Porezi i naknade za okoliš

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Pravna i metodološka osnova

Podaci o porezima i naknadama za okoliš prikupljaju se na temelju Izvještaja o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) i Izvještaja o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2) Fine i podataka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Definicije

Ekološki porezi jesu porezi čija je porezna osnovica fizička jedinica (ili njezina zamjena) nečega što ima dokazan, specifičan negativan učinak na okoliš.

Ekološke naknade isto su što i pristojbe, a definiraju se kao obvezatna, neuzvraćena plaćanja općoj državi ili tijelima izvan opće države kao što su fondovi za zaštitu okoliša ili vodoprivreda. Pristojbe se smatraju plaćanjem za usluge.

Porezni prihod za okoliš jest prihod prikupljen od poreza unutar pojedine okolišne kategorije (porezi na energente, porezi na transport, porezi na onečišćavanje i porezi na prirodne resurse).

Porezi na energente skupina je koja uključuje poreze na energetske proizvode koji se koriste za transport i za stacionarne svrhe. Najvažniji energetski proizvodi za transport jesu benzin i dizel. Energetski proizvodi za stacionarnu uporabu uključuju loživa ulja, prirodni plin, ugljen i električnu energiju. Porezi na CO2 uključeni su u poreze na energente, a ne u poreze na zagađivanje. Za to postoji nekoliko razloga. Prije svega, često nije  moguće identificirati poreze na CO2 odvojeno u statistici poreza zato što su integrirani s porezima na energente, npr. preko diferencijacije poreznih stopa za mineralna ulja. Osim toga, djelomično su uvedeni kao zamjena za druge poreze na energente, a prihod od tih poreza često je velik u usporedbi s prihodima od poreza na zagađivanje. To znači da bi uključivanje poreza na CO2 u poreze na zagađivanje umjesto u poreze na energente iskrivilo međunarodne usporedbe. Ako se mogu identificirati, porezi na CO2 trebali bi biti prijavljeni kao posebna kategorija uz porez na energente. Kod poreza na SO2 može postojati isti problem kao i kod poreza na CO2.

Porezi na transport skupina je koja uključuje poreze povezane s vlasništvom nad motornim vozilima i njihovom uporabom. Porezi na drugu prijevoznu opremu (npr. avione) i povezane prijevozne usluge (npr. porez na čarter-letove ili redovite letove) također su ovdje uključeni, kada odgovaraju općoj definiciji ekoloških poreza. Porezi na transport također mogu biti "jednokratni" porezi povezani s uvozom ili prodajom opreme ili stalni porezi kao što je godišnji porez za ceste. Porezi na benzin, dizel i druga goriva za transport uključeni su u poreze na energente.

Porezi na onečišćavanje skupina je koja uključuje poreze na izmjerena ili procijenjena ispuštanja u zrak i vodu, gospodarenje krutim otpadom i buku. Iznimka su porezi na CO2, koji su uključeni pod poreze na energente kako je prethodno navedeno.

Porezi na prirodne resurse uključuje poreze koji se odnose na vađenje ili korištenje prirodnih resursa poput vode, šuma, divlje flore i faune. Te aktivnosti iscrpljuju prirodne resurse.  

Kratice

CO2

ugljikov dioksid

ESA 2010

Europski sustav nacionalnih računa

Fina

Financijska agencija

SO2

sumporov dioksid