image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 10. RUJNA 2021./ 10 SEPTEMBER, 2021

BROJ/ NUMBER: 15.3.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

DOMAĆA PODUZEĆA POD INOZEMNOM KONTROLOM (iFATS) U 2019.

FOREIGN CONTROLLED ENTERPRISES (iFATS), 2019

 

 

 

Gotovo trećinu dodane vrijednosti ostvarila su poduzeća pod inozemnom kontrolom

 

Almost one third of value added was realised by foreign controlled enterprises

 

 

 

U područjima NKD-a 2007. koja se odnose na nefinancijsko poslovno gospodarstvo1) u 2019., od 182 394 aktivna poduzeća 6 772 poduzeća bila su pod inozemnom kontrolom (iFATS), što je 3,7% od ukupnog broja aktivnih poduzeća u spomenutim područjima. U tim poduzećima bilo je zaposleno 193 726 osoba, što je 17,4% od ukupnog broja zaposlenih osoba u spomenutim područjima.

 

In the NKD 2007. sections related to the non-financial business economy1), in 2019, out of 182 394 active enterprises, 6 772 were foreign controlled enterprises (iFATS), which is 3.7% of the total number of active enterprises in these sections. There were 193 726 persons employed in these enterprises, which is 17.4% of the total number of persons employed in these sections.

 

 

 

Poduzeća pod inozemnom kontrolom (iFATS) u 2019. ostvarila su promet od 232,6 milijardi kuna, što je 32,4% od ukupnog prometa nefinancijskoga poslovnoga gospodarstva, i dodanu vrijednost od
59,5 milijardi kuna ili 29,2% dodane vrijednosti ukupnoga nefinancijskoga poslovnoga gospodarstva.

 

In 2019, foreign controlled enterprises (iFATS) realised a turnover of 232.6 billion kuna, which is 32.4% of the total turnover realised by the non-financial business economy, and a value added of 59.5 billion kuna or 29.2% of the total value added of the non-financial business economy.

 

 

 

Podaci se prvi put objavljuju na razini statističke jedinice ''poduzeće'' u skladu s definicijom i pravilima navedenima u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice.

 

The data are published for the first time at the level of the statistical unit "enterprise" in accordance with the definition and rules set out in Council Regulation (EEC) No. 696/93 of 15 March 1993 on the statistical units for the observation and analysis of the production system in the Community.

 

 

 

Detaljni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na adresi www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima.

 

Detailed data are available on the web site of the Croatian Bureau of Statistics at www.dzs.hr, under ’’Databases’’, which enables browsing and exporting of data in various formats.

 

 

 

 

 

 

1)   Nefinancijsko poslovno gospodarstvo obuhvaća djelatnosti područja B do J i L do N te odjeljak 95 područja S NKD-a 2007., odnosno djelatnosti koje u najvećem dijelu čine tzv. realni sektor.

 

1)   Non-financial business economy includes activities of sections B – J and L – N as well as division 95 of section S, NKD 2007., regarding activities that in major part represent the so-called "real“ sector.

 

 

 

1.  DOMAĆA PODUZEĆA POD INOZEMNOM KONTROLOM (iFATS) U 2019.

     FOREIGN CONTROLLED ENTERPRISES (iFATS), 2019

 

Broj poduzeća

Number
of enterprises

Broj zaposlenih osoba

Number of persons employed

Promet, mil. kuna

Turnover, mln kuna

Dodana vrijednost prema
troškovima proizvodnih čimbenika, mil. kuna

Value added at factor cost,
mln kuna

Troškovi osoblja,
mil. kuna

Personnel costs,
mln kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefinancijsko poslovno gospodarstvo − ukupno

182 394

1 111 669

717 706

203 865

111 653

Non-financial business economy – total

 

 

 

 

 

 

 

Poduzeća pod domaćom kontrolom

175 622

917 943

485 072

144 340

82 585

Enterprises under domestic control

 

 

 

 

 

 

 

Poduzeća pod inozemnom kontrolom (iFATS)

6 772

193 726

232 633

59 525

29 067

Foreign controlled enterprises (iFATS)

