image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 20. PROSINCA 2021./ 20 DECEMBER, 2021

BROJ/ NUMBER: 9.2.1/11. 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA
u studenome 2021.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES
November 2021

 

 

 

U studenome 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 572 437, a od toga 737 191 čine žene. U odnosu na listopad 2021. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,6%, a broj žena za 0,7%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u studenome 2021. porastao je za 1,8%, a broj zaposlenih žena za 2,2%. Za razdoblje od siječnja do studenoga 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,6%, a broj zaposlenih žena za 1,0%.

 

In November 2021, the total number of persons in employment in the Republic of Croatia was 1 572 437, out of which 737 191 were women. Compared to October 2021, the total number of persons in employment decreased by 0.6% and the number of employed women by 0.7%. Compared to the same month of the previous year, the total number of persons in employment increased in November 2021 by 1.8% and the number of employed women by 2.2%. In the period from January to November 2021, as compared to the same period of the previous year, the total number of persons in employment increased by 0.6% and the number of employed women by 1.0%.

 

 

 

U studenome 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 361 473, a od toga 649 836 čine žene. U odnosu na listopad 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,5%, a broj zaposlenih žena za 0,6%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u studenome 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,6%, a broj zaposlenih žena za 2,2%. Za razdoblje od siječnja do studenoga 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,8%.

 

In November 2021, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 361 473, out of which 649 836 were women. Compared to October 2021, the number of persons in paid employment in legal entities decreased by 0.5% and the number of employed women by 0.6%. The number of persons in paid employment in legal entities in November 2021, as compared to the same month of the previous year, increased by 1.6% and the number of employed women by 2.2%. In the period from January to November 2021, as compared to the same period of the previous year, the number of persons in paid employment in legal entities increased by 0.3% and the number of employed women by 0.8%.

 

 

 

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u studenome 2021. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,6%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,1%, kao i broj žena.

 

In November 2021, as compared to the previous month, the number of persons in employment in trade and crafts and free lances decreased by 1.3% and the number of employed women by 1.6%. Both the total number of employed insured persons – private farmers and the number of employed women increased by 0.1%.

 

 

 

Broj ukupno nezaposlenih u studenome 2021. u odnosu na listopad 2021. porastao je za 1,8%, a broj nezaposlenih žena za 2,6%. Stopa registrirane nezaposlenosti u studenome 2021. iznosila je 7,4%, a za žene 8,7%.

 

The total number of unemployed persons increased by 1.8% and the number of unemployed women by 2.6% in November 2021, as compared to October 2021. The total registered unemployment rate in November 2021 was 7.4% and for women it was 8.7%.

 

 

 

 

 

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data by activities can be downloaded on the link Statistics In Line.

 

 

 


1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

X. 2021.

XI. 2021.

Indeksi

Indices

 

XI. 2021.

X. 2021.

XI. 2021.

XI. 2020.

I. XI. 2021.

I. XI. 2020.

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 705 188

810 870

1 698 138

807 553

99,6

99,6

99,8

100,0

99,8

100,0

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 581 743

742 292

1 572 437

737 191

99,4

99,3

101,8

102,2

100,6

101,0

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 368 324

653 621

1 361 473

649 836

99,5

99,4

101,6

102,2

100,3

100,8

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

194 810

82 763

192 332

81 442

98,7

98,4

103,6

102,7

103,3

102,8

Persons in employment in crafts and trades and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

18 609

5 908

18 632

5 913

100,1

100,1

97,0

95,4

98,1

96,9

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

123 445

68 578

125 701

70 362

101,8

102,6

80,3

81,6

91,9

91,7

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

7,2

8,5

7,4

8,7

 

 

 

 

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)   Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za listopad i studeni 2021. privremeni su.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

1)   The results of processing data from JOPPD forms. The data for October and November 2021 are provisional.

2)   The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U STUDENOME 2021.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY SEX,
      NOVEMBER 2021

 

 

Broj zaposlenih
u studenome 2021.2)

Number of persons
in paid employment,
November 20212)

Indeksi

Indices

 

 

 

XI. 2021.

X. 2021.

XI. 2021.

XI. 2020.

I. XI. 2021.

I. XI. 2020.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 361 473

649 836

99,5

99,4

101,6

102,2

100,3

100,8

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

26 008

7 699

100,1

100,9

101,0

103,3

100,3

102,0

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

3 727

477

99,9

100,2

93,2

94,6

92,8

96,6

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

229 102

80 873

100,3

100,2

99,8

99,8

98,8

98,8

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

14 532

3 231

99,9

100,0

100,7

102,0

101,3

102,3

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

25 891

5 582

99,3

99,4

100,3

101,7

99,7

101,5

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

103 701

10 558

100,3

100,0

101,2

104,7

102,0

102,6

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

205 695

114 171

99,5

99,2

99,9

100,0

98,5

98,9

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

73 975

17 374

99,2

98,3

100,8

100,3

98,3

98,8

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

77 838

41 446

91,0

91,7

110,3

110,9

99,5

99,0

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

48 834

17 682

101,2

101,0

106,6

106,9

105,2

104,8

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

37 067

25 558

99,9

99,9

98,5

98,4

98,8

98,7

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

8 608

4 084

99,3

98,2

93,2

90,3

89,5

86,8

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

66 562

32 727

101,0

100,9

103,4

103,7

100,9

100,2

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

51 810

23 389

99,0

97,9

106,3

110,5

101,5

104,7

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

112 787

56 025

100,5

99,9

100,2

100,3

101,3

102,0

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

122 465

97 409

100,9

101,2

102,1

102,4

102,8

103,1

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

105 354

82 402

100,5

100,6

103,2

103,2

102,2

102,2

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

26 615

14 961

99,2

99,6

100,4

99,8

98,0

98,0

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

20 902

14 188

95,5

97,1

100,9

102,4

103,0

105,9

S

Other service activities

 

 

1)   Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih
      organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)   Privremeni podatak

 

1)   Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and       bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)   Provisional data.

 

 

 


 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila
i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles
and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities


 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori podataka

 

Data sources

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Katarina Litva i Domagoj Dujmović

Prepared by: Katarina Litva and Domagoj Dujmović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148