GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 12. VELJAČE 2021./ 12 FEBRUARY, 2021

BROJ/ NUMBER: 12.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU,
NKPJS 2012.– 2. RAZINA I ŽUPANIJE U 2018.

 

GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA,
NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND COUNTIES, 2018

 

 

 

Državni zavod za statistiku objavljuje podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP-u) za Republiku Hrvatsku u 2018. prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija prema ekonomskim djelatnostima.

 

The Croatian Bureau of Statistics presents data on the gross domestic product (GDP) for the Republic of Croatia, at the NUTS 2013 − 2nd level and counties, by economic activities for 2018.

 

 

 

Vremenska serija podataka o BDP-u za Republiku Hrvatsku prema NKPJS-u 2012. − 2. razina i na razini županija revidirana je za razdoblje 2000. − 2017.

 

The time series of data on GDP for the Republic of Croatia at the NUTS 2013 – 2nd level and counties have been revised for the period from 2000 to 2017.

 

 

 

Revidirani podaci BDP-a za Republiku Hrvatsku objavljeni su 19. listopada 2020. u Priopćenju 12.1.4. ''Godišnji bruto domaći proizvod 1995. – 2019.'', gdje je u Metodološkim objašnjenjima navedeno objašnjenje revizije.

 

The revised GDP data for the Republic of Croatia were published on 19 October 2020 in the First Release 12.1.4. Annual Gross Domestic Product, 1995 – 2019, in which the revision is explained in the Notes on Methodology.

 

 

 

Serija podataka za razdoblje 2000. − 2018. dostupna je u priloženim tablicama u Excel-formatu. Podaci su dostupni u tekućim cijenama i po stanovniku.

 

Data series for the period from 2000 to 2018 are available in the attached Excel tables. The data are available at current prices and per capita.

 

 

 

Podaci su prikazani prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA-e 2010.).

 

Data are presented according to the methodology of the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010).

 

 

 

Regionalni BDP pokazatelj je proizvodnje regije i stoga se može koristiti za mjerenje i uspoređivanje stupnja gospodarske aktivnosti različitih regija. Regionalni BDP nije mjerilo regionalnog blagostanja ili regionalnog dohotka.

 

Regional GDP is an indicator of a region’s output and can therefore be used for measuring and comparing the degree of economic activity of different regions. The regional GDP is not a measure of regional wellbeing or regional income.

 

 

 

Podaci o BDP-u za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županije temelje se na konačnim godišnjim podacima o BDP-u.

 

The GDP data for the Republic of Croatia, at NUTS 2013 – 2nd level and counties, are based on the final annual GDP data.

 

 

 

Vremenska serija podataka o BDP-u iskazana je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD-u 2007.).

 

The time series of the GDP data are presented according to the National Classification of Activities, 2007 version (NKD 2007.).

 

 

 

Podaci o broju stanovnika na razini Republike Hrvatske prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija temelje se na podacima Popisa stanovništva 2011.

 

The population data at the level of the Republic of Croatia, NUTS 2013 – 2nd level and counties, are based on the 2011 Census of Population.

 

 

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics in Line.

 

 

 

1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA

      GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2013 − 2nd LEVEL

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

 

 

 

 

 

 

 

BDP, mil. HRK

GDP, mln HRK

BDP po stanovniku, HRK1)

GDP per capita, HRK 1)

 

 

 

 

 

 

 

2010.

329 432

225 154

104 277

76 677

78 134

73 710

2011.

334 194

228 528

105 666

78 029

79 601

74 835

2012.

331 014

225 927

105 087

77 538

78 999

74 573

2013.

331 990

226 550

105 440

78 033

79 558

74 947

2014.

331 322

224 641

106 681

78 215

79 322

75 980

2015.

339 663

230 686

108 976

80 718

82 103

77 937

2016.

351 197

237 844

113 353

84 171

85 506

81 501

2017.

367 501

247 891

119 610

88 986

90 240

86 496

2018.

385 377

260 705

124 672

92 389

93 282

90 577

 

 

 

 

 

 

 

BDP, mil. EUR2)

GDP, mln EUR2)

BDP po stanovniku, EUR1)

GDP per capita, EUR1)

 

 

 

 

 

 

 

2010.

45 213

30 901

14 312

10 524

10 723

10 116

2011.