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-28

4 955

143 162

173 044

43 703

20 900

Intra EU-28

 

 

 

 

 

 

 

Države izvan EU-28

1 817

50 564

59 588

15 822

8 166

Extra EU-28

 

 

 


 

 

 

 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Domaća poduzeća pod inozemnom kontrolom – tuzemne FATS statistike (iFATS) opisuju aktivnosti inozemnih povezanih poduzeća rezidentnih u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci. Prema Eurostatovoj metodologiji, inozemnu jedinicu kontrole treba odrediti prema krajnjoj kontrolnoj institucionalnoj jedinici inozemnoga povezanog poduzeća (KJK-u) koju ne kontrolira druga institucionalna jedinica što bi se nalazila iznad nje u kontrolnom lancu inozemnih povezanih poduzeća. KJK je u ovom istraživanju, zbog nedostatka relevantnih izvora za njegovu detekciju, za razdoblje 2008. – 2015. određen zamjenskim kriterijem prema sjedištu prvoga inozemnog vlasnika. Počevši s 2016. referentnom godinom, KJK se preuzima iz Europskog registra grupa poduzeća (EGR-a), a za sve subjekte koji nisu evidentirani u EGR-u, KJK je i dalje određen zamjenskim kriterijem prema sjedištu prvoga inozemnog vlasnika.

 

Inward foreign affiliates statistics (iFATS) describe the activity of foreign affiliates resident in the compiling economy. According to Eurostat's methodology, a controlling institutional unit should be determined according to the ultimate controlling institutional unit of a foreign affiliate (UCI), which is not controlled by another institutional unit within the foreign affiliate’s chain of command. In this survey, due to a lack of relevant sources for its detection, UCI is determined for the period from 2008 to 2015 by a substitution criterion based on the headquarters of the first foreign owner. Starting with the 2016 reference year, UCI has been taken over from the EuroGroups Register (EGR), while, concerning all enterprises not recorded in the EGR, UCI is still determined by a substitution criterion based on the headquarters of the first foreign owner.

 

 

 

Svrha istraživanja iFATS-a jest mjerenje izravnih i neizravnih utjecaja inozemne kontrole na zaposlenost, plaće i produktivnost u Republici Hrvatskoj prema područjima NKD-a; za pripremu gospodarskih, konkurentskih, poduzetničkih, istraživačkih, razvojno-tehničkih i politika zapošljavanja u kontekstu procesa liberalizacije. Istraživanje se provodi u skladu s Uredbom (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima inozemnih povezanih poduzeća – Uredba o FATS-u. Podaci su dostupni od 2008.

 

The purpose of the iFATS survey is measuring direct and indirect effects of foreign control on employment, wages and productivity in the Republic of Croatia by NKD sections; for the preparation of economic, competition, enterprise, research, technical development and employment policies in the context of the liberalisation process. The survey is carried out in accordance with the Regulation (EC) No. 716/2007 of the European Parliament and the Council (EC) of 20 June 2007 on the structure and activity of foreign affiliates – the FATS Regulation. Data have been available since 2008.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o iFATS-u preuzeti su iz konačne godišnje obrade strukturnih poslovnih statistika (SPS-a) za domaća poduzeća pod inozemnom kontrolom. Podaci za kompilaciju SPS-a i izračune pokazatelja SPS-a prikupljaju se u cijelosti iz postojećih administrativnih i statističkih izvora.  

 

Data on iFATS have been taken over from the annual processing of the structural business statistics (SBS) for the inward foreign affiliates statistics. The SBS compilation data as well as those used in the calculation of SBS indicators are collected from existing administrative and statistical sources.

 

 

 

Glavni izvor podataka za područja B do J i L do N te odjeljak 95 područja S jest Godišnji financijski izvještaj poduzetnika (obrazac GFI-POD) dobiven od Financijske agencije. Dodatni izvori podataka jesu ostali financijski izvještaji, evidencije Porezne uprave (poreza na dobit i dohodak) te vlastita istraživanja Državnog zavoda za statistiku (obrasci IDU-OK i INV-P) u skladu s relevantnom metodologijom.

