 526 925, out of which 714 987 were women. Compared to March 2021, the total number of persons in employment as well as the number of employed women increased by 0.6%. Compared to the same month of the previous year, the total number of persons in employment decreased by 1.2% in April 2021 and the number of employed women by 0.9%. In the period from January to April 2021, as compared to the same period of the previous year, the total number of persons in employment as well as the number of employed women decreased by 1.7%.

 

 

 

U travnju 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 320 607, a od toga 629 101 čine žene. U odnosu na ožujak 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,5%, a broj zaposlenih žena za 0,6%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u travnju 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine pao je za 1,7%, a broj zaposlenih žena za 1,4%. Za razdoblje od siječnja do travnja 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 2,1%, a broj zaposlenih žena za 2,0%.

 

In April 2021, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 320 607, out of which 629 101 were women. Compared to March 2021, the number of persons in paid employment in legal entities increased by 0.5% and the number of employed women by 0.6%. The number of persons in paid employment in legal entities in April 2021, as compared to the same month of the previous year, decreased by 1.7% and the number of employed women by 1.4%. %. In the period from January to April 2021, as compared to the same period of the previous year, the number of persons in paid employment in legal entities decreased by 2.1% and the number of employed women by 2.0%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao je u travnju 2021. u odnosu na prethodni mjesec za 1,4%, jednako koliko je porastao i broj zaposlenih žena. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,3%, kao i broj žena.

 

In April 2021, as compared to the previous month, both the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances and the number of employed women increased by 1.4%. Both the total number of employed insured persons – private farmers and the number of employed women increased by 0.3%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u travnju 2021. u odnosu na ožujak 2021. pao je za 4,4%, a broj nezaposlenih žena za 4,6%. Stopa registrirane nezaposlenosti u travnju 2021. iznosila je 8,9%, a za žene 10,2%.

 

The total number of unemployed persons decreased by 4.4% and the number of unemployed women by 4.6% in April 2021, as compared to March 2021. The total registered unemployment rate in April 2021 was 8.9% and for women it was 10.2%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data by activities can be downloaded on the link Statistics In Line.

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

III. 2021.

IV. 2021.

Indeksi

Indices

 

IV. 2021.

III. 2021.

IV. 2021.

IV. 2020.

I. IV. 2021.

I. IV. 2020.

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 673 622

795 931

1 675 699

796 638

100,1

100,1

98,3

98,3

99,2

99,3

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 518 034

710 380

1 526 925

714 987

100,6

100,6

98,8

99,1

98,3

98,3

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 314 323

625 633

1 320 607

629 101

100,5

100,6

98,3

98,6

97,9

98,0

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

184 610

78 605

187 166

79 726

101,4

101,4

102,4

103,2

100,5

100,4

Persons in employment in crafts and trades and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

19 101

6 142

19 152

6 160

100,3

100,3

99,7

99,1

99,7

99,2

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

155 588

85 551

148 744

81 651

95,6

95,4

93,4

92,1

108,9

108,4

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

9,3

10,7

8,9

10,2

 

 

 

 

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)   Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za ožujak i travanj 2021. privremeni su.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

1)   The results of processing data from JOPPD forms. The data for March and April 2021 are provisional.

2)   The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U TRAVNJU 2021.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
         
AND BY SEX, APRIL 2021

 

 

Broj zaposlenih u travnju 2021.2)

Number of persons in paid employment, April 20212)

Indeksi

Indices

 

 

 

IV. 2021.

III. 2021.

IV. 2021.

IV. 2020.

I. IV. 2021.

I. IV. 2020.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 320 607

629 101

100,5

100,6

98,3

98,6

97,9

98,0

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

25 331

7 283

101,2

101,6

100,4

101,8

99,8

100,8

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

3 822

495

99,5

99,8

92,1

95,6

93,5

96,4

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

226 362

80 111

100,5

100,7

97,2

97,1

97,0

96,9

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

14 475

3 203

100,1

100,2

101,6

102,1

101,5

102,2

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

25 634

5 496

100,5

100,3

99,3

100,6

98,7

100,3

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

101 230

9 991

101,0

101,1

101,0

100,1

101,2

99,7

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

201 976

112 279

100,4

100,7

96,4

96,9

96,5

96,8

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

71 925

16 815

100,4

100,4

96,0

96,4

95,8

96,4

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

63 211

33 336

102,1

102,3

88,8

88,4

85,6

84,8

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

46 552

16 852

100,5

100,4

103,5

102,4

103,4

102,4

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

37 282

25 678

100,2

100,1

98,4

98,2

98,6

98,5

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

8 249

3 876

99,9

99,7

85,3

81,8

86,6

84,0

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

64 753

31 723

100,4

100,5

98,8

97,6

98,7

97,3

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

49 057

21 673

101,3

101,0

97,4

98,8

96,4

97,5

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

111 132

55 592

99,4

99,8

100,9

101,7

100,7

100,7

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

120 730

95 727

100,4

100,4

102,2

102,4

101,8

102,0

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

102 741

80 452

100,1

100,1

100,9

100,9

100,8

100,8

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

25 711

14 563

100,5

100,6

95,5

95,5

94,9

95,0

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

20 434

13 956

100,6

101,2

100,7

103,0

99,5

101,4

S

Other service activities

 

 

1)   Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)   Privremeni podatak

 

1)   Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)   Provisional data.

 

 

 

9-2-1

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori podataka

 

Data sources

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Katarina Litva i Domagoj Dujmović

Prepared by: Katarina Litva and Domagoj Dujmović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148