44 954

30 740

14 213

10 496

10 707

10 066

2012.

44 033

30 054

13 979

10 315

10 509

9 920

2013.

43 835

29 913

13 922

10 303

10 505

9 896

2014.

43 423

29 442

13 982

10 251

10 396

9 958

2015.

44 636

30 315

14 321

10 607

10 789

10 242

2016.

46 644

31 589

15 055

11 179

11 356

10 824

2017.

49 262

33 229

16 033

11 928

12 096

11 594

2018.

51 183

34 625

16 558

12 270

12 389

12 030

 

 

 

 

 

 

 

BDP po stanovniku po SKM, (EU 28 = 100)

GDP per capita in PPS (EU-28 = 100)

Indeksi (RH = 100)

Indices (Republic of Croatia = 100)

 

 

 

 

 

 

 

2010.

59,4

60,5

57,1

100,0

101,9

96,1

2011.

59,9

61,1

57,4

100,0

102,0

95,9

2012.

59,9

61,0

57,6

100,0

101,9

96,2

2013.

59,8

61,0

57,5

100,0

102,0

96,0

2014.

58,8

59,6

57,1

100,0

101,4

97,1

2015.

59,4

60,4

57,3

100,0

101,7

96,6

2016.

60,7

61,7

58,8

100,0

101,6

96,8

2017.

61,9

62,7

60,1

100,0

101,4

97,2

2018.

66,8

67,5

65,5

100,0

101,0

98,0

 

 

1)   Prosjek ukupnog stanovništva Republike Hrvatske na temelju procjene broja stanovnika iz podataka Popisa 2011.

2)   Izvor: HNB

 

1)   The total average population of the Republic of Croatia based on the population estimate from the 2011 Census of Population data.

2)   Source: CNB.

 

 

 

12-1-3_kartogram-2018

Županije

Counties

 

 

 

 

 

 

01

Zagrebačka županija

County of Zagreb

08

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

15

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

 

 

 

 

 

 

02

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

09

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

16

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

 

 

 

 

 

 

03

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

10

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

17

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

 

 

 

 

 

 

04

Karlovačka županija

County of Karlovac

11

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

18

Istarska županija

County of Istria

 

 

 

 

 

 

05

Varaždinska županija

County of Varaždin

12

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

19

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

06

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

13

Zadarska županija

County of Zadar

20

Međimurska županija

County of Međimurje

 

 

 

 

 

 

07

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

14

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

21

Grad Zagreb

City of Zagreb

 

 

 

2.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA NKPJS-u 2012. 2. RAZINA I ŽUPANIJE U 2018.

      GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND BY COUNTIES, 2018

tekuće cijene

Current prices

NKPJS 2012. – 2. razina i županije

NUTS 2013 – 2nd  level and counties

Bruto domaći proizvod, mil. HRK

Gross domestic product, mln HRK

Bruto domaći proizvod, mil. EUR1)

Gross domestic product, mln EUR1)

Struktura po županijama (RH = 100)

Structure by counties (Republic  of Croatia = 100)

BDP po stanovniku, HRK2)

GDP per capita, HRK2)

BDP po stanovniku, EUR2)

GDP per capita, EUR2)

Indeksi (RH = 100)

Indices (Republic of Croatia = 100)

BDP po stanovniku po SKM (EU 28 = 100)

GDP per capita in PPS (EU-28 = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

