1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Veliki Grđevac 1.157 845 295 176 169 115 49 23 18 156 947 343 480 107 17 312 296 16
Naselja                                    
Cremušina 2 1 1 - - - - - - - 1 1 - - - 1 1 -
Donja Kovačica 99 80 19 16 12 17 10 5 1 8 100 31 56 11 2 19 18 1
Dražica 72 50 23 12 5 5 2 3 - - 56 27 19 8 2 22 22 -
Gornja Kovačica 96 67 20 11 9 13 3 5 6 51 74 17 46 9 2 29 27 2
Mala Pisanica 75 57 23 8 10 9 3 2 2 17 64 24 30 8 2 18 18 -
Mali Grđevac 8 5 5 - - - - - - - 5 5 - - - 3 3 -
Pavlovac 242 175 62 33 41 21 13 3 2 16 193 74 99 17 3 67 62 5
Sibenik 13 9 2 2 4 - - - 1 8 9 2 4 2 1 4 4 -
Topolovica 7 4 3 - - 1 - - - - 4 2 1 1 - 3 3 -
Veliki Grđevac 471 357 111 89 83 48 17 4 5 47 399 132 214 48 5 114 109 5
Zrinska 72 40 26 5 5 1 1 1 1 9 42 28 11 3 - 32 29 3

1) Odnosi se na privatna kućanstva.