image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 27. KOLOVOZA 2021./ 27 AUGUST, 2021

BROJ/ NUMBER: 12.1.1/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRVA PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

za drugo tromjesečje 2021.

FIRST QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT ESTIMATE

SECOND QUARTER OF 2021

 

 

 

Procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za drugo tromjesečje 2021. objavljuje se prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

 

The estimation of the gross domestic product (GDP) for the second quarter of 2021 is presented by major categories of expenditure and according to the NKD 2007. activity sections.

 

 

 

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

 

The quarterly GDP data focus on short-term movements of the economy, while the main purpose of the quarterly GDP estimate is the calculation of real growth rates.

 

 

 

Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u drugom tromjesečju 2021. realno veći za 16,1% u odnosu na isto tromjesečje 2020.

 

The estimate shows that the quarterly GDP in real terms increased by 16.1% in the second quarter of 2021, as compared to the same quarter of 2020.

 

 

 

Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje pokazuje negativnu stopu promjene od 0,2%, a u odnosu na isto tromjesečje 2020. realno je veći za 16,1%.

 

Seasonally adjusted quarterly GDP decreased by 0.2% compared to the previous quarter and increased by 16.1% in real terms compared to the same quarter of 2020.

 

 

 

1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT, REAL GROWTH RATES AND CURRENT PRICES

 

2020.

2021.

 

IV. VI.

VII. IX.

X. XII.

I. III.

IV. VI.

 

 

Originalni podaci, realne stope rasta (%)

Non-seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

-14,4

-10,1

-7,2

-0,7

16,1

Comparison with the same quarter of previous year

 

 

Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)

Seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

Odnos prema prethodnom razdoblju

-14,9

5,9

4,1

5,4

-0,2

Comparison with the previous quarter

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

-14,6

-10,1

-6,9

-1,0

16,1

Comparison with the same quarter of previous year

 

 

Tekuće cijene, mil. kn

Current prices, mln kuna

 

Bruto domaći proizvod

86 176

101 329

92 995

91 738

103 519

Gross domestic product

 

 

 


                

U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju originalnih podataka.

 

The real growth rates of quarterly GDP by expenditure categories based on non-seasonally adjusted data are presented in table 2.

 

 

 

2.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU
      PRETHODNE GODINE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT ACCORDING TO EXPENDITURE APPROACH,             REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING
      QUARTER OF PREVIOUS YEAR                                                                   

                                                                                                                                                                    %

 

2020.

2021.

 

IV. VI.

VII. IX.

X. XII.

I. III.

IV. VI.

 

 

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

-9,8

-4,6

-2,6

-0,3

14,0

Final consumption expenditure

  Kućanstva

-14,0

-7,5

-4,5

-0,4

18,4

  Households

  NPUSK

-1,0

0,5

-0,8

-1,4

6,9

  NPISH

  Država

1,7

3,0

3,1

0,2

4,0

  General government

Bruto investicije u fiksni kapital

-14,7

-3,0

4,2

4,6

18,3

Gross fixed capital formation

Izvoz roba i usluga

-40,7

-32,3

-9,8

-0,9

40,9

Exports of goods and services

  Robe (fob) 

-10,4

-3,0

8,6

8,3

35,2

  Goods (fob)

  Usluge

-66,9

-45,3

-35,0

-18,6

56,3

  Services

Uvoz roba i usluga

-27,5

-14,1

-7,6

-2,1

30,3

Imports of goods and services

  Robe (fob)

-24,5

-9,9

-3,6

1,0

30,5

  Goods (fob)

  Usluge

-42,2

-33,3

-25,9

-19,7

28,9

  Services

Bruto domaći proizvod

-14,4

-10,1

-7,2

-0,7

16,1

Gross domestic product

 

 

 

U svim kategorijama BDP-a s rashodne strane vidljiv je realan rast. Rast BDP-a u drugom tromjesečju 2021., u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, u najvećoj je mjeri prouzročen povećanjem osobne potrošnje i izvoza roba i usluga.