 

The principal data source in sections B – J and L – N as well as in division 95 of section S is the Annual Financial Report of Entrepreneurs (GFI-POD form) obtained from the Financial Agency. Additional data sources are other financial reports, records of the Tax Administration (profit and income taxes) and own surveys of the Croatian Bureau of Statistics (IDU-OK and INV-P forms) according to the relevant methodology.

 

 

 

 

 

 

Jedinice promatranja

 

Observation units

 

 

 

Jedinica promatranja za iFATS jest poduzeće – poslovni subjekt koji čini organizacijsku jedinicu za proizvodnju dobara i/ili usluga i ima određeni stupanj autonomije te posluje na području Republike Hrvatske, a pod inozemnom je kontrolom.

 

Observation unit for iFATS is an enterprise – business entity that is an organisational unit producing goods and/or services, which benefits from a certain degree of autonomy and operates on the territory of the Republic of Croatia under foreign control.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovisno o poslovnim i organizacijskim okolnostima, može odgovarati samo jednoj pravnoj jedinici ili skupini od nekoliko pravnih jedinica. U poduzeća su, osim pravnih jedinica, također uključena slobodna zanimanja i obrti (od 2019. i oni čija je aktivnost utvrđena na temelju prijava poreza na dohodak u paušalnom iznosu). Potpuno se implementira Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice. (poveznica: https://eur-lex.europa.eu/legal content/
HR/TXT/?uri=CELEX%3A31993R0696
) te poduzeća postaju glavna jedinica promatranja u strukturnim poslovnim statistikama.

 

Depending on the business and organisational situation, it may correspond to only one legal unit or a group of several legal units. In addition to legal units, enterprises also include free lances and crafts (since 2019, also those whose activity has been determined on the basis of income tax returns in a lump sum). Council Regulation (EEC) No. 696/93 of 15 March 1993 on the statistical units for the observation and analysis of the production system in the Community (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993R0696) is fully implemented, and enterprises become the central unit of presentation in structural business statistics.

 

 

 

Do referentne godine 2019. pravne i fizičke osobe bile su tretirane kao zamjena za poduzeće. Primjena zajedničke EU-ove definicije poduzeća omogućit će preciznu distinkciju između tih pojmova.

 

Until the 2019 reference year, legal entities and natural persons were treated as proxies for enterprises, while the use of the common EU definition of enterprises will ensure a clear distinction between these terms.

 

 

 

Obuhvat jedinica prema KJK-u preuzima se iz EGR-a, a za sve subjekte koji nisu evidentirani u EGR-u formira se prema informacijama Hrvatske narodne banke.

 

Units according to the UCI are taken over from the EGR, while the coverage of business entities that are not registered in the EGR is formed according to the information received from the Croatian National Bank.

 

 

 

Svakom poduzeću kao cjelini dodjeljuje se jedna šifra Nacionalne klasifikacije djelatnosti prema glavnoj djelatnosti koju obavlja. Glavnu djelatnost utvrđuje i ažurira Statistički poslovni registar (SPR) Državnog zavoda za statistiku.

 

Each enterprise as a whole is assigned a code number of its principal activity according to the National Classification of Activities. The principal activity is determined and updated by the Statistical Business Register (SBR) of the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

Kriterij za određivanje glavne djelatnosti jest najveći udio u ukupnoj dodanoj vrijednosti poduzeća, odnosno, ako se to ne može sa sigurnošću utvrditi, primjenjuju se zamjenski kriteriji prihoda i/ili broja zaposlenih.

 

The criterion for determining the principal activity is the largest share in the total value added of an enterprise. If it is not possible to obtain the accurate information on the value added, the activity classification has to be determined by using substitute criteria, such as income and/or the number of employed persons.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci su prikazani prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (NKD-a 2007.), u kombinaciji s geografskom raščlambom.

 

Data are presented by sections and divisions of the National Classification of Activities, 2007 version (NKD 2007.), combined with the geographical breakdown.

 

 

 

Obuhvaćena su aktivna poduzeća koja su, prema glavnoj djelatnosti, svrstana u područja B do J i L do N te u odjeljak 95 područja S NKD-a 2007.