385 377

51 183

100,0

92 389

12 270

100,0

66,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

260 705

34 625

67,6

93 282

12 389

101,0

67,5

Grad Zagreb

City of Zagreb

132 092

17 544

34,3

170 882

22 695

185,0

123,6

Zagrebačka županija

County of Zagreb

22 669

3 011

5,9

73 113

9 710

79,1

52,9

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

7 689

1 021

2,0

59 627

7 919

64,5

43,1

Varaždinska županija

County of Varaždin

14 042

1 865

3,6

82 062

10 899

88,8

59,4

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

7 372

979

1,9

65 586

8 711

71,0

47,5

Međimurska županija

County of Međimurje

8 599

1 142

2,2

77 567

10 302

84,0

56,1

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

6 967

925

1,8

60 126

7 986

65,1

43,5

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

4 039

536

1,0

49 131

6 525

53,2

35,5

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

3 758

499

1,0

49 846

6 620

54,0

36,1

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

7 651

1 016

2,0

49 748

6 607

53,8

36,0

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

19 366

2 572

5,0

65 382

8 684

70,8

47,3

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

8 814

1 171

2,3

50 673

6 730

54,8

36,7

Karlovačka županija

County of Karlovac

7 789

10 35

2,0

62 503

8 301

67,7

45,2

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

9 857

1 309

2,6

59 241

7 868

64,1

42,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

124 672

16 558

32,4

90 577

12 030

98,0

65,5

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

32 154

4 270

8,3

111 413

14 797

120,6

80,6

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

3 284

436

0,9

66 848

8 878

72,4

48,4

Zadarska županija

County of Zadar

13 533

1797

3,5

81 338

10 803

88,0

58,8

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

7 731

1 027

2,0

73 132

9 713

79,2

52,9

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

32 213

4 278

8,4

72 554

9 636

78,5

52,5

Istarska županija

County of Istria

23 808

3 162

6,2

117 231

15 570

126,9

84,8

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

11 948

1 587

3,1

99 968

13 277

108,2

72,3

 

 

1)   Izvor: HNB

2)   Prosjek ukupnog stanovništva Republike Hrvatske na temelju procjene broja stanovnika iz podataka Popisa 2011.

 

1)   Source: CNB.

2)   The total average population of the Republic of Croatia based on the population estimate from the 2011 Census of Population data.

 

 

 

3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA NKPJS-u 2012. 2. RAZINA I ŽUPANIJE U 2018.

      GROSS VALUE ADDED FOR REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND BY COUNTIES, 2018

mil. kuna

Mln kuna

NKPJS 2012. – 2. razina i županije

NUTS 2013 – 2nd level  and counties

 

NKD 2007.

 

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Bruto dodana vrijednost
(bazične cijene)

Poljopriv-
reda, šumarstvo i ribarstvo

Prerađi-
vačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

Prerađi-
vačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije i komuni-
kacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretni-nama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Ostale uslužne djelatnosti

Agriculture, forestry and fishing

Manufactur-
ing, mining, quarrying and other industries

Manufactur-ing

Construction

Wholesale and retail trade, transporta-
tion and storage, accommo-dation and food service activities

Information and communica-tion

Financial and insurance activities

Real estate activities

Professional, scientific, technical, administra-
tive and support service activities

Public administration and defence, education, human health and social work activities

Other service activities

Gross value added (basic prices)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

11 550

61 927

48 131

17 085

74 997

15 612

18 928

28 878

26 047

49 423

12 234

316 681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

9 431

45 446

36 179

9 482

44 703

13 149

15 189

16 042

18 559

34 433

7 798

214 233

Grad Zagreb

City of Zagreb

248

14 352

10 168

3 026

26 487

11 245

12 238

5 750

14 057

16 110

5 035

108 546

Zagrebačka županija

County of Zagreb

866

5 225

4 270

1 350

5 677

276

249

1 695

684

2 225

381

18 628

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

202

2 610

2 297

441

947

58

143

563

169

1 077

108

6 319

Varaždinska županija

County of Varaždin

380

4 812

4 299

546

1 745

279

450

801

530

1 687

309

11 539

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

887

1 823

1 573

270

931

42

251

525

236

927

167

6 058

Međimurska županija

County of Međimurje

549

3 072

2 759

359

893

109

201

617

303

832

130

7 066

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

1 183

1 186

1 025

373

612

78

332

577

221

1 039

123

5 725

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

443

752

595

245

477

33

112

378

128

658

93

3 319

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

344

683

509

217

484

72

68

397

72

680

71

3 088

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

607

1 668

1 425

420

831

127

151

804

308

1 222

150

6 287

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

1 799

3 414

2 632

837

2 258

529

468

1 549

1 133

3 303

624

15 914

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

974

1 376

862

475

1 130

115

139

902

223

1 699

210

7 243

Karlovačka županija

County of Karlovac

315

1 978

1 703

373

1 036

108

201

616

259

1 342

174

6 401

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

632

2 497

2 062

548

1 195

79

185

867

238

1 634

224

8 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

2 119

16 481

11 953

7 604

30 294

2 463

3 739

12 836

7 488

14 989

4 436

102 448

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

266

6 898

6 011

1 699

6 775

586

816

3 022

2 000

3 356

1 005

26 422

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

340

311

119

268

565

32

51

440

79

541

73

 2 699

Zadarska županija

County of Zadar

612

1 233

722

811

2 683

121

498

1 881

917

1 863

501

11 121

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

97

965

618

441

1 608

89

194

1 080

401

1 070

408

6 353

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

372

2 921

1 870

1 751

7 410

804

1 284

3 476

2 274

4 720

1 457

26 471

Istarska županija

County of Istria

244

3 639

2 471

1 702

7 016

671

593

1 912

1 099

2 073

615

19 564

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

189

514

142

931

4 236

161

303

1 025

717

1 366

377

9 818

 