 

A real growth is visible in all of the GDP categories on the expenditure side. The GDP growth in the second quarter of 2021, compared to the same quarter of the previous year, was mostly caused by the increase in personal consumption and in exports of goods and services.

 

 

 

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV-a) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007. na temelju originalnih podataka.

 

Table 3. shows the real growth rates of the quarterly gross value added (GVA) according to the NKD 2007. activity sections based on non
-seasonally adjusted data.

 

 

 

3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU
      PRETHODNE GODINE

      GROSS VALUE ADDED ACCORDING TO PRODUCTION APPROACH, REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING
      QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

2020.

2021.

 

 

IV. VI.

VII. IX.

X. XII.

I. III.

IV. VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

-2,9

5,9

6,4

5,9

5,2

A

Agriculture, forestry and fishing

B, C, D, E

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje
te ostale industrije

-8,5

-0,7

0,1

3,6

11,9

B, C, D, E

Manufacturing, mining and quarrying
and other industries

C

Prerađivačka industrija

-10,1

-1,6

0,1

4,1

13,3

C

Manufacturing

F

Građevinarstvo

0,3

5,3

4,3

8,8

16,0

F

Construction

G, H, I

Trgovina, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

-33,3

-24,4

-18,7

-4,4

37,5

G, H, I

Wholesale and retail trade, transportation, storage, accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

2,0

6,9

1,4

4,0

6,7

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

-6,2

-4,9

-5,7

-4,2

5,1

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

-0,2

1,0

-3,5

-7,5

0,1

L

Real estate activities

M, N

Stručne, znanstvene, tehničke,
administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti

-11,9

-5,8

-10,7

-4,0

13,5

M, N

Professional, scientific, technical, administrative and support service
activities

O, P, Q

Javna uprava i obrana, obrazovanje,
djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

2,2

-0,3

-0,2

2,0

1,4

O, P, Q

Public administration and defence, education, human health and social work activities

R, S, T, U

Ostale uslužne djelatnosti

-32,8

-8,6

-21,0

-14,2

33,7

R, S, T, U

Other service activities

BDV

Bruto dodana vrijednost

-12,0

-7,6

-5,8

-0,8

13,5

GVA

Gross value added

 

 

 


 

Prva procjena, prema originalnim podacima, pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u drugom tromjesečju 2021. realno veća za 13,5% u odnosu na isto tromjesečje 2020. Najveći doprinos rastu ostvaren je u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo, Prijevoz i skladištenje, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane te Prerađivačka industrija.

 

The first estimate shows that the quarterly GVA increased in real terms by 13.5% in the second quarter of 2021, as compared to the same quarter of 2020, based on non-seasonally adjusted data. The largest contribution to the increase came from the following activities: Wholesale and retail trade, Transportation and storage, Accommodation and food service activities, and Manufacturing.

 

 

 

U Statistici u nizu objavljeni su podaci prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne godine (2015. = 100) te realne stope rasta.

 

In Statistics in Line, the data by major categories of expenditure and according to the NKD 2007. activity sections at current prices, constant prices of the previous year, constant prices of the reference year
(2015 = 100) and real growth rates are presented.

 

 

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics in Line.

 

 

 

Datum objavljivanja prve procjene BDP-a za treće tromjesečje 2021. jest 26. studenoga 2021.

 

The date of publishing the first estimate of the GDP for the third quarter of 2021 is 26 November 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

kn                kuna

 

mln              million

mil.              milijun

 

NKD 2007.  National Classification of Activities, 2007 version

NKD 2007.  Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NPISH         non-profit institutions serving households

NPUSK        neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika

Suzana Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Suzana Čajkušić, Nikola Motik, Ingrid Omerzo i Sanja Šmigoc

Prepared by: Suzana Čajkušić, Nikola Motik, Ingrid Omerzo and Sanja Šmigoc

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148