Javna odvodnja

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Pravna i metodološka osnova

 

Podaci o javnoj odvodnji prikupljaju se godišnjim statističkim istraživanjem Godišnji izvještaj o javnoj odvodnji (VOD-2K) na temelju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

 

Obuhvat

 

Izvještajne jedinice jesu javni isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje. Prema Zakonu o vodama (NN, br. 14/14.) javni isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje je trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave.

 

Izvještaj sastavljaju pravne osobe i dijelovi pravnih osoba koji su prema NKD-u 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) registrirani u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, razred 37.00 Uklanjanje otpadnih voda

 

Izvor za izradu adresara jest Statistički poslovni registar.

 

Istraživanjem se dobivaju osnovni podaci o otpadnim vodama, njihovu pročišćavanju i ispuštanju, te o kanalizacijskoj mreži i uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

 

 

Definicije

Otpadne vode jesu vode koje se nakon korištenja tretiraju kao otpadne vode i odvode do uređaja za pročišćavanje ili se ispuštaju u prostor (u podzemne ili površinske vode). Ovdje su uključene i atmosferske vode.

Pročišćene otpadne vode jesu dio otpadnih voda koji se pročišćava prvostupanjski, drugostupanjski i trećestupanjski.

Prvi stupanj pročišćavanja jest primjena fizikalnih i/ili kemijskih postupaka čišćenja otpadnih voda kojima se iz otpadnih voda uklanja najmanje 50% suspendirane tvari, a vrijednost BPK5 smanjuje barem za 20% u odnosu na vrijednosti BPK5 u ulaznim vodama (influenta).

Drugi stupanj pročišćavanja jest primjena bioloških i/ili drugih postupaka čišćenja kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija suspendirane tvari i BPK5 influenta za 70 – 90%, a koncentracija KPK za najmanje 75%.

Treći stupanj pročišćavanja jest primjena fizikalno-kemijskih, bioloških i drugih postupaka kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija hranjivih tvari influenta za najmanje 80%, odnosno uklanjaju i drugi posebni pokazatelji otpadnih tvari u granicama vrijednosti koje nije moguće postići primjenom drugog stupnja pročišćavanja.

Ispuštene otpadne vode sastoje se od ispuštenih pročišćenih i nepročišćenih voda. Vode se mogu ispuštati u podzemne vode, vodotoke, akumulacije, jezera i more.

Javna kanalizacijska mreža jest mreža zatvorenih uličnih kanala i kolektora koja služi za zajedničko odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (opći sustav kanalizacije) ili kao posebna mreža za odvođenje otpadnih voda, a posebno za odvođenje atmosferskih voda (separacijski sustav kanalizacije). U duljinu kanalizacije ne ulazi duljina priključaka i mreža po kućama.

Crpno postrojenje jest građevina s pripadnom elektrostrojarskom opremom, kojom se voda crpi i podiže (potiskuje) na tlačnu visinu u sabirno okno.

Ukupna duljina zatvorene kanalizacijske mreže jest duljina kanalizacijske mreže zatvorenih uličnih kanala odnosno cijevi za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda iz naselja, bez priključaka i mreže po kućama.

Glavni kolektor jest sabirni kanal koji odvodi vode iz jednog dijela ili cijeloga grada do recipijenta ili uređaja za pročišćavanje.

Kanalizacijski priključak jest spoj objekta s uličnom kanalizacijom, odnosno spoj objekata preko kojih kućne otpadne vode dospijevaju u kanalizacijsku mrežu.

Ulični slivnici jesu objekti koji su povezani s kanalizacijskom mrežom; nalaze se na ulicama, a služe za prihvat atmosferskih voda s površine ulica, trgova i dr.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda jesu uređaji kojima se tretiraju otpadne vode, a djele se na uređaje za prvostupanjsko, drugstupanjsko i trećestupanjsko pročišćavanje.

 

Kratice

BPK5

biološka potrošnja kisika

km

kilometar

KPK

kemijska potrošnja kisika

m3

kubični metar

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

NN

tis.

Narodne novine

tisuća