 

 

4.   UDIO PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I ŽUPANIJE U BRUTO DODANOJ VRIJEDNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE U 2018.

      SHARE IN GROSS VALUE ADDED OF REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND BY COUNTIES, 2018

%

NKPJS 2012. – 2. razina i županije
NUTS 2013 – 2nd level and counties

NKD 2007.

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Bruto dodana vrijednost
(bazične cijene)

Poljopriv-
reda, šumarstvo i ribarstvo

Prerađi-
vačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

Prerađi-
vačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije i komuni-kacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretni-nama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Ostale uslužne djelatnosti

Agriculture, forestry and fishing

Manufactur-ing, mining, quarrying and other industries

Manufactur-
ing

Construction

Wholesale and retail trade, transporta- tion and storage, accommo-
dation and food service activities

Information and communica-tion

Financial and insurance activities

Real estate activities

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

Public adminis-
tration and defence, education, human health and social work activities

Other service activities

Gross value added (basic prices)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

81,7

73,4

75,2

55,5

59,6

84,2

80,2

55,6

71,3

69,7

63,7

67,6

Grad Zagreb

City of Zagreb

2,1

23,2

21,1

17,7

35,3

72,0

64,7

19,9

54,0

32,6

41,2

34,3

Zagrebačka županija

County of Zagreb

7,5

8,4

8,9

7,9

7,6

1,8

1,3

5,9

2,6

4,5

3,1

5,9

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

1,8

4,2

4,8

2,6

1,3

0,4

0,8

1,9

0,6

2,2

0,9

2,0

Varaždinska županija

County of Varaždin

3,3

7,8

8,9

3,2

2,3

1,8

2,4

2,8

2,0

3,4

2,5

3,6

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

7,7

2,9

3,3

1,6

1,2

0,3

1,3

1,8

0,9

1,9

1,4

1,9

Međimurska županija

County of Međimurje

4,8

5,0

5,7

2,1

1,2

0,7

1,1

2,1

1,2

1,7

1,1

2,2

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

10,2

1,9

2,1

2,2

0,8

0,5

1,8

2,0

0,8

2,1

1,0

1,8

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

3,8

1,2

1,2

1,4

0,6

0,2

0,6

1,3

0,5

1,3

0,8

1,0

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

3,0

1,1

1,1

1,3

0,6

0,5

0,4

1,4

0,3

1,4

0,6

1,0

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

5,3

2,7

3,0

2,5

1,1

0,8

0,8

2,8

1,2

2,5

1,2

2,0

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

15,6

5,5

5,5

4,9

3,0

3,4

2,5

5,4

4,3

6,7

5,1

5,0

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

8,4

2,2

1,8

2,8

1,5

0,7

0,7

3,1

0,9

3,4

1,7

2,3

Karlovačka županija

County of Karlovac

2,7

3,2

3,5

2,2

1,4

0,7

1,1

2,1

1,0

2,7

1,4

2,0

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

5,5

4,0

4,3

3,2

1,6

0,5

1,0

3,0

0,9

3,3

1,8

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

18,3

26,6

24,8

44,5

40,4

15,8

19,8

44,4

28,7

30,3

36,3

32,4

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

2,3

11,1

12,5

9,9

9,0

3,8

4,3

10,5

7,7

6,8

8,2

8,3

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

2,9

0,5

0,2

1,6

0,8

0,2

0,3

1,5

0,3

1,1

0,6

0,9

Zadarska županija

County of Zadar

5,3

2,0

1,5

4,7

3,6

0,8

2,6

6,5

3,5

3,8

4,1

3,5

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

0,8

1,6

1,3

2,6

2,1

0,6

1,0

3,7

1,5

2,2

3,3

2,0

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

3,2

4,7

3,9

10,3

9,9

5,2

6,8

12,0

8,7

9,6

11,9

8,4

Istarska županija

County of Istria

2,1

5,9

5,1

10,0

9,4

4,3

3,1

6,6

4,2

4,2

5,0

6,2

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

1,6

0,8

0,3

5,4

5,6

1,0

1,6

3,5

2,8

2,8

3,1

3,1

 

