Ekonomski računi protoka materijala

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Pravna i metodološka osnova

Izvori podataka za ekonomske račune protoka materijala jesu Državni zavod za statistiku i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

Ekonomski računi protoka materijala jesu jedan od nekoliko fizičkih modula Eurostatova programa europskih ekonomskih računa za okoliš. Obuhvaćeni su Uredbom (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o ekonomskim računima za okoliš.

Ekonomski računi protoka materijala bilježe protoke prirodnih unosa (domaće vađenje materijala) i proizvoda (uvoz, izvoz) s pomoću detaljne raščlambe na temelju otprilike 50 kategorija materijala. Za podatke o trgovini u ovome statističkom istraživanju koristile su se sljedeće glavne kategorije materijala:

·         biomasa i proizvodi od biomase: usjevi i njihovi proizvodi, ostaci od usjeva i krme

·         metalne rude i koncentrati i njihovi proizvodi

·         nemetalni minerali i njihovi proizvodi: pijesak i šljunak, nemetalni minerali i njihovi proizvodi (isključujući pijesak i šljunak)

·         materijali/nositelji fosilne energije i njihovi proizvodi (ugljen, nafta, plin itd.)

·         ostali proizvodi i otpad.

 

Definicije

Biomasa je biorazgradivi dio proizvoda, ostataka i otpadaka od poljoprivrede (uključivo s biljnim i životinjskim tvarima), šumarstva i drvne industrije te biorazgradivi dio komunalnoga i industrijskog otpada čije je energetsko korištenje dopušteno.

Minerali su prirodna homogena tijela stalnoga kemijskog sastava i utvrđenih fizičkih svojstava koji se javljaju ili u određenim geometrijskim oblicima (kristalima) ili bez određenih vanjskih obilježja.

Ruda je mineralni agregat iz kojega je tehnički moguće i ekonomski opravdano dobivanje metala i/ili drugih minerala koji se mogu upotrijebiti u industriji.

Koncentrati su produkti obogaćivanja ruda znatno povećanim sadržajem metala u odnosu na sadržaje u rudi i pogodni za daljnju metaluršku preradu i dobivanje metala.

Nemetalne mineralne sirovine jesu one sirovine koje pri topljenju ne daju novu sirovinu, a obično su vezane za sedimentne stijene (kvarcne sirovine, gline, gips, sol, dolomit, fosforit, grafit, boksit i cementne sirovine).

Fosilna energija (gorivo) nastala je prirodnim putem ispod Zemljine površine tijekom dugog razdoblja od ostataka živih bića. Fosilna goriva su neobnovljivi izvori energije. Postoje tri glavna oblika fosilnih goriva: ugljen, nafta i prirodni plin.

Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni za svrhu zaštite javnog interesa.

Korištenje domaćeg vađenja (DEU) jest godišnja količina sirovina (osim vode i zraka) koja se dobiva iz prirodnog okoliša, a koristi se u ekonomiji.

Utrošak domaćeg materijala (DMC) definira se kao ukupna količina materijala koja se izravno koristi u ekonomiji.

Fizička trgovinska bilanca (PTB) računa se tako da se od količine uvoza izražene u fizičkim jedinicama oduzme količina izvoza izražena u fizičkim jedinicama:

Utrošak domaćeg materijala (DMC) = domaće vađenje + uvoz – izvoz

Neposredni unos materijala (DMI) = domaće vađenje + uvoz

Fizička trgovinska bilanca (PTB) = uvoz – izvoz.

 

 

Kratice

EU

Europska unija

Eurostat

Statistički ured Europske unije

tis. 

tisuća

 

Znakovi

… ne raspolaže se podatkom