Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Pravna i metodološka osnova

Podaci o korištenju voda i zaštiti voda od zagađivanja u industriji prikupljaju se izvještajnom metodom na obrascu Izvještaj o korištenju voda i zaštiti voda od zagađivanja u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi električnom energijom i plinom     (VOD-1).

 

Obuhvat

 

Izvještajne jedinice za prikupljanje podataka o korištrenju voda i zaštiti voda od zagađivanja u industriji su poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Statističkoga poslovnog registra. U izbor obuhvata statističkih jedinica obuhvaćene su sve statističke jedinice na osnovi dostupnih podataka koje su imale više od 1 000 m3 korištenja vode, a razvrstane su  prema NKD 2007. u područja djelatnosti B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija, D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija i E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, odjeljcima područja B, C i E te D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom.

Izvori podataka za ažuriranje Adresara jesu podaci Statističkoga  poslovnog registra te drugih sekundarnih izvora.

Istraživanjem se dobivaju podaci o opskrbi vodom, korištenju vode, ispuštanju upotrijebljene vode i ispuštanju pročišćenih otpadnih voda iz industrije prema odjeljcima NKD-a 2007

 

Definicije

Pod opskrbom vodom podrazumijevaju se sve količine vode kojom su se poduzeća / trgovačka društva opskrbljivala, bez obzira na to jesu li te vode iskorištene za vlastite potrebe ili su prodane drugim korisnicima. Uzete količine vode određuju se na osnovi vodomjera. Ako nema vodomjera, količine zahvaćenih voda procjenjuju se prema normativima za određenu djelatnost ili se uzimaju iz projektne dokumentacije. Podaci o opskrbi vodom dani su prema podrijetlu voda: iz javnog vodovoda, drugih sustava ili vlastitog vodozahvata, a vlastiti vodozahvat može biti iz podzemnih voda, izvora, vodotoka, jezera, akumulacija ili mora.      

Pod korištenjem voda podrazumijevaju se sve količine korištene vode u tijeku godine kojima se izvještajna jedinica koristila za svoje potrebe. Tu pripadaju količine voda korištene za tehnološki proces (proizvodnju i hlađenje te utrošene (vezane) vode u procesu proizvodnje i utrošene – isparene vode u procesu hlađenja), količine voda za proizvodnju električne energije (za proizvodnju i hlađenje), za sanitarne potrebe i ostale namjene.  

             

Pod ispuštanjem upotrijebljene vode prikazane su sve količine ispuštenih upotrijebljenih otpadnih voda prema mjestu ispuštanja u recipijent (vodoprijamnik). 

 

Pod ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda prikazane su sve količine ispuštenih upotrijebljenih pročišćenih otpadnih voda prema mjestu ispuštanja u recipijent (vodoprijamnik).

 

Kratice

d. n.

drugdje nespomenuto

m3

kubični metar

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007

tis. 

tisuća