 

 

5.   STRUKTURA BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I ŽUPANIJE
PREMA DJELATNOSTIMA NKD-a 2007. U 2018.

STRUCTURE OF GROSS VALUE ADDED FOR REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND BY COUNTIES,
ACCORDING TO NKD 2007. ACTIVITIES, 2018

%

NKPJS 2012. – 2. razina i županije
NUTS 2013 – 2nd level and counties

NKD 2007.

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

Poljopriv-
reda, šumarstvo
i ribarstvo

Prerađi-
vačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

Prerađi-
vačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina na
veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije i komuni-kacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretni-nama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Ostale uslužne djelatnosti

Agriculture, forestry and fishing

Manufactur-ing, mining, quarrying and other industries

Manufactur-
ing

Construction

Wholesale and retail trade, transporta- tion and storage, accommo-
dation and food service activities

Information and communica-tion

Financial and insurance activities

Real estate activities

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

Public administration and defence, education, human health and social work activities

Other service activities

Gross value
added (basic prices)

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

3,6

19,6

15,2

5,4

23,7

4,9

6,0

9,1

8,2

15,6

3,9

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

4,4

21,2

16,9

4,4

20,9

6,1

7,1

7,5

8,7

16,1

3,6

100,0

Grad Zagreb

City of Zagreb

0,2

13,2

9,4

2,8

24,4

10,4

11,3

5,3

12,9

14,8

4,6

100,0

Zagrebačka županija

County of Zagreb

4,6

28,1

22,9

7,2

30,5

1,5

1,3

9,1

3,7

11,9

2,0

100,0

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

3,2

41,3

36,3

7,0

15,0

0,9

2,3

8,9

2,7

17,0

1,7

100,0

Varaždinska županija

County of Varaždin

3,3

41,7

37,3

4,7

15,1

2,4

3,9

6,9

4,6

14,6

2,7

100,0

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

14,6

30,1

26,0

4,5

15,4

0,7

4,1

8,7

3,9

15,3

2,8

100,0

Međimurska županija

County of Međimurje

7,8

43,5

39,0

5,1

12,6

1,5

2,9

8,7

4,3

11,8

1,8

100,0

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

20,7

20,7

17,9

6,5

10,7

1,4

5,8

10,1

3,9

18,2

2,2

100,0

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

13,4

22,6

17,9

7,4

14,4

1,0

3,4

11,4

3,9

19,8

2,8

100,0

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

11,1

22,1

16,5

7,0

15,7

2,3

2,2

12,9

2,3

22,0

2,3

100,0

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

9,6

26,5

22,7

6,7

13,2

2,0

2,4

12,8

4,9

19,4

2,4

100,0

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

11,3

21,4

16,5

5,3

14,2

3,3

2,9

9,7

7,1

20,8

3,9

100,0

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

13,5

19,0

11,9

6,6

15,6

1,6

1,9

12,5

3,1

23,5

2,9

100,0

Karlovačka županija

County of Karlovac

4,9

30,9

26,6

5,8

16,2

1,7

3,1

9,6

4,0

21,0

2,7

100,0

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

7,8

30,8

25,5

6,8

14,8

1,0

2,3

10,7

2,9

20,2

2,8

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

2,1

16,1

11,7

7,4

29,6

2,4

3,6

12,5

7,3

14,6

4,3

100,0

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

1,0

26,1

22,7

6,4

25,6

2,2

3,1

11,4

7,6

12,7

3,8

100,0

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

12,6

11,5

4,4

9,9

20,9

1,2

1,9

16,3

2,9

20,0

2,7

100,0

Zadarska županija

County of Zadar

5,5

11,1

6,5

7,3

24,1

1,1

4,5

16,9

8,2

16,8

4,5

100,0

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

1,5

15,2

9,7

6,9

25,3

1,4

3,1

17,0

6,3

16,8

6,4

100,0

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

1,4

11,0

7,1

6,6

28,0

3,0

4,9

13,1

8,6

17,8

5,5

100,0

Istarska županija

County of Istria

1,2

18,6

12,6

8,7

35,9

3,4

3,0

9,8

5,6

10,6

3,1

100,0

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

1,9

5,2

1,4

9,5

43,1

1,6

3,1

10,4

7,3

13,9

3,8

100,0

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest procjena bruto dodane vrijednosti (BDV-a) i bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija.

