1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Berek 613 414 150 74 75 60 36 11 8 71 465 161 237 53 14 199 183 16
Naselja                                    
Begovača 20 9 5 3 1 - - - - - 9 5 3 1 - 11 11 -
Berek 148 114 34 18 25 21 9 4 3 29 127 36 71 19 1 34 31 3
Gornja Garešnica 59 44 12 8 12 9 3 - - - 49 16 28 5 - 15 14 1
Kostanjevac 62 32 13 5 5 5 2 1 1 8 38 15 21 2 - 30 27 3
Krivaja 23 19 10 2 2 2 2 - 1 9 22 10 6 6 - 4 3 1
Novo Selo Garešničko 22 15 5 4 2 3 1 - - - 16 5 8 2 1 7 6 1
Oštri Zid 59 41 18 10 7 3 2 - 1 8 44 18 18 5 3 18 18 -
Podgarić 30 14 6 1 2 3 1 1 - - 17 7 9 1 - 16 15 1
Potok 20 11 5 - - 3 3 - - - 14 7 6 1 - 9 9 -
Ruškovac 50 34 13 7 4 3 5 1 1 9 38 10 20 4 4 16 14 2
Šimljana 43 28 8 4 8 2 4 1 1 8 34 9 17 5 3 15 15 -
Šimljanica 57 41 18 7 4 6 3 3 - - 44 17 23 2 2 16 12 4
Šimljanik 20 12 3 5 3 - 1 - - - 13 6 7 - - 8 8 -

1) Odnosi se na privatna kućanstva.