image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 20. RUJNA 2021./ 20 SEPTEMBER, 2021

BROJ/ NUMBER: 9.2.1/8. 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA
u kolovozu 2021.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES
August 2021

 

 

 

U kolovozu 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 588 965, a od toga 743 070 čine žene. U odnosu na srpanj 2021. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,1%, dok je broj zaposlenih žena pao za 0,3%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u kolovozu 2021. porastao je za 2,1%, a broj zaposlenih žena za 2,6%. Za razdoblje od siječnja do kolovoza 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,1%, a broj zaposlenih žena za 0,4%.

 

In August 2021, the total number of persons in employment in the Republic of Croatia was 1 588 965, out of which 743 070 were women. Compared to July 2021, the total number of persons in employment increased by 0.1%, while the number of employed women decreased by 0.3%. Compared to the same month of the previous year, the total number of persons in employment increased in August 2021 by 2.1% and the number of employed women by 2.6%. In the period from January to August 2021, as compared to the same period of the previous year, the total number of persons in employment increased by 0.1% and the number of employed women by 0.4%.

 

 

 

U kolovozu 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 360 046, a od toga 646 885 čine žene. U odnosu na srpanj 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,2%, dok je broj zaposlenih žena pao za 0,3%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u kolovozu 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,7%, a broj zaposlenih žena za 2,4%. Za razdoblje od siječnja do kolovoza 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,3%, dok je broj zaposlenih žena porastao za 0,2%.

 

In August 2021, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 360 046, out of which 646 885 were women. Compared to July 2021, the number of persons in paid employment in legal entities increased by 0.2%, while the number of employed women decreased by 0.3%. The number of persons in paid employment in legal entities in August 2021, as compared to the same month of the previous year, increased by 1.7% and the number of employed women by 2.4%. In the period from January to August 2021, as compared to the same period of the previous year, the number of persons in paid employment in legal entities decreased by 0.3%, while the number of employed women increased by 0.2%.

 

 

 

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u kolovozu 2021. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 0,2%, a broj zaposlenih žena za 0,3%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,1%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,3%.

 

In August 2021, as compared to the previous month, the number of persons in employment in trade and crafts and free lances decreased by 0.2% and the number of employed women by 0.3%. The total number of employed insured persons – private farmers increased by 0.1% and the number of employed female farmers by 0.3%.

 

 

 

Broj ukupno nezaposlenih u kolovozu 2021. u odnosu na srpanj 2021. pao je za 0,4%, dok je broj nezaposlenih žena ostao na istoj razini. Stopa registrirane nezaposlenosti u kolovozu 2021. iznosila je 7,3%, a za žene 8,7%.

 

The total number of unemployed persons decreased by 0.4%, while the number of unemployed women remained at the same level in August 2021, as compared to July 2021. The total registered unemployment rate in August 2021 was 7.3% and for women it was 8.7%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data by activities can be downloaded on the link
Statistics In Line.

 

 

 


1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

VII. 2021.

VIII. 2021.

Indeksi

Indices

 

VIII. 2021.

VII. 2021.

VIII. 2021.

VIII. 2020.

I. VIII. 2021.

I. VIII. 2020.

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 712 741

816 091

1 714 466

813 985

100,1

99,7

100,4

100,5

99,8

99,9

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 586 735

745 167

1 588 965

743 070

100,1

99,7

102,1

102,6

100,1

100,4

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 357 351

648 719

1 360 046

646 885

100,2

99,7

101,7

102,4

99,7

100,2

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

210 764

90 526

210 284

90 244

99,8

99,7

105,0

104,1

102,9

102,5

Persons in employment in crafts and trades and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

18 620

5 922

18 635

5 941

100,1

100,3

97,2

95,7

98,5

97,4

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

126 006

70 924

125 501

70 915

99,6

100,0

82,9

83,1

96,3

95,7

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

7,4

8,7

7,3

8,7

 

 

 

 

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)   Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za srpanj i kolovoz 2021. privremeni su.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

1)   The results of processing data from JOPPD forms. The data for July and August 2021 are provisional.

2)   The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U KOLOVOZU 2021.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
         
AND BY SEX, AUGUST 2021

 

 

Broj zaposlenih
u kolovozu 2021.2)

Number of persons
in paid employment,
August 20212)

Indeksi

Indices

 

 

 

VIII. 2021.

VII. 2021.

VIII. 2021.

VIII. 2020.

I. VIII. 2021.

I. VIII. 2020.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 360 046

646 885

100,2

99,7

101,7

102,4

99,7

100,2

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

25 846

7 572

100,3

100,7

100,0

102,3

100,1

101,6

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

3 831

502

99,5

99,6

92,2

98,4

92,9

97,0

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

228 039

80 745

100,1

99,8

99,9

100,0

98,4

98,4

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

14 478

3 214

100,3

100,1

101,3

102,9

101,5

102,3

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

26 067

5 634

100,1

100,1

100,2

102,3

99,5

101,3

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

103 020

10 598

100,8

101,4

102,8

104,9

102,1

101,8

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih vozila i motocikla

206 870

115 129

100,3

100,4

99,5

100,0

98,0

98,5

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

74 058

17 610

101,0

101,7

100,1

101,0

97,4

97,9

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

87 521

46 109

107,3

107,1

106,8

106,1

95,8

95,3

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

47 694

17 359

100,2

100,3

106,8

106,8

104,7

104,2

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

37 283

25 716

99,8

99,7

98,9

98,8

98,8

98,7

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

8 706

4 137

100,9

101,1

91,3

88,5

88,3

85,6

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

65 771

32 366

100,4

100,5

102,7

102,6

100,1

99,2

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

52 327

23 970

101,8

102,6

103,2

107,7

100,3

103,0

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

113 025

56 523

100,1

100,1

103,1

104,4

101,5

102,1

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

112 788

88 665

94,0

93,3

102,7

102,9

102,9

103,2

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi

104 018

81 332

99,8

99,6

103,2

103,3

101,8

101,8

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

26 763

15 050

100,2

99,9

99,7

99,8

97,2

97,3

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

21 941

14 654

100,4

100,6

106,4

110,9

102,9

105,7

S

Other service activities

 

 

1)   Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih
      organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)   Privremeni podatak

 

1)   Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and       bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)   Provisional data.

 

 

 


 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila
i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles
and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities


 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori podataka

 

Data sources

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Katarina Litva i Domagoj Dujmović

Prepared by: Katarina Litva and Domagoj Dujmović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148