 

The purpose of the statistical survey is to estimate the gross value added (GVA) and the gross domestic product (GDP) for the Republic of Croatia as well as for NUTS 2013 – 2nd level and counties.

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvori podataka za obračun BDV-a i BDP-a jesu podaci nacionalnih računa, godišnja istraživanja poslovnih statistika, ekonomski računi poljoprivrede, godišnji podaci o zaposlenima i plaćama, godišnji podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju osiguranih osoba te razni drugi statistički podaci.

 

Data sources for the calculation of GVA and GDP are the national accounts data, annual business statistics surveys, economic accounts for agriculture, annual data on persons in employment and earnings, annual data of the Croatian Institute for Pension Insurance on the number of insured persons and various other statistical data.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Obračun obuhvaća sve djelatnosti slijedeći koncept Sustava nacionalnih računa (SNA-e 2008.) i Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA-e 2010.).

 

The calculation covers all activities following the concept of the System of National Accounts (SNA 2008) and the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Regionalni računi jesu podsustav nacionalnih računa u kojima su predmeti razmatranja Republika Hrvatska, jedinice prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija. Primijenjeni su isti koncepti kao i u nacionalnim računima.

 

Regional accounts are a subsystem of national accounts in which the Republic of Croatia, NUTS 2013 – 2nd level units and counties are the main objects of observation. The concepts used in the regional accounts are the same as those used in the national accounts.

 

 

 

BDP u tržišnim cijenama jest zbroj dodanih vrijednosti po djelatnostima uključivanjem u obračun na nacionalnoj razini gospodarstva stavki koje nisu raspoređene po djelatnostima, kao što su porezi na proizvode minus subvencije na proizvode.

 

GDP at market prices is the sum of values added by activities, including items at the level of the national economy that are not classified by activities, such as taxes on products less subsidies on products.

 

 

 

 

 

 

Ostala objašnjenja

 

Other explanations

 

 

 

BDV i BDP za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija obračunani su primjenom indirektne metode. Nacionalne vrijednosti BDV-a po djelatnostima raspoređene su prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija primjenom odgovarajućih ključeva raspodjele.

 

GVA and GDP for the Republic of Croatia, at NUTS 2013 – 2nd level and for counties are calculated by using the indirect method. The national GVA figures by activities were allocated at the NUTS 2013 – 2nd level and by counties by applying adequate distribution keys.

 

 

 

BDP po stanovniku po standardu kupovne moći (SKM) pokazatelj je kojim se mjeri gospodarska razvijenost regija EU-a kao postotak prosjeka EU-a (EU-28 = 100). Pokazuje koliko je neka regija više ili manje razvijena od prosječne razvijenosti EU-a, odnosno opću razinu ekonomske razvijenosti pojedine regije. Iskazuje se po standardu kupovne moći, što je umjetna valutna jedinica koja eliminira razlike između razina cijena između zemalja.

 

GDP per capita in purchasing power standards (PPS) is an indicator that measures the economic development of EU's regions as a percentage of the EU average (EU-28 = 100). It shows how much a region is more or less developed than the average EU development or the general level of economic development of a particular region. It is expressed by the purchasing power standard, which is an artificial currency unit that eliminates the differences between price levels between countries.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

EU

Europska unija

 

EU

European Union

EU-28

Europska unija (28 zemalja članica)

 

EU-28

European Union (28 Member States)

EUR

euro

 

CNB

Croatian National Bank

HNB

Hrvatska narodna banka

 

EUR

euro

HRK

hrvatska kuna

 

HRK

Croatian kuna

mil.

milijun

 

mln

million

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NKPJS 2012.

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku

 

NUTS

Common classification of territorial units for statistics

 

2012.

 

 

 

RH

Republika Hrvatska

 

 

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika

Suzana Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Suzana Čajkušić, Jasna Kiš, Ingrid Omerzo i Nikola Motik

Prepared by: Suzana Čajkušić, Jasna Kiš, Ingrid Omerzo and Nikola Motik

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148