 

They include active enterprises that are classified into sections B – J and L – N as well as into division 95 of section S of the NKD 2007., according to their principal activity.

 

 

 

 

 

 

Povjerljivost

 

Confidentiality

 

 

 

Agregirani podaci kod kojih postoji razlog za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti) u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EU) br. 250/2009 Europske komisije tretiraju se kao takvi i ne objavljuju se.

 

Aggregate data, for which confidentiality must be upheld (because of a small number of units, the dominance rule or secondary confidentiality rule), are treated as such and are not published in line with the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and the Commission Regulation (EC)
No. 250/2009.

 

 

 

 

 

 

Definicije varijabli

 

Definitions of variables

 

 

 

Broj poduzeća (EU-ova šifra 11110) jest broj poduzeća pod inozemnom kontrolom, registriranih u Statističkome poslovnom registru koja su bila aktivna barem dio izvještajnog razdoblja.

 

Number of enterprises (EU code 11110) is the number of enterprises under foreign control, registered in the Statistical Business Register that were active during at least a part of the reference period.

 

 

 

Broj zaposlenih osoba (EU-ova šifra 16110) jest ukupan broj osoba koje rade u poduzeću (uključujući vlasnike koji rade, ortake koji redovito rade u jedinici, neplaćene obiteljske radnike i volontere) te osoba koje rade izvan poduzeća kojem pripadaju, a ono ih plaća.

 

Number of persons employed (EU code 16110) is defined as the total number of persons who work in an enterprise (including working proprietors, partners working regularly in the unit, unpaid family workers and voluntary workers), as well as persons who work outside the enterprise they belong to but are paid by it.

 

 

 

Promet (EU-ova šifra 12110) obuhvaća obračunane prihode od prodaje proizvoda, roba i usluga trećim stranama, bez odbitnog PDV-a. Isključeni su financijski, ostali i izvanredni prihodi.

 

Turnover (EU code 12110) comprises the total accrued incomes from market sales of goods or services to third parties, with the exception of deductible VAT. Incomes classified as financial, other and extraordinary ones are excluded.

 

 

 

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika
(EU-ova šifra 12150) jest bruto zarada od poslovnih aktivnosti prilagođena za operativne subvencije i indirektne poreze, izračunana u bruto izrazu (bez oduzimanja amortizacije). Prihod i rashod klasificiran kao financijski isključen je iz dodane vrijednosti.

 

Value added at factor costs (EU code 12150) is the gross income from operating activities after adjusting for operating subsidies and indirect taxes, calculated gross (depreciation is not subtracted). Income and expenditure classified as financial is excluded from value added.

 

 

 

Troškovi osoblja (EU-ova šifra 13310) jesu naknade koje je poslodavac obračunao i plative su zaposlenicima u zamjenu za obavljen rad, a sastoje se od nadnica i plaća (EU-ova šifra 13320) i troškova socijalnog osiguranja (EU-ova šifra 13330).

 

Personnel costs (EU code 13310) are remunerations calculated and payable by employers to employees in return for the work done. They are made up of wages and salaries (EU code 13320) and social security costs (EU code 13330).

 

 

 

Kratice

 

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

EEZ

Europska ekonomska zajednica

 

EC

European Community

EU

Europska unija

 

EEC

European Economic Community

EU-28

Europska unija (28 zemalja članica)

 

EU

European Union

EU-ova šifra

šifra varijable Europske unije

 

EU-28

European Union (28 Member States)

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

EU code

EU code of variables

EZ

Europska zajednica

 

Eurostat

statistical office of the European Union

FATS

poduzeća pod inozemnom kontrolom

 

FATS

foreign affiliates statistics

KJK

krajnja institucionalna jedinica kontrole inozemne

 

mln kuna

million kuna

 

podružnice

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

mil.

milijun

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

 

Croatia

NN

Narodne novine

 

UCI

ultimate controlling institutional unit

PDV

porez na dodanu vrijednost

 

VAT

value added tax

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Paula Nimac, Lucija Babić i Ana Bašadur

Prepared by: Paula Nimac, Lucija Babić and Ana Bašadur

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148