Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Pravna i metodološka osnova

Podaci o javnom vodovodu prikupljaju se godišnjim statističkim istraživanjem Godišnji izvještaj o javnom vodovodu (VOD-2V) na temelju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

 

Obuhvat

 

Izvještajne jedinice za prikupljanje podataka o sakupljanju, pročišćavanju i distribuciji vode su javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe. Prema Zakonu o vodama (NN, br.14/14.) javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe je trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave.

 

Izvještaj sastavljaju pravne osobe i dijelovi pravnih osoba koji su prema NKD-u 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) registrirani u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, razred 36.00 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom.

 

Izvor za izradu adresara jest Statistički poslovni registar.

 

Istraživanjem se dobivaju podaci o opskrbi vodom iz javnih vodovoda, isporučenim vodama iz javnog vodovoda, vodovodnoj mreži i uređajima, te podaci o broju crpnih postrojenja i uređaja za popravljanje kvalitete vode u javnim vodovodima.

 

 

Definicije

Opskrba vodom u javnom vodovodu jest ukupno zahvaćena količina vode podzemnih (podzemni izvori i izvori), površinskih voda (vodotoka, akumulacija voda i jezera) i preuzetih količina vode iz drugih vodovodnih sustava.

Zahvaćene količine voda jesu ukupne količine zahvaćene vode iz svih izvora. Izvori vode mogu biti površinske i podzemne vode. Pod javnim izvorištima podrazumijevaju se sva kaptirana izvorišta odakle se zahvaća voda za potrebe javne vodoopskrbe kao što su podzemni vodonosnik, izvor, vodotok, akumulacija i jezero.

Isporučena količina vode jest količina vode prodane potrošačima.

Ukupni gubici vode jesu stvarno ustanovljeni gubici u vodovodnoj mreži nastali zbog kvara ili neispravnosti instalacija na mreži.

Duljina vodovodne mreže sastoji se od duljine glavnog dovoda i duljine razvodne mreže.

Duljina glavnog dovoda jest duljina cijevi za dovod vode i osiguranje potrebnog pritiska.

Duljina razvodne mreže jest duljina vodovodne mreže od rezervoara do potrošača (bez duljine priključka i mreže u zgradi).

Vodovodni priključci su priključci koji čine spoj ulične vodovodne mreže i mreže u zgradi.

Hidranti su dovodni vodovi za protupožarnu zaštitu koji se napajaju iz dovodne ili razvodne mreže.

Javne crpke jesu pumpe za javnu uporabu, a priključene su na vodovod.

Rezervoari mogu biti ukopni i nadzemni (u obliku tornja – kule), a služe za akumuliranje vode i osiguranje potrebnog tlaka.

Crpno postrojenje je građevina s pripadnom elektrostrojarskom opremom kojom se voda crpi i podiže (potiskuje) na tlačnu visinu potrebnu za osiguranje zahtijevane raspodjele vode potrošačima.

Uređaji za pripremu vode za piće jesu uređaji za pročišćavanje (kondicioniranje), a sastoje se od taložnika, filtra, klorinatora, deferizatora i ostalih uređaja.

Crpno postrojenje jest građevina s pripadnom elektrostrojarskom opremom, kojom se voda crpi i podiže (potiskuje) na tlačnu visinu u sabirno okno.

Ukupna duljina zatvorene kanalizacijske mreže jest duljina kanalizacijske mreže zatvorenih uličnih kanala odnosno cijevi za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda iz naselja, bez priključaka i mreže po kućama.

Glavni kolektor jest sabirni kanal koji odvodi vode iz jednog dijela ili cijeloga grada do recipijenta ili uređaja za pročišćavanje.

Kanalizacijski priključak jest spoj objekta s uličnom kanalizacijom, odnosno spoj objekata preko kojih kućne otpadne vode dospijevaju u kanalizacijsku mrežu.

Ulični slivnici jesu objekti koji su povezani s kanalizacijskom mrežom; nalaze se na ulicama, a služe za prihvat atmosferskih voda s površine ulica, trgova i dr.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda jesu uređaji kojima se tretiraju otpadne vode, a djele se na uređaje za prvostupanjsko, drugstupanjsko i trećestupanjsko pročišćavanje.

 

Kratice

km

kilometar

m3

kubični metar

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

NN

tis.

Narodne novine

tisuća